Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

8 tkinciteşrin 1938 Seyahat notSarı Filibede bir bayram Yazan: KÂZIM NAMI DURU Pariste bir hâdise! Italyada ırkçılık Bir Yahudi Alman sefa Yahudilerden badema reti kâtibini tabanca ile Faşist fırkasına aza ağır surette yaraladı kabul olunmıyacak Denizbanka iki milyon sterlin tahsisat verildi Halic tersanesi 1940 da faaliyete geçebilecek hat edebilmeleri için yolcu ve hayvan ların ayrı ayn taşuıması takarrür etmiş tir. Bunun için 6 şilep alınması ve eşya ve hayvan naklıyatının kâmilen bunlarla yapılması ve bu suretle medenî nakliyata yaraşmıyacak şeklin ortadan kaldırılması için esaslar hazırlanmıştır. 5 Çocukluğumdanberi (Filibe) yi küçük lığın çevresinde büyük bir kalabahk daire Roma 7 (a.a.) Nazırlar meclisi, Paris 7 (a.a.) Bir yabancı bu sabir kasaba sanırdım. Aradan yıllar geçti şeklinde güle konuşa geziniyor. Bulgar bah. Almanya sefaretinde üçüncü kâtib bu sabahki toplantısmda, bundan böyle IBattaraft 1 tnct satıueĞel ği, kafam acı tatlı tecrübelerle azçok ol lar, büyük millî adamlarına şurada bura von Rath'ın odasma girerek mumaileyhe hiçbir Yahudinin faşist fırkasına kaydeIsmarlanacak vapurlar Yalnız gunlaştığı halde, çocukluğumdan kalan da heykeller dikmişler. Açılma resmi iki tabancasile iki el ateş etmiştir. Kurşun dilemiyeceğine karar vermiştir. Denizbank hesabına şu şekilde bir seri meziyet ve liyakatleri sebebile büyük fa vapurun ısmarlanması takarrür etmiştir: bir çok şeyleri, hâlâ o vakitki hallerile dü gün sonraya bırakılan üstü örtülü bir hey ardan biri kâtibin omzuna, diğeri karaşünür, onları sonradan görünce şaşırınm. kelin yanından geçtik. Bu, aldıkları emri, ciğer nasiyesine isabet etmiştir. Mecruh şist meclisinin mukarreratı ahkâmına tâbi 4 tane Mersin tipi vapur, tutulmamış olan Yahudiler smıfına men(Filibe) yi de «haydi büyüse büyüse şu gö'z gÖre göre ölerek yerine getiren üç kliniğe nakledilmiştir. 7 tane Bartın Ayvalık hatları tipi kadar büyiir» diye hayalî bir mikyasla askerin namını ebedileştirmek için yapılAlmanya sefaretinden verilen malu sub olanlar müstesnadır. vapur, ölçüyordum. Oraya vardığımın ertesi gir mış. Heykeli Majeste Kral Boris aça mata göre mütecaviz Paristeki Polonya 1 tane Karabiga hatb vapuru, nü, bu çocukluk hayalimi bozacak kadar caktı; fakat o, manevra sonu münasebeti ieneral konsolosluğu tarafmdan verilmiş 6 tane şilep, bir büyüklüğe raslamadım. Sokaklar ho le, pazartesi günü yapılacak büyük geçid bir pasaportu hâmil bir Polonyalı idi. 3 tane frigorifik tesisatlı vapur, şuma gitti; Sofyanınkiler kadar temiz ol resminde hazır bulunacağı için, heykelin 2 tane sevahili mütecavire vapuru, Sefarette söylenildiğine göre, mütecaiBaştarati ı tncı lannede) madığı halde parkelerin dikliğine küçük açılma töreni de onun dönüşüne kalmıştı. viz bütün aklî melekâtına sahibdir. Fa3 tane seri yolcu motörii. görmüşler, biraz sonra bu kayıktan isküçük ve minimini dizilişini beğendim. Bu Sat bir müteassıb hissini vermektedir. Talib olan firmalar Pazartesi sabahı, Ordu evinin önünde, Lmdad feryadları yükselince, polisi hatürlü parkeler hem gözü okşuyor, hem de, Majestenin cülusunun yirminci yılı olan Dört Mersin, yedi Bartın Ayvalık ve Paris 7 (a.a.) Alman sefaretha berdar etmişlerdir. Maatteessüf kayık, sanırim, bizimkiler kada r çabuk bozulmu millî bayram dolayısile bir tören yapıla nesi kâtibi üzerine ateş etmiş olan müte oraya yetişinceye kadar dalgalara daya bir Karabiga tipi vapurun inşası için muhyor. cağını öğrendim; dostumla birlikte oraya caviz bu sabah sefarethaneye giderek kâ namamış, batmıştır. Polisin denizde yap telif firmalarla üç aydanberi temaslar öğleden sonra, (İmaret camii) denilen gittim. Geniş caddenin iki yanını kadın tîble görüşmek istediğini söylemiştir. tığı araştırma bir netice vermemiş, kayı yapılmaktaydı. Bu firmalann ekserisi Incamie gittim; bunu Lala Şahin Paşa yap rkek bir sürü halk doldurmuştu. Okul Rath, kendisini kabul etmiş ve Polonyalı ğın içinde bulunanların da boğulduğu giliz firmalarıdır. Bundan sonra sayı ititırmış, diyorlar. Mimarisi, o devrin mima talebesi, elleri bayrakh, trampetli veya derhal ateş etmiştir. Sorulan suale ceva anlaşılmıştır. Bu kayık, Mehmed ismin barile sırasile Italya, Holanda ve Dançig risi gibi geldi bana. Fakat o kadar acına dört ağızlı beyaz borulu arkadaîlarımn ar ben Almanyadan kovulmuş olan Yahudi de birine aiddir. Fakat kayığın içinde firmalan gelmektedir. başka yolcu bulunup bulunmadığı macak, bakımsız bir halde gördüm ki utan kasmdan bölük bölük geliyor, yolun iç dindaşlarının intikamını almak istediğini Denizbanka 2 milyon tngiliz liratı lum değüdir. dım. Içerisi ruha inşirah ve huşu vermesi kıyısına sıralanıyorlardı. söylemiştir. tahsis edildi Karadenizde lâzım gelen bu mabed, vakfı idare edenleSon zamanlarda, İngiltereden temin Komiserlikre yapılan isticvabmda adıİnebolu, 7 (Hususî) Karadenizde Asker, manevra geçid resminde bulunrin elinde böyle düşkün ve garib bir şekil duğu için, bu törende bulunmuyordu. nın Herşel Faybel Grismtzan olduğunu dün başlıyan fırtına bütün şiddetile de edilmiş olan on milyon İngiliz liralık krealmalı mıydı? Bizim lâik memleketimizde Vakti gelince okul talebeleri geçü'ler. ve 2 mart 1921 de Hanovra'da doğduğu vam etmektedir. Güneysu vapuru lima diden iki milyon İngiliz lirası DenizbanVakıflar îdaresinin ihtimamlı elile mabednımıza gelememiş, Sinoba iltica etmiştir. kın emrine verilmiştir. Bunun için, îngilizJimnazların, projimnazların talebesi, nu beyan etmiştir. lerimiz, nekadar temiz ve gönül okşayıcıtnebolu ile Kastamoni arasmda fasıla lerle müsaid şerait içinde anlaşmak ümidYarah Üniversite sokağmda Alman trampetlerini çalarak veya borulannı ötdu. îmaret camiinin iç duvarları bayağı larla kar yağmaktadır. leri kuvvetlidir. Bir haftaya kadar bu türerek askerî mızıkanın önüne kadar ge kliniğine nakledilmiştir. Sinobda bir şekilde badanalanmış; camlar takılişin bitirileceği kuvvetle tahmin edilmekiyor, orada takım başlarınm el işareti üzeYaralıya ameliyat yapıldı dıkları gündenberi silinmemiş, temizlen Sinob 7 (Hususî) Sabaha karşı baş tedir. rine kollarını sallamıyor, başlarını sağa Paris 7 (Hususî) Alman sefiri lıyan fırtına mütemadiyen şiddetmi artmemiş... Hele, avludaki Şahin Paşa türyolcu ve hayvan nakliyatı ayrı besi, Cumhuriyetten önceki devrin köy zi çevirerek göremediğim bir yeri selâmlı Fransız hükumetine müracaatle, Yahudi tırmaktadır. Deniz çok dalgalıdır, SamYolcuların, Karadeniz hattmda en kıyaretgâhlarından beter bir halde. Bu yorlar. Orasını geçer geçmez (hurra!) suikasdi hakkında şiddetli tahkikat ya sundan Istanbula yollanan Güneysu va sa bir zamanda ve iyi çerait içinde seyapuru bocalıyarak limanımıza gelmiştir. türbenin hiç olmazsa tarihî bir kıymeti diye üç defa bağırıyorlar. Erkek, kız jim pılmasmı taleb etmiştir. Balkaya şilepleri limanımıza sığınmışvar; bunu olsun takdir eden yok. Pence nazları ayrı ayrı kollar halinde geçtikleri Sefaret kâtibine bugün hastanede a lardır. Hava soğumuş Dranaz dağına kar relerin alt kısımlarını kireçle sıvamışlar.. halde projimnazlar kız, erkek birlikte meliyat yapılmıştır. Yaralınm hayatı teh yağmıştır. Sordum: «îçeride yapılan şey bir ayıb yürüyorlar. Dikkatime çarpan şey, erkek ikede olmadığı haber verilmektedir. Zonguldakta bir motör batti mıdır ki dışarıdan görülmemesini istiyor imnazlarında kadın öğretmenlerin çokluZonguldak 7 (a.a.) Dün sabah başsunuz?» Sarığı kirli, sakalı bıyığına karı ğu oldu. lıyan fırtına şiddetini artırdı. Zonguldak§ık, gözleri trahomlu bir hoca bozuntusu Şurasını da kaydetmeliyim; törene, yata bir motör batmış, 24 vapur ve birçok (Bastarafı 1 tncı sahifede) cevab verdi: bancı olarak, Italyan okulu talebesi de yelkenli ve motör Ereğli limanına iltica haber verilmektedir. etmiştir. « îçeride namaz kılınırken yaramaz ştirak etmiştir. Bulgar talebenin ardından Bir Japon • Fransız dostluğu çocuklar hakaret savuruyorlar!» junlar geçri; îtalyan okulunu, Türk, Boluya kar yağdı arifesinde Bolu 7 (a.a.) Dün akşama kadar ya(Battarafı ı tnci tahifcSe) Bu sözü komantersiz geçmiyeceğim. Musevî okullan takib etti. Tokyo 7 (a.a.) Domci Ajansına Olabilir ki bazı haşarı ve terbiyesiz ma Her memleketin çocuklan, o memleke kara müdafaa işlerile meşgul olmağa ka ğan yağmur kara çevirmiş ve sabaha göre Japon hükumeti, Japon gızetelerinin kadar devam etmiştir. Yağan karm irtihalle çocuklan böyle bir küstahlıkta bu tin en sevimli insanlarıdır. Küçük yavru rar vermiştir. faı şehirde 30 ve civar dağlarda 80 san iddiası hilâfına olarak Hindiçinî tarikile lunsunlar. îçerideki ibadet değil, fakat ar, bu törende, herhangi bir memleketin, Halihazırda memleketin müdafaasma timı bulmuştur. Kar yağmakta devam Çin hesabına silâh ithalâtı yapılmamakta kirlilik, fakat intizamsızlık düşünenleri yavrularından başka türlü düşünmüyor, ahsis edilen ileri hat tayyarelerinin mikediyor. Yağış devam ederse Bolu dağı olduğunu kabul vc teslim etmiştir. müteessir ederse, bazı yaramazlan istih başka türlü duymuyor. Yüzlerinde hep tarı 2700 dür. Bu miktar iki misline çışosesinin kaoanmasından korkuluyor. Hariciye Nezareti namına söz söyle zaya sevkedebilir. Bununla beraber, ter ayni neşe, ayni ciddiyet, ayni gurur var. kanlacaktır. Bundan maada tayyare fabmeğe salâhiyettar bir zat, Japonya ile Keltepede kar biyesiz çocuklarm bu türlü tecavüzlerini Masum ruhlan, her türlü ihtiraslara y« rikalan senede azamî 40,000 tayyare çıîzmit, 7 (a.a.) Bugün îzmit civan Fransa arasındaki müzakerelerin dostane öalemek pek mümkün... Mutazam bir hü bancı insan yavruları olduklarını gösteri karabileceklerdir. Ingiltere, hava kuvvetnın en yüksek mevkii olan Keltepe ve bir hava içinde devam etmekte olduğunu kumet, hangi din ve mezhebden olursa yor. Bunların ruhlarmı ve kafalanm işli leri için, gelecek seneler içjnde.Jjj^mj^'AJ, oİTar jröksekiiklere uk kar düşmüştür. söylemiştir. Mumaileyh, halihazırda Hinolsun, tebaasının mukaddes haklannı ko yecek olanlara, ne büyük bir mes'uliyet .ngiliz lirası sarfedecektir. diçinî ve Kuangçe Kuang tarikile silâh ve nımakla mükellef olduğunu bilir. Bulgar düşüyor. Bunlar, düşmanlık ve kin duyAkdenizde bir facia Pirov'un temasları mühimmat yapılmamakta olduğunu kabul hükumetinin de bu pek iptidaî idare ede gularım tatmamış ruhlar.. İnsanlığı tahrib Londra 7 (Hususî) Cenubî Afrika Kazablanka, 7 (a.a.) Kazablan ve yakında bütün ticaretin duracağı ümibine riayet ettiğini ve edeceğinde nasıl edici ve milletleri birbirine düşürücü duy Müdafaa Nazırı Pirov, bu sabah, Başve kaya 80 kilometre uzaklıkta bulunan Ben dini izhar etmiştir. şüphe edilebilir? gularla, tahakkuk edemiyecek otopopiler ille, uzun bir mülâkatta bulunmuşlur. AKmed köyü dün bir su baskınından haFransa hükumetinin bu ticarete kendi Oradan derin bir teessürle aynldım. e yetiştirmek insanhğa bir ihanet ol Pirov, öğleden sonra, Müstetnleke ve rab olmuş ve 13 köylü ölmüştür. Su bu isteğile nihayet vermemesi halinde Japon Türk projimnazına gittim. Okul kapalı muyor mu? Millî Müdafaa Nazırlarile görüşmüştür. köylülerin kulübelerini alıp götürmüştür. hükumetinin ittihaz edeceği kararın ne oidi, fakat müdür Nadir bize okulu lacağı suretinde sorulan bir suale cevab Allah insanları millet millet yaratmışgezdirdi. Bana söylendiğine göre Türk veren bu zat, Japonyanın kendisini müdasa birbirlerile taarüf etmek, yani tanışmak okulu da dört yıllık bir ilk okul ile üç haleye mecbur edecek vaziyetler karşı için yarattığını söylüyor; halbuki dünyayıllık bir projimnazdan mürekkebdir, prosında kalmadan daha şiddetli bir hareketnın dünkü gibi bugünkü durumunda da gramlan da Bulgar projimnazlannınkinin te bulunmasına üıtimal vermekten imtina milletlerin taarüften ziyade tenaküre sapaynidir. Bu projimnazı bitirenler, isterlereylemiştir. tıklarını görüyoruz. Çocuklan, tenaküre se jimnazların kabul imtihanına girer, tahÇin Telgraf a'jansının bir haberi değil, taarüfe sevketmek insanî bir terbisillerini bulgarca ilerüetir ve Bulgar üniHongkong 7 (a.a.) Çin Telgraf versitesine devam edebilirler. Her yıl bu yenin icabı değil midir? Isa: «Çocuklan Ajansı bildiriyor: imtihanda muvaffak olup Bulgar jimnazı bırakmız, bana gelsinler!» demekle onlaYantsin'in batısmdan gelen Çin kıtaatı na giren birkaç Türk talebe bulunuyor. rı insanlık adına herşeyden çok sevdiğini ile Liang Tsihu'nun cenubundan gelen Türkler için nüvap mektebi adile Rus göstermek istememiş mi? Japon kıtaatı arasmda kanlı bir muhareçukta jimnaz derecesinde sayılan bir okul Bilinmez nasıl bir ihtiras, insana taarüf be vuku bulmuştur. Dün gece saat 23 te bulunduğunu işittim. Orasını, başka bir yolunu bıraktırıyor ve dost yaşamalan düşmanm hezimeti tamamlanmıştır. Düşseyahatimde görmek isterim. Buna nüvap mümkün ve hatta lâzım olanlan birbirine man 1200 ölü vermiştir. 8 subay ve 45 admın verildiğine bakıhrsa Bulgaristanda düşman ediyor. İşte ben, Bulgar çocuknefer esir edilmiştir. Japonlardan alman mevcud olan şer'î kadıların orada yetiş larım geçerken gördüğüm vakit böyle harb malzemesi şunlardır: 4 sahra topu, tiğine hükmolunur. Halbuki Kıbrısta, düşünmekten kendimi alamadım; bu dü 6 mitralyöz, 3 nakliye kamyonu, 1 tank şimdi kadı yoktur ve Türk hâkimler, hu şüncemi dostuma açtım; beni bütün ruhile Vefatıru dünkü nüshamızda teessürle haber verdiğimiz Hamburg'da mu ve 5 zırhlı otomobil. kukî olan şer'î muhakemeleri görürler. tasdik etti. kim tüccardan Veli Derviş Erenle îstanbulda tüccardan Mehmed Derviş Londraya Erenin anneleri Bayan Rasimenin cenazesi dün ihtifalâtı lâyıka ile Şişlideki tngiliz sefirinin raporu Öğleden sonra okullar kapalı olduğu KÂZIM NAMI DÜRU geldi evinden kaldırılmış ve namazı Teşvikiye camiinde kılmdıktan sonra Üsküiçin, şehri gezmek istedim. Beni, Filibeyi darda ailesi makberesine defnedilmiştir. Yukarıki resim bu hazin cenaze Londra, 7 (a.a.) îyi malumat alan çevreliyen dört tepeden birine, (Pınarmerasiminden bir intıbadır. Münir Nureddin konseri mahfillerde verilen bir habere göre Çincık) a götürdüler. Bu yüksekçe tepenin Kıymetli san'atkârımız Münir Nureddeki ingiliz büyük elçisinin Çankayşekşehre bakan yamacını, ta zirvesine kadar din 15 ikinciteşrin salı akşamı Fransız le yaptıgı görüşme hakkmdaki raporu Hageniş, çimenli bir park haline koymuslar; Tiyatrosunda bir konser vermek için hariciyeye gelmiştir. Raporun münderecau otomobil yolları yapmışlar. Zirvenin bi zırlıklara başlamıştır. Münir Nureddin, mcçhuldür. raz altında bir kazino var. Kazinodan bu konserden sonra, konserler vermek daha yukarıya çıktık ve oradan Mericin üzere, Ankaradan başlıyarak bir memTicaret ve Sanayi odalarî yayıldığı geniş ovayı seyre daldık. O vakit leket turnesine çıkacaktır. Fransız Tigördüm ki Filibe, benim hayal ettieim bir yatrosunda vereceği konserin programı kongresi kasaba değil, koca bir şehirdir. Buradan üç kısım olacaktır. Birinci kısımda, baHer dört senede bir toplanması taöteki dört tepe de görünüyor. Onlardan zı nadide tarihî eserleri okuyacak, ikinkarrür eden ticaret ve sanayi odaları uci kısımda zamanımız bestekârlarının en birini de pazartesi günü gezmeğe karar mumî kongresi 1939 senesi başmda Anyeni ve müntehab eserlerini söyliyecekkarada toplanacaktır. Kongre Iktısad verdik. tır. Bunların içinde bazı parçaları halVekilinin riyaseti altında açüacak ve tiPazar günü, halk eğleniyor. Her yer kımız, ilk defa olarak dinliyecektir. Koncaret odalarımn iktısadî, sınaî ve malî kapalı; ertesi günü Majeste Kralın yıl serin üçüncü kısmı halk sarkı ve koşmabakımdan işleri ve yürüyüşleri üzerinde dönümü olduğu için, her taraf bayrakiar larma tahsis edilmiştir. Münir Nureddin. görüşülecektir. la süslenmişth Beni, Filibenin pazar ye Türk musikisinin en güzide mugannisi rine götürdüler. Burası, bizim pazar yer olduğu için, konserinin, tam mânasile Maarif Cemiyeti pîyangosunbir musiki ziyafeti olacağına şüphe yoklerine pek benziyor. Sebzesini, yemişini, tur. da kazanan numaralar ucuz almak istiyenler, bu pazara geliyor, Cumartesi günü Ankarada çekilen nevalelerini düzüp gidiyorlar. Güzel San'atlar AkademisinTürk Maarif Cemiyeti Eşya PiyangosunFilibenin orta yerinde güzel bir park da kazanan numaralar şunlardır: de konferanslar verilecek var. Bu parkın ortasında küçük bir gö! 4000 Lira 4310 Güzel San'atlar Akademisi bu ders seAnkara 7 (Telefonla) Çin müslü telif memleketlerde propaganda yapmak gibi serilen büyük bir havuz gördüm. 1000 363 nesi zarfmda talebelerine ve umuma manlan namına Ankaraya gelmiş olan üzere seyahate çıkmış bulunuyorlar. îçinde sandalla geziyorlar; kıyısında, sa1000 13004 san'ati alâkadar eden muhtelif mevzular heyet, konferanslar vermek üzere alâkaÖğrendiğime göre, bu heyet ilk merhaati bir levaya, olta ile balık avlıyorlar. 400 11202 etrafında konferanslar tertib etmiştir. Görülüyor ki Bulgarlar ağach yerleri se İlk konferans Üniversite profesörlerin dar makamlara müracaatte bulunmuştu. ledeki memleketlerden Irak ve Mısırda 400 13887 400 viyorlar. Akşamüstü bahçenin icinden den Şekib Tunc tarafmdan 10 teşrinisa Bu müracaatlerin tetkik edilmekte olduğu konferanslar vermişse de Afganistan hü12820 200 16675 gecmek istedik. Ortadaki yuvarlak ağac ni perşembe günü saat 17 de verilecek anlaşılmakla beraber, heyete henüz bi' ce kumeti bu husustaki müracaati rsddetmiştir. Resmimiz Çin heyetinin Ankarada 200 14342 tir. Konferanslara herkes serbestçe iş vab verilmiş değildir. Heyet azası, Ja •] Uk yazılar 10, 17, 19 ve 26 birinciteş200 3151 ponlann Çine tecavüzleri dolayısile muh bir gezintisi esnasında almmıştır. tirak edebilecektir. rln tarihli nüshalarımızda çıkmıştır. Karadenizde büyük bir fırtına başladı Buz dolablı vapurlar Yaş meyva ve sebze ihracabmızın kendi vapurlarımızla yapılması için frigori fik tesisatlı üç vapur sıparişi takarrür etmiştir. Bu vapurlann etüdleri hazırdır. Yakmda siparişleri yapılacaktır. Kadıköy ve adalar için Suvat ve Ülev vapurlarmın eşi fakat daha mükemmel tertibatlı ve daha süratli olmak üzere iki sevahili mütecavire vapurunun daha siparişi mukarrerdir. Yalova için seri motörbotlar Denizbank halkın Yalovaya süratle gidip gelebilmesi için Halicde kendi fabrikalarında üç tane seri motörbot yaptırmağa karar vermiştir. Bu motörbotların sürati 18 mil olacaktır. Ellişer kişi ala cak olan motörbotlar 40 dakikada Köprüden Büyükadaya ve 1 saat 20 dakikada da Yalovaya gıdecektir. Halic tersanesi Denizbank Halicdeki tersanenin etüdlerini yaptınnaktadır. Bu etüdler hayli ilerlemiştir. 1940 senesinde Halicdeki tersahemiz bütün tesisatile faaliyete geçebilecektir. Ingiliz Parlamento8u bugün merasimle açılıyor Ingiltere, Çin Japon Toprak Mahsulleri Ofisi ihtilâfının halline devir işini bitiriyor (Baştarafı 1 inci sahifede) çalışıyor deler ve afyon işleridir. Ofis, müstahsılın buğday alım ve satımmda, devlet namına himayekâr ve nâzım rolünü oynıyacak, mahsulün kalitesinin yüksek olmasına, standard tipler vücude getirmekle mahsul fiatlarının düşmemesine, fakat müstehlik için de muayyen bir haddi tecavüz etmemesine çalışacak, hükumetçe tayin edilecek fiatlarla buğday mubayaa ve bu suretle buğday piyasasmı koruyarak tanzim ve siloları idare eyliyecektir.» Ofisimiz, aynca Uyuşturucu Maddefer înhisannı dâ bütun"teşkilâtile berabeiL içine almıştır. *. Cumhuriyet Türkiyesinin, hayat ve kat zanç kaynağı olan toprak mahsullerimizP kıymetlendirmek ve müstahsilin sâyinin mu < kabilini emeğinin kıymeti değerinde vermek, Ofisimizin başlıca gayesini teşkil etmektedir. Ayni gaye uğurunda, şimdiye ka \ dar, büyük bir gayretle çalışmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasmın bu işlerde gösterdiği muvaffakıyetin devammı temin etmek, ofisimizin başlıca vazifelerinden biridir. Ziraat Bankasmın buğday teşkilâtına dahil ve halen vazifeye devam etmekte bulunan memurların müstakbel vaziyetlerinin temin edilmesi başlıca prensiblerimizdendir. Şimdilik, muvakkat umum müdürlük teşkilâtı îstanbulda çalışmaktadır. Ar.karadaki idarei merkeziye binası ikmal edilir edilmez, Umum Müdürlük ve merkeZ teşkilâtı derhal Ankaraya naklolunacaktır. Teşkilât işine bu ay sonunda başlıyabileceğımızi tahmin edıvorum.» r Bayan Rasimenin cenazesi defnedildi ı tzmit köylerinde bir cinayet İzmit, (Hususî) İzmitin Yuvacık köyünde feci bir cinayet işlenmiştir. İbrahim oğlu Hüseyin ve Üzeyir oğlu Mehmed isminde iki arkadaş bir koyun çalmak meselesinden kavga etmişler ve Mehmed tabanca ile Hüseyini öldürmüştür. Hâdise yerine müddeiumumî Hamdi Doğu gitmiş, tahkikata başlamıştır. Katıl yakalanmıştır. c Ankarada bulunan Çin heyeti J f Ankara Borsası 7/11/938 K A P A N ı s ı I S Acılış Kapanış 1 100 100 100 100 100 tngiliz lirası Dolar Fransız frangı Liret tsviçre frangı Holanda florinl 100 Rayhişmark 100 Drahmi 100 Leva 100 Çekoslovak kronu 100 Pezeta 10O Zloti 5.98 5.98 125.62 125.62 3.345 3.345 6.61 6.61 28.5025 28.5025 68.3425 68.3425 50.3475 50.3475 21.26 1.0925 1.5325 4.3275 5.98 23J6275 24.7875 0.9125 2.8075 34.9125 30.80 23.7025 LÂT 19.80 20.25 100 Belçika frangı 21.26 1.0925 1.5325 4.3275 100 Pengo 24.7875 5.98 23.6275 0.9125 2.8075 34.9125 100 tsvec kronn 30.80 100 Ruble 23.7025 ESHAM v e T A H V t T. B. I peşin 19.80 Sıvas Erzn. H. I 20.25 100 Ley 100 Dinar 100 Yen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog