Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 29 Mâyu 1933 trlanda Meclisi fesholundu Tahteşşuurumuzda yaşıyan mahluk Bu arkadaş bizimle ekseriya rüyada konuşur, sembolleri sayılamıyacak kadar çoktur, insanlar bunların her birine birer mana vermişlerdir Üfürükçüliikten medyumluğa kadar «ulumu hafiye» adı verilen ve hakikatte safdilleri kaiKİırmak için bir vasıtadan ibaret olan şarlatanlıklann içyüzü çok tan meydana çıktığı halde, bazı memleketlerde bu sayede bol para kazanan insanlara hâlâ tesadüf ediliyor. Garibdir ki, Amerika ve orta Avrupa zabıtalan bile, çok çapraşık vaziyetler karşısında kaldıklan zaman, falcılara, medyumlara müracaat etmişlerdir ve etmektedirler. Alelâde falcı, medyum, sairfilmenam gibi türlü türlü şekillere bürünerek gaibden haber vermek iddiasında bulunan bu açıkgözler, mevzuumuzun haricindedir. Bizim, burada birkaç misal zikrederek söylemek istediğimiz şey, bazı insanlarda tesadüf edilen, hissi kablelvuku nev'in den, fakat daha kuvvetli ve daha karakteristik hassadır. Kesif ve istidlâl yolile söylemek istediğiniz sözü, daha ağzınızdan çıkmadan tahmin eden; mahiyeti meçhul bir hisle, hâdiseleri vukuundan evvel gören; bir felâketin yaklaştığmı, kimbilir nasıl bir kablelvuku duygu ile kestirip asabiyet ve endişe halleri göste ren nice kimseler vardır ki, bunlann vücudünde «anten» leri bulunduğu söyle nir. Radyo anteninden farksız olan bu antenler, sahiblerini, meçhulât âlemile daimî bir temas halinde bulundururlar. Millete hitaben bir beyanname neşredildi Dublin 28 İrlanda parlamentosu, dün gece neşredilen bir hükumet beyannamesile feshedilmiş ve yeni seçim tarihi 7 haziran olarak tesbit olunmuştur. De Valera'nm millete hitaben neşrettiği beyannamede ezcümle deniliyor ki: îngiltere ile anlaşmalann imzasından sonra, îrlandanın, esas vazifesi millî kalkmma olan kuvvetli ve müstekar bir hükumete ihtiyacı vardır. Parlamentoda çok zayıf bir ekseriyeti haiz bulunan bir hükumetin milletin nef'ine olarak lâzım olduğu gibi çalışmasının imkâm mevcud değildir. (a.a.) Çekoslovakyada bugün gene intihabat var Beş senelik birinci sanayi programı ikmal edildi Bir Fransız muallimi, rüyasında bir Alâkadarlar, Valinin Devlet Şurası utren kazası geçiriyor ve ölüyor. Kan ter mumî heyetinin verdiği lüzumu muhakeçinde uyanıp da kendisini yatağında dipme karanna itiraz edeceğini söylemekte diri görünce, ilk aklına gelen şey karısı oiseler de Devlet Şurası heyeti umumiye uyor. Kadın, seyahatte bulunuyormuş ve sinin Mahkemei Temyiz vaziyetinde ol sabaK trenle saat 6 da gelecekmiş. Muduğu, binaenaleyh oradaki karara itiraz allim, rüyada ölen kendisi ise de, hakikatedilemiyeceği söylenmektedir. Maama te, karısmın tehlikede bulundugu hükmü fih, herhangi bir suretle işten el çektirme nü veriyor. Alelâcele giyiniyor, istasyona mevzuubahis değildir. oşuyor, memurlan isticvab ediyor. Hat Fabrikanm kok fırınları üzerinde hiçbir kaza kaydedilmediğini IBastarafı 1 inci sahifedel tendisine söylüyorlar. beş yıllık endüstri programmdan BakırBu garib hassanm ilmî şekilde izahını işin erbabı olanlara bırakarak burada, Yüreğine biraz su serpilen muallim, köy pamuklu mensucat, Isparta gülyağı, birkaç misal zikretmekle iktifa edeceğiz. gelmesi yaklaşan treni beklemeğe başlı Keçiburlu kükürd, Kayseri bez, İzmit Madam D . . . isminde bir kadın, bir yor, fakat, nasılsa, istasyonun nhtım kıs kâğıd ve karton, Bursa merinos, Gemlik Türk Emlâk şirketi, 600 bin lira sergece, uyku ile uyanıklık arası bir rüya mmda duracağı yerde hat üzerinde duru sun'î ipek, Ereğli bez, Nazilli basma, îzmit ikinci kâğıd, îzmit Sellüloz, Karabük maye ile teşekkül etmiş bir anonim şirketgörüyor. Guya, dostlarından biri, bir o yor ve trenin altında kalıp parça parça demir ve çelik, Malatya pamuklu fabri ti, ve her biri beşer liralık olan yüz yirmi tomobilde giderken, musademe neticesin oluyor. kalan kurulmuş ve kısmen de inşa halin bin hissesinden yüz bin küsur hissesi, esade, kınlan camların batmasından dolayı Bu rüya ve bu netice, hakikaten izahı dedir. Karabük demir ve çelik fabrikala sen hükumetin elinde bulunmakta idi. yüzünden ağır surette yaralanıyor. imkânsız bir garibedir. Hâdise baştan soBarselona 28 Cumhuriyetçiler BaMeksiko 28 Millî Müdafaa Nerının temeli 1937 nisanmda atılmıştı. İn Tasfiye kararı üzerine, geri kalan hisse Kadın, uykudan uyanır uyanmaz te nuna kadar o şekilde cereyan etmiştir ki, lekuer köprübaşma, Fraga'nın cenubun zareti tebliğ ediyor: lefona koşuyor, rüyada gördüğü dostunu muallimin canını almağa azmeden Azra şaatı esash şekilde ilerlemiş olan bu fabri senedleri de Hazinece satm ahnacaktır. daki Seros köprü başına tekrar taarruza Cedillo tayyare ile kaçmıştır. General buluyor ve yüzünü iyi muhafaza etmesini ilia» ona.bir.olümniyası göstererek zihni kanm işletmeğe açıîmasma çalışılmakta Ticaret kanunu hükümlerine göre şir başlamışlardır. Elzeuzontle çiftliğinde iken bir süvari sıkı sıkı tenbih ediyor. Carîbdir \l, Ma ni altüst ettiğine ve adamcağızı, trenin dır. Diğer taraftan, mühkn bir kömür is ketin tasfiye muamelesine başlanmak üzeEn mühim hareket Seros önünde olmuş ıt'ası anî olarak çiftliği basmış ve Cedillo tihlâk merkezi olacak olan Karabükün dam D . . . nin rüyasma giren bu zat, aytekerlekleri alhna kendi ayağile gönderip bu ihtiyacını karşılıyacak tedbirlerin da redir. Taksim kışlası ile binanın müşte ve cumhuriyetçiler Sedre'nin şark sahi ancak bir tayyareye atlamağa vakit bulni günün aksamı, hakikaten bir otomobil muştur. General El Sato hava meydanı parçalatarak adeta alay ettiğine zahib ol ha şimdiden düşünüîmesi icab etmektedir milâtmdan mühim bir kısmı, bu şirketin line ilerlemişlerdir. kazası geçirmiş ve, elini derhal gözlerine elinde bulunmakta idi. istikametinde firar etmekte ve kendisi üç mak işten bile değildir. Karabükteki yüksek fırınlara günde 1250 Balakuer etrafmdaki muharebelerde götürmek sayesinde cam kınklanndan taTasfiye kararı veren şirketin, mevcud ayyare tarafından takib edilmektedir. Tahteşşuur arkadaşın, bize bazan gü ton kömür lâzım olacaktır. Ayni zamanhaffuz ederek kör olmaktan kurtulmus, emlâkini tamamen Hazincye devredece asiler bilhassa Vallekona'da geri çekil Meksiko 28 Sam Luis de Potosi"pegündüz haberler verdiği de olur. Fa da demir cevherini yurd içinden tedarik tur. ğine göre, Taksim kışlası da tabiatile hü mek mecburiyetinde kalmışlardır. deki federal hava kuvvetleri El Salto'da Heykeltraş Düpre ile karısmın başm kat bu haberlerde kullandığı lisan sembo etmek yolundaki çalışmalara da yeni bir kumete intikal edecektir. Hükumetçilerin zayiatı bulunan Cedillist hava meydanmda Zenverilecek, bilhassa Divriki mıntakasm dan geçen ve kollektif bir telepati hadi lik değil, doğrudan doğruyadır ve tabir Salamanka 28 Umumî karargâh zontle'den geldikten sonra General Ce Şu vaziyete göre, kışlanın istimlâkine daki faaliyetler teksif edilecektir. Mem sesi diye tarif edebileceğimiz vak'a çok caizse, hatifî bir ses halindedir. dillo'nun içine binerek firar etmek tasavlüzum kalmamıştır. Kışla binasmm işga tebliğ ediyor: şayanı dikkattir. Bazan, hiç sebeb ve münasebet yok ekette kendi sahasmda esasen kuvvetlı ettiği saha üzerinde, Prost plânına tevfi Son yaptığı taarruz esnasında düşman vurunda bulundugu seri bir tayyareyi ele Heykeltraş ve karısı, hasta olan kızla ken, filânca kimseyi hatırladığımız ve a bir inkişaf halinde olan millî müdafaa enkan, daimî bir sergi vücude getirilmes 3000 den fazla zayiat vermiştir. Milisler geçirmişlerdir. nnı ziyaretten avdet ediyorlardı. Arabada radan çok bir zaman geçmeden o kimse düstrisi de, Karabükün işlemeğe açılmaGeneral, henüz tevkif edilmemiştir. hakkmdaki tasavvurun da bu suretle, da Tremp ve Balaguer önündeki mevzileriidiler; tehlikeli bir yoldan geçiyorlardı. yi karşımızda bulduğumuz olur. Bazan, sile kuvvetli bir yardımcı kazanacaktır. San Antonio (Teksas) 28 Dolaşan Askerî fabrikalar haric olmak üzere, ha kısa bir zamanda tahakkuku beklen mize yeniden taarruz etmişlerse de geri Araba tam bir uçurumun kıyısından geç hiç bek^emediğimiz bir yerden mektub, bir şayiaya göre General Cedillo, Meksimektedir. püskürtülmüşlerdir. tiği sırada, ikisinin de kulağma, gayet va telgraf veya telefon gibi bir haber alaca yalnız devlet fabrikalannda bugün on ka federal kıt'alan tarafından esir edilzıh olarak «Dur! Dur!» diye haykıran bir ğımızı, adeta kat'iyetle hissederiz. Ve bu bine yakın işçi çalışmaktadır. Yeni kuruTeruel cephesinde düşman tarafımız miştir. (a.a.) lacak fabrikalar bu miktarı bittabi artırases geldi. dan mağlub ve takib edilmiştir. Bu cep kablelvuku duygumuzun tahakkuk ettiği caktır. Bu fabrikaîar arasmda Sıvas çi Heykeltraş, arabayı durdurdu, indiler.. ni de, çok geçmeden görürüz. [Baştarafı 1 inci sahifede] hede düşmanın zayiatı 1500 kişidir. mento, îstanbul seramik, Izmit klor ve Ve tekerleklerden birinin vidasının gevşeBir general öldii Bugünkü müsabakalar, Türk ekip Tahteşşuurumuzun, sembolle, hatifî sudkostik, zaçyağı ve süperfosfat fabri miş olduğunu gördüler. Araba durmamış Barselona 28 Resmen bildirildiğitarikle değil, hâdiseleri bize aynen göster kalan da vardır. Sümer Bank bunlardan için yeni bir zaferle neticelendi. Müsaba^ olsaydı vida biraz sonra yerinden fırlıkalar ferd itibarile yapılıyordu ve 85 a ne göre, Brest hâdisesinden sonra Fran[Baştarafı 1 inci sahtfedel yacak ve müthiş bir kazaya sebebiyet ve mek suretile haberler verdiği de vakidir. mühim bir kısmınm hazırhklannı bitirmiş, Bir karantina doktorunun, İstanbulda ce bir kısmı için de siparişlerde bulunmuştur. iştirak etmişti. Teğmen Saim Polatka sadan tardedilen Franko'cu General şürmüş ve buna mâni olacak tedbirler arecekti. Ayni zamanda harb sanayii için de «Ok» isimli atile bütün müsabıklar ara Torunkos Pirene cephesindeki son muha lınmağa başlanmıştır. Usbacılar, bu işe reyan eden bir hâdiseyi, ayni saatte ve Bu gibi misaller pek çoktur. Ve belki memur edilmiştir. lüzumlu olan sellülozun başlıca ham mad sında temayüz ederek ve hiçbir hata yap rebelerde ölmüştür. de, hatifî seslere her zaman ehemmiyetle ayni dakikada ta Yemende, rüyasında Türk listesine yazılmak istiyenleri medesini teşkil eden odunun memleket dahi mıyarak birinci oldu. Teğmen Avn' Belçika ile Franko hükumetlerinin kulak asarsak, hayatımızın binbir safha görmüş olmasını bu garibeye misal olarak netmek için iş, şakavet derecesine var linden tedarikini kolaylaştıracak tedbirler «Rüzgâr» ile altıncı, İhsan Atal 14 üncü, münasebatı sında karşılaştığımız türlü türlü can sıkıcı zikredebiliriz. de düşünülmekledir. Bu arada odun nak Eyüb Oncü on beşinci, asteğmen Kudret dmlmıştır. Listeye yazılmak üzere sıra Hac mevsimînde Yemende bulunan hâdiselerin kısmı azamını bertaraf etmiş Brüksel 28 Başvekil M. Spaak, liyatı için yeniden bir tarife tanzimi ve «Kasırga» ile 16 ncı oldular. beklemekte olan Mehmed Suphi isminoluruz. Dikkat edersek, tahteşşuurumuz' bu doktor, bir ikindi üstü, cehennem gibi perşembe günü için parlamento hariciye kolaylıklar gösterilraesi cihetleri tetkik Müsabakaya giren 85 hayvan içinde encümenini toplantıya çağırmıştır. Oğre de bir Türk, Usbacılar tarafından, or • da, bizi daima ikaz eden, vartalardan kur sıcağm verdiği bitabî ile, oturduğu kol tarmak için bize mütemadiyen yardım et tukta bir iki dakika uykuya dalıyor ve edildiği gibi, orman kanununda bu im parkuru hatasız olarak ancak on beş hay nildiğine göre, encümen Franko hükume tada hiçbir sebeb yokken ağır surette yaralanmıştır. Zavallı Türk çocuğu, orada meğe uğraşan, bize ileriyi göstermeğe ça rüyasında, Büyükadada oturan oğlunun kânı temin edici bir tadiî yapılması der van geçebildi, bu on beş attan beşi Türk tile Belçikanın münasebetleri raeselesin bulunan asker ve milislerin önünde bu apiş olunuyor. lışan bir mahluk yaşadığmı anlarız. Fakat denize girdiğini görüyor. Ayağmda siyah süvarilerine aiddi. Bu on beş at arasında mürakere eyliyecektir. kıbete sürüklendiği halde kimse mütecabu mahluk, bu tahteşşuur hayat arkadaşı mayyo vardır. Deniz dalgalıdır. Delikanmânileri yükseltmek suretile tekrar müsavizlere karşı sesini çıkarmamış, katiller elmız bizim lisanımızla değil, bir nevi sem lı, fazlaca açılıyor, geri dönemiyor, yarı baka yapıldı. Türk süvarileri, bu mânilelerini kollannı sallıyarak çekilip gitmiş bolik dille konustuğu içindir ki derdini her yolda kesiliyor ve boğuluyor. ri de hatasız olarak geçtiler. lerdir. Mehmed Suphi, bir müddet sonra zaman bize anlatmağa muvaffak olamaz Bu müthiş rüyadan, haykırarak uyaİlk günün müsabakalarını bu suretle [Baştarafı 1 inci sahifede] Türkler tarafından kaldınlmıştır. Tahteşşuur arkadaşımız, bizimle ekBayan Dirik tarafından Bayan Ma muvaffakiyetle bitiren süvarilerimiz, sa[Baştarafı 1 inci sahifedel seriya rüyada konuşur. Sembolleri sayıla nan doktor, o gece, oğlunun ölüm habeHer gün tekerrür etmekte olan bu feci Hariciye Vekilimizi de ziyaret eden mıyacak kadar çoklur. insanlar, asırlar rini telgrafla aldıktan sonra, kazanın taf riç'e bir buket sunuldu. Bundan başka e hadan gene halkın coşkun alkışlarile ay vak'alar, Hataydaki Türklerin ne büyük danberi, bu semboUeri göre göre, bunlann silâtını getiren mektubda da, rüyasını, oğ ğitmenler de buket takdim ettiler. Gene rıldılar. Yarm (bugün) Kudret müsaba Prens, bugün saat 16 da Başvekil Celâ bir tehlike içinde bulunduklannı vazıhan lunun siyah mayyosuna ve kazanın vuku ral eğitmenlerle alâkadar oldu. Aldığı kalan yapılacaktır. Ekipler pazartesi gü Bayar tarafından kabul olundu. Başve her birine birer mana vermişlerdir. göstermektedir. bulduğu saate varıncıya kadar, bütün te izahattan memnuniyet gösterdi. .Trenin nü istirahat edecek ve salı günü üçüncü kilimizi köşkünde ziyaret eden Prens, Meselâ, rüyasında, ölmüş kocasmı, tarHataydaki bütün gazeteler tevakkufu müddetince General Mariç müsabaka yapılacaktır. Ekipimizin, mü nezdinde bir müddet kaldı. Evvelce de ferruatile aynen okuyor. Iadan bir çiğdem çiçeği koparırken gören kapatılıyor Telepati, hissi kablelvuku veya telkin, Kâzım Dirikle görüştü. Umumî Müfetti teakıb müsabakalarda da büyük muvaf bildirdiğim gibi, maruf tayyarecinin yekadmın macerası, tahteşşuurun rüyada koşimiz büyük misafirimize zengin bir TrakAntakya 28 Anadolu ajansmın fakiyetler kazanacaklarına Varşova me ni bir hava hattı ihdası yolunda Nafıa il nuştuğu dile misal olarak gösterilebilir. ne olursa olsun, bütün bu hâdiseler, bu ya albümü hediye etti. Bayan Dirik de temaslarda bulundugu anlaşılıyor. Ya hususî muhabiri bildiriyor: Ölmüş koca, tarladan üç tane çiğdem ko güne kadar izah edilememis birer muam Bayan Mariç'e badem ezmesi hediye etti hafilinde muhakkak nazarile bakılmak nn tayyare meydanına giderek tesisatı Akşam saat yirmiden sonra şehirler parmıştı. Kadın, bu üç çiçekten birinin, madır. Ancak, izah etmeden ispat ettik ve sayın misafirler bu hususî alâkadan bil tadır. görecektir. Pazartesi sabahı saat 6 da arasında otomobil, kamyon ve araba ile kocasına; ötekinin. keza ölmüş bulunan leri bir nokta varsa, o da, manevî varlığı hassa memnun oldular. İstanbula hareketle bir gece kalacaktır. gelip gitmeyi yasak eden ve Hataydahi Italya Kralının seyahati büyük kızına delâlet ettiğini düşünerek, mızın maddî varlığımızı hududsuz bi General hareketinden evvel beyanatta bütün gazeteleri kapatan bir kararın deMisurata 28 Sahili takib eden gü üçüncü çiçeğin de oisa olsa kendisi demek nı isbette astıgı ve hislerimizin delâletine bulunarak, günlerdenberi misafir olarak zel yoldan Bingaziye doğru giderken fngiliz Fransız hava teşriki lege Garo tarafından imza edildiği öğolacağma hükmetmis, rüyasını, kendi ölü ihtiyacı kalmadan hakikat sınırına kada bulundugu Türkiyede kendisine karşı Kral ve İmparator, dün öğleden sonra renilmiştir. mesaisi mü ile tabir etmişti. Fakat, rüya hiç de ulastığı keyfiyetidir. gösterilen iyi kabulden ve halkın sevgi Misurata'yı ziyaret etmiş, halk ve yerböyle çıkmamış, kadıncağızın sapsağlam Londra 28 Daily Herald gazetesi tezahürlerinden son derece mütehassis ol liler tarafından tezahüratla karşılan Polonya Cumhur Reisi İngiliz Fransız askerî hava kuvvetle küçük kızı, birkaç gün sonra hastalana duğunu ve iki memleket arasında mevcud mıştır. Stokholmda rinin teşriki mesaisine bir başlangı rak ölmüştür. Üçüncü çicck, bu kızcağıza dostluk ve bağlılık hislerinin ebediyen Hükümdar, içinde kasabalar bulunan olmak üzere yakında her iki milletin Stokholm 28 Polonya Hariciye Naişaretmiş. yaşıyacağına bir kere daha inanmış bu bazı İtalyan çiftliklerini de gezmiş ve hava kuvvetlerinin müştereken talim zırı Kolonel Bek dün öğle üzeri Velı Yanlış tabir edilen, fakat bu yanlışhk lunduğunu kaydeylemiştir. bu arada Piemon köylülerine verilen ler yapmağa başlıyacağım yazmaktadır ahd tarafından kabul edilmiş ve akşam yüzünden müthiş bir faciaya sebeb olan Ekselâns Mariç, hareketinde kendisin imtiyaz mmtakasında bir harman dö Bu gazeteye göre, Fransada birka şerefine büyük bir ziyafet verilmiştir. diğer bir rüya daha vardır ki, tahteşşuu Kolonel Bek, bugün öğle üzeri. Po uğurlıyanları «Yaşasın Türkiye» diye ğümünde hazır bulunmuştur. İngiliz tayyare meydanı ve hava üssü rumuzun hayatımız üzerindeki büyük telonyaya dönmek üzere Stokholm'dar» «elâmlamıs ve halk da «Yaşasın Yugos Hükümdar geceyi çadırda geçirmiş yapılmasım istihdaf eden bir proje hal 6İrini göstermek itibarile çok şayanı dik hareket edecektir. hazırda tetkik edilmektedir. tir. lavya» diye mukabelede bulunmuştur. kattir. [Baştarafı 1 inci sahifedel Normal vaziyetin avdet ehnesi için :n müstacel aktüalite meseleleri görüşül dükten sonra müzakerelere devam edil mesi hususunda arada bir itilâf hâsıl ol muştur. [Baştarafı 1 inci sahifede] Görüşmeler bir saatten fazla sürmüş Lâkin daha evvel bu arsanın muhtelif kı:ür. iimları bazı kimseler tarafından fuzuli Çek meselesinde yeni safha Dİarak işgal edilmiş ve buralara barakalar Berlin 28 Havas muhabiri bildiri »faptınlmış olduğundan Belediye evvel yor: ;mirde arsanın fuzulî şagillerden tahliyeÇekoslovakyadaki Almanlar meselesi ini ve barakaların yıktırılmasını istemiş yeni bir safhaya gireceğe benziyor. :ir. Halbuki arsanın fuzulî şagillerden Alınan haberlere göre, Henlein birkaç ahliyesi uzun formaliteye ihtiyac gös güne kadar Südetlerin idarî muhtariyet terdiği için Millî Emlâk idaresi bunu yaerinin tatbikı suretine dair sarih bir pro pamamış ve arsayı boş olarak Belediyeye gram neşredecektir. teslim edememiştir. Bunun üzerine BeleDiğer taraftan Berlinin Henlein'e iti diye gene bu civarda başka bir saha a dal tavsiyesinde bulundugu söyleniyor. amak mecburiyetinde kalmıştır. Bazı ciddî emmarelere göre, vaktile A Bu sıralarda evvelce Belediye mü vusturya ile yapılmış olan 11 temmuz fettişliğinde bulunmuş olan Eşref Dikoğ1936 anlaşmasına benzer bir anlaşmaya lu namında bir zat, vekili delâletile, Bedoğru gidılmektedır. lediyeye müracaat ederek mezarlık ittihazma elverişli bir sahaya sahib bulun Çek Alman tıcaret müzakereleri duğunu bildirmiştir. durdu Eşref Dıkoğlunun müracaati nazarı Londra 28 (Hususî) Berlinden dikkate ahnmış, mahallinde tetkikat yabildirildiğine göre, Almanya ile Çekoslovakya arasında cereyan etmekte olan pılmış, muvafık görülmüştür. Bundan sonra mal sahibi takdiri kıyticaret muahedesı müzakereleri kısa bir met komisyonuna davet olunmuş ve pa müddet için inkıtaa uğramıştır. Çekoslovak heyeti yeni talimat almak üzere Ber zarlık neticesinde arsanın dönümüne yetmiş üç lira kıymet takdir edilmiştir. Bu linden Prag'a dönmüştür. vaziyet Daimî Encümen tarafından da tetkik olunmuş, Emlâki Milliyeye aid arsa ile bu arsa arasmda dönüm başında on iki lira bir fark bulunması ve gene Em lâki Milliyeye aid arsanın bazı kısımla Türk Emlâk Anonim şirketi umumî rı kazılıp doldurulmağa ihtiyac gösterdiği heyeti, dün saat on buçukta Taksimdeki halde bunun yekpare ve düz olması gibi merkezinde, fevkalâde bir toplantıya da sebeblerden dolayı satm alma kararı tasvet edilmiş bulunuyordu. Ankaradan gelmiş olan şirketin ider meclisi reisi ile diğer şirket erkânınm bulundugu bu toplantı sonunda, Emlâk şirketinin tasfiyesine karar verilmiştir. Şurayi devlet kararından sonra vaziyet nedir ? Mezarlık sahasının alınmasında formalitenin kanun hükümlerine uygun olduğu anlaşılıyor dik olunmuştur. Bundan bir müddet evvel İstanbulda tetkikatta bulunan teftiş heyeti bu hususta da tahkikata girişmiş ve fezlekesinde bu işten dolayı Vali ve Belediye reisî Muhiddin Ustündağla Daimî Encümen ve istimlâk komisyonu azalan hakkında lüzumu muhakeme talebinde bulunmuş tur. Fakat dün de yazdığımız gibi evrak Dahiliye Vekâleti hukuk müşavirliğince tetkik edildiği sırada arsanın satm alınma muamelesinde kanuna aykın bir hareket görülmemiş ve evrak bu mütalea ile Şurayi Devlete gönderilmiştir. Şurayi Devlet Mülkiye dairesi de bu husuta alâkadarlann men'i muhakemesine karar ver mişse de, heyeti umumiye bu karan nakzederek beş muhalif reye karşı altı reyle lüzumu muhakeme karan vermiştir. Bu iptidaî karar alâkadarlara tebliğ edildikten sonra alâkadarların itiraz ve müdafaalan dinlenecek ve bunu müteakıb gene heyeti umumiye tarafından son karar verilecektir. Hâdise bundan ibarettir. Asrî mezarlık meselesi Valinin itiraz hakkt Emlâk Şirketi tasfiye kararmı verdi İspanya harbi Meksikadaki isyan Hükumetçiler başladık Tayyare ile kaçmıya ları şiddetli bir taarruzda teşebbüs eden General fazla zayiat veriyorlar yakalandı mı ? Varşova müsabakaları Hatayda zulüm ve işkence General Mariç'in ihtisasları Prens Bibesko Ankarada Foto Magazin 2 inci sayı 1 hazîranda çıkıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog