Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 29 Mayıs 1938 Yardımcı muallim=2 Ramon Perez De Ayala'dan Tütün rekoltesi Son satışlardan sonra elde 20 milyon kilo tütün kalmıştır Altı genc kız evin yemek odasmda nır, onlarla eğlenilir, hatta bazan on idiler. Son haddine gelmiş bir fakrü lara çok ağır bir surette hakaret edilir. ANKARA: 12,30 karışık plâk neşriyatı 12,50 plâk: sefalet ifşa eden odada, çam ağacmdan Don Clemente o kadar talihsiz ve o türk miLSikisi ve halk şarkılan 13,15 dabir masa, yelken bezinden bir yaygı, on kadar iyi kalbliydi ki, enstitünün üçünSon yapılan istatistiklere göre 69 milhili ve haricî haberler 18,30 çocuklara matane hasır iskemle, abajursuz, yorgun cü sınıfındaki bacak kadar çocuklar sal (Masal dede) 18,50 karışık plâk neşyon 498,198 kilo olan 937 senesi tütün bir elektrik ampulü vardı, o kadar. bile kendisile açıktan açığa eğleniyor riyatı 19,15 türk musi'idsi ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşlan) 20 Genc kızlar, başları işlerinin üstüne lardı. Mekteb âleminde maruz kaldığı rekoltemizin şimdiye kadar 47,705,787 ğ kilosu satılmıştır. Bu rakamlar mayısın saat ayarı ve arabca neşriyat 20,15 türk iğilmiş, acele ediyor, kimi nakış işliyor bu istihfaf, kızlarının sevgi ve saygısile musikisi ve halk şarkıları tSalâhaddin ve ilk haftasına kadar yapılan satışlardır. Şu kimi dikiş dikiyor, kimi yama yapıyor bir tezad teşkil ediyordu. arkadaşlari) 21 edebi konuşma: Behçet Kediğerleri de dantel işliyordu. Altısı da Enstitüde olup bitenden genc kızla vaziyete göre, elde 20 milyon kilodan az mal Çağlar 21,15 stüdyo salon orkestrası 22 Ajans haberleri 22,15 yarınki prokardeşti ve hepsi fazilet isimleri taşı rm haberi yoktu. Babaları onlara ha satılmamış tütün vardır. Yazan: MADELEİNE CARROLL gram ve Istiklâl marşı. yordu: kikatin tamamen aksini anlatıyordu ve Marmara mıntakasında 14 milyon küISTANBUL: Clemencia, Caridad, Socorro, Espe öyle sanıyorlardı ki en çok sayılan ve sur kilo olan tütün rekoltesinden 5,5 milBu mesleğe niçin intisab ettim? Kazan12,30 plâkla türk musikisi 12,50 havaranza, Olvido ve Piedad. Gayet müte en çok sevilen muallim odur; onunla yon kilosu satılmıştır. Marmara mınta dls 13,05 plâkla türk musikisi 13,30 muhmak ve muvaffak olmak için!.. O halde vazıane ve büyük bir itina ile giyin iftihar ediyorlardı. Hep beraber, bir a kasının vasatî fiatı 42 kuruştur. telif plâk neşriyatı 17 Taksim stadından bana bu işte daima ilerlemenin yolunu mişlerdi; saçları gayet muntazam ta mele mahallesinde, daracık ve kasvetli naklen, Izmir Üçok Beşiktaş futbol m a Karadeniz mıntakasında satılan miktar, bulmak için çırpınmak gerektir. Sevdiğim çı 18,30 plâkla dans musikisi 19,15 kon. ranmıştı. bir evde oturuyorlardı. Üniversitede ve 15 milyon kiloluk rekolteye mukabil 6,2 adama karşı edasına mecbur olduğum teferans: Prof. Salih Murad (Radyo dersEn büyükleri Clemencia, ayağa enstitüde olup bitenlerin evde kokusu leri) 20 Nihal ve arkadaşları tarafından çıkmadığı için, yardımcı muallim ve milyon kilodur. Vasatî satıs. 58 kuruştur. şekkür ve minnettarlık borcunu ancak bu kalktı: trük musikisi ve halk şarkıları 20,45 h a kızlan, mahallede çok itibarda idiler. Ege mıntakasında 37 milyon kilo olan suretle ödiyebilırim. Biraz ibham içinde Duymadınız mı? va raporu 20,48 Ömer Rıza tarafından arabca söylev 21 Cemal Kâmil ve arkadaşBeş kardeş de iş işliyen ellerini kal Mahalle karılan içtima ettikleri zaman, rekoltenin hemen satılabilecek kısmı kâ konuşuyorum, zannederim, izah edeyim. ları tarafından türk musikisi ve halk şardırdılar, başlarını kımıldattılar, gözleri aralarında: cNe tuhaf memleket, diyor milen satılmıştır. Vasatî fiat, 56 kuruşEvlendiğimiz gün kocam yüzbaşı Astkıları saat ayarı 21,45 orkestra 22,15 daldı ve kulak kabarttılar. Anî bir bas lardı, bir üniversite profesörü olduğu tur. ley servetinin mühim bir kısmını benim Ajans haberleri 22,30 plâkla sololar, opekına uğramış kuşlar gibi şaşkın görü halde evinde açlıktan ölüyorlar.» Ac Sark mıntakasının 2,6 milyon kiloluk üzerime etti. Aramızda ne gibi bir hâdise ra ve operet parçaları 22,50 son haberler ve ertesi günün programı 23 son. nüyorlardı. Clemencia, kolunu uzatmış, lıktan ölmüyorlardı, fakat. genc kızla rckoltesinin 1,7 milyon kilosu 34 kuruş geçerse geçsin ben, malî noktadan tamadudaklarmı kıpırdatmaksızm, kapıyı nn işledikleri işler sayesinde. inanıl vasatî fiatla satılmıştır. men hür ve müstakil bir kadın olmuştum. Yabancı merkezlerden işaret ediyordu. Nihayet, tasdik eder maz bir kanaatkârlıkla karınlanm doBu ay zarfında bilhassa Marmara ve İstıkbahm, hayatımın son gününe kadar yuruyorlardı. müntehab parçalar gibi mırıldandı: tamamen temin edilmişti. Sevdiğim adam Yardımcı muallimin kızlarmın rob Karadeniz mmtakalarında hararetli satış Beybaba geldi. Operalar lar olduSu için rekoltenin çok hafiflemiş bu vaziyet karşısında bana şu sözleri Genc lazlar, acele ile islerini bıraktı lan o kadar fakir işiydi ve o kadar es söyledi: 17,05 Napoli: Madonna Imperla ve Ro< lar, sevincli bir telâşla uzun koridor kiydi ki, bu kıyafetle göze görünmek bulunduğu muhakkak görülmektedir. ma.n. Nocturno. İşte seni her türlü tehlikelerden koboyunca, merdiven başmdaki kapıya ten utanarak, ancak akşamları. karan 20,30 Münih: Lorley (Bruch'un). ruyacak bir garantı.. İstediğin elbiseleri VEFAT doğru koştular. O esnada, bir elinde lık basmca. sokağa çıkmağa cesaret e20,35 Frankfurt: Lohengrin (Vagner'ln)', 20.35 Lâypzig: Freischütz (Veber'in). şapkası, ötekile kış olmasma rağmen debiliyorlardı. Ve sokağa çıktıklan zaMülga Şurayi Evkaf azasmdan Ziya satın alabilir, arzu ettiğin zaman çalışır, Madeleine Caroll 22,05 Milâno: Bir maskeli balo (VerdiV alnının terini silen Don Clemente içeri man, başörtüleri gözlerine kadar inik Bey merhumun refikası ve avukat Ra keyfin olmadığı zaman çalışmazsın! nin). Böyle bir sevgi vesikası karşısında ben rilerek tetkik edilecck olursa pek aslı faslı giriyordu. Genc kızlar, boynuna sarıl ti; ikişer ikişer sıra oluyorlardı ve Don miz Bakanoğlunun kayınvalidesi MisliBüyük konserler Clemente en arkadakilerin yanında yü cihan vefat etmiştir. Dünkü cumartesi de ondan daha az alicenab davranamazmak için itişerek, babalarınm etrafını olan nazariyeler olarak meydana çıka 16,35 Roma: Beethoven'in eserlerl. günü Kadıköyünde Osmanağa camiinde dım. Bınaenaleyh mesleğimdeki bütün mazlar. Kadının daima kocası tarafından aldılar; hepsi bir ağızdan soruyor rüyordu. 19,40 Beromünster: Beethoven ve Brah< Ayakkablan eskimesin diye, yalnız namazı kılmarak Karacaahmed mezar muvaffakiyetlerimi kocama ithaf etmeğe lardı: idare ve müdafaa edilmesi esastır. ms'ın şarkıları. t'abanlarım yere basarak, gayet hafif lığına defnedilmiştir. Ne var Beybaba, ne var? karar verdim. Adeta aramızda zımnî bir 21,05 Doyçlandzender: Muhtelif parça Bir kadın kendi çalışması veya varidayürümeleri onlara lâtif ve ahenktar bir Bırakm nefes alayım çocuklarım. lar. mukavele akdetmiştik. tile hayatını belki de gayet lüks bir şekil21,05 Kolonya: Belçika, Holanda ve AIHaydi yemek odasma gidelim, orada si eda veriyordu. Teşekkür Balayımız bittiği günden itibaren fi de temin edebilir. Fakat başında bir er Bazı bazı, bir talebe, şapkasım mü man musikisi. ze anlatınm. Babamız, ağır topçu liva kumandan lim çevirmekte ve sahneye çıkmakta de kek olmayınca o buna hiçbir zaman ma21,50 Floransa: İtalyan ve Çek mübade* balâğalı bir hürmet jestile çıkararak, Don Clemente şapkasım astı ve arkalığmdan mütekaid Macid Dinçerin ce vam edecektim. Bu suretle fazla para ka nevî bir zevk vermez. le konseri. smda altı kızile yemek odasma doğru onları müstehzi bir surette selâmlıyor naze merasimine bizzat gelmek, tele 22,40 Beromünster: Çek musiklsL zanacak, yüzbaşı Astley'e olan borcumu du ve onlar, bunu ciddiye alarak derin Bugünlerde kocasından ayrılan Orta yürüdü. Karakterinin asaleti ve zekâfon, telgraf ve mektubla büyük acımıza bir heyecan duyuyorlardı. Kendi ken ödemeğe çalışacaktım. Vakıâ, belki bu şehrinde bir kadın sinema artistinin sebe Oda musikileri anın kıtlığı Don Clemente'in yüzünde iştirak etmek lutfunda bulunmak sure18,35 Beromünster: Schubert'ln I mıma" okunuyordu. Eski ve yer yer parlıyan dilerinden memnundular, babalarını tile muhabbetlerini gösteren muhterem onun bana hediye ettiği servet nisbetinde biyet verdiği talak neden çıkmış biliralı triosn. çıldırasıya seviyorlardı. elbisesinden, yıkanmaktan ve ütülen talebe, arkadaş ve dostlarına ayrı a)Ti yüksek bir şey olmıyacakü. Fakat karm yor musunuz? Bir gümüş tilki yüzünden.. 19,25 Viyana: Brahms'ın kuvartet per« Don Clemente, üniversiteye gittiği teşekkürlerimizi sunarız. ca kaderince.. Filim şirketlerinden bana Kocası ona bir çift gümüş tilki hediye etçası, a: mobl. mekten yer yer erimiş gömleğinden, gün, bacaklarmm tutmadığını hissedi2,05 Hamburg: Dvorak'm eserlerl. ne gelirse doğrudan doğruya kocamın miş. Birkaç gün sonra kavga etmişler. fakrü sefalet içinde olduğu ve namusDinçer ailesi hesabına geçecekti. kârane bir hayat yaşadığı belliydi. Genc yordu. Smıfa girdi, kürsüye çıktı ve taKadın kaldırmış tilkileri erkeğin başına Şarkı konserleri İebelerin hepsi içeri girinciye kadar akızların altısı da şirindi, ne cilveden, 20,35 Frankfurt: Seider. Aug ve Berta Bugün hâlâ bu rrukavele bütün esasa atmış: yakta durdu. Sıralar bir anfiteafr teş gözlerine döküldü. Şapkasım çıkardı ve Stelzer «Lohengrin» de. ne de hatlarm inceliğinden, fakat a Bunlarla mı, kuruluyorsun, demiş, tile aramızda hâkim olmakta berdevam İril ediyordu. Don Clemente bu kayna alnının mürekkeb içinde olduğunu his22,05 Milâno: Gina Cigna, Gilda Alfano, henktar bir tevazudan ve çehrelerin şan ve gürültülü kalabalığa ürkek ba setti. Talebeler, kahkahalarla gülerek dır. Kocam arasıra kazancım ve işlerim onların daha âlâsını ben kendi paramla Masini «Bir maskeli balo» da. deki sükunetten gelme bir şirinlik. kışlarla baktı. Bütün talebeler şimdi uzaklaştılar. Don Clemente, evine ge hakkında bana malumat vermeğe kalkı da alabilirim! Don Clemente: den koca adamlardı. Birkaç tanesi ens lince, kızlan, endişe ile sordular: şır amma, ben yarı dinlerim, yarı dinle Artistin sözü belki doğrudur. Fakat Nihayet, kızlanm, dedi, üniversite titüden talebesiydi, fakat bugün kor Nasıl oldu beybaba? mem. Böyle bir mukaveîenin benim için insan kendi kendine aldığı eşyadan, ko profesörü oldum. kunç bıyıklar taşıyorlardı. Don Cle Bu gece şehrimizln muhtelif semtlerindeH Meğer ben ne mükemmel bir ha birçok faydaları vardır. Birincisi kadının casının verdiği hediye kadar manevî zevk Kızlar ellerini çırptılar; parmakla mea,te dehşet içinde donakaldı. kl nöbetçi eczaneler şunlardu:: tib mişim, biliyor musunuz? kocasına tâbi olması icab ettiği esasına duymaz ki! İstanbul cüıeti: rırun ucile babalarına öpücükler gön Ve üniversitedeki ilk dersinde elde mutabık olduğu cihetle manevî memnuni Efendiler, diye kekeledi; beni bu Kocamla aramızda akdettiğimiz mu Eminönünde Salih Necati, Alemdarda E. deriyorlardı. smıfa yardımcı muallim tayin ettiler, ettiği muvaffakiyeti kendine göre an yetimi mucib olmaktadır. İkincisi Holi sad, Kumkapıda Belkıs, Küçükpazarda Yor^ Anlatsana beybaba, anlatsana! bunu şeret telâkki ediyorum.. Fakat her lattı. Kızları, onu hayran dinliyorlardı. vud'daki ev, hizmetçi, ruvalet masraflan kavelenin iyi bir tarafı da onun benim gi, Şehzadebaşmda I. Hakkı, Fenerde Viı muvaffakiyetimle manen olduğu kadar tali, Karagümrükte Suad, Şehreminindel Profesörler meclisinin içtimaı çok ^eyden evvel, şahsımda bir profesör deYemekten sonra, Clemencia, babası mı doğrudan doğruya kocam görmekte uzun sürdü. Beni çekemiyenler vardı. ğil, bir arkadaş, hatta bir baba görme na sordu: maddeten de alâkadar bulunmasını temin Nazım, Aksarayda E. Pertev, Samatyada, dir. Ben, hiçbir şeye kanşmıyorum. Fakat hak yerini buldu. Bugünden iti nizi istiyorum. etmiştir. Ben Holivud'da olduğum, o Teofilos, Bakrrköyünde Merkez, Eyübde A < Sigara içmiyor musun? rif Beşer eczaneleri. baren yeni fen fakültesinde yardımcı Eğer aramızda bu mukavele olmasay Londrada kaldığı zamanlar hergün tele Ya! Bak, unuttum. Zihnim o kadar O esnada, Pancho Benavides isminde Beyoğlu ciheti: muallimim. Yann, kimya dersime baş yakışıklı ve zengin bir delikanlı sını meşgul ki! dı, bütün bu işlerle ben meşgul olacak, fonla sade sıhhatim değil, ayni zamanda Şişli Halâskâr Gazi caddesinde Halk, Tak. lıyorum. Amma yaptm ha beybaba? kimbilir, ne kadar sıkıntı çekecektim. fın elebaşısı ayağa kalktı ve: meşguliyetim hakkında da uzun uzun ma simde Nizameddin, Tarlabaşında Nihad, İ s tiklâl Kanzuk, Dairede Güneş, Clemencia sordu: Ve Clemencia, babasımn sigara iç Bu sözleriniz bizi sonderece müteUçüncüsü, para gibi hasis tabiatli bir lumat alır. Onun için ben de, kocamın Galatacaddesinde caddesinde Sporidis, KaTopçular Ya Ayuso? memekte inad ettiğini görünce: Hassis etti. dedi. Yaşasın beybabamız! nesne ile sık sık temas etmediğim için ah san'atımda ilerlemeKİiğime kat'iyyen mâ sımpaşada Müeyyed, Hasköyde Nesim Aseo, Ayuso namzedliğini geri aldı. tşim Fakat, sahiden sigara içmiyorsun lâkım, huyum gayet saf kalıyor. Bütün sınıf birden cevab verdi: Brani olmıyacağını düşünerek her defasmda Beşiktaşta Vidin, Ortaköy, Arnavudkoy, Bebaşımdan aşkm diyor. Aslını arasak, bek eczaneleri. beybaba! dedi. vo. Eğer Amerikalı kadın yıldızların hep daha mühim roller deruhde etmekten çe Kadıköyünde Moda caddesinde Bahaeddin, kimyadan hiçbir şey bilmez. Zaten İçmez olur muyum kızım? Dur baBenavides sözünü bitirirken: namzedliğini koyması manasızdı. Ayu Beybabamızı alkışlıyalım, dedi. kalım, tabakamı nereye bıraktım? Her si benim gibi malî noktadan kocalarına kinmem. Çünkü istikbalim, muvaffakiye Pazaryolunda Rifat, Üsküdarda Ömer Kenan, Büyükadada Şinasi Rıza, Heybelide so nasıl kimya okutabilir? îltimasla Ve sınıf beş dakika kadar alkışlarla halde tabakamı muallimler odasında merbut bir vaziyette bulunsalardı hergün tim sade, bana değil, ayni zamanda ona Halk, Beykoz, Paşabahçe, Anadoluhisan ecaiddir. Sevgimle beraber maddî ka zaneleri. profesör tayin edilmişti; fakat kimya çınladı. unutmuş olacağım. Adam sen de. bu şahid olduğumuz talaklar hiç şüphesiz da J nerde, o nerde? akşam da eçmeyiveririm. Yarmki der vukubulmazdı. Onlarm ağızlarında sakız zancımı da ona sadakatimin bir timsali oDon Clemente bu tezahüratm sami Ya maaşın nekadar beybaba? gibi çiğnedikleri asrî hürriyet ve serbes larak rehin vermekte olduğum için pek miyetinden şüphe etmesine rağmen, e simi hazırlamam lâzım. ÖLÜM Henüz bilmiyorum. Ayda bin peVe idrojenin nasıl istihsal edildiğini tî, cinslerin müsavatı iddialan derinleşti memnunum. linî kalbinin üstüne koydu. teşekkür seta elime geçer sanıyorum. Çanakkale şehidlerinden yüzbaşı Veiçin eğildi ve sonra, sözlerine hâkim o kimya kitabmdan tetkike başladı. Kızlar, bir sevinc çığlığı kopardılar: larak. nutkuna devam etti. Her cüm Ertesi gün, idrojen elde etmek için fik oğlu ve Şehir Meclisi eski azasmdan Bin peseta mı? doktor Hikmet Ardanın kuzeni emrazı lede bir alkış tufanı kopuyordu. Nutuk kullanılan aletleri hazırlamak üzere erDon Clemente ilâve etti: zühreviye müdiriyeti kâtiblerinden Sabitince, bütün sınıf birden kürsüye kenden üniversiteye gitti. •Jt Filimcilik sahasında bir yenilik.. Çok para değil, fakat enstitüdeki hücum ederek profesörün etrafını aldı. •Jt Joan Blondell'in kız kardeşinin id Göksel vefat etmiştir. Cenazesi bu * Ders zili çaldı. Don Clemente, dersi maaşıma ve sizin, sevgili kızlarımın, Asiclo Zarracina isminde, siyah sa amelî olarak izah etmeğe başladı. Tüb Fransız rejisörü Leon Poirier «Büyük ü Kolumbia kumpanyası tarafından artist gün saat on birde Lâlelide Günseli akazandığınıza eklenirse, orta derecede kallı. çehresi ve sesi gayet korkunç o üzerine eğilmiş çalışıyordu. Arduaz mid!» isminde vücude getireceği filmin olarak angaje edildiğini evvelce yazmış partımanmdan kaldırılarak namazı Bebir hayat sürebiliriz. Şimdi. çok konuş lan bir talebe: rengi bir elbise giymişti. Talebeler, ne muhtelif sahnelerini bir takım davetlilerin tık. Adı Gloria Blondell olan bu genc yazıd camiinde kılındıktan sonra Edirtuk, çalışmam ve yarmki dersimi ha Şkndi, dedi, bunu tes'id etmek için vaptığını merak ederek. etrafmda hal huzurunda okuyacaktır. Bu içtimaa Ver kız az zamanda çok ilerlemiş yıldızlar nekapı şehidliğinde aile mezarlığına ka olmuşlardı. Pancho Benavides. yar say'daki rahiblerden biri riyaset edecek sırasına geçmiştir. Kız kardeşinin oyna defnedilecektir. zırlamam lâzım. bize bir şey ikram etmelisiniz. dımcı muallimin omzuna yanan bir kav Don Clemente odadan çıktı ve az sonÜstünde asla para taşımıyan Don tir. Fakat şunu ilâve edelim ki, bu içtima dığı «O, daima kadındır!» kordelâsını parçası bıraktı. Kumaş hafifçe yanmara bir kimya kitabile avdet etti. Clemente: hem sinemacılık noktasından bir reklâm seyrederken rejisör F. Capsa'nın nazarı SON AYLARIN EN ğa başladı. Kızlar işlerile meşguldüler. profesör Nasıl, dedi, size bir şey ikram etve hem de dinî bir propagandadır. Çünkü dikkatini celbeden bu genc kızın yakmda çalışıyordu. Oda sükut içindeydi. Don Clemente: ALÂKA «Büyük ümid» ve onu takib edecek olan baş kadın rolü oynıyaraktan bir filim vü BÜYÜK mek mi? Yanık kokusu var, dedi. Zarracina, kürsüye şiddetli bir yum Talebeler, koku almadıkları cevabını «Sükutun daveti» kordelâsı İsanın haya cude getirmesi ihtimali vardır. tspanyol Üniversite ve ensîitülerin UY AN DIR AN ESERl ruk vurarak: tından bâhis birer eserdir. verdiler. de yardımcı muallimler bir eğlence •jf Çoktanberi îngilterede olan Merle Evet, dedi, bize bir şey ikram et Fakat, ateş ceketten, yelekten ve iç mevzuu olmaktan başka bir şeye yara T^" Avrupadaki seyahatini bitirip A Oberon Holivud'a dönmüş ve Santa gömlekten geçerek yardımcı muallimin merikaya dönmüş olan Claudette Col Morica plâjındaki Norma Talmadge'ın mazlar. Asıl profesörün gaybubetleri mek! esnasında, yardımcı muallim ona ve Kırmızı yüzlü. kısa boylu bir talebe: vücudüne yayıldı. Don Clemente ye bert'in ilk çevireceği filim «Kadmlara villâsına yerleşmiştir. Atatürk • Mussolini • Ruzvelt rinden sıçradı ve bir çığlık bastı. în kâlet eder. Ayrı ayrı gruplara mensub Asabileşme Zarracina, dedi. koca mutlaka lâzım mıdır?» olacaktır. •jc Foks kumpanyasının Avrupadaki saflı bir talebe. ıslak bir bezle bu nahoş birçok dersler için bir tek yardımcı Zarracina ilâve etti: JC Adolphe Menjou, eorge Murphy reklâm şeflerinden Sidney Kent'le Valmuallim olduğuna göre, onun hiçbir Bize sigara ikram edin, her halde hâdiseye nihayet verdi. Don Clemente kimseye çıkışmadı; ve Andrea Leed «Tavsiye mektubu» is ter Huçinson, Normandie vapurile Amederste ihtısas sahibi olmadığını söyle tabakanızda vardır. ~~ o „Don Clemente cevab vermeğe cesaret rikava müteveccihen hareket etmişlerdir. çözlerinde büyük bir hüzünle, dudak minde bir filim çevireceklerdir. mek pek yanlış bir faraziye olmaz. Bu edemedi. Evet, sigarası vardı. Kızlan ları titriyerek yalvarır gibi: nun için değil midir ki kendini hiç say kendisine beş günde bir paket alıyor Bugünlük kâfi, dedi. dıramaz, ve profesör, kendisini neka larcd. Daha o sabah tabakasını doldur Eve gelince, kendini tutamadı: dar hor g ğ gördüğünü ondan g gizlemez. Bu m u s l a r d ı . sıneması Çocuklarım, büyük bir felâket. Talebelerin bir kısmı yardımcı mu his talebelere intikal eder. Ve böylece, dedi. yardımcı muallimin senede on beş, yir allimin ceblerini ellerile yoklamağa Bugün 2 büyük film birden HER KİTABCIDA Ve lâboratuarda bir kazadan bahse mi dakika kürsüye çıkması, profesörün ba=ladılar. 1 Meşhur Çigan orkestrası 2 film birden : derek, omuz kısmmda kocaman bir deDon Clemente, çarnaçar: yerini doldurmaktan ziyade, derslerin ARAYINIZ RODE SANDOR ROBERT TAYLOR Ceblerimi karıştırmaym, dedi. E lik bulunan elbisesini gösterdi. Ve ilâhiçbir veçhile inkıtaa uğrıyamıyacağı ve ELEONOR POVVELL ve nı söyliyen talimatnamenin bu hük vet. size sigara ikram edeceğim, hem ve etti: Beni düşündüren şey, yarın sokağa münü yerine getirmek içindir. Yar de memnuniyetle. Böyle bir günde deçıkmak, üniversiteye gitmek meselesifilminde ( Yeni kopye ) dıma muallimin ahlâk bakımmdan da ğer. dir. Başka elbisem yok. Paraya gelince. kendini saydıramadığı vakidir. İmtihan Ve tabakasını talebelere uzattı, sigabir yenisini tedarik etmek için nerden zamanlannda, mücazat ve mükâfat ralarını kapışan kapışana. Fransızca orijinal kopyesi Gary Cooper ve Madeleina Caroll günlerinde, onun reyi, onun kanaati Pancho Benavides, smıft'a hüküm sü para bulmalı? Ne felâket, ne felâket! Bugün saat 11 de tenzilâth matine Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine biç hesaba katılmaz, öyle ki, talebeler, ren kargaşalıktan istifade ederek, Don Clemencia, elbisenin yanmış yerle Bahçeli Lokanta onun derslerinde, hiç çekinmeden türlü Clemente'in şapkasmm içindeki meşi rini yakından muayene ederek: Zengin program muziplikler yapmanm caiz olduğunu ne mürekkeb bulaştırdı ve üzerine ku Üzme kendini beybaba, dedi. ÖyBugOn le bir örerim ki kimse farkına varmaz. U T^t E R sinemasında bilirler. rutma tozu döktü. Ve hakikaten Clemencia dediğini İdare muavini, profesörün gelmiye Don Clemente, talebeler arasından yaptı. Ertesi gün, sınıfta, Don Cle itînalı servis ceğini ve o g gün yardımcı muallimin bin müşkülâtla geçerken ğ Bir şey değiî.. Böyle bir günde.. mente'in elbisesi, talebelerin hayretini ders yapacağını haber verdiği zaman. mucib olacak kadar yeni duruyordu. talebeler, ellerini uğuşturarak eğlen dive mırıldanıyordu. ğş DEANNA DURBiN F ER NA N DE L Çeviren: Mihanikî bir surette şapkasım alarak celi bir saat geçirmeğe hazırlanırlar. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. Suvare 8,15 2 iilm birden CAHlD SITKl TARANC1 'Sütün yardımcı muallimler alaya alı başına geçirince, yeşil bir toz yağmuru " Kocamla bir mukavele akdettim! „ «Eğer Holivuddaki kadın yıldızların hepsi malî noktadan erkeklerine merbut bulunsalardı onlardan kolay kolay ayrılamazlardı» SiN E M A RADVO (Bu aksamki programj NÖBETÇİ ECZANELER C Bir ilci satırla UÇ ADAM İ P E K sinemasında Bradvvay IVelody 1938 MELEK Muharriri asrın üç büyük adamını çok yakından tanımış olan Amerîkanın eski Ankara sefiri G. Sherrill'dir. Asi General' in Son Emri MAVi TUNA 2 3 AHBAB ÇAVUŞLAR NOVOTNi Şarkılı Müzik M ODER N K IZ Gör.. işit... Söyleme ( iGNACE ) Tepebası Daire |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog