Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

r FOTO MAGAZiN . . . UnDBŞIflCİ Jfll n Tanmmtş imzalartn yazıları, yüzden fazla tablo ve resim ve ayrıca moda ilâvesi . Foto Magazin, salonun süsüdür. Onu mutlaka okuyunuz. u m h u r i vet cnoi lSTANBUt CAĞALOGLU S3]fl ! 5022 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul, No. 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366, Tahrir heyeti: 24298, fdare ve matbaa fasmı 24299 24290 Dünya muharrirleriı Tercümeler serisi; 24 / V. KATAYEV Y. ZOZULA L. LENÇ Rus hikâyeleri Çeviren : Hasan Âli Ediz Fiatı 50 kuruş Celâl Bayar ve R. Aras, bu gece Belgrad'a gidiyorlar Başvekilimiz, dün Bakır şilepinde yapılan toplantıda mühim bir nutuk söyledi tstanbul kumandanı General Halis, derece alanlara hediyelerini veriyor Başvekil şehrimizde J Pazar 8 Mayıs 1938 Remzi Kitabevî Büyük Şefimiz Atatürk, dün Çubuk barajını gezdiler Ankara 7 (Telefonla) Cumhurreigi Atatürk, bugün şehirde bir gezinti yaparak Çubuk barajını tefrif ettiler. Atatürk saat on buçukta baraja gelmişler ve yeni yapdmıs olan kazinonun tarasında bir müddet istirahat etmişlerdir. Müteakıben duardaki kös ke giden Büyük Şef, oradan da barajın üst kısmına çıkmışlardır. Bu sırada Çubuk deresinin su seviyesi yükselmiş olduğundan baraj açılmıştı. Havanın çok güzel olmast dolayısile gezintiye çıkmuf kalabalık bir halk kütlesi de orada bulunuyordu. Â Atatürkün tefrif i halk tara* fından heyecanlt tezahürlerle karsılandı. Tatil günü olduğu için barajın iki yanındaki yamaçlara Türk bayrağı çekili yordu. Atatürk, bayrak çekilmesini de temaşa ettiler ve saat 13 te kösklerine avdet buyurdular. Kahramanlar ocağı Kulelide Mezun gencler, törenle Harb Okuluna uğurlandı Teşyi merasimi münasebetile yapılan geçid resmi ve spor şenlikleri çok canlı ve parlak oldu Başbakanın dost Yugoslavya'yı ziyaretî Celâl Bayar Bakır vapunmdan a,,*ılıyorlar Dost ve müttefik Yugoslav milleti, müteveffa Kralının bir ve yüksek görmek istediği ve Balkanlılar ailesinde hürmete lâyık bir mevki işgal etmesini gaye edindiği kahraman bir millettir ki, Atatürkünden son neferine kadar bütün Türk milletinin daima candan takdir ve muhabbetlerile mahattır. umhurıyet hükumetımizin reisı Celâl Bayar Yugoslavyanm devlet merkezi Belgrada gitmek üzere bu akşamki ekspresle şehrimizden ayrılacaktır. Yugoslavya hükumet reısi ve Haricıye Nazırı saym Stoyadinoviç'in Ankaraya vaki ziyaretlerini iade maksadıle ıhtiyar olunmakta olan bu seyahatte Hariciye Vekilimiz Doktor Rüştü Aras Başbakanımıza refakat ediyor. Seyahatin Yugoslavya hududundan ilerisi dost ve müttefik memleketçe heyetimize tahsis olunan hususî bir trenle devam edecek ve Başbakanımızla refakatindeki zatlann Yugoslav7ada müsaferetleri iiç gün sürecektir. Türk matbuatı mümessilleri dündenberi Yugoslavyaya muvasalat etmiş bulunuyorlar. Celâl Bayar, yeniden üç gemi sipariş edildiğini mü jdeledi ve denizciliği mîzde görülen inkişafı anlattı Genc mezunlar İstiklâl marşı söylüyorlar «Kuleli» dün, 66 ncı kuruluş yılının en güzel gününü yaşadı. 937 938 ders yılını bitirerek, yeni yuvaları olan Harbiyeye uğurlanacak genc Kuleliler için, Çengelköyündeki okul binasında samimî bir aynlık töreni tertib ed>lmişti. İstanbul Kumandanı Korgeneral Halis Buyıktay, IIIMIIItinilllflllllllllllllllMlttlMIIIIMIIIIinilllMltlll Ispanyada Selimiye Kumandanı Tümgeneral Os * man Tufan, Merkez Kumandanı İhsan İlgaz, Baytar mektebi Kumandanı Tümgeneral Nureddin, askerî, sivil mekteb miklür ve öğretmenleri ve daha bir çok zevat törende davetli olarak bulunuyorlardı. [Arkast Sa. 8 sütun 1 dei lllllllllllllliniHIIIIIMIMIIMIIMIIIIIIIII Valânsiya dün gene bombalandı Başvekil Celâl Bayar Haydarpaşada Vali Muhiddin Ustündağla görüşüyor Dost \e müttefik Yugoslav hükumeti ekspresine baglanan hususî vagonla dün Başvekıli M. Stoyadinoviç'in Ankara zi sabah saat 8,35 te şehrımıze gelmişler, yaretini iade etmek üzere Başvekil Ce İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ, İslâl Bayarla Hariciye Vekili Tevfik Rüş tanbul Kumandanı General Halis, MerSalamanka 7 Evvelki gece büyük [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] umumî karargâh tarafından neşredilen tü Aras ve refakatindeki zevat Ankara ViıııııııııııııııllılııllııııııııııııııııılıırııııııııırııııııııııııtııııııııiMiıılıllllıllınılllllllillilllıllllllıllııııııılıııınııııiMiıııııııııı ıııııı ııllllıınıılı bir tebliğde Kastellon mmtakasında fır tına ve şiddeıli yağmurlara rağmen Franko kjt'alannın düşmanın maruz kaldığı ağır zayiattan istifade edip bütün hatta lerliyerek düşmana ağır zayiat verdirdikeri bildirilmektedir. Bir tabur irtibatı kesilerek imha edilmiştir. • „lArkası Sa. 3 sütun 6 dal Roma'da yapılan siyasî müzakereler lllllllfimtllfltllllllllllltlllflllllllltllllllllltlllilllfltMI Frankistler, yağmura rağmen harekâta devam ediyor M. Hitler ve M. Musolini birer nutuk söylediler «Bugün aramızda müşterek bir hudud kurulmuştur, bu hudud Alman ve İtalyan milletleri arasında bir köprü vazifesini görecektir» Başbakanımızın Atinadan sonra Belgrada te'scih ettıği bu yeni seyahatin Türkiyede büyük memnuniyetler uyandıran büyük bir hâdise teşkil etmekte olduğunu herşeyden önce kaydedelim. Yunanıstan seyahati Türk efkârı umumiyesinın beklediğine tam bir mutabakatle büyük samimiyetler içinde geçti. Balkan Antantının sayın dığer bir üyesı (azası) olan Yugoslavya ıle telâki dahi milletlerimiz arasındaki karşılıklı sevginin olanca kuvvehle belırmesine vesile teşkil edecektir. Balkan Antantı, kıymet ve kuvveti hergün artan bir teşekkül oldu. Antant devletlerinin yekdiğerlerile temaslarmı temin eden her fırsat bu hakikati belirtiyor. Nitekim Başbakanımızın sonbahara talik olunan Bükreş ziyareti dahi bize o zaman bu mes'ud vesilelerden birini daha vermiş Antakya 5 Yeni Gün gazetesi olacaktır. fransızca neşrettiği dördüncü sahifesinde, Başbakanımızın dost ve müttefik Yu Halebde mukim Suriyeli ve Lübnanlılagoslavyayı ziyareti vesilesile Balkan An rın kamyonlarla Hataya gönderilerek nütantından bahsolunurken bu antantın fusa kaydettirildiklerini ve İttihadı Va Balkanlara şamil bir kurum haline gel tanî cemiyetine dahil yabancılara da hem mesinin başlıca amillerinden biri olan mü Antakya, hem İskenderun dairelerinden teveffa büyük Kral Aleksandr'ı hürmetle nüfus kâğıdı verildiğini ve bu cemiyetin hatırlamamak elde olmaz. Hakikatte köylere silâhlı adamlar göndeferek tethiş Balkan Antantının tesisinde hangi devlet hareketleri yaptıklarını ıtiraz götürmez daha ziyade müessir olmuştur? Bu bir su vesikalarla ispat edecek vaziyette oldu a'dir ki tarihî kat'î bir isabetle onun ceva ğunu yazmakta ve ehemmiyetle komisyon bını vermek zannolunduâu kadar kolay reisinin nazan dikkatini çekmektedir. Hatayda yeni tecavüz ve tahrikler Nüf us kayıdları üzermde geniş hilekârlık başladı X' / v Delege Garro'nun müsbet icraatı bekleniyor] Ziraat Halebden kamyonlarla Hataya gönderilen Suriyeli ve Lübnanlılara hem Antakya, hem deDahilî hizmet işlerı İskenderun dairelerinden nüfus kâğıtları verildi tanzim edildi, müracaat odası kuruldu han kazalannda tescil muamelesi devam ediyor. Türk gazeteleri, Türk yazılmak istiyen Eti Türklere karşı tehdid ve tazyik ha reketlerinin devamından, çarşamba gü nü İskenderunda Türklere tecavüz ederek beş Türkü yaralıyan Usbecilerin, hâlâ şehirde ve hükumet daireleri koridorlaşında serbestçe dolaşmalarından, jan darma ve polis kumandanmın mütearnzlar aleyhine takibatta bulunacakları hakkındaki sözünü tutmamış olmasından acı şikâyet ediyorlar. lArkası Sa. 8 sütun 3 tel Vekâletinde yapılan yenilikler YUNUS NADt lArkası Sa. 5 sütun 4 tel Beş Türkün yaralanması hâdisesi İskenderun 6 İskenderun ve Kırık Ankara 7 (Telefonla) Ziraat Vekâletinde muamelât müfettişliği unvanile bir servis vücude getirilmiş ve Vekâlet müfettişlerinden Nuri Tunak bu vazifeye memur edilmiştir. Muamelât müfettişi, iş sahiblerinin şikâyetlerile meşgul olmaktadır. Vekâlette bir de müracaat odası tesis edilmiş ve bir memur konulmuştur. Ziraat Vekâletinde işi olanlar, bu odadan geçmekte ve bu odaya konmuş büyük bir deftere öğrenilmek istenilen işi veya iş safhasını yazmakta, bir müddet sonra da cevabını almaktadır. lArkası Sa. 8 sütun 4 tel M. Hhler'i Romada karşılıyan halktan bir grup Roma 7 (Hususî) Havanın mu şerefine Duçe tarafından mükellef bir zihalefeti yüzünden bugün yapılacak olan yafet verilmiştir. Ziyafette iki devlet rehava manevraları tehir edildiğinden, M. isi birer nutuk irad etmişlerdir. Hitler'le M. Mussolini siyasî müzake M. Hitler nutkunda demistir ki: relerine devam etmişlerdir. Bu müddet « Bize karşı gösterdiğiniz fevkalâde zarfında İtalyan ve Alman nazırlarile iki hüsnü kabulden dolayı Alman milleti ve taraf askerî heyetleri de ayrı ayrı topla Alman hükumeti namına teşekkür ede narak müzakerelerde bulunmuşlardır. rim. Bu münasebetle, Romaya gelmek M. Hitler öğleden sonra müzeleri zi ten mütevellid büyük memnuniyetimi de yaret ederek saat 1 7 de M. Mussolini ile bildirmek isterim, zira îtalyaya ayak basberaber yeniden müzakerelerde bulun tığımız dakikadan itibaren her tarafta muştur. fevkalâde tezahürat ve dostlukla karşı landık. lArkası Sa. 8 sütun 4 tel Gece Venedik sarayında M. Hitler \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog