Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

r FRANSIZCA TÜRKÇE \ Büyük Dil Kılavuzu İ. H. Danişmend, A. Süha Delilbaşı, Keşad Nuri, N. Ataç 3 BÜYÜK CİLD Fransızcadan türkçeye en mükemmel lugat Her üç cildin fiatı 12,5 liradır. KANAAT KİTABEVİ Celâl Bayar şehrimizde r«7 İSTANBUL CAĞALOĞLÜ ıfljl ı üUll Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366, Tahrlr heyeti: 24298, İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuri Doktor Hasaft Kadri Dirim Kimyaker izzet Kemal Erksal Hava ve K\m faarbi Hastalıklaı% tedavisi ikbal Kitabevi Koruriması Salı 3 Mayıs 1938 Kitabını her vetandaşırp okuması, bilmesî ve öğrenmesi» lâzımdır. 427 sahife ve 89 resimluÜu150 kuruş. V J Süvarilerimiz dün Romada milletler kupasını kazandı Ekipimizin zaferi Yüzbaşı Cevad Kula Yüzbaşı Cevad Gürkan Başvekilimiz. dün Sirkeci garında kendisini selâmlıyan mektebliler arasından geçerken... Barış zamanında savaş bütçeleri umhuriyet Türkıyesinm 230 mılyon Türk lirası hadlerinde dolaşan küçük bütçesi üzerinde bir taraftan devlet ihtiyaclarının nisbetle tam olarak yerıne getınlmesıni gözönünde tutarken diğer taraftan vergilerde hafıflıkler husule getirmek için her yıl birşeyler yapmağa çalışmaktan geri durmuyoruz. Küçük bütçemizle memleketimizde başarabilmiş olduğumuz büyük işler Türkün idare kabilıyeti için en açık delıller olarak ahnabilir. Büyük Harb sonu dünyasının ve hele son yi|Jann diğer Başvekil gazetemize dün beyanatta bulundu ((Mes'ud neticeden son derece memnun olduk, çünkü aramızdaki dostluk sulha hizmet edecektir» izmirde lcorlculu yağmurlar Dün bazı yerlerde gene zelzeleler oldu İzmir 2 (Telefonla) İzmir, bugün epeyce korkulu saatler geçirdi. Sabahleyin başlıyan yağmur. birdenbire do lu ve yıldırımlarla beraber, şehrimiz civarını tehdide başladı. Birçok caddeleri sular kapladı. Tramvay hatları molozlarla doldu. Bazı arabalar yoldan çıktı. Konak Güzelyah arasında tramvaylar iki saat işliyemedi. Şehrin bazı kısımlarında suların fazla yükselişi üzerine itfaiye tehlikeye maruz evler halkına yardıma koştu. Bu arada civara sık sık yıldırımlar düşüyor ve şehir, mütemadıyen heyecan geçiriyordu. Hisar camiine, «Anadolu» gazetesi bina sına, sv.lh hukuka, İkiçeşmelik mevki inde bir eve yıldırımlar düştü. Zarar çok azdır. Yalnız Karsıyaka civarmda Ali namında bir zavallı, odun toplar ken eşeğile beraber bir yıldırım isabeti sonunda öldü. fArkası Sa. 7 sütun 3 te\ altın kupayı bizzat elile ekipimize verdi Yüzbaşı Cevat Öncü Teğmen Saim Polatkau Süvari ekipimiz son Nis müsabakalarında İstiklâl marşını dinlerken Roma 2 mayıs (Hususî, müstacel) Bugün Milletler kupası müsabakasında ekipimiz büyük bir zafer kazandı. Yüzba§ı Cevad Kula, yüzbaşı Cevad Gürkan, yüzbaşı Eyüb Öncü, Teğmen Saim Polatkandan mürekkeb olan ekipimiz, bu çok mühim müsabakada birinci sjelerek Sinyor Mussolini tarafmdan bu müsabaka için konulmuş olan altın Mussolini kupasını kazandı. Aralarında Berlin Olimpiyadlarmda şampiyonluklar kazanmış ve birçok Avrupa müsabakalarındd birincihkler almış, dünyanın en güzel ve kıymetli atları bulunan hayvanlar ve bunların meşhur, tecrübeli ve mükemmel binicilerile çok çetin bir mücadeleden sonra Türk ekipi birinci, Alman ekipi ikinci, İrlanda ekipi üçüncü, İtalyan ekipi dördüncü, Rumenler beşinci oldular. [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] zerlerinde derın derin düşünülecek ışlid lerdendir. Her memleket azçok öyledir amma bunlardan bir tane çok büyüğünü ahıren Ingılız hükumeti ortaya koydu. İngılız Maliye Nazırı Sir Con Saymın'ın son günlerde Avam Kamarasına tevdi ettiği ingiliz bütçesi 1 milyar İngiliz liralıktır. En doğru rakamlarile 1 milyar 34 mılyon İngiliz lirası. Bu kadar İngiliz parasını şimdiki geçerile Türk parasına çevirirsek karşımıza şu rakam çıkar: 6 rr.ılyar, 362 milyon, 500 bin Türk lirası!.. Bizimki gibi bir bütçenin 2530 seneliği birden. Filhakika biz bu miktarı bütçemız 230 milyon olduğuna göre 30 ve 250 milyon olduğuna göre de ancak 25 yılın yekunile toplıyabilıriz. İngiliz bütçeleri son yıllara kadar 700800 milyon İngiliz lirası raddelerinde idi. İngılterede milyan tmlan ve geçen bütçeler, harb zamanının bütçeleridir. A\rupa devletlerinden bir tekinin bütçesini ele aldığımız zaman görüyoruz ki milletler barış zamanında savaş bütçeleri yapıyorlar ve top tüfek sesi duymaksızın harb hayatı yaşıyorlar. O kadar ki Sir Con Saymın bütçesini mecliste izah ederken şu sözleri söylemiştir: « Hükumet her ihtimale karşı memlekette şimdiden buğday, yağlı maddeler ve şeker stokları vücude getirmiş ve piyasada fıatları yükseltmemek için bunlan kendi tesebbüsile gizlice yapmıştır, meclise arzederek tasdik ettirmek işini bilâhare yapmak üzere.» Demek ki İngiliz hükumeti yalnız silâhlarmı çoğaltmak için büyük masraflara girişmiş değildir. Bu hükumet yakın bir harbin ihtimalini ciddiyetle gözönüne alarak öyle bir hal vukuunda memleketin baskma uğramış vaziyete düşmemesi için başlıca elzem maddelerden büyük stoklar vücude getirmiştir. İngiliz teşriî hayatında Avam Kamarasmm kabul ve tasdikı olmaksızın masraf ihtiyarı mümkün olmadığı halde Maliye Nazınnm ancak harb zamanlannda mazur görülebilecek bu fevkalâde hareketini meclis müsamaha ile karşılamıştır. Bundan içinde bulunduğumuz senelerde Avrupanın nasıl bir ruhî haletle yaşamakta olduğunu daha iyi anlanz. İngilterenin şimdiki Maliye Nazırı evvelce Hariciye Nazırı idi. Şimdiki Başvekil M Nevil Çemberlayn da Başvekâlete gelmeden önce Maliye Nazırı idi. Hatırlıyalım ki icab eden fedakârlıklara katlanılarak İngiliz teslihatının biran önce ileri gölürülmesini şimdiki Başvekil Çemberlayn henüz Maliye Nazırı iken alenî ve kuvvetli nutuklarla ileri sürüyordu. Fransanın Hatay Celâl Bayar dün akşam Haydarpaşada kendisini teşyi edenler arasında Dost ve müttefik Yunanistan Başve kili General Metaksas'ın Ankara ziyaretini iade ve Türk Yunan dostluk mua hedesini imzalamak üzere Atinaya gitmi< olan Başvekilimiz, maiyetlerindeki heyetle beraber dün sabah saat 1 1,05 te kendılerini Yunanistana götüren hususî trenle şehrimize dönmüştür. Başvekilimizin memlekete dönüşü münasebetile Sirkeci garı baştanbaşa bayraklarla donatılmıştı. Üniversite, san'at [Arkast Sa. 3 sütun 4 te] delegesi Ankarada Garro, dün hükumt erkânını zyaret etti Ankara 2 (Telefonla) Fransanın Hatay delegesi Garo bu sabah Ankaraya geldi. Garo ziyaret maksadıle şehrimize gelmiş bulunuyor. Bu ziyaret bittabi bazı görüşmelere de vesile teşkil edecektir. Garo bugün hükumet erkânımızı ziyaret etti. Hariciyemiz tara fından şerefine yarın bir ziyafet veri lecektir. Garo'nun çarşambaya kadar Ankarada kalacağı anlaşılıyor. Su işlerimizi Ziraat Bankası idare edecek Henüz yapılmakta olan tesisat tesellüm edildikten sonra bütün işletme işi bankaya bırakılacak Ankara 2 (Telefonla) Memleketin muhtelıf yerlerinde yapılacak su işleri için 31 milyon liraya kadar sarfiyat icrası kabul edilmiş ve bu işlerden dolayı 937 senesinde yapılacak tediyatı karşılamak üzere 4 milyon 250 bin lira tahsis edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hükumete müracaat ederek su işlerinin bankanm iştigal mevzuları arasına alınmış olmasını ileri sürmüş ve bu programm tahakkuk ettirilmesi işinin bankaya verilmesini teklif etmiştir. Bu teklif bilhassa [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] M. Hitler, dün akşam Romaya hareket etti Büyük merasimle Berlinden ayrılan Führer, İtalyada emsalsiz tezahüratla karşılânacak Berlin 2 (Hu • susî) Devlet reisı M. Hitler, İtalyan Basvekili M. Mussolinı'nin Berlin zi yaretini iade etmek üzere bu akşam saat 1 6,40 ta hususî trenle Romaya ha reket etmiştir. Bü tün Berlin halkı, M. Hitler'i teşyie davet edildiğinden, Başvekâlet dairesinden Mussolini Berlin seyahati esnasında Hitler'le beraber Anhalt istasyonuna halkın tezahüratına mukabele ederken kadar imtidad eden yollar on binlerce kı ka kadar hasbihalde bulunmuştur. şi ile dolmuştu. M. Hitler, halkın şiddetli Mareşal Göring, Führer'e hitaben aalkışları arasında istasyona girerek, ken şağıdaki temennilerde bulunmuştur: disıne vekâlet edecek olan Mareşal Gö« Almanya devlet reisi ve FühİArkası Sa. 5 sütun 5 te] ring ve diğer devlet ricalile on beş daki italyan Alman münasebatı Yeiıi ve cazib romanımız Kalb kalbe karşı... Bugün 6 ncı sahifemizdedir Dün Deniz harb okuluna sancak, diploma ve meç verme merasimi yapıldı. Resmimizde harb okulunu bitiren deniz yarmbayları yeni sancaklarile resmigeçid yaparken görüyorsunuz. YUNUS NAD1 • [Arkast Sa. 7 sütun 3 te] Yazısı 5 inci sahifemizdedir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog