Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

T O PHA N E ZiLERU Türkiyenin en birinci terazi fabri kasının mamulâtıdır. Alâmeti farlka TERA Tabhtlennden sakmını/. Her yerde arayı niz. Toptan satış yerr Tahtakale 66 68 N. . UflD6§inCI yil . . . S3]fl umhuri 0U4D Ansiklopedisi Salı 31 Mayıs 1938 rn.r tSTANBUL CAGALÜGLÜ 24298 Telgraf ve mektub adresi: Curhnuriyet İstanbuJ Posta feutusu tstanbul No 246 tdare ve matbaa Sısrm 24299 24290 Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir. re efon: Basmuharrir ve evl: 223R8 Tahrtr heyetl: Polambach entrikaya Fransa, propaganda ye hususî kanunlara gme verilen hiçbir cepheden hücum~ gizli maksadlarına ingiliz inzıbatî karara şamil olmıyacak Fransa yarattığı tefrikalarla cennet Suriyeye cehennem gazetelerini âlet ediyor! hayatı yaşatıyor. Yirminci medeniyet asrı zulmiin ve tahakkümün bu kadar şeniine tahammül edemez ve etmiyecektir. ransız siyaseti Hatay meselesinde bir zaman ele alarak söktüremediği için bırakmağa mecbur olduğu bir propagandaya tekrar başvurmağa başlamıştır. Yüce Komiser Kont dö Martel'in kabinesinde tertib olunarak 26 mayıs tarıhile Beyruttan Londrada Deylı Telgraf gazetesine çekilen şu telgrafnameyi bir parçacık dikkatlc okuyalım: « lskenderun Sancağma Türklerin Türk Antakyada meşhur ve tarihî Köprübaşı muhacereti devam ediyor. Burada ilk intihab 15 temmuzda yapılacaktır. IntiLondra radyosu dün gece şu telgraf mak üzere Hatayda askerî mahiyette tedhab mücadelesi ve Milletler Cemiyeti de haberini neşretmiştir: birler almışlardır. Bu münasebetle bugün legeleri tarafından müntehiblerin tesçili, «Royter Ajansınm Antakya muhabiri Antakyaya zırhlı otomobillerle külliyetli halkın hissiyatını galeyana getirmiştir. Hatayda yeni karışıkhklar zuhur ettiğini miktarda Fransız askeri gönderilmiştir. «Türkler Lübnanla Suriyeyi de haber vermektedir. Fransızlar ihtiyatî ollArkası Sa. 7 sütun 1 del kontrollan altma almağı tasavvur ediyorlar. Türkler cenuba doğru yapacaklan yürüyüş için Sancak intihabınin vereceği neticeye hayatî bir ehemmiyet atfediyorlar. Bu hal dolayısile Yakınşark ve Avrupanın umumî siyasî vaziyeti üzerinde tetir yapmaktadırlar. «Turkiyeden gelen binlcrce halk araKaymakamlara aid listeyi de ihtiva eden bir 1 sifıl ktyafette bir çoLTürk«rtlu»ı zabiti vardır. Halbuki bunlardan şimdiye kararname hazırlanarak tebliğ edildi kadar tesçil için bın kişi bile müracaat ctmemiştir. «Fransızlar Haleb garnizonunu takviye ettıler. Bir Senegallı tabur tekrar karışıklık çıktığı zaman Antakyaya gitmeğe hazır bulunuyor. «Cenevrede Fransa ile Türkiye arasmda yapılan görüşmeler neticesinde binlerce kışı Türk olarak kaydedilmeğe mecbur edılmiştir. Çünkü son derecede anti Kemalıst bıle olsalar bütün Sünnî müslümanlann Türk olarak kaydedilmeleri Vazife ve memuriyetleri değiştirılen valılerimizden: mecburiyeti konulmuştur.» Sedad Erim Yahya Sezai Uzay Nazif Fehmi Vural Bu telgrafnameyi guya Deyli TelAnkara 30 (Telefonla) Valiler ve ve Telgraf umum müdürü sabık valiler grafm Beyrut hususî muhabiri çekiyor. kaymakamlar arasında yeni tayinler ve den Nazif Ergin Kütahya valiliğine, Bu hususî muhabirin mahallî bir adam olması ihtimali çok kuvvetlidir. Londra nakiller yapan bir kararname hazırlandı. Bitlis vali vekâletini ifa eden mülkiye dan gönderilmiş halis muhlis bir Ingilız Tebliğ edilen bu kararnamelerle valiler müfettişi Rifat Şahinbaş Bitlis valiliğine, dahi olsa herhalde çekilen telgrafın bir arasında yapılmış olan değişiklikleri bil Konya idare heyeti azasından Sadullah Hakâri valiliğine, Tunceli vali muavini Fransız tertibi olduğu aşıkârdır, ve Kont dırıyorum: Çoruh valisi Refik Koroltay Trabzon Ömer Cevad Mardin valiliğine, Mardin dö Martel'in tabiî Fransız Hariciyesınin de düşüncelerine göre her fıkrasıle valiliğine, Eskişehir valisi Kadri Uçok valisi Fehmi Vural Sinob valiliğine ve ayrı ayrı manalar ve maksadlar neşro Çoruh valiliğine, Trabzon valisi Yahya Kütahya valisi Sedad Erim de Tunceli lunan böyle bir telgrafname ancak bır Sezai Uzay Eskişehir valiliğine, Posta vali muavinliğine tayin olunmuşlardır. İngıliz gazetesi sütunlarında müessir ola lllllMllllllllllllllllllllinilfllllllinillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMHMIIIIIlt bilırdi. Çünkü onda esas fikir olarak Türklerin Hatay davası gösterişile Lübnan ve Suriye istikametinde bir yürüyüşe hazırlandıkları yazılıyor. Hatay davamızın ilk günlerinde Fransızlar bizim bu yolla Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan bütün cenub memleketlerıni istirdad fıkrinde olduğumuzu söylemişler, yanı Vilâyet dahilinde yol vergisi mükellefiyeti 2 lira, bizim haklı Hatay davamızı böyle geniş ölçülü bir istilâ fikrile çürütmek istemiş nakil vasıtaları ücretleri de bir miktar artırılacak ler, fakat şiddetli mukabelelerimiz önünde susmağa mecbur olmuşlardı. Böyle bir isnadla Fransızlar Suriyelileri ve İngılizleri aleyhimize kışkırtmak maksadmı takib ederler. Suriyelileri: Memleketinizi Türkler alacaklar diye, İngilizleri: Suriyeye inmek istiyen Türkler yalnız orada kalırlar mı, bugün bana ise yann da sana dıye. Fransızlar bu propaganda ile ilk günleri Surıyede ortalığı epey karıştırdılar. Fakat hakikatı iyi bilen îngilizlerin bu oyun karşısında kılları bile kıpırdamadı. Çünkü biz hakikatte Fransanın imzalı taahhüdü altında haklı bir dava olarak yalnız Hatay meselesini takib ediyorduk. Zamanla Suriyelilerin de akılları suya ermiştir. Bugün Fransızların zulüm ve istıbdadı altında dünyamn en mazlum ve İzmir Karşıyaka yolu üzerinde Bayraklı en bahtsız memleket ve milleti olup kalAnkara 30 (Telefonla) İzmir vi ber bu miktarm kâfi gelmiyeceği anlaşıTIIŞ bulunan Suriyenin hürriyet ve istiklâinı bütün samimiyetimizle biz Türkler lâyeti için turistik yolların inşası hakkın larak fevkalâde gelirler de düşünülmüş ve stiyoruz. Suriye bu hakikati hergün biraz daki kanun lâyihası, Meclise verildi. bu suretle senede 450 bin lira tahsisat elBu yollar için vilâyetin bütçesinden sene de edileceği hesablanmıştıf. YUNUS NAD1 İArkast Sa. 5 sütun 2 de] [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] de 150 bin lira tahsisat ayrılmakla bera Hatayda dönen Fransız Biiyiik af projesinin esaslan dolabının yeni misalleri Af, bir tarihten sonra işlenen suçlarla Kahraman süvari ekipimiz için Parlak istikbal merasimi yapılmasma karar verildi Niste, Romada ve Varşovada, Türk biniciliğinin yüksek kudretini, pek parlak bir şekilde ispat eden süvarilerimizin İstanbula avdetlerinde büyük törenle karşılanmalarım teklif etmiştik. Bu teklifimiz, alâkadarlar tarafından nazan itibara alın mış ve icab eden hazırlıklara başlanmıştır. Ekipimizin ştfi, Süvari Binicilik okulu Komutanı kurmay albay Cevdet Bilgişinden Süvari Binicilik mektebine gelen bir haberde, süvarilerimizin hareket gününün ayrıca bildirileceği kaydedılmektedir. Bizim öğrendiğimize göre, süvarilerimiz Varşova müsabakalarından haziranın 12 veya 13 üncü günü şehrimize dönmüş bulunacaklardır. Ekipimizin müstesna bir şekilde karşılanması için, Kolordu Komutanlığmca bir program hazırlanmak üzeredir. Yeni kanun neşri g itibaren muteber o acaktır Ankara 30 (Telefonla) Hüku metçe hazırlanan büyük af projesi hakkında salâhiyettar mehafilden aldığım malumatı dün gece bildirmiştim, Hükumetin kendine hâs yüksek merhametine yeni bir delil olan bu kanun lâyihasının bütün esaslannı elde ettim. Tafsilâtile bildiri yorum: 1 Istiklâl mahkemesi kararile mahkum edilmiş olanlar affedilmektedir. Bu lâyiha kanunlaşınca hükümleri infaz edilmemiş cezalarla mahkumiyetleri infaz olunanlar hakkında bütün hukukî ve fer'î netayicine şamil olacaktır. 2 Ceza kanunumuzun ikinci kitabınm birinci babında yazılı cürümleri işlemiş olanlar da affedilmektedir. lArkası Sa. 5 sütun 3 fe] • • • • • • • • • • • • II Valilerimiz arasında yeni tayin ve nakiller yapıldı Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu Izmirde üç melrteblinin şayanı hayret cür'eti izmir 30 (Hususî muhabirimizden, bir şekilde odaya girmeleri üzerine ayağa telefonla) İzmirin Buca nahiyesinde kalkmış ve: Kültür lisesi müdürü Haydar, bugün ta Ne oluyor? diye sormuştur. Bunun lebeleri tarafından feci şekilde bir tehdi üzerine Zeki ve Ahmed ceblerinden ta de maruz kalmıştır. bancalarını, Salâhaddin de bıçağını çıkaMüdür Haydar odasında yalnız ola rarak müdürün üzerine yürümüşlerdir. rak çalışır ve talebelerin imtihan notla Bunlar müdürden on birinci sınıfa rını tetkik ederken, mektebin onuncu s1 geçtiklerme dair kendilerine tasdikname nıf talebesinden Zeki, Ahmed ve Salâ verilmesini istemişler ve vermiyecek olurhaddin isminde üç talebe birdenbire oda sa kendisini, kansını ve kızını öldürecekya girmişlerdir. lerini söyİemişlerdir. Müdür, bu üç talebenin böyle garib [Arkası Sa. 5 sütun 6 da\ Bornova lisesi müdürü bir tasdikname Asrî mezarlık isi için talebe tarafından tehdid edildi lAricast Sa. 7 tütun 3 te~\ I Alâkadarlar Temyizde muhakeme edilecekler Izmirin yeni yollarına aid lâyiha Meclise verildi Mülkiye teftiş heyeti reisi Tevfik Ta lâtla birlikte şehrimizde bir vakitler tahkikata iştirak etmiş olan mülkiye müfettişi Ali Seyfi, Ankaradaki vazifesini ikmal ederek dün şehrimize gelmiştk. Ali Seyfi esasen İstanbul mmtakası mülkiye müfettişi olduğu için badema şehrimizde çalışacaktır. 11 • ı • ı • ı p • 11 • 11 ı ı ı 1111111 < 11 • M tıı t Mülkiye müfettişlerinin şehrimizde ba ıııınıııııırııiMiııiMiı ııiMrıııiMlı ııııı ıırmıılliMi •• ı rıı ı lundukları zaman yaptıkları ilk tahkıkatın mezarlık meselesi olduğu anlaşılmakta dır. Bu itibarla Vekâlete verilen ilk fezleke asrî mezarlığm istimlâki işi olmuştur. Dığer tahkikat safhalarına gelince müfettişler bunlara aid fezlekenin Ankarada hazırlanmasına lüzum görerek asrî mezarlık fezlekesini Vekâlete verdıkten Karşılarında ancak zayıf bir mukavemet sonra bunu da hazırlamışlardır. Bu itiihtilâlci kuvvetler dün de birçok kasabalar barla bu sonuncu fezleke Devlet Şu rasına henüz verilmiştir. [Arkası Sa. 7 sutun 5 te] Ispanyada Frankistlerin ilerleyişi devam ediyor bulan aldılar ııııııı ı •• rıı :ıı ıııııı. Başvekil bugün şehrimize geliyor Ankara 30 (Telefonla) Başvekil Celâl Bayar, bugün öğleye doğru Cumhuriyet Halk Partisi umumî merkezine gelerek Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ve Mıllî Müdafaa Vekili Kâzım Özalpla birlikte bir müddet meşgul oldu. Vekiller Heyeti, bugün Meclis Içtimamdan sonra toplandı. Başvekil Celâl Bayar, bu akşam eksprese bağlanan hususî vagonla İstanbula hareket etti. İstasyonda Vekiller ve Vekâletler erkânile kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlandı. llllliniltllflHlllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIMIIIMIIllllllllllllllllllMIIIIIIIII Bir Fransız vapuru bombalandı iki güne kadar Ul/PIIPAvHOİU Ispanyada son günlerin tayin ettiği harb vaziyetini gösterir harita: (Tayyare ile işaret olunan yerler havadan bombardıman edilen şehirlerdir. Oklar Franko kuvvetlerinin hücıun istikametlerini gösteriyor.) Avrupada iki aylık bir tetkik Saragos 30 Havas ajansı muha yıftır. Frankistler dün Vertis, Santa Barseyahati yapan üstadın intıba ve biri bildiriyor: ba, Carramaşo, Espinar, Sierra Peregal hatıralarınt perşembe günü neşre Teruel'den Akdenize kadar uzanan ve Cabra de Mora kasabalarını zaptet başlıyoruz. cephede Frankistler süratle ilerlemekte mişlerdir. dirler. Maruz kaldıkları mukavemet za[Arkast Sa. 7 sütun 3 tel Yazan; M. TURHAN TAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog