Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

FOTO = = MAGAZİN AyJık San'al ve Salon mecmuası Zengin moda ilâvesile mü^ vezzilerden isteyiniz. ^ Bugün cıktı I . RniR yil S3]fl.' üUİJ umhuri İSTANBÜL CAĞALOĞLU Telgraf ve mefctub adresi: Cumhurivet, İstanbul Posta Inıtusu: îstanbul, No. 246 24298, İdare ve matbaa Telefon: Başnmharrir ve evl: 22366, Tahrir heyeti: kısmı 24299 24290 AS1LZAD D 1 M 1QQQ r3Zuî I M3yiS Ibüö SEYFED Yeni Çıktı. Tanesi Bahar ve A. Halid Ki Celâl Bayar Meçhul asker abidesinde şeref kitabını imzalıyor Serez Belediye reisi Celâl Bayara safa geldiniz derken Basvekil Celâl Bayar Atinada Meçhul asker abidesine çelenk koyarken A Başvekilimiz, Aiinadan dün Zelzelelerin mahiyeti nedir? gece tezahural içinde ayrddı Universite Jeoloji heyeti Ziraatin ıslahı için t Bugün Selânikte Âtatürkün dün şehrimize avdet etti doğduğu ev ziyaret edilecek alınacak tedbirler ; ürkiye halkının üçte ikisi ziraatle meşgul olduğuna gbre memleketın en büyük işi ziraat demektir. Burada asırlardan ve asırlardanberi ziraatle meşgul bir halk vardır ki adeta ceddanî bir bılgi ile toprak ilmine vâkıftır, yani kendi işini bilir, herhalde bızlerden çok eksik olmıyarak, belki bir parça fazla olarak. Eğer Tiirk halkının ziraat işlerinde her zaman ve her yerde iyi bir istihsal göremiyorsak bunu köylünün fakirliğinden, vasıtasızlığından doğma bir zaruret diye almakta pek büyük hata yoktur. Fakirlık ve vasıtasızlık köylümüzü iptidaî şartlar içinde çahşmağa icbar ettiği için gîcterek bu hal köylü için tabîî bir vazıyet olmuştur. Ayni koylüyü daha verimli çalışmalara ikdar ettiğimiz zaman netice elbette iyilık tarafından bambaşka olacaktır: Bizzat müstahsil için iyi, meınleket serveti için iyi ve Türk haznesinin kuvveti için iyi. Bugünkü ziraî istihsal yekununu bugünkü paramızla 200 milyon hra olarak farzedelım ve ziraati ıslah etmek sayesınde bunun bir misli artabileceği yakın günü düşünelim. Neticenin memleket için maddî ve manevî büyük bir inkılâb olacağını takdir etmekte asla güçlük çekmeyiz. Memleket için inkılâb, çünkü onun zenginliği bir misli artacaktır. Köylü için inkılâb, çünkü onun da cebine para girdiği kadar kafasına da akıl girecektır. Ceble kafatası arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Tevekkeli insanın kötüsü olmaz, meğer ki koynunda parası bulunmaya, dememişlerdir! Bizde de hergün daha ziyade anlaşılan bir hakıkat oldu ki devlet haznesinin kuvvetile memleket ekonomisinin verimi arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bütçe gelirinin azlığı veya çokluğu halkm ekonomik hareketlerinin neticelerine tâbidir. Hazneyi kuvvetlendirmeğe ihtiyacımız mutlaktır. Yavaş ya\aş, fakat pek fazla da geç kalmaksızın Türkiyemizin bütçesi şimdikınin birkaç misli artmalıdır. Bu temenni tahakkuk etmek için memleketin ekonomik veriminin bir kaç misli artmasına ihtiyac vardır, ve ekonomik verimde ziraat en başta gelen en esaslı faaliyet şubelenmizdendır. Bir çiftçiye sorduk: Bir döniim yere nekadar buğday tohumu at'lır? Cevab verdi: Toprağma göre, on kilodan on yedı kiloya kadar. T Çek Cumhurreisinin Jeologların yeni izahatı Hitler'i tebriki «Zelzele, maatteessüf, daha hafif deolsa, devam ediyor. Ilk sarsıntıların sakatlamış olduğu kerpiç binalar hergün yıkılmaktadır» olojik bünyesini ve Kırsehir mıntaka zelzeleyi husule gesında vuku bulan tirmiş olan sebebleri zelzeleleri tetkık etaraştırdık. Gideme « mek üzere giden Üdiğimiz mmtakala niversite jeoloji prora da anket cervelfesörü E. Parejas : leri göndererek zelve Hâmid Nafiz» zelenin tesirleri hakPamir seyahatlerinkında malumat isteden avdet etmişlerdik. Bütün bu tet dir. Profesör Ha kiklerimiz bilhassa mid Nafiz bugün bir broşür halinde tekrar Ankaraya gineşrolunacaktır. derek yeni yapıla Arazinin cak köylerin yerini teşekkülâtı tayin için tesekkül Felâkete ducar oeden komisyona i§ lan bölge jeoloji tirak edecektir. bakımından nisbeten Prof. Parejas ve eski sahrelerden müHâmid Nafiz Pamir Profesör Hâmid Nafiz Pamir tesekkildir: Granit, profirit, billurî şistler bir muharririmıze tetkiklerinin neticelerini ve mermerler. Bu sahalar üçüncü zamana şu suretle izah etmişlerdir: « Universite Rektörlüğünden aldı aid yani daha yeni tabakalarla örtülmüşlArkası Sa. 8 sütun 3 «el ğımız emir üzerine asistanlanmızdan Enver Altmh ve Fuad Baykal ve Genel kurmav tarafından Üniversiteye jeoloji Zelzele sahasında bulutahsil etmek üzere gönderilmiş olan dört nan arkadaşımızın mektuistihkâm subayından mürekkeb bir heyetbu 5 inci sahifemizdedir... le zelzele mıntakasma gittik. Bir hafta süren seyahatimiz esnasında bölgenin je """"""""""""""""" ' ' »»»"» "•ııııııntııı ı n ı ııınmm,,,,, „„ ,,„,„ , „,„„ Bu hareket Almanyaya uzatılan bir dostluk eli telâkki ediliyor Prag 30 (Hu susi) Çekoslo vakya Cumhurreisi Dr. Beneş, 1 ma.yıs millî Alman bayramı münasebetile bugün Alman devlet reisi Hıtler'e bir tebrik telgrafı çekmiştir. Doktor Be neş'in telgrafı aynen şu kelimeleri muhÇek Cumhurreisi tevidir. M. Beneş « Mıllî Alman bayramı münasebetile samimî temennilerimi bildiririm.» Prag siyasî mehafilinde, Dr. Beneş'in telgrafı Çekoslovakya tarafından Almanyaya uzatılan bir dostluk eli telâkki edilmekte ve M. Hitler tarafından ayni şekilde mukabele edileceği ümidi izhar olunmaktadır. Ilk defa olarak bir Çekoslovak Cumhurreisi Alman millî bayramını tebrik etmektedir. Drama istasyonunda halk Türkiye Başvekilini istikbal ediyor Sureti mahsusada giden arkadaşımız telefonla bildiriyor: Atina 30 Birkaç gündenberi dost ve müttefık Yunan hükumetinin misafiri bulunan Başvekilimiz Celâl Bayar refakatinde Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfık Rüştü Araş ve maiyetindeki heyetle beraber bu akşam Atinadan ayrıldı. Başvekilımizin ikamet ettiği Büyük Britanya oteli civarile istasyonu dolduran ve ellerinde Türk bayraklan bulunan kalabahk halk kütlesi Celâl Bayarı ve arkadaşla rını şiddetle alkışladılar. Basvekil Celâl Bayarla Hariciye Vekili Tevfık Rüstü Aras Atina istasyonunda dost ve müttefık Yunanıstanın Başvekili General Metaksas, Bayan Metaksas, Bütün nazırlar tarafından uğurlanmıştır. Majeste Kral Yorgi'nin muhafız alayından bir bblükle alay mızıkası selâm res[Arkası Sa. 8 suiun 5 te] C. Bayarın dünkü mühim beyanatı Başvekilimiz samimî hayranlığını bildirdi Atina 30 (A.A.) Atina Ajansı bildiriyor: Elen ve yabancı gazeteler mümessillerini kabul eden Basvekil Celâl Bayar, aşağıdaki beyanatı vermiştir: « Yunanistana, mesai arkada şım Rüştü Arasla beraber, Türk [Arkası Sa. 8 sütun 6 da} Bulgaristandan dün 360 Südet Almanları için Meclis, dün yapılan içti ırkdaşımız geldi madan sonra dağıldı Ihtiyar bir göçmen, Edirneye kadar acıklı muhtariyet mi istenecek? şartlar ve büyült tazyikler altında , J lUIMIIIIMIIIIIIIMIMIMIMIIMIIinilllllIIIMIIflMIIMIIMIİlllllllllllllllllMIIIIIMIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIMinilllltllMIIMIIIIinittllllMIIIIIIIIIIIHIlMIIII Şehir Meclisinde son celse Almanya* Çekoslovakyaya hücum ettiği takdirde, Ingiltere bu yüzden Almanya ile Fransa arasında çıkacak ihtilâfa müdahale etmiyeceğini bildirecek Şehir meclisi son devresinin son cel sesini dün akdetti. Bundan evvelki celselerde müzakeresi ikmal edılen bütçe hakkmdaki esbabı mucibe mazbatası tayini esami suretile reye konuldu. İçtimaa iştirak eden elli yedi azanın ittifak reyile kabul edildi. geçen seyahati anlatıyor İtfaiye yardım sandığı Niçin bu fark? İyi toprak fazla tohuma tahammül eder. Fena toprakta ekinin seyrek olması tercıh olunur. Fakır tarla daha az başağı elinden gelebildiği kadar gıdalandırsın dıye. Ortalama olarak ne hasılat alınır? Müstesnalara bakılmazsa bizde bire 45 bılemedin yallah yallah, iyi bir ortalamadır. Bazan tohumumuzu alamamak da hesabda vardır da onun için. Çok yağmur ve sel gibi, hiç yağmursuzluk ve kurakhk gibi afetler haric olarak tarlaların misal diye aldığımız buğday ziraati verimini şimdikinin hiç olmazsa iki, hatta üç misline çıkaracak tedbirler Vardır. Daha çok toprakla uğraşacak yer İtfaiye birliği yardım sandığı talimatnamesi hakkında Kavanin encümeni mazbatası ve bundan sonra da talimatname okundu. İtfaiye efrad ve âmirlerinin hizmet müddetlerî ve yararlıklarına göre esaslı surette terfihlerini temin edecek maddelen ihtiva eden bu talimatnamenin bir maddesi münakaşayı mucib oldu. Bu madde: İArkası Sa. 8 sütun 5 te} SALI GÜNÜ Fransız Hariciye Nazırı M. Bone Londra 30 Havas Ajansı muhabirinin salâhiyettar bir membadan öğrendiğine göre İngiliz ve Fransız nazırları Çekoslovakya meselesi hakkında aşağıdaki kararları ittihaz etmişlerdir: 1 Ingiltere ile Fransa, Prag nez dinde müşterek bir teşebbüste bulunarak Fransız Başvekili M. Daladye Südet Almanlarma Isviçrede olduğu gibi federal bir sistem dairesinde muhtariyet verilmesıni istiyeceklerdir. 2 Ingiltere, Almanyaya, Çekoslo vakyaya karşı hasmane emeller beslemediğine dair geçende resmen verdiği teminatı hatırlatacaktır. [Arkası Sa. 5 sütun 1 de] Dün Bulgaristandan gelen göcmenlerden hir kısmı Sirkeci istasyonunda ırktaşlarımız, gayet nefis tütün yetiştiren mıntakalarımızdan biri olan Mecidözü kazasında iskân edileceklerdir. Dün bir muharririmiz, Nevrekoptan gelen göçmenlerle konuşmuştur. Bunlar, bütün mallarmın musadere edildiğini, yolda gelirken, birkaç defa sıkı yokla i malara tâbi tutulduklarını, son sigara paralarına varıncıya kadar herşeylerinin ellerinden alındığını söylemektedirler. geçinen [Arkası Sa. 6 sütun 4 te} Kalb Kalbe Karşı Arkadaşımız Kemal Ragıbın naklettiği bu fevkalâde cazib romanı neşre başlıyoruz. Büyük aşk ve macera romanı YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 7 sütun 4 ie] Bulgaristanm Nevrekop kasabasmdan dün şehrimize, 360 göçmen gelmiştir. Göçmenler, hududdan itibaren büyük bir alâka ile karşılanmış ve Edirnede iki gün kadar misafir edıldikten sonra, İstanbula sevkedilmişlerdir. Ana vatana kavuşan göçmenler, dün geceyi, Demirkapı misafirhanesinde geçirmişlerdir. Bugün, doğruca Ankara trenile Çoruma sevkedile ceklerdir. Hemen hepsi tütüncülükle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog