Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Ç OCUK arabaları En son model En uygun f iyat ŞARK PAZARI BAZAR du LEVANT 314 Istıklâl caddesi Beyoglu Türkiyenin her tarahna gönderilir. umhuri J \ 5044 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbuJ Posta kutusu: tstanbul No. 246 Teiefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmi 24299 24290 HER YERDĞ Cem 30 M8](IS l93ö ARAYINIZ M. TURHAN TÂNtN EN Sultan J GÜZEL ESERL&RfflDEN BİRİDik. ün Çekoslovakvada idarei hu' susiye intihabatma devam olundu. Geçen hafta başlıyan ve Avrupaya hayli korkulu saatler geçirten bu intıhabat, gelecek hafta sona erecektır. Son dakikaya kadar, okuduğumuz haberlere nazaran ciddî karışıkhk çıkması ihtimalieri çok zayıftır. Almanyanın ısrarlarına rağmen Çek hükumeti, almış, olduğu askerî tedbirleri muhafazaya deyam edıyor. Geçen pazar tatil yapmıyan Ingıliz kabinesi azası, bu hafta da rahatından olmuş, Vikent'ten istifade etmiyerek Londrayı terketmemeğe karar vermiştir. Berlin hükumeti tarafından Henlein'e yapılan itidal tavsiyeleri de Südetlerin gürültü çıkarmıyacakları zannmı kuvvetlendıren bir işaret telâkki olunabilir. Intihabata dair şimdiye kadar elde edilen rakamlara bakılırsa Südetler mmtakasında Henlein taraftarları büyük bir ekserıyet toplmaktadırlar. Bazı yerlerde bu ekseriyelin yüzde doksana yaklaştığı görülüyor. Diğer unsurlara gelince, Alman tehlikesine karşı cephe almağa çalışan Çek ve Slovak kütleleri sola doğru kaymak temayülündedirler. Sosyalistler ve komünistler geçen intihabata nazaran oldukça fazla rey toplamağa muvaffak olmuşlardır. Bunların karşısında millî sosyalistler ve Beneş'ın partisi olan sosyal Kretyenler, ekserıyetı gene muhafaza etmekle beraber hayli sarsılmış vaziyettedirler. Solların kazanmalarında yegâne amil Alman korkusu ve Alman düşmanlığıdır. Bu tehlikeden uykusu kaçan Çek halkı selâmeti, denize düşen yılana sarılır denıldiğı gıbi nasyonal sosyalizmin zıdd> olan ideolojilerde denemek istiyor görünuyor. Çekoslovaky ada dünkü seçim Büyük af projesi tam bir sükun içinde geçti Yiizelliliklere de şamil proje Çek meselesi Südetlerin muvaffakıyeti Meclisten bu devrede çıkıyor Intihabatta Henlein'in partisi muhtelif nahiyelerde rakibi fırkalara tefevvuk etti Prens Bibesko hava kampmda Prens, genc uçııcularımızı derin hayranlık içinde ayrı ayrı tebrik etti Salâhiyettar bir zatın gazetemize izahatı Ankara 29 (Telefonla) Celâl Bayar hükumeti, vatancüdalığm bütün azablarını çekmiş oldukları umulan Yüzelliliklerin yurda dönmelerini ve ayni zamanda Istıklâl mahkemesi mahkumlarile haklannda heyeti mahsusa kararı verilmiş olanların affedilmesini Türk milletinin yüksek merhametinin bir tecellui olarak tarihe kaydedecek bir karar al mış, Meclise bu yolda bir kanun lâyihası sevketmiştir. Lâyiha, Adliye encümeninde konuşuluyor ve hemen bugünlerde Meclise verilecek ve kanunlaşınca dışanda olanlar ana vatana gelebilecek, içeridekiler de affolunacaktır. Kanun lâyi hasmın mucib sebeblerinde vatan dışm da olanlarından birçoğunun evlâdı ve aileleri ve yakınlan memlekette bulunduğu zikredilmekte ve nihayet Türk reji minin artık kafalarda ve yüreklerde is tikrar bulmuş oldugu kaydedilmektedir. Kuvvet ve resaneti itilâsile bütün cihanın gözlerini kamaştıran, takdir ve hayranlığı celbeden Cumhuriyet rejimi, şimdi bu Prag 29 Nahiye intihabatı bu pazar da bütün Çekoslovakyada tam bir sükun içinde devam etmiştir. Stekhen'de Çekler 1931 de 8 azalık elde etmişken bu intihabatta 10 azahk, Almanlar ise o zamanki 10 azahklanna mukabil bu sefer 8 azalık kazanabilmiş lerdir. Fridland'da Henlein'ciler reylerin 1931 deki yüzde 68 ine mukabil yüzde 83 ünü almışlardır. Janov'da Henlein'ciler 1931 in yüzde 53 üne mukabil yüzde 65 kazanmışlar, Alman demokratlan ise yüzde 46 dan yüzde 34 e düşmüşlerdir. tngilterede memnuniyet Londra 29 Röyter ajansının kay dettiğine göre, Çekoslovakyada bugünkü intihabatın tam bir sükun içinde geçmiş olması Londrada derin bir memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü bu, vaziyetteki gerginliğin kısmen zail olduğuna bir delildir. Meselenin esası, Hodza Henlein mü Ankara 29 (Telefonla) İki gün denberi şehrimizde bulunan beynelmilel hava federasyonu reisi Prens Bibesko, bu sabah Hava Kurumu başkanı Fuad Bul ca ile birlikte Türkkuşunun Ergazideki kampma giderek tesisatı gezdi. Yapılan uçuşları takib etti. Genc pilotlar tarafından idare edilen beşli bir filo, meydamn üstünde pek alçaktan toplu ve muntazam bir geçiş yaparak misafiri selâmladılar. Bundan sonra bir romork uçuşu yapıldı ve Türkkuşunun yüksek rekor plânörle rinden biri üstünde İnönünde 19 saatlik bir rekor uçuşu yapmış olan muallim pilot Âli Yıldız, ters uçuş, İmelman, Pike figürleri gibi en güç ve müşkül uçuşlan meÇek Başvekili Milan Hodza haretle yaparak yere indi. Bibesko genc zakerelerinde halledilecek olmasına rağ tayyarecinin yanına ilerliyerek elini sıktı: men ve henüz birçok müşkülâtm iktihamı [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] [Arkası Sa. 1 sütun 5 tc] Başvekil Celâl Bayar yüksek atıfetile yurd dışındakilerin dahî nimetlerinden faydalanmasmı esirgemiyor ve Cumhuriyetin 15 inci yılında onlar da serefli Türk milletinin sevinclerine yur dun içinde katılacaklardır. Fakat gene yüksek bir alicenablık eseri olarak derpiş, edilen af için 29 teşrinievvelin beklenil [Arkası Sa. 7 sütun 4 tei Reyhaniyedeki baskın hâdisesi nasıl oldu? Alelâde bir cinayet, Hatay Türkleri için geniş bir zulüm ve işkence vesilesi teşkil etti General Mariç Belgrada vâsıl oldu Belgrad 29 (Hususî muhabirimiz den) Türkiyede büyük bir tetkik seyahati yapmış olan Harbiye ve Bahriye Nazm General Mariç bu sabah buraya avdet etti. General, istasyonda devlet erkânı, Harbiye ve Bahriye Nezaretleri erkânı ve birçok zevat tarafından hara retli bir surette karşılandı, bir askerî müfreze selâm resmini ifa etti. *** Yüzbaşı Eyüb Oncü ile üsteğmen Ihsan Atal kazananlar arasında tasnife dahil oldular Süvarilerimiz dün de muvaffak oldular ^ İntihabat nekadar büyük bir sükunet içinde geçerse geçsin ve netıcesi ne olursa olsun Südet meselesi, orta Avrupanın göbeçınde bir çıban olmaktan kurtulamıyacaktır. Bu mesele, 1919 sulh muahedeleGeneral Mariç Sofyaya geçerken rinden artakalan ve hâlâ temizlenemiyen Sofya 29 Yugoslavya Harbiye ve en büyük yaradır. Bahriye Nazırı General Mariç TürkiyeIngiltere ile Fransanın gayretleri, yaye yaptığı seyahatten memleketine dö ravı tedavi etmek suretile hasta Avrupanerken Sofya istasyonunda tevakkuf etyı kurtarmağa matuf değildir. Onlar, üsmiş ve istasyonda Harbiye Nazın Genetünkörü pansımanlarla sadece gün kazanral Daskalof'la Yugoslavya ve Türkiyeİlk Varşova müsabakalarında iyi dereceler alan subaylarımız mak istiyorlar. Berlin ve Pragdaki înginin Sofya elçileri tarafından karşılanmışliz elçilerinin son faaliyetleri hep şu intiYüzbaşı Üstteğmen Teğmen Teğmen tır. habat haftalarını sağ salim atlatmak makEyüb Öncü Avni Karaca Ihsan Atal Kudret Trenîn tevakkufu sırasında Yugoslavsadıle yapılmıştı. Vaziyetin vahametini Varşova 29 (Hususî muhabirimiz yüksek rnanilerden mürekkebdir. Müsa ya sefaretinde şerefine bir öğle ziyafeti gören büyük pohtıka doktorları: Bugünkü kudret müsabakasına bakaya ancak en kuvvetli hayvanlar işti verilmiş ve bu ziyafette Bulgaristan Har den) Hele şu tehlikeyi bir atlatalım da, biye Nazırile erkânıharbiye reisi ve di bizim ekipimizden beş at girdi. Kudret rak etmektedirler. Kazananlar arasında sonra Allah kerim! [Arkası Sa. 7 sütun 3 tei müsabakası ekserivetle 1,60 irtifaındaki ğer zevat da hazır bulunmuştur. IMIIMIIimmilimill lll IIIIIINIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllMlllllllillllllinilllllMIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIllllllllllllllllMllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIII Demekten başka yapacak çare bulamıyorlar şimdılik. Anschluss'tan sonra, büyük AlmanyaReyhaniyeden bir manzara ve Antakya Başkonsolosumuz nın karnına saplı gibi duran bu memleketCelâl Tevfik Karasaban teki üç buçuk milyon Almanı Hitler'in Antakya 26 (Hususî) Delege Ga Şarki kcyünde alelâde bir cinayet olmuş hiçbir zaman ihmal etmiyeceğine herkesin aklı yatıyor. Vakıâ Çekler milliyetperver, ro'nun Reyhaniye Halkevini bastığını ve ve Kenan isminde bir adam ölmüştür. Bu ıstıklâl âsıkı bir millettirler; asırlarca ya çetelerini de Türk evlerıne saldırdığmı adamın bir Arab olduğunu öğrenen Manbancı idare altında yaşadıklan halde ben telgrafla bildırmiştim. Bu fecı hâdisenin da makamatı bütün kuvvetlerile harekete liklerini ve kültürlerini muhafaza etmesi tafsilâtını da gönderiyorum: geçerek delege Garo başta olmak üzere ni bilmişlerdir. Fakat ne yapalım ki ta Evvelki akşam saat dokuzda Ayrancı [Arkası Sa. 1 sütun 5 te\ lıh onlan etnografya ve coğrafya bakımından çok müşkül şartlar arasına atmış. Bugün aralarında yaşıyan üç buçuk milyon insan, 70 milyonluk ağabeylerinden cesaret aldıkça Çeklerin rahat etmelerine imkân yoktur. Üç buçuk milyonu da az görmiyelim. On beş milyonluk bir kütlenin içinde bu rakam, devleti teşkil eden unsurlardan sayılabilir ve Çekoslovakya kelimesini Südetoçekoslovakya şekline sokmağa hak kazanabilir. Dünkü spor hareketleri Beşiktaş Uçoku 6 3 ve Fenerbahçe Tamşvarı 1 0 yendiler Yeni «Trak» vapuru dün Mudanyaya 5 sefer yaptı Bu, yalnız deniz ticaret hayatımızda değil, tarihte bile görülmemiş hâdisedir Bu dava nasıl halledilecek? Südetler muhtariyet istiyorlar. Devletin parçalanması demek olan bu istekleri Çekler kabule yanaşmıyorlar. Fransızlar telâşlı ve korkak bir vaziyette îngilterenin eteğıne sığmıyorlar. Dün gelen telgraf haberlerinden anladığımıza göre: Almanya, Çek meselesinde de Avusturyaya karşı takib ettiği politikayı kullanmak istiyecektir. Berlin hükumetinin Südetlere itidal tavsiye etmesinin manası budur. Yakmda Çekoslovakya ile, 11 temmuz 1936 da Avusturya ile yapıldığı gıbi bir anlaşmıya vanlacağı bildiriliyor. NADtR NADt İArkası Sa. 7 sütun 3 te\ Yeni « Trak » vapuramıu Dünkü Beşiktaş • Üçok maçından: Üçok kalesinde heyecanh bir an (Yaztst 7 nci sahifemizde) (Yazısı 6 nci sahifemizde) Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog