Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türk Bayrağı imalfit Evi Istanbul Dıvanyolu Türbe karşısı No. 135 Vatandaş, Bir Milletin içtimai olgunluğu ve yurd sevgisi, Bayragının tetnizliği ve güzelliğile ölçülfir Yurddaş, Yutdınu, Yuvanı Türk Bayrağı iraalât evinin ay yıldııı kendinden dokunmuş bayraklarile süsle ve onunla iftihar et. Zekeriyya Polatcan Telefon : 23026 Onbeşinci yıl sayı: 5135 umh tanbm posta kntnsn: ktanbui, NO 248 24298. Birkaç gündenberi FLI Pazartesi 29 AQustos 1938 Idare ve matbaa fasmı 24299 • 24290 Tuou ve grupu: Belediye ALATURKA TAK i Telefon: Ba§muhanlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeU: Çekoslovakya meselesi Ingiltere Çek işinde henüz bir ihtara lüzum görmüyor Mareşal ile Büyük Şef Berlin, Ingilizlerin Südet Almanlarının ıstırabını arasında çok heyecanh anlamadığı ve Sir Con Simon'un nutkile de Çek müfritlerinin şımartıldığı iddiasında... telgraflar ieati edildi Runciman ve Henlein dün tekrar görüştüler ~* Atatürk Dün Hariciye Vekilizimi kabul buyurdu Istanbul 28 (a.a.) Atatürk, bu gün Ankaradan gelen Hariciye Vekıli doktor Tevfık Rüştü Arası kabul buyurmuşlar ve uzun müddct yanlarında alıkoymuşlardır. Atatürk diyor ki: «Türk ordusunun yarattığı zaferin bu yıldönümü günlerinde kalbim orduya karşî takdir ve şükran hislerile doludur» Başvekil bu sabah şehrimîzde olacak ekoslovakya, nöbet geçiren bir hasta gıbi vakit vakıt sarsılarak Avrupayı endişelere düşünnekten geri kalmıyor. îngilız hükumeti bu hasta ve gayritabiî Avrupa çocuğunun derdme derman bulmak iımidile Lord Runciman'ın şahsında kıymetlı bir hekim tayin ettiği zaman ortalık biraz yatışmıştı. Lord Runciman iki tarafı da dinliyecek ve ara bulucu tavsiyelerde bulunacaktı. Bu vazife şüphesiz çok güçtür. Çünkü, iki tarafın ileri sürdüğü iddıalar, herhangi bir şekılde telıf edilemiyecek kudar birbirine aykırı bulunuyor. Vakıâ Çekler ekalliyet hukuku üzerinde bir takım r edakârlıklar yaparak daha miisaid bir nizam kurmayı kabul ediyorlar. Fakat Südetleri hıçbir fedakârlıkla tatmin etmek mümkün olmuyor. Onların arzusu tam bir muhtariyettir. Lord Runciman Praga gelmeden önce vazıyet böyle idi. Kendisi oraya varalı iki hafta olduğu halde vaziyet hâlâ böyledir. Ve gün geçtıkçe Ingiliz Lordunun vazifesi, içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. * * * Uğrunda bu kadar sıkıntı çekilen Çekoslovakya, Umumî Harbden sonra yapılan muahedelerin yarattığı bir devlettir. Oyle bir devlet ki nüfusunun çoğunu ekalliyetler teşkil eder. Bu ekalliyet'.erin basında da Sudetleri görüyoruz. 1918 de Almanya ile Avusturya ve Macaristanı baltalamak için bu üç devlctten büyük toprak parçaları ve insan kütleleri koparılarak Çekoslovakya devleti vücude getirilmiştir. Şimdi îngılterede de Çekoslovakyanm sun'î bir devlet olduğuna dair kuvvetli bir kanaat hiiküm sürmektedir. Orasını, İsviçre gibi kantonlara ayınp federal bir idare sistemine sokmayı istiyenler çoktur. Fakat bu demek, Çekoslovakyanın ortadan kalkması demektir. Londra 28 (a.a.) Siyasî mahfiller, Sir John Simon'un nutkunu m'iaid bir şekilde karşılamaktadırlar. Bu mahfiMer, bu nutkun hedefi ecnebi meTileketlerine tngilterenin teyakkuzu elden bırakmadı ğını ispat etmek ve îngiliz efkân umumi yesine vazıyeti olduğu gibi göstermekten ibaret olduğunu hatırlatmaktadırlar. Londra hükumeti ancak, Prag müzakerelerinin seyri hakkında sarih malumat elde edirdiği zaman vaziyetin «hakikî bir ih tar» ı icab ettirip ettirmediğini tayin edecektir. Fakat ağlebi ihtimal nazırlar, bu ihtarı siyasî tnbünden yapmıyacaklardır. İngilterenin Berlin elçisine yeni talimat veriliyor. Çek hükumeti Londra'nın siyasî hattıhareketinden çok memnun Atatürkün Zonguldaklılara iltifatt Zonguldak 27 (a.a.) 26 ağustos Atatürk günü Zonguldaklılar adına sunulan saygı ve bağlıhk telyazısma Büyük Önder Valı ve Halk Partisi Başkanına şu karşılıkla Zonguldak halkını taltif buyurmuşlardır: «Teşekkür eder ve sayın halka selâm, sevgi ve iyi dileklerimi bildırınm. K. ATATÜRK Nutuk Berlinde fena karşılandı Berlin 28 (a.a.) Alman makamları Sir John Simon tarafından söylenen nutku memnuniyetle karşılamamışlardır. Bu makamlar Südet Almanlarının hayatî ihtiyaclanna karşı lngiltere hüku lArkasi Sa. 7 sütun 5 te] Holanda sınırında Alman tahkimatı Nutku muhtelif tefsirlere yol açan Sir Cen Simon Büyük Önderimiz Atatürk, geçen seneki manevraları Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnbnıi, vekiller ve kumandanlarla beraber takib ederlerken Ispanyol ihtilâlinin en kanlı muharebesi oluyor Ebr cephesinde iki taraf bütün kuvvetlerile harbe giriştiler, Frankistler yavaş fakat daimî olarak ilerliyorlar Ebre cephesi 28 (a.a.) Havas muhabirı bıldırıyor: Resmî teblığde Ebre cephesindeki muharebelere kısa birkaç cumle ile işaret edilmektedır. Buna rağmen bu mmtakadaki yeni çarpışmalar büyük bir şıddetle devam etmektedır. Harekât öyle bir fashaya gelmıştir ki bu seferki hücumIara, gerek muharebeye gıren askerlerm miktan, gerek tayyare ve topçubombardımanlannm şıddeti bakımm dan bu harbin en büyük çarpışmasıdır denebilır. Frankistler, yavaş bir surette. [Arkast Sa. 7 sütun 4 tel Hitler yeni yapılan istihkâmları tetkike gitti Berlin 28 (a.a.) Havas Ajansı nm muhabiri bıldiriyor: Hitler, dün akşam Berlinden hareket ederek manevra yapan kıtaatla askerî tesisatı teftiş etmek üzere Almanyanın şimali garbisine gitmiştir. Siyasî Berlin mahfılleri bu seyahatle Holanda hudu dunda istıhkâm işleri yapıldığına dair verilen haberler arasında bir münasebet görmektedirler. Istanbul 28 (a.a.) Reisicumhur Atalürkle Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak arasında aşağıdaki Eelgraflar teati olunmuştur. kan sayın Celâl Bayarın iştirak bu* yurdukları ordu manevran çok it* 4 tifadeli ve değerli safhalarla üç gün devam ettirilmiş ve 26/8/938 Cumhurreisi Kemal Atatürk günü 16 yıl evvel yaşattığınız 26/ Dolmabahçe 8/922 büyük zafer arifesini emirİSTANBUL leri altında idrak edenlerle birlik24/8/938 de başhyan ve BaşbalArkaa Sa. 7 sütun 4 tfil Zafer Bayramımız Dumlupınarda Meçhul asker abidsssi önünde yapılacak olan merasimin programı hazırlandi Bursada feci bir kaza oldu Bir çocuğu ölümden kurtarmak istiyen bir talebe öldü Bursa 28 (Hususî) Mukass'm mahallesinde çok feci bir kaza olmuştur. Nalbandoğlu f'.nnı sahibi Nusretin oğlu 11 yaşında Yılmaz adında bir çocuk Gökdere denilen çaym üzerinde 25 metre irtifadaki bir uçurumun üstünde bulunan nar ağacından nar koparmak isterken ayağı kaymıs ^e uçurumdan aşağı fArkası Sa. 7 sütun 3 fel NAD1R NADt [Arkası Sa. 1 sütun 1 dcl Spor faaliyeti ile dolu bir gün Kürek şampiyonluğunu Beykoz kazandı, futbol maçında da Mısırlılar 2 1 galib geldiler 1 î U ' ; Dumlupınarda kahraman Mehmedcik için yapılan abide Başkumandan meydan muharebesinin tır. Merasimin geçen senelerdekinden da16 ncı yıldönümü münasebetile Dumlu ha hareketli olması için geniş bir pro« ! pınarda Meçhul Asker abidesinde 30 gram hazırlanmıştır. ] ağustos günü büyük merasim yapılacaklArkast Sa. 5 sütun 3 tei IHIMimmmilllllllllMIIMIIIIMlMIMIIIiniMIMIinMIMIIMTIIIIIIIIIMllllMIIIIIMIIIIIMIIITirilllCllirillll KENDt KENDtMİZl TENK1D: Kanun mu lâzım ? Trenle seyahta eden vatandaşlar, vagonlarda moda olmak istidadını gösteren acayıb ve çirkin bir halle karşılaşmağa başladılar ki. şidâetle önüne geçilmediği takdirde kendini bilen insanlar için devlet demirvollanndan istifade lmkânları çok güçleşecektir. Uzunca bir seyahate çıkan birtakım adamlar, tren hareket eder etmez derhal soyunup dbkünüyorlar, pijamalarını sırtlarına, şıpıtık terliklerini çorabsız ayaklanna geçirerek, yatak odasında imişler gibi yan gelip oturuyorlar. Bu kadarla kalsalar neyse. Vagonu yatak odasına çeviren bu adamlar, yoldaki istasyonları da hususî malikâneleri yapıyorlar. O kıyafetle trenden inip, büfede alışveriş etmekten çekirımiyorlar. Vagon, umumt bir yerdir. Orada ptjama giymekle, tiyatroda. sinemada. hatta sokakta gecelik entarisile gezmek arasında bir fark yoktur. Medeniyet kaidelerine olduğu gibi millı Türk terbiyesine de aykırı kaçan bu çirkin harekete mâni olmak için ayrxca kanun mu çıkaralım? Naiıa Vekâletinin nazan dıkkatini çekeriz. * * FransaItalya arasında yeni bir hâdise daha lllllllllll llll IIIHM IIIIMIIMIIII1I j Italyada Deniz Alpleri mıntakasında arazisi olan Fransızlara buralarmı terketmeleri bildirildi j Dünkü spor hareketlerinden intıbalar: Üstte, at yanşlanndan heyecanh bir an, sağda Başvekâlet kupası kotra yanşlanna giren kotralar ve altta Deniz Alplerinin Akdenize inen eteklerinden bir gdrünüs (Yazısı 6 ncı sahifemizde) (Yazısı 7 nd sahifemizde1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog