Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 CUMHURIYET 29 Mayıs 1938 Bayan Leylâ, yazıyor; Böbreklerin kuvvetini artırır. idrar yollarındaki mikrobları öldü riir. Eski yeni belsoğukluğu, bel agrısı, mesane iltihabı, orşit, idrar zorlukları, sık sık idrar bozmak, bozarken yanmak hallerini defeder. idrarı çoğaltır. Her vücudUn içini yıkayıp t e mizliyen en birinci bir müstahzardır. Her eczanede bulunur. Dikkat: H E L M O B L ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. HER Daha genc görünüyorum!... SABAH ANODBATARYALARl DAİMON «Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı alıyor... Ve küçük buruşukluklanmın tamamen zail oluncaya kadar günden giine eriyip kaybolduğunu kemali hayretle görüyordum!..» Emsalinden dört misli fazla dayanır TELEFON PİLLERİ VOLT ELEKTRİK U Bankalar caddesi Galata, Istanbul TUrkiye vekili umumisi: Istanbul Aşirefendi caddesi Hubyar han ikinci kat 10 No Gabay biraderler Umumî satış deposu: Bayan Leylânın hakikî fotografı «Ancak bir hafta süren bir tedaviden sonra bu derece güzelleştiğime çaşıyorum. Bütün arkadaşlarım böyle daha genc ve daha güzel görünmem için neler yaptığımı soruyorlar ve şayanı hayret bir şekil alan tenim için iltifat ediyorlar.» Yalnız bir hafta zarfında binlerce kadın, cazib bir tene kavuşmuş, bir kaç yaş gencleşmiş ve bütün buruşukluklan kaybolmuştur. Alim ler, buruşuklukların; ihti yarladığımızda cildin besle yici ve ihya edici bazı unsurlarını kaybetmesinden ileri geldiğini keşfetmişlerdir. Bu kıymetli unsurları dlde iade ediniz. Yeniden gencleşecek ve tazeleşecektir. îşte; Viyana Üniversitesi profesörü Dr. Steı'skal'in keşfi bu derece ehemmiyetli ve cazibdir. Genc hayvanlardan istihsale muvaffak olduğu ve «Biocel» tabir ettiği bu canlı Bayan Leylânın yalnız bir haftahk te daviden sonra alınmış ve retuş görmemiş hakikî fotografı hüceyreler hulâsası, şimdi pembe rengindeki Tokalon kremi terkibinde mevcuddur. Akşamlan yatmaadan evvel tatbik ediniz. Siz uyurken, dldinizi besliyecek ve gencleştirecektir. Bir hafta zarfında bütün buruşukluklarınız kaybolacak ve 10 yaş daha genc görüneceksiniz. Gündüz için (Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Bir kaç gün zarfında siyah benleri eritir, açık mesameleri sıklaştınr ve en çirkin ve en esmer bir cildi yumuşatıp beyazlatır. Ankara Valiliğinden: Keşif bedeli «15768» lira «21» kuruştan ibaret bulunan Ankara Kırşehir yolunun Kürebeli mevkiinde yapılan Varyant yolu üzerinde yeniden yaptırılacak muhtelif köprü ve menfez işi kapalı zarf usulile ek siltmiye konulmuştur. Eksiltme 2/6/938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Ankara Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Istekliler teklif mektubları, Ticaret Odası vesikası ve 1182 lira 21 kuruşluk teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafıa Vekâletinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıklan müteahhidlik vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 e kadar Encümen Reisliğine vermeleri. îstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. «1425 » (2821) Bursa Yenişehir Belediye Riyasetinden: 1 Kasabanın tahminen 80 hektar meskun ve 30 hektar gayrimeskun olmak üzere cem'an 110 hektarlık halıhazır haritası yaptırılacaktır. Meskun mahallin hektarı 20 lira gayrimeskunun hektan 13 lira olup mecmu \ bedel 1990 liraya baliğ bulunmaktadır. İhales; 2/6/1938 çarşamba günü saat 15 te Yenişehir Belediye Encümeninde yapümak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Taliblerin ihaleye girebilmeleri için Nafıa Vekâletinden musaddak harita mühendisi vesikasım ibraz etmeleri meşruttur. 3 îhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden % 7,5 depozito olarak nakid veva teminat mektubu vermeleri meşruttur. 4 Fazla tafsilât almak istiyenler Yenişehir Belediyesine müracaat etmelidirler. (3022) gidenlerin nazarı dikkatine Yenişehirde, Atatürk bulvarmda Sıhhiye Vekâieti yanında Orduevi karşısında Yeni açılmış konforlu ve mUkemmel ANKARAYA ( BiRLiK ) pansiyonu ve Lokantası <* Sultanahmed 5 ınci sulh hukuk hâ kimliğinden: Istanbul Ankara caddesi Esad (Efendi) hanmdaki yazıhanesinde makine komisyonculuğu yapmakta iken 937 senesinde ölen Kohenkanın alacak ve vereceklılerinm işbu ilân tarihinden itibaren bir ay içınde mahkememize müra caatleri lüzumu üân olunur. Ihbarname Verginin No. Sene nev'i 10/26 934 Kazanc, buhran, muvazene ve cezaları Kazanc ve mu 10/35 935 vazene cezaları Oaatlatdan JbLüdtı Y EDIL.MIŞ Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 937/1797 Sular İdaresinin Taksimde Sıraservilerde Hilmi apartımanmda 4 No da Fatma aleyhine açtığı davanın cari duruşması sonunda üç bin yedi yüz beş kuruşun 22/11/937 gününden itibaren yüzde beş faiz ve yüzde yedi buçuk ücreti vekâiletle tahsiline dair verilen 25/4/938 tarihli kararm ilânen teblığine karar verılmiş olduğundan işbu karar hulâsai hüküm makamına kaim olmak uzere ilân olunur. (3158) Bayanların nazarı dikkatine: Satın aldığınız Tokalon kremi vazolannın büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatları bulunan Tokalon müsabakasına içtirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir. JİaıHet Jfatdeşfet Istanbul Defterdarlığından: Sıra îsim ve No.sı şöhreti 1 Habib Saragos 2 Rauf Türker 3 » > 4 Leon Lâstnik İştitğal nev'i Zahireci Müteahhid V Kumb&r< Antrn ÇlZtM ı»«'\ Ticarethane adresi Maksudiye han 10 Akosman han 3/7 > Köprü meydanı 13/1 Verginin miktarı 32 40 55 23 55 23 141 93 10/37 934 Kazanc, buhran, muvazene ve cezaları Kazanc ve cezaları 10/42 934 Lonca sokak 8 8/1 32 34 Içkili lokanta 5 Hıristo ve Nikola Kazanc, muvaze9/51 934 Hâl 9 No. 131 64 Kabzımal 6 Mehjned Kara ne ve ceza Ömer oğlu Kazanc, buhran, 10/46 934 Şevhgeylânî Yeni Komisyoncu 7 Kostantin Gato ceza han 7 720 00 Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Eminönü Malive şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarmdan hizalarmda yazılı kazanc ve buhran vergilerine aid ihbar namelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunu hükümlerine te vfikan ve tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilân olunur. (3164) İngiliz pazan ANADOLUNUN HER VİLÂYETİNDE 10/34 934 ACENTA ARANIYOR Fabrikamızın yeni çıkarmıs olduğu son model Haydar Rifatın eserlerinden Karagömlekliler thtUâll 100 Kr Etrüsk Vazosu 20 Üiçin ölümü 50 Efendi tle Uşak 40 Vikontun ölümü 30 tklimler 100 Ölüler Evi 125 Felsefe 35 Küçük Hikâyeler 100 Mevud Toprak 125 Stalin 150 Lenin Mezhebi 75 Tarih Felsefesi 125 Anarşizm 60 Farmasonluk 100 SOBALARIN ve CİHAZLARIN Monopol satışı için her vilâyette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler bir an evvel Şirketimizin merkeza olan Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 69 numarada ATEŞ TÜRK ANTRASİT ^HM Direktörlüğune müracaat etmeleri ilân olunur. Tel. 35 142 Çorlu Tapu Memurluğundan: Çorlu kazasmda Mahmud Celâleddin oğlu Asımm Balabanlı ve Karaköy çiftlıklerinin tasarruf kayıdları üzerinde yapılan incelemede Ali ve Mihaliadıs Marttik alacağından dolayı 20 ağustos 341 taırhmde Istanbul îcrasmın tezkeresile ve ayrıca u& Maryatığm alacağından dolayı 12/8/928 tarihinde Istanbul îcrasınm tezkeresile tasarruf kayıdları üzerine iki parça haciz konulduğu görülmüstur. Borçlu Asım tarafından Istanbul İcra riyasetine müracaatle bu haciz I Hastalarını hergün akşama kadar lerin kaldırılması istenmesi üzerine mezkur makamla 1, 2, 3, 4, 5 inci I Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanın İcra ve Mahsen memurluklarında yaptırılan tetkikat ve araştırmada yan I da Mekteb sokak 35 NoJı muayenehanesinde tedavi eder ^ m gm dolayısile dosvanın olmadığı gıbi yenilenmediği ve açılmış böyle bir l dosyalar mevcut olmadığı bıldırılmiştır. Ve dilek sahibmin isteğine binaen Sahib ve Basmuharririt Yunua Nadi muktezasınm yapılması Istanbul İcra Hâkımlığinin 19/5/938 tarih ve 938/ Umumi neşriyatt idare eden Yaa tşlert 1746 numaralı yazısile dairemize havale edilmiş olduğundan bu hacizlerle alâkalı olanların ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında Tapu dairesine Mudürü: Hikmet Münif Ulgen müracaatleri, aksi halde mevzu hacız igaretlerinm kaldırılacağı ilân Cumhuriyet matiaast olunur, (3153 \ r D NIŞANYAN r EIGAAfT.BANKfiSI TÜHKİYE CUMHU RİYETt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog