Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

~Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir. umhuri S3]fl ' DU4ü Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet. Istanbul Posta Jnıtusu: İstanbul. No. 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve tnatbaa tasmı 24299 24290 HER YERDE ARAYINIZ Cem Pazar 29 Mayıs 1938 M. TURHAN TANIN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BÎRÎDİR. Sultan J ^Nj Hatayda zulüm ve işkence Türk listesine yazılmak istiyenler sokak ortasında yaralanıyorlar ~ Büyük Şef *~ Dün akşam Floryaya bir gezinti yaptı Cumhur Reisimiz Atatürk dün akşama kadar Dolmabahçe sarayında, hususî dairesinde meşgul olmuş, akşamüzeri otomobille Floryaya kadar bir gezinti yaparak avdette Beyoğlu ve Şiçliye de uğramıştır. Güzergâhta halk Büyük Şefimizi hararetle alkışlamıştır. Varşova müsabakaları Kahraman süvarilerimiz yeni bir zafer kazandılar Dün yapılan müsabakada alb milletin binicileri arasmda Saim Polatkan birinci geldi Bir Türk, askerlerin gözü öniinde bıçaklandı Orduya selâm! ürkiye Büyük Millet Meclisinin evvelki günkü toplantısı heyecanlı tezahürata vesile oldu. Geçen seneye nazaran on beş milyon artan Millî Müdafaa biitçesi aynen kabul edildikten sonra Meclis, Türk milletinin itimadını ve emniyetini kazanmış olan Cumhuriyetin kıymetli ordusuna şiddetli alkışlar arasmda selâm ve sevgilerini gönderdi. Millet mümessillerinin, yürekten gelen bir heyecanla ordumuza gönderdikleri sempati, bütün Türklerin hissiyatma tercüman olan güzel bir jesttir. Bugün hepimiz emin bulunuyoruz ki yurdumuzun ve yuvamızın saadetini şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da evvelâ kahraman Türk ordusuna borcluyuz. Bu hakikati çok iyi kavnyan Türk milleti, ordumuzun istikbali mevzuu bahsolduğu zaman hiçbir fedakârlıktan çekinmedi. Cumhuriyetin ilk senelerinde, Millî Mücadeleden henüz çıktığımız zamanlar asırlarm ve harblerin mahvettiği bir yurdu yeni baştan imara koyulurken bugüne nisbetle çok fakir bir bütçenin en mühim yekununu Türk ordusunun kuvvetlendirilmesi masraflan teşkil ediyordu. O devirlerde bazı dar görüşlü adamların, Orduya bu kadar masraf çoktur, lüzumsuzdur. Evvelâ memleketi imar edelim! Diyerek bu hareketi tenkid ettiklerini belki hatırlarsınız. Millet ve onun emrinde çalışan hükumet bu dar görüşlü fikirleri münakaşa bile edemezdi. Memleketin iman, kısım kısım başarılabilecek basit bir iş değil, bütün içtimaî faaliyet sahalarını içinde toplıyan geniş bir plân işidir. Cumhuriyet hükumeti bu muğlâk meselelerinin her birine lâyık olduğu alâkayı vererek halletmeğe uğraşırken esas gayemiz olan yurdun müdafaası işini en başta tutmayı hiç bir zaman ihmal etmedi. Arada geçen zaman, nekadar isabetli hareket ettiğimizi meydana koymuştur. Eğer yurdumuzun emniyet ve müdafaası işlerine Cumhuriyet devrinin başmdanberi gösterdiğimiz hassas ve sinirli alâkayı biraz gevşetmiş olsaydık şimdi dünyanm bu buhranlı devrinde nefsimize emin olarak millî misyonumuza devam imkânlannı bulamazdık. Evet, bugün Türk ordusu herhangi bir tehlikeye karşı hududlanmızı çelik bir kale sağlamlığile müdafaaya muktedirdir. Bununla hepimiz övünebiliriz. Silâhlanma yarışında yaya kalmaktan korkumuz yoktur. Dünyanm gidişini yakından takib ediyor ve millî ihtiyaclarımız nisbetinde biz de silâhlanıyoruz. Meclise sevkedilen yüz yirmi beş milyon liralık fevkalâde müdafaa tahsisatile müdafaa bütçemiz senede on iki buçuk milyonluk kadar artmaktadır. Bu para ile yalnız silâh satın almacak ve müdafaa tesisatı vücude getirilecek değil, ayni zamanda fabrikalar kurulacak ve uzak olmıyan bir istikbalde bütün müdafaa vasıtalarımızm hududlanmız içinde hazırlandığmı görmek imkânları hasıl olacaktır. *** Türk ordusunun belkemiği subaydır. Memleketimizin, içinde yaşadığımız tekâmül safhasmda onun vaziyeti, diğer Avrupa ordularındaki subayların vazifesine benzemez. Türk subayı sadece or T Evrelki günkü Meclis içtimaında Hatay davamız hakkında milletin hissiyatına tercüman olan hatiblerden: Tevfik Rüştü Aras Senjha Cavid Oral Delege Garro, Hatayda geceleri şehirler arasmdaki münakaleyi menediyor ve gazeteleri kapatıyor Reyhaniye 28 (Hususî) Hatay den Türklere zulüm başlamıştır. daki Fransız delegesi Garo, üç gün ev Burada Türk listesine yazılmak îsti vel Reyhaniye Halkevini basmış, bu yenler, büyük tehdidlere maruz kalmakradaki evrakı musadere etmiş ve şehirdeki tadırlar. Türk listesine yazılanlarm günTürk evlerine de çeteleri musallat etmek den güne artmakta olması Fransızları ve küstahlığmı göstermişti. Fransız memur mahallî hükumeti büyük bir telâşa dü lannm rezaleti bununla bitmemiş, yeniİArkası Sa. 8 sütun 6 da] Varşova 28 (Hususî muhabirimiz den) Beynelmilel atlı mâni müsabakalarına bugün burada başlandı. Müsa bakalara Polonya, Türkiye, Belçika, Almanya, Fransa ve Romanya ekipleri girdiler. Roma ve Nis müsabakalarında büyük muvaffakiyetler gb'steren ve Mussolini altın kupasmı kazanan Türk süvarilerinin burada yapacakları müsa bakalar, bütün Varşova muhitinde alâka ve merakla bekleniyordu. Müsabakaların cereyan ettiği mahal, çok büyük bir insan kalabalığile er Edirne 28 Yugoslavya Harbiye ve kenden dolmuştu. Seyirciler arasmda PoBahriye Nazın General Mariç bu sabah lonya devlet erkânı, muhtelif riitbedeki konvansiyonel trenile saat yedi buçukta generaller, ordu mensubini, Varşova buraya gelmiş ve istasyonda Trakya U Elçimiz Ferid ve sefaretimiz erkânı, Varmumî Müfettişi General Kâzım Dirik, şovanın kibar muhitine mensub bir çok Edirne Valisi, Müfettişlik müşavirlerile zevat ve bilhassa kadınlar nazan dikkati kumandanlar, Belediye reisi ve kalabalık celbediyordu. Müsaoakaya başlanmadan bir halk kütlesi tarafından hararetle kar evvel, ekiplerin halka takdimi merasimi Dünkü Varşova müsabakalarında yapıldı. Türk süvarileri sahaya çıkarken, birinci gelen teğmen Saim Pulatkan şılanmıştır. on binlerce elin şakırtısı Rorna müsaba Türk ve Yugoslav bayraklarile süslenkaları kahramanlarmı çılgınca alkışlıyor, sahayı dolduran kesif kalabalık hürmetle miş bulunan istasyonda General Mariç, Polonyalılar, Türk süvarilerine karşı hu marşımızı dinliyordu. takdir ettiği bir jandarma bölüğü ile 200 susî bir sevgi eseri gösteriyorlardı. Tak Marşm çalfnması biter bitmez gene kişilik bir eğitmen kıt'ası tarafından se dim merasimi yapıjırken her milletin millî sürekli bir alkış tufanı koptu, Türk süvalâmlandı. marşı çalınıyordu. Türk süvarileri halka rileri dakikalarca alkışlandılar. [Arkası Sa. 8 sütun 3' te] takdim edilip îstiklâl marşımız çalmırken, [Arkası Sa. 8 sütun 4 te] General Mariç'in ihtisasları Büyük dostumuz Edirnede hararetle teşyi edildi Beş senelik birinci sanayi programı ikmal ediliyor Maruf havacı, Başvekil tarafından kabul edildi Sümer Bank tarafından tatbik edilmekte olan programa dahil fabrikalar zamanmda bitecek Ankara 28 (Telefonla) Beynelmilel Hava Federasyonu başkan: Prens Bibesko bugün Hava Kurumunu ziyaret etti. Pi lot mektebini gezdi Paraşut kulesinı tetkik etti. Bu sırada paraşutle atlamalar yapıldı. Prens Bi besko, Pilot mekPrens Bibesko tebini çok beğendi ve hatfa Romanyadan dahi mektebe talebe göndermek arzusunu izhar etti. Kurumun hatıra defterine şu satırlan yazdı: *Eski bir pilot olduğum kadar Beynelmilel Hava Federasyonu başkanı olarak Türk Hava Kurumunun yaratıct ve hassas dehası için duyduğum derin hayranlıkla beraber tebriklerimi bildiri lArkası Sa. 8 sütun 5 te\ Prens Bibesko Ankarada Çekoslovakyada bugün gene intihabat var Südetlerle hükumet arasındaki müzakerelere devam ediliyor, Henlein bir program neşredecek Karabük fabrikasının yiiksek fırınlarrndan biri Ankara 28 (Telefonla) 1934 se yıllık sanayi programına dahil olan genîş nesi haziran ayma doğru tatbikma baş ekonomik tesisler için esaslı hazırhklar nm.> lanmış olan birinci beş yıllık sanayi pro yapılmaktadır. Devlet tarafından tatbiki gramınm tam zamanmda ikmal edileceği Sümer Banka tevdi edilmiş olan birinci İArkası Sa. 8 sütun 3 te\ anlaşılıyor. Bir taraftan da, ikinci beş IIHIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIir llllMlltlllllMlllllllllllIlMIIIIIIIMIIIllllllltHIHMIIMIlllllllHlllllllllllllMlllinillHllllll 11 11 İhtiyat Çek askerlerinden bir kıt'a Prag 28 Prag'daki Alman elçisi, kumeti nezdinde protesto etmek üzere ta« Çekoslovak tayyarelerinin hududu teca limat almıştır. vüz etmeleri meselesi hakkında Hariciye Fakat müzakerele* devam ediyor, Nazın M. Krofta'ya mutedil bir lisanla Prag 28 Südetler partisi tebliğ eyazılmış bir protesto mektubu tevdi et diyor: miştir. Kendisine, bu hususta derin tetkiBu sabah Henlein partisînin parlamenkat yapılacağı cevabı verilmiştir. to kulübü reisi meb'us Kundt ile meb'us Asrî mezarhk meselesi Üç aylık maaşlann tevzi günleri Şurayi devlet kararından sonra vaziyet nedir ? Mezarhk sahasının alınmasında formalitenin kanun hükümlerine uygun olduğu anlaşılıyor Istanbul Defterdarlığından aldığımız resmî liste 9 uncu «ahifededir. ediyorlar Peters, 23 mayısta Henlein ile Hodza Prag 28 Çekoslovakyanın Berlin arasmda başhyan müzakerelere devam elçisi, Alman tayyarelerinin Çekoslovak etmişlerdir. arazisine tecavüzleri meselesini Berlin hüİArkası Sa. 8 sütun 4 te] Çekler de protesto lliilllllf •••rtlllllflllillllllllll1llllltlllllfllIIIIIIIIIIIIIIltllllIlllllllllllllIIIII«>lllfir)l()IUIU<rinilllllllllllllllllIlllflllIllltlll1llll>IIIIlIIIIII(lllllllllllllllllllllltllllHIIIIIfllllllMIIIIIIIIIItllintllIlllltHIIIIIIIIII<lllllllll«ltlll<llllllltill1III Dün yapılan futbol maçları Asrî mezarhk meselesinden dolayı Şurayi Devletin vaki lüzumu muhakeme kararı etrafında yürütülen muhtelif tahmin ve mütalealar dün de devam etmiştir. NADfR NAD1 Yolsuzluk hakkında mubalâğalı bul [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] duğumuz haberleri dün yazmıştık. Aldığımız mütemmim malumata nazaran, mePEK YAKINDA: selenin esası şudur: Bundan beş sene evvel, Belediye, ZinM. TURHAN TANIN cirlikuyunun münasib bir sahasında bir asrî mezarhk tesisine karar vermiş ve bunu bir teklif halinde Sehir Meclisine bilHaklarında lüzumu muhakeme dirmiştir. Meclis de teklifi kabul ederek kararı verilenlerden: İzmıt valisi „ Şehir Meclisi aza bu hususta makama salâhiyet vermiştir. İki aylık bir tetkik seyahati yapan Hâmid Oskay * sından İhsan Namik üstadın kıymetli intıbalarını bir Alınan bu salâhiyet üzerine Zincirliku yuda tetkikat yapılarak mezarhğa elveriş tür. Hatta bu hususta Millî Emlâk idakaç güne kadar bu sühmlarda li yerler aranmağa başlanmış ve bu ara resile de temasa geçilmiş, arsanm dönüokuyacaksınız da Emlâki Milliyeye aid büyük bir ar müne seksen beş lira fiat konulmuştur. sanın satın ahnması muvafık görülmüş • lArkası Sa. 8 sütun 5 te\ Dün yapılan Galatasaray üçok maçından iki güzel enstantane (Yazısı 6 nci sahifemiz'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog