Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

29 Mavı<î 1938 CUMHURÎYET 11 KODAK " BRAUNİ „ Popular Portre BRAUNİ 620 (BRAUNİ) makineler KODAK mamulâtıdır. Resim çekme zevki Gönderme zevki Saklamanın zevki KODAK VERiKROM Filmlerini de kullanınız. KODAK saücılarmdan arayınız veya şu adrese müracaat edinîz. KODAK (Ecipt) A. Ş. Istanbul İM ATATÜRK HEYKELİ MÜSABAKASI 1 Giresun Vilâvet merkezinde dikilecek Atatürk heykeline aid resim ve projeler 25 haziran 938 tarihine musadif cumartesi gününe kadar müsabakava çıkarılmıştır. 2 Heykel ve kaidesi için 40 kırk bin lira kadar para sarfedilecektir. 3 Yapılacak proje ve maketlerin büyüklüğü müsabakaya iştirak edecek mütehassısların takdirine bırakılmıştır. 4 Resim ve maketler müsabaka gününe kadar İstanbul Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğüne teslim edilmiş bulunacaktır. 5 Jüri heyetince birinciliği kabul edilen san'atkâra 500 beş yüz ve ikinciye 250 iki yüz elli lira mükâfat verilecektir. 6 Müsabakaya iştirak edecek millî san'atkârlar, Giresunun Kurtuluş savaşmdaki durumunu mahallen tetkik etmek ve heykelin dikileceği meydanı bizzat görmek isteklileri takdirde geliş ve gidiş vapur navlunu ile Giresunda ikamet edecekleri üç günlük zarurî masraflan Belediyece ödenecektir. Bu para ancak müsabakaya iştirak ettiklerini resim ve maketleri akademi Direktörlüğüne teslim eylediklerini mübeyyin alacaklan vesika üzerine müsabıklara verilecektir. 7 Fazla izahat almak istiyenlerin tstanbul Güzel San'atlar Aka demisi Direktörlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (2363 ) Keşan Belediye Riyasetinden: 1 Bedeli keşfi (30,000) lira Keşanda yapılacak elektrik tesisatı 2490 sayılı kanuna tevfikan bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 İstekliler bu işe aid şartname, plân ve projeleri 3 lira mukabilinde Keşan Belediye Reisliğinden alabilirler. 3 Muvakkat teminat miktarı 2250 liradır. 4 Eksiltmiye girebilmek için Nafıa Vekâletinden almmış elektrik tesisatı müteahhidliği vesikasile 938 senesine aid Tcaret Odası vesikasını almış olmak lâzımdır. 5 Eksiltme 21/6/938 tarihine raslıyan salı günü saat 16 da Keşan Belediye Dairesinde yapılacaktır. 6 Teklif mektublan 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Keşan Belediye Reisliğine verilir. Posta ile gönderilecek mektublann da ayni saate kadar gelmiş olmalan şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3023) J En/1U£55İRİLACIDIR KiREÇ Merdivenköy fırım çalışmaya başladı. Inşaatınızm kireç ihtıyaCı için (52,153) No. ya telefon ediniz. I Çünkü ASPIRIN senelerdenberi her türlü soğukalgınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç istanbul Komutanlığı ilânları Tfff/TffKURULRRDRN kurtulunuz olduğunu isbat etmişfir. • ^^ • A S P I R I N in tesirinden emin olmak için lütfen I»A|EP) markasına dikkat ediniz. İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler hayvanatı için 360 üç yüz altmış ton yulaf satın almacaktır. İhalesi kapalı zarfla 15 haziran 938 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 25,200 liradır. İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 126 kuruş mukabilinde verilebilir İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelermde yazılı vesikalarile ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fmdıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. (3028) . 1 Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: Üsküdr Cezaevi mahkum ve mevkuflarma haziran 938 tarihinden 31 mayıs 938 tarihine kadar bir sene zarfmda verilecek ikinci neviden asgarî 52560, azamî 87600 kilo ekmeğin kapalı zarf usulile eksiltmesinin yapılması ve bir müteahhide ihalesi mukarrerdir. İsteklilerin cumartesi ve pazardan maada hergün Üsküdar Cezaevi Direktörlüğüne müracaatle şartnamesini görebilecekleri 7 haziran 938 salı saat onda Üsküdar Adliye binasmda C. Müddeiumumiliği makammda içtima edecek Komisyon huzurunda ihalesi yapılacağından isteklilerin mezkur gün ve saatte şartnamesinde yazılı muvakkat teminatlarile birlikte kapalı zarfla tekliflerini Komisyona bildirmeleri ilân olunur. (3052) 1 tstanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu ve Haydarpaşa hastaneleri için satm alınacak miktarlarile muhammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilen tereyağı, tavuk ve pilicin ihalesi 6 haziran 938 pazartesi günü yapılacaktır. Muhammen İlk t e îhale Cinsi Miktan tutarı minatı saati Münakasa şekli Kilo LiraK. L. K. S.D. Tereyağı 1400 1680.00 126.00 14.30 Açık eksiltme » 1825 2190.00 165.00 15.00 > » Tavuk 4500 2754.00 2 4 6 0 0 1 5 Piliç 1500 540.00 ' 30 » * Tavuk 3650 2226.50 „,„„„ ,„„„ 217 1 6 Piliç 1825 657.00 >00 00 * 2 Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. I s teklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna g e l m e l e r i (2815). 1 İstanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu ile Haydarpaşa h a s taneleri için satın alınacak miktarlarile m u h a m m e n t u t a r l a n ve ü k t e m i natlarile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilen yoğurt v e francalanın ihalesi 3 haziran 938 cuma günü yapılacaktır. Muhammen İlk t e İhale Cinsi Miktan tutan minatı saati Münakasa şekli Kilo LiraK. L. K. S.D. Francala 14000 2170.00 162.00 15,00 Açık eksiltme 5475 848.62 64.00 14,30 > » Yoğurt 40000 64,000.00 480.00 16,00 Kapalı zarf > 25550 4088.00 307.00 15,30 » > 2 Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. îsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayüı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fmdıklıda Ko mutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. ( 2814 )] 1 istanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu ile Haydarpaşa hastaneleri için satın alınacak miktarlarile muhmmen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilen sütlerin ihalesi 1 haziran 938 çarşamba günü yapılacaktır. Muhammen İlk t e İhale Cinsi Miktan tutan minatı saati Münakasa şekli Kilo LiraK. L. K. . S.D. Pastörizeli süt 40000 6200 465.00 16,00 Kapalı zarfla 21170 3281.35 247.00 15,30 Açık eksiltme Süt 20000 2300 173.00 15.00 » > 9125 1049.37 79.00 14,30 » » 2 Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. îsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde vazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık satın alma Komisyonuna vermeleri. (2813) 1 İstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ile Gümüşsuyu hastanesile Haydarpaşa hastaneleri için satın alınacak miktarlarile muhammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilen limon ve yumurtanm ihalesi 8 haziran 938 çarşamba günü yapılacaktır. Muhammen İlk te İhale Cinsi Miktan tutarı minatı saati Münakasa şekli Kilo LiraK. L. K. S.D. Limon 10000 300.00 15.00 14.30 Açık eksiltme Yumurta 17000 340.00 26.00 15.00 » > Limon 9125 182.50 „nn ,. 330 1 5 3 0 Yumurta 21775 225.50 ° * 2 Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. îs teklilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. ( 2816 ) İstanbul Komutanlığı Birlikleri için 17,000 kilo sabun satın almacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 10 haziran 938 cuma günü saat 16 da yappılacaktır. Muhammen tutarı 5440 liradır. İlk teminatı 408 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fmdıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna ver meleri. ( 3057 ) 938 modeli K A R Y O L A Umuml deposu i Krespl», Ittınbuı, Gatata, Voy>od» Hatı I L Oevlet Demiryolları Işletme Umnrn Müdiirlüğünden telif renklerde M a d e n î ve INGiLiZ, AMERiKAN, ViYANA sistemi çelik s o m y e l e r i bilhassaKROME, NiKELE ve muh MÖb Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarile muhammen bedeli yazılı odun, kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Eksiltme 6/6/938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 da Haydarpaşa gar binası Birinci İşletme, Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. İstekliler; eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat, evrak ve ve saikle teklif mektublarınm eksiltme günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. Bu husustaki şartnam. ve mukavele projesinin Haydarpaşa Yol Baş müfettişliği tarafmöan parasız olarak verilmekte olduğu bildirilir. Odunun cinsi ihale edilecek miktan Ton Muhammen bedeli beher tonu Lira K. Muvakkat terainah Lira K. İGİGP Fabrika salonlarında teşhir edılmiştir. A I I H M L I:L Mallar sağlam ve metin, fiatlar çok ucuzdur. Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 CE7ED dCİCII karyola v m d n e aeî e y fabrikası şa Tutarı Lira K. înhisarlar Umum Müdürlüğüncien: j 4 Safi meşe veya gürgen ve yahud çam veya her ücünün mahlutu. Safi meşe 300 200 12 60 468 75 6250 00 ( 2886) Türkiye Kızılay Cemiyetinden: I 4 aded sıklop çember makinesile 130.000 kilo çelik sıklop çemberi pazarlıkla satın almacaktır. II Pazarhk 3/6/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonund yapılacak tır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alma bilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarüe birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmelerı ilân olunur. (2793) I İdaremizin Paşalimanı Tütün Bakımevi çatı ve döşemelerinde şartnamesi mucibince yaptınlacak inşaat ve tamirat pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 2703 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 203 liradır. III Eksiltme l/VI/938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3054) CADIR BEZİ MUBAYAASI Kızılay Cemiyetince yaptınlacak çadırlar için lüzumu olup İstanbul Satış Deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz 100,000 METRE CADIR BEZİ satm alınacağmdan alâkadarların 30/5/938 pazartesi kadar Depo Direktörlüğüne müracaatleri. günü saat 15 e Ordu Belediyesinden: (30472) lira ( 78) kuruş keşif bedelli dahilî su tesisatı ile 500 tonluk su deposu işi kapalı zarfla 17 mayıs 1938 de ihalesi yapılmak üzere eksiltmiye konulmuş ise de talibler teklif olunan bedel lâyık hadde görülmediğinden bir ay içinde ayni şartlar dahilinde pazarlığa bırakılmıştır. 2 İstekliler buna aid şartname vesair evrakı Ankara, İstanbul Belediyelerinde görebilirler ve Ordu Belediyesinden 152 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Tahblerin istenilen şartlar dairesinde Ordu Belediyesine müracaatleri. X 3012) 1 Çim tohumu Londrada meşhur Raynes Park müessesesinin ekstra ekstra marka 32 librelLk hakikî Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namına gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerin tecrübesine amade bulun • duruyorum. 4 iincü Vakıf han, 4 üncü kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Tel: 23426
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog