Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

29 Mayıs 1938 CUMHUKİYET .Üsküdar Belediyesiniıj nazarı dikkatine İstanbul »umhurıyetî atl t& s utunnı u Eyüb, Fatıh, 4/6/938 6/ » 7/ > 8/ . 9/ » 10/ » 11/ > Defterdarlığından: Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Malmüdür lüklerinden mütekaid, dul ve yetimlerin Emınönü, B Eyüb Malmüdürlüğünden As. Yetim ve tekaüdleri 1 150 151 300 301 450 451 600 601 İlâ Mülkiye yetim ve tekaüdleri 1 5 0 51 100 101 150 151 İlâ Üsküdar Malmüdürlüğünden As. Yetim ve tekaüdleri 1 350 351 900 901 1400 1401 1900 1901 2400 2401 2900 2901 3300 Mülkiye yetim ve tekaüdleri 1 300 301 600 601 800 801 1100 1101 1300 1301 1550 Haziran, Temmuz ve Ağustos 938 üç aylık maaşlannın tediye günleri Beyoğlu Malmüdürlüğünden As. Yetipı ve tekaüdleri 1 400 401 1100 1101 1700 1701 2300 2301 2900 2901 İlâ Mülkiye yetim ve tekaüdleri 1 300 301 800 801 1200 1201 1500 1501 İlâ A V A N S Kadıköy Malmüdürlüğünden As. Yetim ve tekaüdleri 1 400 401 800 801 1200 1201 1600 1601 2000 2001 2400 2401 İlâ Mülkiye yetin ve tekaüdleri 1 200 201 400 401 600 601 800 801 1000 1001 1200 1201 İlâ İslm ve adresinin bizde mahfuz kalmasını arzu eden Üsküdarlı blr karilmizden aldığımız mektubda deniliyor ki: «Üsküdar vapur iskelesinin yanında, halka mahsus parasız, levhası asılı olan yer bu sene Belediye tarafından kiraya verilecekmis. Halbuki bu yerin yanında güzel bir kazino var. Bahsi geçen yerde fakir Üsküdarlılar ak şamüstleri biraz deniz havası almak im kânını buluyorlar. Eğer burası kiraya verilecekse deniz kenarında bu halk için bir karıç bile yer kalmıyacak demektlr. Belediyenin bu isten vazgeçmesini dilerim.> Cumartesi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi FATİH As. 4/6/938 6/ 7/ 9/ 10/ 11/ 1 2 3 4 Cumartesi Pazartesi Sah Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 1 451 901 1351 1801 2251 2701 1 : kişe tekaüd ve yetim 450 900 1350 1800 2250 2700 İlâ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN As. tekaüd, yetimleri 3001 3450 3451 3900 3901 4350 4351 4800 4801 5250 5251 5700 5701 İlâ Mülkiye tekaüd ve yetimleri 1 450 451 900 901 1350 1351 1800 1801 2250 2251 2700 2701 îlâ Radyo abone fiatları pahalı Kadıköyde Mühürdar caddesi 95 numarada emekli albay H. R. Gündüz imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Radyonun §u son aenelerde halkımızın bir ihtiyacı sırasına girdıgi abonman sayısmın hergün artmasile görülmektedir. Bir radyo makinesi almak için sıralanabilecek engellerin derhal en başında abonman ücretlerinin fahiş bir derecede olması gelmektedir. Hayatı ucuzlatmak arzularına aykırı olan bu yüksek ücreti de şimdilik hiç olmazsa yarı yanya indirmek lâzımdır. Bu teklifimden belki Posta Telgraf Umum Müdürlüğü varidatın tenakusundan telâşa düşer. Hiç merak edilmesin. Bağlı bulunduğu Demlryollar idaresinde §u bir kaç senedenberi tatbik edilen tenzilâtü tarifelerin temın ettıgi menfaat ve bu yüzden halkın hoşnudluğu Posta Telgraf Umum Mudürlüğünun bilâkis cesaretini artıracak mahiyettedlr. Sayın Nafıa Vekilimlzln bu hususta dikkat nazarlarını çekmenlzi ehemmiyetle rica ederim.> 8/ Eminönü Malmüdürlüğünden Mülkiye yetim As. Yetim ve ve tekaüdleri tekaüdleri 1 500 1 500 501 1000 501 1200 1001 1500 1201 1900 1501 2000 1901 2600 2001 2500 2601 3300 2501 İlâ 3301 İlâ Beşiktaş Malıtfüdürlüğünden As. Yetim ve Mülkiye yetim ve tekaüdleri tekaüdleri 1 200 1 250 201 400 251 650 401 600 651 1050 800 601 1051 1400 1006 801 1401 1650 îlâ 100J 1651 2200 Maaşlarını Emlâk ve Eytam Bankasmdan alanlar cüzdanlarım aym birinden itibaren mensub olduklan Malmüdürlüklerinden alacaklardır. Zat maaşları sahiblerinin muayyen günlerde gişelere müracaatle maaşlarını almaları lâzımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın hitarmnda verilecektir. Tediyata sabahleyin saat 9 d an itibaren başlanacak ve 12 ye kadar devam edilecek ve öğleden sonra sa at 13 ten başlayıb 17 de nihayet bulacaktır. Eminönü Malsandığmda mukayyed zat maaşları sahibleri maaşla nnı, Defterdarhk binasmda bu kere ihzar edilen yeni gişelerden alacaklar dır. GÜNÜN BULMACASI 1 2 8 4 5 « 1 8 9 10 11 • • M • • •• • • • • • • Kayıb aranıyor Elâzığda Rüstempaşa mahallesinde 17 numarada Çarsancak sabık beledlye relsi Lutfi Ankut imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «İlkmekteb son sınıf talebesinden 15 yaslarındaki oğlum Fahri bundan takriben sekiz, dokuz ay evvel birdenbire kayboldu. Izini Malatyaya kadar taklb edebildik, ondan sonrası meçhul kaldı. Kendisinin ne olduğunu bilenler varsa haber versinler, memnun bırakırım.> • BÜTÜN AĞRILARIN PANZEHİRİDİR. • • • 1 Beyhude ıstırab çekmeyiniz. GRIPIN En muannid baş ve diş ağnlarını sür'atle izaleye kâfidir. Romatizma evcaı, sinir, mafsal ve adale ıstırablan GRİPİN'le tedavi edilir. Nezle, grip ve bronşite karjı en müessir ilâç . Bir tek kaşe En hoş ve taze meyvalann usarelerinden istihsal edilmiş tabiî bir meyva tuzudur Emsalsia bir fen harikan oldu* ğundan tamamen taklid edilebil* mesi mümkün değildir. Hazunsulıgı, mide yanmalannı, eksiliklerini ve muannid inkıbaılan «iderir. Ağız kokusunu izale eder. Uznuml hayatin tntî»mn<ı«hlclwrTni KA^rıu EYVA TU2U ,Tarlalar otlakiye halinde mahvediliyormuş Bolvadin çiftçilerinden Hilmi Eklm, Cafer, Ali, Mustaia, Osman, Emin, Ahmed, Adil, Hasan, Durmug ve Karaca imzalarile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Kışm dondurucu soğuğu, yazın yakıcı sıcagı altında çoluk çocugumuzla, mükellef yol amelesinden daha zorlu blr çalısma lle emek vererek ektiğimiz ve yettşmelerini dört gözle beklediğimiz ekinler koyun ve keçi sürülerl tarafından mahvolmaktadır. Tapu ile bizlere ald olduklan müspet yer otla kiye olarak kullanıhyor ve buna şimdiye kadar mânl olunmuyor. Aid olan makamların dikkat nazarlarını çekmenizi gözyaşlarımızla istirham ederiz.> Soldan sağa: 1 İnsan sekline giren (iki kellme). 2 Ayakta olmıyarak sakin duran (iki keli me). 3 Yeminli vaid, cildin tersi, vücuddeki şişln tersi. 4 Bir emir, meyvanın dı$ı. 5 Kur'anın cümleleri, cimri. 6 Kolayı mevcud (iki kelime), bir emir. 7 Bir soru edatınm tersi, bir spor oyunu, alfabeden iki harf yanyana. 8 Yan taraf, itimada lâyık. 9 Alfabeden dört harfln arka arkaya okunuşu. 10 Haysiyet ve şeref, blr cins vapur. 11 Tatlı maddelerden, kapının kısımlanndan. en emin surette ıslah ve insana hayat ve canhlık bahseder. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Yukarıdan aşağıya: 1 Beygir (iki kellme). 2 Pek yüksek insanlara mahsus bir şekilde, yemek. 3 Vaktile Ankaraya sahib olan tarikat erbabı, mektub. 4 Evin kısımlarından birinin tersi, uygun gelmekllk. 5 Blr hayvan, ölen adamm malını taksim edenler. 6 Tüccardan Şadan Atalaya Süslenen. 7 Ufaktefek, arkadaş. 8 Şikâyet mektubunuz al&kadar makama Söylev, oturulacak blr yer. 9 Bir notagönderilmiştir. nın tersi, blr cins pasta, kederin tersi. 10 Bir meyva, bulaşık, blr emir. 11 Bir peyTuring kulübün konf eransları gamber, beceriksiz. Türklye Turing ve Otomobil klöbünden: Evvelki bulmacanın halledilmiş çekll Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü gele1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cek haziran ayından itibaren, cumartesi 1 günleri öğleden sonra, Istanbulun bellibasL İ SİEİY EİGİ1İDİEİN lı abidelerile müzelerini ve camlleri şamil olmak üzere mütehassıslar tarafından veRE A F t|Ş|B ZİA H rilecek konferanslar ve zlyaretler tertib etF AİNll L A L A R F miştir. Bunlara iştirak etmek istiyen klöb azasile dostlarının isimlerini klöb idare A K AİNİB V A N •İG E merkezine (81, İstiklal caddesi, Beyoğlu) E FİE S T A N|B T E kaydettirmeleri rica olunur. (İM <öSfe4i GRİPİN'dir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve GRİPİN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz \sr>. i? TBSB Kadıköy İkinci Sulh Hukuk İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 3268 kilo cam eşya, surahi, kavanoz, şişe, tabak, fincan vesaire,8906 k. muhtelif demir eşya 1002 k. deniz motörü, 2420 k. aptesane levazımı, 1036 k. aptesane ördeği, 31205 k. demir halat, 1754 k. kendir halat, 404 k. teneke eşya, 496 k. çamaşır yıkama ve kurutma makinesi, 312 k. motörlü tulumba ve aksamı, 2070 k. demir çivi, 887 k. lâstikli bakır kablo teli ve boru, 1425 k. Aspestos salmastra grafitli, 800 k. eşya vagonu (Muhtelif hurda demirbaş eşya) , 231 k. matbaa mürekkebi, 1270 k. pamuk ipliği, 376 k. pamuk mensucat, 130 k. yün mensucat, 50 k. müstahzaratı tıbbiye, 1200 k. biçilmiş kereste, 70 k. kına, 110 k. pirinc eşya, 368 k. lâstik eşya, 130 k. sellüloid eşya hakkındaki satış ilânımız Son Telgraf gazetesinin 19/5/938 günlü nüshasında yazılıdır. İsteklilerin bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri ilân olunur. ' (2974) Hâkimliğinden: t • Ölen ve terekesine hâkimliğimizce el konulan Gazi Osman Paşa karısı Fatma Zatiğülün Göztepede Tütüncü Mehmed Ef. S. 38 No.h köşk dahilindeki kıymetli eşyas^ 6/6/938 papzartesi günü saat 14 ten itibaren açık arttırma suretile mahallinde satılacaktır. Eşyanın çokluğu dolayısile satışı müteakıb günlerde ayni saatlerde devam olunacaktır. Satılacak eşya içerisinde kuyruklu Amerikan salon pipyanosu ve kıymetli oda takımları, halı, kıymetli levhalar, sofra takımları vesair nadide eşya vardır. İsteklilerin hazır bulunmaları ve ölüye aid mezkur köşk de satılacağından görmek istiyenlerin yazılı günlerde köşkü gezmeleri ilân olunur. (3152)' Diş Tabibleri cemiyeti genel sekreterll ğinden: Altı aylık kongremiz 7 haziran 938 salı günü saat 18 de yapılacağından cemiyetimize mukayyed üye meslektaslarımızın o gün cemiyet merkezâni teşrifleri rica olunur. • Davet U TİBİT A İ R İ E İ T İ B T • S E MİE N •Is U İ N İ U T AİN •İKİt L A S 1 M • P ÜİN A Z AİK • YİE MlE • Vl« MlE Nİ1İKİBİBİEİRİEİKİEİTİ E V L• E z URSS Divanı Âlinin Askerî Heyeti Huzurunda 2 13 MART 1938 de yapılan Haricî askerî kıtaatı ilânları Yeni Eserler Türk lllüstrasyonu Ankara Borsası 28/5/938 Ç Paris NewYork Milâno BrüBsel Atina Cene^re Sofya AmstenL Prag Madrid Berlin Budapeşte Bükrtaj Belgrad Yokohama Stokholm Londra Moskova E K L E R Açılış Kapanış 28.675 28.5375 0.793434 0.7960 15.0834 15.0112 4.7110 4.6884 87.72 87.30 3.4850 3.4682 65.0080 64.6964 1.4388 1.4320 22.8530 22.7436 13.1620 13.0990 19763 1.9668 4.2230 4.2025 4.0125 3.9936 106.9020 106.39 34.9518 34.7843 2.7554 2.7422 3.1132 3.0982 623. 626. 23.7775 23.8925 Askerî Okullara Talebe Alınıyor J BLOKUNUN Antisovyet Troçkistler ve Sağcılar Senelerdenberi şasmaz bir intizamla intişar eden Turk İllustrasyonunun son nushası, Konyaya tahsis edilmiştir. Papyekuje üzerine basılmıs olan bu fevkalâde nüshada, Konya tarihine, san'at eserlerine, iktisadi, içtimaî faaliyetlerine dair ve Ahmed Hamdi Tanpmar, Hilmi Ziya gibi san'at ve ilim otoriteleri tarafından kaleme alınmıs de ğerll makalelerden maada, Konyanm camilerinin, türbelerinin, çeşmelerinin pek güzel klişeleri vardır. İçinde Buyük Atatür kun, kıymetli Başvekilimiz Celâl Bayarın, Genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmağın ve Dahiliye Vekilimiz Şukrü Kayanın, Konya meb'uslarının fotografları da bulunan bu nüshayı Konyayı yakından tanımak istiyen, münevverlerimize hararetle tavsiye ederiz, mecmua sahiblerinin, diğer vilâyetlerinüze de böyle zengin birer nüsha tahsis edecekleri hususundaki vaidlerini bir an evvel yerine getirmelerini dileriz. İnkılâb kitabevi, 25 kuruşluk tercüme eserleri serisinin 6 ncısı olarak Manon Lesko'yu neşretmiştir. Fikret Adilin, eserin mukaddimesinde söylediği veçhile, yeni bir tercüme telâkkisile dilimize çevirdiği Abbe Prevo'nun dünya edebiyatında klâsik olmuş bu şaheseri sıkılmadan ve yorulmadan okunmaktadır. İnkilâb kitabevinin 25 kuruşluk tercüme eserler serisinin 7 inci sayısmı teşkil eden, Muazzez Tahsin Berkand tarafından dilimize çevrilen Alfons Dode'nln (Safo) romarunı okuyuculanmıza tavsiye ederiz. Profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlunun bu yeni kitabı, felsefe öğrenen lise talebesini imtihanlara hazırlamak için yazılmıştır. Felsefenin bütün bahisleri içinde vardır. Şehzadebaşı TURAN TİYATROSU Halk san'atkârı Naşid ve arkadaşları Miçe Pençef varyetesi Bugün gündüz saat 15 te Çifte keramet, vodvil 3 perde Gece saat 20,30 da Kudret helvası komedi 3 perde, dans, solo, düet, varyete Manon Lesko 1 938/939 yılı için İstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askerî Liselerile Bursa Askerî Lisesi, Kınkkalede bulunan Askerî San'at Lisesi ve Konya, Erzincan Askerî Orta okullanna talebe aünacaktır. Kaydi kabul şartları hakkmda malumat Askerlik şubelerinde ve okullarda vardır. 2 Kaydi kabul için müracaat zamanı 1 haziran 938 ile 25 temmuz 938 arasındadır. Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o Okul Müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmalı ve mensub olduğu Askerlik şubesi, babasınm adı ve mesleki ile kendi adı, okuduğu okulun ismile hangi smıfta bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıd numarası, boyu, yaşı, ağırlığı ve oturduğu yerin adresi vazih olarak yazılmalıdır. 3 Mekteblerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebeler ayrıca ikinci bir dilekçe ile de Askerlik şubelerine baş vuracaklardır. Askerlik şubeleri sıhhî muayenelerile lüzumlu kaydi kabul kâğıdlarını tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda talebenin gireceği Okul Müdürüne yalnız kâğıdlannı gönderecekler ve talebeler Mekteb Müdürleri taraf:ndan çağırümadıkça mektebe gönderilmiyecektir. 4 Okullar Yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilrcesi, techizatı, okul tarafından temin edilir. Ve her ay bir miktar da maaş verilir. « 830 » ( 2444) Muhakeme olunanlar : N. I. Boukharine, A. I. Rykov, G. G., Yagoda, N. N. Krestinski, Ch. G. Rakovski, A. P. Rosengolk V. I. İvanov, M. A. Tchernov, G. F. Grinko, I. A. Zelenski, S. A. Bessonov, A. IK ramov, F. Khodjaev, V. F. Charangovitch, P. T. Zoubarev, P. P. Boulanov, L. G. Levine, D. D. Pletnev, I. N. Kazakov, V. A. Maximov Dikovski, P. P. Krioutchkov. Muhakeme safahatının stenografi ile alınan notlan URSS. 'in Halk Adliye Komiserliği tarafından neşredilen cildlenmiş 1000 sahifeden fazla ihtiva etmektedir. Bütün kitabcılarda satılır. BBBaBaaaaBBaaBBaBBBl Fiatı 40 kuruş BHBaBBaBaaaBBBBiaBHBİ kitabı, fransızca, almanca ve ingilizce çıktı. MUHAKEMESİ İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları Semti ve mahallesi Hocapaşa Çelebioğlualâeddin Fatih Dülgerzade Gedikpaşa, Divanali Çelebioğlualâeddin Balat, Karabaş Balıkpazarı, Ahıçelebi Çarşı Cadde veya sokağı No.sı C t N S İ Ankara Çicekpazarı Nalband 96 16 2325 Muhammen aylığı L. K. Dükkân ve üstünde altı oda 50 00 Mağaza 100 00 Elyevm lâstik imalâthanesi 56 50 Dükkân 20 00 » 17 50 » 10 00 , * 7 50 » 4 00 3 50 Kepenekçi camii 3 00 Baraka dükkân 4 00 Nısıf dükkân 2 00 Cami içinde 2 oda 2 00 Ç Askerlik işleri ) Safo Felsefe Üsküdar Askerlik şubesinden: Zabitlik stajını yaparak topçu ölçme taburundan 13/10/934 tarihinde terhis edilerek şubenin 7/75 sırasına kaydedilmiş olan Top. Asteğ. 319 Do. Üsküdarlı ye 40476 kayid numaralı Üskudarda Çakırcı Hasanpaşa Mah. Yeniyol Cad. 4 No. adreste kayıdlı Feyzullah oğ. Muammerin 934 senesindenberi subece avakibi meçhul kalmış olduğundan tstanbulda ise derhal tasrada ise nihayet bir hafta zarfmda bulunduğu mahallin ikamet adresile halen ne vazife ile meşgul olduğunu bUdirmesi ve aksi takdirde hakkmda kanun ahkâmı tatbik edileceği ilân olunur. *** Fatih Askerlik şubesinden: Şubemiz mmtakasına nakleden Yedek asteğmen Yusuf oğ. 1309 Doğ. Kemal Manastır (2919) 935 senesi şubeye müracaat ederek adresini kaydettirmiş, bir daha uğramamıştır. Gösterdiği adreste aranıldığı halde bulunamamıstır İstanbulda ise subeye müracaati, değiLse yeni adresinin bildi rilmesi ilân olunur. Her Akşam: TAKSİM BELEDİYE BAHÇESİNDE Memleketin en çok sevilen 30 kişilik muazzam SAZ HEYETİ BİR ARADA Keman Nubar, Necati, Cevdet Piyano Şefik, Yorgi Kemençe Sotiri, Aleko Ahmed, İsmail Kanun Ramazan, Şükrü, Şeref Klârnet Cemal, Abdi, Şevket Cümbüş Nihad, Hasan Tahsin Ney ve Darbuka Okuyucular Ağyazar, Yaşar, Celâl, Hamid, Yahya, Mustafa B A Y A N O K U Y U C U L A R : Mahmure Şenses, Afitab, Radife, Suzan, Ayda, Dürdane, Birsen Bestekâr TANBURÎ SALÂHADDİN PINAR TELEFON: 43703 » avlu mahalli 3 00 Beşirağa tekkesi 18 00 7 53 Arsa ve kahvehane 12 00 Çarşamba, Beyceğiz Fethiye 5 Dükkân 2 00 Eyüb, Kızılmescid Dibağhane 47 » 1 50 Balıkpapzarı Hasıriskelesi Arnavudköy Pazarkayığı iskele mahalli 8 00 Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs nihayetine kadar. Yenibahçede Vakıf fidanlık civarında yetişmiş olan otlar (Mevsiminde biçip kaldırmak üzere) 40 lira Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. İstekliler 31 mavıs 938 sah günü saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2977) Tavşantaşı Saraçisak Fatih, Kirmasti Çarşıda Aksaray, Babahasan Âlemi Cibali, Seferikoz Vapur iskelesi Babıali, Lâlâhayreddin Beşirağa Kadirga, Şehsuvarbey Kadirga 65 Yenicami avlusu 39109 Vapur iskelesi 15 Yumurtacılar 50284 Püskülcüler 13 Reisoğlu 3934 İbrahimpaşa yokuşu 4 Küçükkaraman 51 Perdahçılar 21 Cami ll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog