Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

ÇOCUK arabaları En son model En uygun fiyat ŞARK PAZARI BAZAR dü LEVANT 314 Istıklâl caddesi Beyoglu r ı Turkiyenin her tarahna gönderilir. UflDBŞİflCİ Celâl Bayar dün gece büyük tezahüratla teşyi edildi Hükumet Reisîmizin beyanatı «Bu seferki seyahatimiz çok enteresan ve anlaşma yolunda bir çok memleketlerin sarfettikleri faaliyet zamanına tesadüf ediyor. Müttefikimizle dünya ahvalini bir kere daha gözden geçireceğiz. Bu da ziyaretimize ayrıca bir kıymet vermektedir» Başvekilimiz Belgrad'a hareket etti cam • RfTO9 İSTANBUL CAĞALOĞLU Sfljfl OUZü Telgraf ve mektub adresl: Cumhurij'et, tstanbul Posta kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366, Tahrir heyetl: 24298, İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuri DUnya muharrirlerinden Tercümeler serisi: 2 4 V. K A T A Y E V ^ " ' Y. ZOZULA Rus hikâyelerî Çeviren : Hasan Âli Ediz Fiatı 50 kuruş Pa7arfoci Q MavK KTCfi I dZdnBSI 0 majlS İ 3 ü ö Remzi Kitabfcvî Büyük Şef Çubulc barajında Cumhurreisimiz Atatürkün evvelki gün Ankarada bir gezinti yaparak Çubuk barajına gittiklerini ve barajın su vaziyetile tesisatı üzerinde tetkiklerde bulunduklarını yazmıştık. Yukarıdaki resimler Büyük Şefin gezintisinden iki kıymetli intıbadır. Sağda: Atatürk refakatlerinde Salih Bozok olduğu halde baraja çıkıyorlar. Solda : Büyük Şefimiz barajda. Hataydaki Türk aleyhtarlığı Garo, Yenigün gazetesini kapattı, onun yerine «Hatay Yolu» çıkacak Başvekilimiz dün gece Sirkeci istasyonunda askerî kıt'ayı teftiş ederken italyada bayram günleri Hitler'in önünde büyük hava manevrası yapıldı İtalyan ve Alman gazeteleri evvelki gece Romada söylenen nutukları sitayişle tefsir ediyorlar Antavaren 8 İtalya Kralı ile Prens dö Piyemon, M. Hitler ve M. Mussolini, Fürbara'da endaht talimlerile birlikte yapılan muazzam bir hava geçid resminde hazır bulunduktan sonra Saint Marinella'ya gitmişlerdir. Orada Cevita civa tında pek ârızalı bir mıntakada mühim bir piyade manevrası yapılmıştır. M. Mussolinî, İtalyan hükumeti azası, yüksek generallarla M. Hitler'in maiyetindeki Alman nazırları da bulunmuş tur. Saat 14 te, iki devlet reisi, refakatle < rindeki zevatla, halkın alkışları arasında Romaya dönmüşlerdir. Öğleden sonra M. Hitler, îtalyanın Berlın Büyük Elçisi M. Attoliko'nun misafiri olarak bir çay ziyafetinde bulun muş ve bunu müteakıb Kolize'yi gezmiştir. "^'" lArkası Sa. 3 sütun 1 dei IIIIIIIIIIIMIIIIIIIII •IIIIIIIIIIII1IIIIMIIIIIII IIII1IIIIIIIM . Hatayda seçim ' başladı? Atatürk yılbaşı nutkunda Hatay işinin Fransız Türk dostluğuna mehenk taşlığı vazifesini göreceğini söylemişti, Henüz vakti iken bu hakikati bir daha hatırlatmak fayda sız değildir. eçimle beraber maatteessüf kanlı çarpışma hâdiseleri de. HâCelâl Bayar evvelki gece Beylerbeyi sarayındaki Tıbbiyeliler dıseleri yapanlar Türkler değil, balosunda genclere hitab ederken Türk olmıyanlardır ve bunları mahallî Dost ve müttefik Yugoslav Başvekili olan Başvekilimiz Celâl Bayarla Hari otoritenin teşvikine veya o mahiyette müdoktor Stoyadinoviç'ın Ankara ziyaretini ciye Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Asamahalarına dayanarak böyle yapmışlArkası Sa. 3 sütun 4 te] lardır. M. Garo'nun Ankara temasla iade etmek maksadile Belgrada gidecek MMIIMI •• IIIIIIIIIIIIII IMIMIIIIIMIMItlllllll llllllllll llllllll llirilllllllllllllll III lllllllllll IIIIIIM lllll rından sonra Hatayda işlerin biraz selâmet yürümesıni umud edebilirdik, hâlâ da bu umudu bütiin bütiin kesmiş değiliz. Mandater Fransanm Hataydaki mümessili Türkiyenin Hatayda muahedelere müstenid mahallî bir rejim kurulmasmdan baska birsey istemediğine kanaat getirmiş olmak lâzımdır. Oyle olunca bu rejimi belirtecek olan seçimin doğru ve dürüst yapılmasından baska gidilecek yol olamazdı. Hatay düğümünü çözmenin tek çaresi budur. Eğer seçim bütiin bir adalet selâmetile yapılmazsa mesele hallolunmamış kalır. Bu ise Fransız Türk dostluğunu kolaylastırmaz. AtaTürk yılbası nutkunda Hatay işinin Fransız Türk dostluğuna mehenk taşlığı vazifesini göreceğini söylemişti. Henüz vakti iken bu hakikati bir daha hatırlatmak faydasız değildir. Antakya 7 Antakyada çıkan Yenigün gazetesinin dünkü arabca nüshasile İskenderun'da çıkan Vehdet gazetesi nin bir ilâvesinde delege Garo ile Başkonsolosumuzun Ankaradan donmelerile alâkadar olarak idare memurları arasmda mühim değişiklikler yapılacağı bil dirilmekte idi ve Arabca Elurube gazetesi hemen bir ilâve çıkararak bu haberi tekzib etmişti. Yenigünün bu sabah çıkan türkçe nüshasmda umumî af ilân edıleceği Baş konsolosun beyanatına atfen, ve Hasan Cebbare ile Kaymakamm değişeceği ve nahiye müdürlerinin kâmilen azledileceği de istıhbaratına atfen bildirilmesi üzerine, İM^gün gazetesi delege Garo tarafında*^apatılmıştır. [Arkası Sa. 3 sütun 6 dal llllllllllllllllllllllllllllllllllinilllMIIIMIIIIIIIIIIII tlllllllllMIIIIIIIIIIM Romaya dönüş Bu manevralardan sonra M. Hitler, Kral İmparator tarafından Santa Marinella'da deniz kenarında bir villâda şerefine verilen öğle yemeğinde hazır bu lunmuştur. Bu yemekte ayrıca Veliahd, IIIIIMIII IMIMIIKMIIIIIIIMItlll IIIMIIIIIIIMirilllirillllllMII IIIMIIIIIII Dünkü spor hareketleri Güneş, Beşiktaşla berabere kaldı, 200 genc mezun, dün Alsancak Harbiyeyi 2 1 yendi Harb Okuluna uğurlandı Yiğitler yuvası Maltepede Mektebde yapılan veda merasimi, çok parlak oldu, derece alanlara mükâfatlar dağıtıldı Hatayda yapılacak işin ne olduğunu göz önüne alalım: Türk ekseriyetine müstenid hususî bir idare, ki bunun idarî bir Türk istiklâli demek olacağı Miîletler Cemiyetinin Fransa tarafmdan da kabul olunan tefsir ve izahlarından, yani kararlarından anlaşıldı. Şimdi hazırlıklanna girisilen seçim, ki seçim başlangıcı demektir, iste netice olarak bize bu vaziyeti verecektir. Hatayda seçıme başlanmadan evvel Mezun gencler İstiklâl marşı söylüyorlar orada seçime iştirak edecek insanlar cemaat itibarile bir nevi nüfus kaydı geçiYiğitler yuvası Maltepe Askerî Lise münasebetle mektebin baştanbaşa bayriyorlar. Hatayda Türkten gayri olarak sinin 937 938 ders yıh mezunları, dün raklarla süslenmiş olan geniş bahçesinde lArkast Sa 3 sütun 3 dei mektebde yapılan roşkun ve içten tezaparlak bir veda merasimi yapılmıştır. YUNUS NADt ıüratla Harb Okuluna uğurlanmıştır, Bu, lArkast Sa. 7 sütun 1 dei Dünkü maçtan eçteresan bir sahne (Yazısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog