Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AKINDAN AKINA Büyük mîllî roman Müverrih ve edip M. Turhan Tanın şaheserlerindendir. Mevcudu pek az kalmıştır. Ünbeşinci yıl umhuriyet S3]fl ! 0114 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet. tstanbul Posta kutnsu: tstanbıfl. No 246 r3Z3n8SI 0 AyUSIOS 1300 Teiefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 Cumhuriyej yıldönümü tile ihtiy* SUmer Bank Yerl! Pazarlarından Istanbul, Ankara, Izmir, Adana TURK Y G B ay r a k Ia Gene ilimde ihtısasa flair S\ / ı l aruf üroloğumuz profesör | \y ( | Behçet Sabıt Erduranda bizim hürmetle takdir cttiğimiz r cihet var ki o da ilmî kanaatini kuv:tle müdafaada gösterdiği ısrar ve seıttır. Saym doktor, Tıb Fakültemizde •ologı hocasıdır. Ancak ilim müesseseizde bu kürsünün kuruluşundan bugii : kadar profesör Erduran bir taraftan esleğinin bugün bütün dünyada bir ihsas şubesi teşkil eden ilmini yaymağa ; onun iyilıklerinden memleketi raydaındırmağa çalışırken dıger taraftan bu ıtısas şubesini kolaylıkla ikinci. iiçiinciı lâna atılabilır ve ezcümle umumî cerra[ içinde hallolunup geçiliverir bir mese' farzedenlere karşı da onun istiklâlini uvvetle, sebatla ve devamla müdafaa tmekten bir an bile fariğ olmamaktadır. ısaf sahiblerine göre kutsî mücahede :klini alan bu meslek ve hakikat askı nünde hürmetle eğilmemek imkânı yokjr. Eğer memlekette her hakikî kanaat u derece kuvvetle müdafaa olunursa ıuzaffer olmıyacak hiçbir doğru dava almaz. Memleketin hayrı ve iyiliği bunadır. Sovyetler, Japonları hudud dışına atlıHarını bildiriyorlar Dün Ruslar yüz tayyare ile Japon topraklarını bombardıman ettiler i Edirne, orduyu bekliyor Edtrne 7 (Hıtsust muhabirimizden) Selânikte Balkan Antanti devletlerile komşumuz Bulgaristan arasında imzalanan anlaşma her tarafta olduğu gibi şehrimizde de sevincle karşılanmışttr. Bu anlaş* ma Trakya hududunun normal vaziyetini de iade ettiğinden Edirne halkı hasret çektiği kahraman ordumuza kavuşmak için hazırlanmaktadır. İstikbal programını tanzim etmek üzere teşkil edilen ko" misyon faaliyete geçmiştir. 1 ispanya harbi Ebr mıntakasındaki çember darahyor Dün gene bir Ingiliz ticaret gemisi bombardıman edildi ve alevler içinde yanarak batti Mançuko askerleri bir ftıanevra esnasında Sovyet hi'kumeti Uzaksark hududunu geçilmez bir hale getirmek için seneden seneye tahkim etmiştir.» Pravda gazetesinde Miralay Kondaşof eski münferid müstahkem mevkiler sisteminin yerine Maginot hattı gibi imtidadlı bir istihkâmat hattı ikamesi lüzu mundan bahsettikten sonra Voroşilof'un Müthiş bir bombardıman bir cümlesini zikretmektedir: Tokyo 7 Domei bildiriyor: «Biz j'alnız Ladoga gölünden KaraYüz kadar Sovyet tayyaresi dün saat denize inen garb hududumuzu değil, ayni 15 ile 16 arasında ÇangKufeng cephezamanda uzak«ark ve şarkî Sıberya lıu sine beş yüzdea fazla bomba atmışlaj dudlariıim tehhkeye en ziyade maruz o dır. lan noktalarını da tahkim ettik.» tArkast Sa. 7 sütun 3 te\ Hususa ki Behçet Sabit Erduranın ıüdafaa ettiği tez herhangi bir siyaset eya spekülâsyon kombinezonu değildir. ) bugün memlekette en büyük salâhi etle temsil ettiği bir ilim şubesile onun n doğru metodlarını müdafaa ediyor. fürk tababetinin tekâmülünü istihdaf den bu vatansever, milliyetçi ve azimâr dava ve müdafaanın muvaffakiyetini andan dıleriz. Her ilmi birçok ihtısas »arcalanna bölerek bu şubeleri dahi başıbaşına irfan hazneleri halinde gittikçe myülterek yürüten Yirminci medeniyet ısnnda bızde meselâ ürologinin müsta ;il bir ihtısas mevzuu olarak müdafaaya nuhtac kalması elbette büyücek ve hıtMoskova 7 Uzakşarktaki vaziyet a utanılacak bir noksandır. Fakat ne çaSovyet efkârı umumiyesinin bütün alâ e, işte bu esef olunacak bir vakıadır, ki ırtık tarihe karışması zamanı çok kalma kasının merkezi olmakta devam etmektedir. Müdafaa komiserlığinin organı olan nıştır diye müteselli olabiliriz. Profesör Erduranla arkadaşlan tara «Kızıl Y Idız» gazetesi şöyle yazıyor: «Şımarık samurayların iştahlarını bilen ından neşrolunan «Türk Ürologi Der;isi» son nüshasında Belgrad Tıb Fa:ültesi hakkında Prcsse Medicalc den ıaklen malumat verirken orada kendi te:ıni ispat eden delıllerin en yenisini ileri ürmek vesilesıle de çok kıymetli sahrlar lesretmıştir. Presse Medicale mecmuası ıhiren Romanya, Çekoslovakya ve Yu;oslavya Tıb Fakülteleri hakkında çok tina ile hazırlanarak çok güzel basıian nahsus bir nüsha çıkarmış. Bu üç memeketm tıb müesseseleri arasında Belgraiınki en ziyade dıkkate lâyık. Çünkü ok genc. 1920 de işe başladığına göre Berlin 7 Siyasî Berlin mahfilleri ıenüz on sekız yıllık taze bir ömre ma Mare3a! Balbo tarafından 9 ağustosta ik. Bu kısa müddet zarfında bütün ilim Berline yapılacak olan ziyareti, İtalyan e ihtısas şubelerınde millî esaslarla ve Alman hava kuvvetleri arasındaki müekâmül eden Belgrad Fakültesi Ürologi nasebetlptî ve teşriki mesaiyi kuvvetlenclıniğinm 150 yataklı muhteşem bir abi direcek mühim bir hâdise şeklinde telâkki Je halinde yükselişi profesör Erduranı etmektedir'er. Bu ziyareti derhal Geiendi davasında heyecanla konuşturu neral Viiillemin'in Berlini ziyareti takib ^or. Diyor ki: edeceğ 'ebarüz ettirilmektedır. Bu mü«Bazan maalesef ürologiıji yalnız bir 'âvaj yeri telâkki ederek onu memlekelin >ıhhî ihtiyacı içinde benimsemiyenhr, ızaklara gitmeğe ne hacet, yakmımızda kurulan ilmî bir ihtışamın göz kararlıa nanzarasına bakmakla belki fıkirlerini lashih ederlerse ne mutlu! «Ve hâlâ zaman zaman nakaral haHnde tekerrür edegelen ve bir iurlü tpokrat esasından bir adım ileri gidcmiyen, asrımıza uı/mıyacak pek eski bir nazariyeye iltiba ile tıbbı, dahilı ve harid diye ayırdtkları iki esastan başka hirşey gbrmiıjenlere bilmem bu hatıralar kiiçak bir muhtıra olabilir mi? ü kanaalieyiz ki Yirminci asırda artık üb o iki esastan kulliyen ayrılmış, bütün ince araşlırmalarile üssülesas olan müieaddid ihüsaslaıdan ibaret insanî bir meslek olarak tamnmıştır. Cephede bir Frankist tarassud kalesi Valans 7 Montan Candiel yolun yiat verdirmistir. Cumhuriyet tayyarelerî da Cumhuriyet topçu kuvvetleri Fran düşman.n birkaç tahaşşüd noktasını bomkist kıt'alarmı nakleden uzun bir kamyon bardıman etmişlerdir. Frankistlerin zayikafılesine ateş açarak düşmana ağır za[Arknsı Sa. 3 sutun 3 de] AlmanyaItalya arasında yeni bir iş birliği Mareşal Balbo 9 ağustosta Berlini ziyaret edecek Atatürk nric Büyük Şef dün Paris Elçimizi kabul etti Istanbul 7 (a.a.) Reisicumhur Atatürk, bu gün Paristen gelen Türkiye Büyük Elçisi Suad Davazı Dolmabahçe Saraymda kabul buyurmuşlar ve bir müddet görüşmüşlerdir. 1 Onuncu ve sonuncu yerli mallar sergisi kapandı Birinci sanayi yükseliş sergisi, inşaatı gelecek sonbahara kadar ikmal edilecek olan daimî sergi binasında açılacaktnr Onuncu ve sonuncu Yerli Mallar sergisi dün akşam saat 22 de kapanmıştır. Bu kapanıs münasebetile sergi radyo^u vasıtasile küçük bir merasim yapılmış ve halka hitaben bir kaç söz söylenmiştir. Dün, bir taraftan pazar oluşu, diğer taraftan serginin son günü bulunuşu itibarile sergi fevkalâde kalabalık olmuştur. On beş günlük müddet zarfında sergiyi gezemiyen on binlerce kişi, bilhassa saylavlarımız ve a«kerî erkân, dün sergıyi ziyaret etmişlerdır. Fazla kalabalık yüzünden dün öğleden sonra sergi kapılarını sık sık kapatmak ve serginin içeri sinin boşalmasını b.Uemeu zarureti hâîil olmuştur. Bir milyona yakın halk tarafından ziyaret edilen Onuncu Yerh Mallar serğisi, bu suretle saat 22 de kapanırken Yerli Mallar sergileri de tarihe kanşmıştır. Çünkü bundan on sene evvel yerli mal ları propaganda gayesile tesis edilen bu sergiler, on sene muntazaman açıldıktan sonra yerlerini Bî.'bakan Celâl Bayarın tensibile artık sanayi yükseliş sergılerine bırakmışlardır. lArkası Sa. 3 sutun 5 te] Harf inkılâbınm 10 uncu yıldönümü Yarın, Universitede büyük merasim yapılacak Yarm, Türk harflerinin kabulünün onuncu yıldönümüddr. Bundan on sene evvel bu gün, bütün Türk gazetelerinin eski harflerle son nüshaları çıkmış ve bu suretle arab harfleri tarihe karışmıştır. Bu münasebetle yarın, Universite konferans salonunda yapılacak merasime aid program hazırlanmıştır. Bu toplantıda hiç mektebe gitmemiş altı yaşmda bir çocukla hfç okuma yazma bilmiyen bir ihtiyann yeni harf ve rakamları öğrenme kabiliyetleri tesbit edılecektir. Yüksek tahsil gencliği, Büyük Şef Atatürke şükranlarını arzedecek ve gece fener alayı yapılarak Sarayburnundaki Atatürk âbidesine çelenk konulacaktır. nasebefle hava paktı meselesinin Italya ile Almanya ve Fransa ile İngiltere arasındaki TÜnasebetler meselesinden baska bir şey olmadığı sureti umumiyede söylenmektedir Esasen Almanya Südetler meselesiie . İtaVa da İspanya meselesile alâkada olduğu icin halen muallakta bufArkast Sa. 3 sütun 6 dai Mareşal Balbo Yeni tarihî romanımız: MIIIIIIIMIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIII1IM1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIII Krallar avSıyan Türk Yazan : M. TURHAN TAN Dünkü spor hareketleri Kara Ali ile Cek Şeri berabere kaldılar, Tekirdağlı Hüseyin de Cek Şeri ile güreşecek «Krallar Avlıyan Türk» , bir hamaset destanı olmakla beraber kadın ihtirasının çok canlı ve çok heyecanlı sahne«Biz buna mukabil yıllarca süien bu lerini de ihtiva etmek itibari le son derece cazib bir eser kanaatsizliği sırf ürologinin icraatile dir. Osmanlı Türklerinin Rumeliye nasıl geçtiklerini, izale ettiğimiz bir sırada modern Edirneyi nasıl aldıklarını, Bulgaristanı nasıl istilâ ettıb zihniı/etini haiz olduğuna kandığımız tiklerini ve bu heyecanlı yürüyüş sırasında Kralları nahalen memleketimizde çalışttrılan garblı bir cerrahm da o eski fikre uyar musırra sıl avladıklarını tefrikamızda yüreğiniz çarpa çarpa, ne hareketlcrine sessiz sadasız daimî bir göğsünüz kabara kabara okurken birbirinden ince, birmiısahid kalamaıjız!» birinden güzel aşk maceralarım da dinleyeceksiniz. Kuvvetli bir kanaatin en samimî ifa M. Turhan Tan, bu eserinde şimdiye kadar kazandelerini teşkil eden bu sözlerden anlarsınız ki memlekette tıbbın ürologi ihtısas dığının çok fevkinde bir muvaffakiyet göstermiş ve oşubesini hiçe saymak istiyen yerli yaban kuyucularına nefis bir eser sunmuştur. cı bazı gayretler vardır. Eğer fakültemizde ürologiye kâfi serirî saha verilmelArkast Sa. 3 sütun 1 de] Halkevlerinde Yannki kutlulama törenine şehrimizin muhtelif semtlerindeki Halkevleri de iştirak edeceklerdir. Yarm saat 1 7 de Şişli Halkevinde îsmail Hikmet tarafından «Türk dili inkılâbı» mevzulu bir konferans verilecektir. Ayrıca bir de danslı çay tertib edilmiştir. Şehremini Halkevinde gece saat 20 de bir toplantı yapılacak, Büyük Şefimiz ve harf inkılâbı etrafında muhtelif hatibler tarafından nutuklar söylenecektir. Bakırköy Halkevinde de gene bu münasebetle kpnferanslar verilecektir. YUNUS NADt Yarin neşre başlıyoruz Kara Ali, Cek Şeri musabakasından bir enstantane (Yazısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog