Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

r ~Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdîr. umhur ! Jll S 3 j l ! OUüJ Telgraf ve mektuto adresl: Cumhurlyet, fstanbul Posta kutusu: îstanbül, No. 246 ÜlHH3n6SI t l M3]flS Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22360, Tahrir heyetl: 24298, fdare ve matbaa tasmı 24299 24290 lüüö AGAZİN fmzaların yazılari, yüztablo ve resim ve ayrıça moda ilâvesi V Foto Magazin, salonun süsüdür. Onu mutlaka okuyunuz. Büyük önderimiz, Ankara stadyomunda önünden geçen Tjark gencliğini iman dolu göğsünü gererek iftiharla seyrediyor. (19 mayıs şenliklerine aid diğer Ankara resimleri 7 ncî sahifemizdedir.) ı ıııııııııııınıııııııııııııııııınııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııniNiııi Atatürk dün, cenub şehrimizde coşkun tezahüratla istikbal edildi Ne yapmak isliyoruz, ne yapmak istiyorlar ? uahedelerin koyduğu jartların Mılletler Cemiyeti kararlarile de teyidi neticesi olarak Hatayda ırkî ve mıllî Turk çokluğuna müstenid mahallî (ve müstakil) bir idarenin tesisi maksadıle tatbikına başlanılan seçim hazırlıkları, bütün kuvveti elinde tutan Fransız müstemleke idaresinin binbir tezvir ve ifsadile içinden çıkılamaz feci bir kargaşalığa uğratılmaktadır. Bu meselenin yakın ve kısa tarihini gözönüne'almak Fransız müstemleke idaresindeki feci ve vahşi zihniyeti göstermeğe yeter. Büyük Önder Mersinde Ordumuzun yeni teslihat programı Müdafaa kuvvetlerimizi artırmak için 125,500,000 liva tahsisat veviliyor Ağır sahil topları, hava müdafaalarî, deniz kuvvetleri, ağır ve hafif silâhlar tezyid edilecek Ankara 20 (Telefonla) Millî Müdafaa ihtiyacları içm 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki lâyiha Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerinden geçti ve Meclis ruznamesine alındı. Bu lâyihanın mucib sebeblerinde deniliyor ki: «Dünya siyasal vaziyetinin doğurduğu sebebler karşısında cihan devletlerinin müstakbel bir savaş için bütün kuvvetlerile silâhlandıkları malumdur. Coğrafî ve siyasal durumu itibarile pek mühim bir mevkide bulunan Türkiye Currihuriyetinin de esasen tarihî ve yüksek mevcudiyete sahib bulunan ordusunun da daha ziyade kuvvetlendirilmesi zarurî görülmüş ve bunun için yeni bir teslihat programı hazırlanmıştır. Teklif ediIen 125,5 milyon liralık fevkalâde tahsisatla bu program tahakkuk ettirilecektir. Bunda bilhassa ağır çapta sahil toplanmızı, hava müdafaa vasıtalanmızı, deniz kuvvetlerimizi, ağır ve hafif eslihamızı tezyid ve askerî fabrikalarımızın mübrem noksanlannı tamamlamak esasları düşünülmüştür». lArkası Sa. 8 sütun 3 <e] Biz Hatayı millî ve mahallî (müstakil) idaresile İsviçre kantonlarından daha güzel bir cennet nümunesi yapmak istedık. Bu teklıfimiz ortaya çıkar çıkmaz Fransızlar, hıç sıkılmıyan şirret bir yüzle bize döndüler, ve: Ne hakla? Diye sordular. Sadece: Atatürk Ankaradan ayrılırken hususî vagonunun penceresinde Türk çokluğu hakkile! Diye cevab verebılirdık. öyle demedık. Desek zaten hiç dinlemiyeceklermiş. ' Bereket versin elimizde kendi imzalarını taşıyan senedler vardı: General Franko Muahedelerin verdiği haklarla. hükumetinin Ankara Diye mukabele ettik. mümessilliğine tayin Mahkemelerde kendi elyazılarile yaedilen M. Palenzia zılmış imzalarını inkâr ederek işi ehli hibAlvarez, dün sabahde yarım saatten fazla süren büyük bir geçid resmi yaptılar. Mersîn 20 (Hususî muhabirimizden) Mersin şehrı reye gbtüren şirret borclulan bilirsiniz. Geçid resmini dikkat ve alâka ile takib eden Büyük Önder, ki Toros ekspresile bugün öğleden sonra saat birde Büyük Önderimiz Atatürke Tıpkı bunlar gıbi Fransızlar adeta: r halkın durmak bilmiyen heyecanlı tezahüratı arasında oto hükumet merkezimi Bu imza bizim değil. Hem bunca kavuştu. Trenin muvasalatından saatlerce e\ vel istasyon ve mobiline binerek Vali konağını teşrif etti ve orada on beş da ze gitmiştir. yıldır nerede idmiz, galiba araya müruru civarı mahşerî andıran bir kalabahkla dolmuştu. Diyebilirim kika kadar kaldı. M. Palenzia, Anki bütün Mersin halkı sevgili Atamızı karşılamağa koşzaman da karıştı. Saat ikide Atatürk, maiyetindeki zevatla birlikte şeh karaya hareketinden Demek istediler. Oyle olmadığmı söy muştu. Atatürk, onbinlerce hançerenin yırtılırcasma haykırdırin üç kilometre kadar şarkmda kurulan yeni Plâj istasyonu evvel kendisile görüledik. Onlar boyuna yaygara koparıyorşen bir arkadaşımıza na vardı ve oradaki tesisatı tetkik etti. Cumhurreisimizin hulardı veya başkalannı da kuşkulandırmak ğı «Yaşa! Var ol Ulu Önder!» sadalan ve şiddetli alkışlar şunlan söylemiştir: arasında vagonundan inerek mütebessim bir çehre ile halkı susî vagonu bu plâjda bulunmaktadır. kaygusile: « Itimadname Sizin maksadmız Antakya ve ha selâmladı ve askeri teftiş ettikten sonra istasyon meydanına lArkası Sa. 3 sütun 4 de] mi henüz vermedi kadar yürüdü. Burada valisini vesıle ederek Suriyeye ve Iraka IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIllllirillllllllilllllll asker ve mektebliler Atamızın önün IIIIIIIIIIIIIIIMMIIII1IIIIII1 lllllllllltlllIlllllllllllMlltllKIIIMIIIIIMIIIIIIIIlllllillinillll IIMIIllllltllillillIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IİIIII11IIHIIIIIIIIIIIII1MIMIIIMII ğimden siyasî mahidoğru genişlemedir. ve Suriyelilerle aramızı açmak için düşün kenderun limanmdan isfıfade etmesine yette beyanatta bu Diye tezvir üstüne tezvir yapıyorlardı. düğü şeytanetleri yiirüterek yıllardır kan ne dün, ne bugün, ne de yarın hiçbir lunmakta mazurum. Hayır, diyorduk, hayır, yalnız h tırnaklarile boğazını sıktığı bu kıfaya: mâni yoktu, yoktur ve olmıyacaktır. HalBununla beraber çok Hataym, imzanızı taşıyan muahedelerle buki Fransa tarihte eşi görülmemiş bir ef Sana istiklâl vereceğim, sevdiğim Türkiye mıllî ve mahallî hususî idaresine kavuştuDiye bir semahat gösterdi. Milletlerin sane olan yalnız sözde Suriye istiklâli hakLnda size birkaç rulmasını istıyoruz. hürriyet ve istiklâlleri üzerinde gelişigü müzakerelerinden sonra Suriyelilere şuAnkara 20 (Telefonla) Dahiliye söz söylemek isteBize ehli hibre yolunu göstermek ka zel tasarrufa alışnv.ş olan bu müstemleke nu söylüyordu: Vekâleti yeni ve büyük bir tayin karar rim. Malumunuz ol bılinden Milletler Cemiyetine müracaati ci devlet bari Suriyelilere karşı bu sözünü Dikkat ediniz, yegâne limanınızı namesi hazırlamaktadır. Bu kararname ile duğu veçhıle, İspanteklif ettıler. Hakkımızdan emin olduğu tutsaydı! Hayır, yalnız ilk müzakereleri Türkler almak istiyorlar! mülkî memurlarımız arasmda esaslı de muz için derhal kabul ettik, ve Milletler yedi sekiz ay süren bu mutantan semaFransaya göre Suriye istiklâlinin ne ğişiklikler yapılacak ve bu arada bir çok yada General FranCemiyeti: demek olduğunu az zamanda Suriyeliler mülkî memurlarımız şarktan garba ve ko harekete başladıhatin sonunda şunu gördük: Burnu kula İmza Fransanındır, bu taahhüde ğı kesilen Suriye Nasreddin Hocanın de olanca dehşet ve fecaatile öğrendiler: garbdan şarka nakledılecektir. Açık bu ğı zaman, İstanbulda göre Hataya verilecek mahallî idare ora leyleğine benzetilmişti. Bütün bu girift Paramparça edilerek her parçası Fran lunan mektubculuk, kaymakamlık ve nü Ispanyol konsoloslu ya mahsus bir nevi istiklâl olacaktır. müzakere kombinezonlan içinde Fransa SıZ esareti altında kıvranacak bir Suri fus müdürlüklerine de tayinler yapıla ğu vazifesini ifa ediyordum. İhtilâl hareyalnız şu gayeyi takib etmişti: Beyrut ve ye!.. Işte Suriye istiklâli! Karannı verdi. cak, stajlarını bitirmiş olan maiyet rne Ne hacet, işte Hatay: Fransaya göre murlan da bu arada tayin edilecektir. ketinin daha ilk gün Diin Ankaraya giden Franko hükumetinin mümessili Artık davamızm hakikati bir daha sa Lübnandan başka Trablusşamı da Suburası Suriyeden aynlacak, mahallî Vekâlet, ayni kararname ile merkez te§ lerinde Istanbul kon M. Falanzia (sağda) ve Holanda sefiri Dr. F. C. Visser bit olmuş oluyor ve Hataya verilecek riyeden ayırarak Suriyelilere: istifa ederek Gene messili olarak tekrar Türkiyeye tayi >• Eh, siz artık îskenderunun Iiman Türk idaresine de verilmıyerek Fransız kilâtmda da bazı değişiklikler ye tayin solosluğundan mahallî (ve müstakil) idarenin mahiyeti YUNUS NADİ ral Franko'ya iltihak ettim. İki sene nimden dolayı büyük bir memnuniyet hisığından istifade edersiniz! «nlaşılmış bulunuyordu. ler yapacaktır. sonra, milliyetperver İspanyanın mülArkast Sa. 8 sütun 1 âel lArkası Sa. 8 sutun 3 tel Demek istemişti. Bizce Suriyenin İsFransa bu arada bizim Suriye ile İhtilâlcilerin mümessili Ankarada Yeni elçi «Ispanya harbi bitmiş sayılabilir diyor Mersindeki askerî kıt'alar ve ffiektebliler Şefimizin önünde büyük bir geçid resmi yaptılar, şehir bayram içinde Holanda hükumetinin yeni sefiri de dün itimadnamesini vermek üzere Ankaraya hareket etti Dahiliye Vekâleti büyük bir kararname hazırlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog