Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

M. Turhan Tan'ın 100 Kadın avcısı 75 Cem Sultan 100 Timurlenk 150 Hurrem Sultan 50 Tarlhl musahabeler 25 Turkler içln söylenen sözler 150 Viyana dönüşü 100 Afcından akma Mevcudu tükenmek üzere bulunan bu çok nefls ve çok faydalı eserlerden kütıibhanelerinizi mahrum bırakmayınız. Eserleri : V.. inni vıl inCI Jll umhuriyeC Î3yi.' 5029 Telgraf ve mekfub adresl: Cumnurlyet, İstanbul Posta kutusnTtstanbffl, No. 246 24298, İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Umer Seyfeddin B E Y A Z LALE Kulliyatın yedincisidir. 50 kuruş. M A HCUB L IUC İMTİHAN1 Kulliyatın sekizincisidir. 50 iuruş r3Z3f 10 M3yiS IBüO A. Halid Kitab Evi Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366, Tahrir heyeti: Başvekilimiz, dün Balkan seyahatinden avdet etti 1 Dün Silivride yapılan sancak verme merasiminden bir intıba Yeni devlet biitçesinde Donanmamızın büyük günü yaridatın nevileri DünYavuzla iki deniz Alina ve Belgrad Celâl Bayar, Ankaraya harekeseyahatinden dönerken tinden evvel seyahatinden çok aşvekılimiz Celâl Bayarla beraber dost ve komşu memleketlere yaptığımız seyahatten dönmüş bulunuyoruz. Yunanistanda ve Yugoslavyada üç hafta geçirdık. Bu üç haftanın hergünü bız Türk gazetecilerine unutulmaz sevinc ve heyecan dakrkalan yaşattı. Celâl Bayann seyahatine aid tafsilât günü gününe yetiştirmeğe çalıştık, saniyelerın ıntıbaını klışe hahnde tesbit eden fotoğraflar gönderdik. Fakat, ikı müttefik memlekette Türkiyeye karşı beslenen sevginin büyüklüğünü ve samimiliğini acaba tam manasile ıfade etmeğe muvaffak olduk mu? Bir ferdin alkışlandığını, bir büyük adama tezahürat yapıldığını çok görmüşiizdür. Kalabahğm bir kişiyi sevmesinde, takdır etmesinde insana heyecan veren bir güzellik var. Fakat kütlelerin birBaşvekilimiz Sirkeci gannda birlerine bağlanması, milletlerin yekdiğenne karsı yürekten kopan coşkun tezahüBaşvekıl Celâl Bayar, Harıciye Ve rat göstermesi daha başka oluyor. O sah kili doktor Tevfık Rüştü Arasla bera neleri yasıyanlar anlatılması imkânsız sa ber dün sabah saat 7,25 te şehrimıze dönmüştür Başvekilimizin refakatin adet dakikaları geciriyorlar. de olarak Yugoslavyaya giden gazete Balkan halklarının Türkiye hakkında cılerimiz de ayni trenle İstanbula gelduydukları ve gösterdıkleri samimî hislerin bir istısna teşkil ettığine inanmıyoruz. Antantı teşkil eden bütün milletlerin birbirlerine ayni kopmaz bağlarla merbut bulunduklarına kaniiz. Ve sevincimizin asıl kaynağını da işte bu inanc teşkil ediyor. Son bırkaç senedenberi Balkanlı kafasmda için için kaynıyan ve her fırsatta daha olgun bir kuvvetle tezahür eden derin bir inkılâb var: Mılliyetçiliğin şuurlaşması, millî istiklâllerin ve müşterek menfaatlerin ancak beraber çalışmakla korunabıleceğinin anlaşılması. Gayesine hergün biraz daha yaklaşan Balkan ınkılâbının bir gün bütün dünyayı hayret içinde bırakacak olan tekâmül safhasına erişeceğine tereddüdsüz inanıyoruz. Çünkü tutulan yol bizi tarihî dınamizmanın işaret ettiği tabiî neticeye götüren en doğru yoldur. Ondokuzuncu asrın başlangıcında mılliyet cereyanlarını derhal benimsıyen ateşli Balkan milletleri canla başla çahşarak senelerce süren mücadelelerden sonra istiklâllerini kazandılar. Fakat bu milletlerin hepsi gencdi ve tecrübesizdi. Mütemadiyen faaliyet gösteren sayısız polıtikacılan olduğu halde kütlelerin hakikî menfaatini sezen ve ona göre hareket eden uzak görüslü devlet adamlarına malik değillerdi. Balkanlılar toyluklarım uzun ıstırab senelerile ödediler. Esasen baska türlü de olamazdı. Ferdlerde oldu2U gibi tooluluklarda da tekâmül tecrübeye bağlıdır. lllllllllllllll 1IMIII11MIIIIM1III1 11IM llll Başvekilimiz Sirkeci garmdan çıkıyorlar Son on bir aylık tahsilât, 236 milyon 389 bin 957 liradır Ankara 14 (Telefonla) Meclis Bütçe encümeninin 1938 malî yılı için 250,049,000 lira varidat tahmin ettiğini bildirmiştim. Bu varidatın nevileri şöyledir: Kazanc vergisi 22,005,000, hayvanlar vergisi 15,631,000, veraset ve intikal 450,000, madenler rüsumu 650,000, gümrükler hasılatı 50,350,000, muamele vergileri 27,247,000, dahilî istihlâk vergileri 21,096,000, kara ve deniz av vergileri 400,000, nakliyat vergisi 1,050,000, sefineler rüsumu 120,000 damga resmi 7,450,000 Tapu harcları ve kaydiyeler 1,250,000 mahkeme harcları 1,650,000, pasaport, kançlarye, ikamet tezkeresi harcları 900,000, noter harcları 550,000, diğer harçlar 106,000, hayvan sağlık zabıtası resmi 70,000 tütün, tuz, ispirto, ispirtolu içkiler, rövolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 35,185,000, tütün ve içkilerden aÎArkasi Sa. 3 sütun 6 dal alayma sancak verildi memnun döndüğünü söyledî Bu miinasebetle dün Silivri spor meydaninda yapılan merasim, çok parlak oldu, yiğit ve genc deniz çocukları, tekrar and içtiler istikbale gelenlerle görüşüyor mişlerdır. Başvekilimiz, Sirkeci istasyonunda Trakya Umum Muiettişi General Kâ zım Dirik, İstanbul Valisi Muhıddin Üstündağ, îstanbul Merkez Kumandanı İArkası Sa. 8 sütun 3 te] 1 lllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll II IIIIII1IIIIIIIIMIIIII1IIIIII1IIII1 «Herkesle sulh istiyoruz!» Mussolini dün Ceneve'de mühim bir nutuk söyledi ttalyan Başvekili son yapılan siyasî müzakerelerin sebeb ve mahiyetini anlattı Ceneve, 14 Duçe, Kavur amiral gemisile saat 9.20 de Ceneve limanına gelmiş ve top atılmak suretıle selâmlan mıstır. Duçe maiyetıle birlıkte Kavur'dan bir kano otomobilıne binerek rıhtıma çıkmış ve nazırlarla birçok askerî ve mülkî rical tarafmdan karşılanmıstır. Duçe halkm bitmek tükenmek bilmiyen alkışları arasında nhtımda gbrünmüs ve bir otomobile binerek Delfari meydanına gitmiştir. Yavuz hattı harb kruvazörümüzle de Hvri spor alanında merasimle sancakla: nizaltı birliklerimiz ve filotillâmız alayla verilmiştir. dün öğleden sonra, saat 15 te, SilArkast Sa. 8 sütun 1 deV Ankara, 14 Hataydaki Alevi ce nna, IHIIIIIMII IIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIII II IIIIIHIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHf maatından, Reisicumhur Atatürke aşa ğıdaki telgraf gönderilmiştir : 11 Büyük Şefimize gelen telgraf Amiral Şükrü Okan, Yavuza ve filotilla alayma sancaklaruu veriyor \ « Biz, Sancaktaki Alevî cemaatinin ileri gelenleri, Sancak Alevileri üzerinde hükumetin iştirakile tatbik edılen tazyik ve tedhiş hareketine karsı şiddetle protesto eder ve tamamen ihlâl edilmiş olan intihab serbestimizin yüksek müdahalenizle teminini istirham eyleriz». Meksika Ingiltere ile münasebatını kesti Dün üç zelzele daha oldu Kırşehir ve civarında yeni hasarat var İstanbul, 14 Rasadhaneden bildiriliyor: Bu sabah biri saat 6 yı 42 dakika 27 saniye geçe, dığeri saat 6 yı 56 dakika 4 saniye geçe ve üçüncüsü de saat 8 i 56 dakika 36 saniye geçe olmak üzere üç zelzele kaydedilmiştir. Ayni merkezden geldiği tahmin edilen ve birincisi nisbeten şiddetlice olan bu zelzelelerin merkez üstü İstanbuldan 510 kilometre mesafede olduğu tahmin edilmektedir. [Arkası Sa. 8 sütun 6 da~l Petrol meselesinde İngilterenin takib ettiği siyaset bu ihtilâfa sebeb oldu, Meksika Sefiri Londradan geri çağırıldı Dtiçenin nutku Ceneve 14 Zafer meydanı ve civarında toplanan 300,000 kişiyi mütecaviz bir halk kütlesi Duçenin sö'yüyeceği nutku beklemektedir. Düçe, Büyük Harbde ölenlere ithaf edılen muazzam takı zaferin yanında ve davetlilere tahsis edılen tribünlerin ortasında gemi provası şeklınde yapılan podıum'a çıkarak nut kunu söyliyecektir. Saat 11 de Duçe maiyetinde nazırlar olduğu halde muttariden «Duçe» diye Yirmınci asrın on dördüncü senesine bağıran halkm alkışları arasında Zafer kadar devam eden tecrübe devresinden meydanına gelmiş ve podiumda göründüsonra bütün dünya bir ibret dersi ü zaman dakikalarca süren şiddetli te NAD1R NADt zahüratla karşılanmıstır. lArkast Sa. 8 sütun 4 te] M. Mussolini, M. Hitler'le bir arada " [Arkası Sa. 8 sütun 5 fe] Dünkü maçlar Güneş Harbiyeyi 3 0 , Üçok Galatasarayı 3 2 yendıler [ Tafsilât 6 ncı sahifede ] Meksika Cumhurreisi Lazaro Kardenas, İngiliz ve Amerikan petrol şirketlerinid devletleştirilmesini müteakıb 250 bin Meksikalının teşekkürüne radyodan mukabele ederken Londra 14 (Hususî) Meksika hü beyanatta bulunarak, petrol meselesin kumeti İngiltere ile siyasî münasebatını den İngilterenin Mtksikaya karşı takib kesmiş, Londradaki elçisini geri çağırmış ettiği gayridostane hareket dolayısile tır. Meksika Hariciye Nazırı bu hususta J lArkast Sa. 8 sütun 4 iej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog