Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 8 fkinciteşrin 1938 GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 « 7 8 9 1 11 0 Haydar Rifatıcı eserlerinden Aşk Peşinde 100 Kr. Karagomlekliler ihtilâli 100 Etrüsk Vazosu 20 tlk Aşk 50 tliçin Ölümü 50 Efendi İle Uşak 40 Vikontun ölümü 30 ÎMimler 100 Ölüler Evi 125 Felsefe 35 Küçük hikâyeler 100 Mev'ud Toprak 125 Stalin 150 Lenin Mezhebi * 75 * Tarih Felsefesi 125 Anarşizm 60 Farmasonluk 100 BASURLULARA MUJDE:. • 1 8 9 10 11 • • m • a • m 1 • •••BB Toptan satış yeri Bahçek&pıda Cemal Nevrolcu ecza deposu • • ^ • J HEDENSA GELDil Orman Umum Müdürlügünden: Bütün dünjada milyonlarca basurlnyo kurtaran ve bir aydır mevcudu kalmıyan Almanyanın meşhur basur iJâcı I I Türk inkılâbına bakışlar| P E Y A M l S A F A ' n ı n Cumhuriyetgazetesindetefrikaedilen bu değerli etüdü her taraftan vâki olan arzu üzerine kitabevimiz tarafından kitab halinde neşredilmiş ve ehemmiyeti gözönüne alınarak neşrine başladığımız Ankara kütübhanesi tarih serisinin ilk numarası bu esere verilmiştir. Eser hakkında bir fikir hâsıl olabilmesi için ihtiva ettiği bahisleri yazıyoruz : İnkılâbdan evvelki cereyanlar: Türkçüler, Arabcılar, îslâmcılar Bü • • s II m m m ift|B I I Soldan sağa: 1 Oyuğa dalül olan (iki fcelime). 2 Yanacak şeylerden, haber edatı, alfabede bir harfin okunuşu. 3 Yokun aksi, küçük ağac. 4 Bir renk, bir ilâc, 5 Bir cins ot, lâyık. 6 Anhyanlara yakışır bir tarzda, bir cins musikisinas. 7 Cimri, evin kusımlarından. 8 Bir cins toprak, bir iskambil kâğıdı, bir emrin tersi. 9 Ters çevirin suyun akışı olur, içinde t u Bir Bayan iş arıyor lunduğumuz ay. 10 Yemek, kaçak. 11 Bir çeşid musikişlnas, bir emlr. Avukat yazıhanesi ve doktor kabineYükarıdan aşağıya: sinde iş anyor. Aksaray Sofular İmam1 Arkasından koşarak. 2 Evin kı bayıldı sokak No. 5 sunlarından (cemi), titreme. 3 Bir emir, rakib oluş. 4 Ufanmış buğday, şimal kutbu arazilerinden, nota. 5 Kendi menfaatini başkasmınkine feda eden. 6 Hakkı tanıyanlara yakışır şekilde, caka. GöğUs ve dahilT hasialıklar 7 Vücude yarayan şey, Isimler (ceml). MUtehassısı 8 İnsam idare eden kuvvet, bulaşık. 9 Kuru sebzelerden, şüphe. 10 Bir emir, tstanbul Beledivesi karşısmda Sinan feryadlar (cemi). 11 Vazıh, ekşice. Ağa daireleri. Telcfon: 23565 Dr. M. Osıman Saka Evvelki bulmacanın balledilmiş şekli 1 3 8 4 5 6 7 8 * 1 0 10 11 M uls İ İ K İ I S EİV ! s 1 İM • D u B A |N u M A R A • E R A L A Mİ A M A K • R•• E C E•A B E DA •A •A D A ç U L • İM 1 S I R A R A B • S U N A ILİU • A S I R • K AİC İ L £ N • S A NİU H •İL • K 1 • E N R A Mİ 1 îş arıyorum Türkçe, fransızca, muhaberat, muhasebeye bihakkin vâkıf, eli çabuk bir Türk genci günde 4 saat için iş aramaktadır. Muhabir muhasib rumuzile İstanbul 189 numaralı posta kutusuna müracaat. PARIS E. T. P. den Mezun ve Askerlıkle Bağı kalmıvan IİK •Ic •E ö K D E E T E S K • Umum Müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri revirlerinde istihdam edilmek üzere 150 lira ücretli 2 muhasib alınacaktır. Şartlar şunlardır: 1 Memurin kanununun dördüncü maddesi şartlarmı haiz olmak, 2 Yüksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. 3 Umumî muhasebeye ve sanayi muhasebesile devlet muhasebesine vâkıf bulunmak. A Bu muhasiplikler için 21 ikinciteşrin 938 pazartesi günü saat iki buçukta Ankara ve İstanbulda talibler arasında müsabaka imtihanı açı lacaktır. B Yukarıdaki şartları haiz olup da imtihanda müsavi not kazananlardan müesseselerde çalışmış ve tecrübe görmüş bulunanlar tercih edile* cektir. C Müsabaka sonunda vazifeye alınacak muhasibe aylığından başka ayrıca ayda 15 lira mesken kira bedeli verilecektir. Şu kadar ki kendine Umum Müdürlükçe mahallerinde ikametgâh gösterildiği zaman bu bedel verilmiyecektir. D Muhasibler kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri ds nazarı dıkkate alınarak devlet memurları hakkmdaki mevzuatın tesbit ettiği müddetlere kıvasen terfi ettirilecek ve Umum Müdürlükçe tayin ve Ziraat Vekâletince tasdik olunacak miktar üzerinden maaşları arttırıla caktır. E Talib olanların aşağıdaki fıkrada yazılı evrak ile 18 ikinciteşrin 938 cuma günü akşam saat 17 ye kadar Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbulda Vilâyet binası içinrfe îstanbul Orman İşleri Çevirge Müdürlüğüne müracaatleri lâzımdır. F Müracaat edenlerin ibraz edecekleri vesaik şunlardır: 1 Hüviyet cüzdanı. 2 Orta ve yüksek tahsil diplomalan. 3 En son ikamet ettiği yerde mahalli zabıtasmdan alacağı iyi hal ve tezkiye varakası. 4 Tam teşekküllü resmî bir hastaneden alacağı umumî sıhhat raporu. 5 Halen çalıştığı ve evvelce çalışmış bulunduğu müessese veya resmî bir daire varsa buralardan alacağı durum vesikası ve bonservis. 6 Kendilerini tezkiye edebilecek tanmmış zatların sarih adreslerini gösterir muhtıra. 7 Gelirlerini ve en son kazanç miktarını * irad veya maaş olarak» gösterir bir not vesikası. ( 8198 ) yük Harb devresi Büyük Harbden sonra Millî JVEücadelenin rolü İnkılâbm iki büyük prensipi İki kökten gelme inkılâb hareketleri Türk meselesine girmeden evvel Eski âlemin an'aneleri Avrupa nedir ? Üç tesir: Yunan, Roma ve hıristiyanlık Şark nedir? İki şark arasındaki fark Garbda ve şarkta fatalizm Türk, Arab ve Yunajı düşünceleri Müslümanhk ve hıristiyanlık Roma ile İran arasmda Step ve site Riyazileşmek ve siteleşmek Kemaliz,m hayat ve ideali Kemaüst Türk milliyetçiliği Avrupa ve Türk milliyetçiliği Halk Partisi ve altı prensipi Yeni tarih ve dil anlaşmamızın geniş manası Hukukî ve iktısadî izahlar. Ayrıca Profesör Mustafa Sekib Tunçun, eser hakkında bir yazısı vardır Fiatı 100 kuruştur. Ingiltere Tarihi Istanbul Kanaat Kitabevi Andre Maurois'nın meşhur eseridir. Aslı 153 üncü tab'ıdır. Hüseyin Cahid Yalçın taarfından tercüme edilmiştir. İki cilddir. Büyük Britanya adalarında ilk beşer hayatından XVII nci asır başlangıcına kadar birinci cildi teşkil eder. Fiatı 125 kuruştur. İngiltere tarihinin zamanımıza kadar olan Kismı da eserîn îkînci cildidir. Basılmaktadır. Manisa Valiliğinden: YÜKSEK MUHENOiS ( Elektrik ve Makine ) Müracaat : Pangaltı Cumhuriyet caddesi 257. TeL 41094 ^ ^ H H İŞ ARIYOR Istanbul Defterdarlığından: Ticaretgâh adresi Matruh Misil vergi zammı 118.12 . 118.12 Yüksek İktısad I ve Ticaret Mektebi Direktörlügünden: Mektebimiz kalöriferlerinde yakılmak üzere 80 ton yıkanmış Kriple maden kömürü alınacaktır. Tahmin edilen bedel mektebde mahalline teslim şartile 1200 liradır. İhale 23/11/938 tarihinde saat 10 da Sultanahmedde Ticaret mektebi binasında yapılacaktır. Şartnameler mektebden alınabilir. Taliblerin muvakkat teminat akçesini Yüksek Okullar Sağışmanlı ğına yatırarak makbuzlarile birlikte adı geçen gün ve saatte ihale yerinde bulunmaları ilân olunur. ( 8188 ) B AYRAM YAKLAŞIYOR Yenicami Sürurî mahallesi Caferağa sokak Karako han No. 12 Marpuççular Emiroğlu Çorabcı M. Taşciyan 88.01 88.01 han No. 14 Trikotajçı Sülemyan Nuruosmaniye caddesi 33.97 13.97 Sudî No. 80. Muamele vergisi mükelleflerinden olup terki ticaret etmiş bulunan ve hali hazır ikametgâhlan bilinmlyen yukarıda isimleri yazılı üç mükellef 935 yılı muamelâtı tetkik edilmek üzere gazetelerle vaki davete icabet, defter ve vesikalannı ibraz etmediklerinden dolayı namlarına 2490 sayılı kanunun 21 inci maddesinin A. fıkrasına müsteniden ve resen takdir yolile hizalarmda gösterilen vergi ve misil zamları tarholunmuştur. îlân tarihinden itibaren on gün zarfında Komisyon nezdinde itiraz hakları mevcud bulunduğu, aksi takdirde bu vergilerin kat'îleşeceği hukuk usul muhakemeleri kanununa tevfikan ilân olunur. • (8199) Mükellefin ismi ve san'atı Trikotajçı İsmail Nihad 1 Akhisar Kırkağaç yolunun 0 + 000 11 + 100 üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak tesviyesi, şose halinde inşası ve ayni zamanda on beş menfez yaptırılması c 87856» lira c 85» kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid keşif evrakı ve teferrüatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde Vilâyet Nafıa Müdurlüğnden alınabilir. 3 İhale birincikânunun birinci perşembe günü saat 11 de Manisa Vilâyeti Daimî Encümeni önünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 5 İsteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel usulü daire . sinde Manisa Vilâyetinden alınmış ehliyet vesikalarile 1938 yılma aid Ticaret Odası vesikasmı ve muvakkat teminata aid banka mektub veya makbuzu 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi dairesinde hazırlıyacakları zarfın içine koyarak ihale günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazarı itibara almmıyacağı ilân olunur. ( 8185 )' TA 3 üncü Tab'ı Çıktı ATLAS T A K S T L E ¥ ı • Büyük elbise mağazasında her yerden ucuz, şık ve teminatlı alabilirsiniz. KADINLARA MAHSUS: * EN SON MODA ve LÜKS ÎPEKLÎ MUŞAMBALAR, YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDİN PARDEŞÜLER, flER CİNSTE MUŞAMBALAR. E R K E K L E R E MAHSUS: HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALART, GABARDİN PARDEŞÜLER, HER CİNS TRANÇKOTLAR, UCUZ, ŞIK ve DAYANIKLI ıHER İNEVÎ KAZIR ve İSMARLAMA KOSTÜM ıva PARDEŞÜLER. Ç O C U K L A B A MAHSUS: HER fNEVt KOSTÜM, PALTO ve MUŞAMBALAR. REKABETSİZ FİATLARLA GALATADA EKSELSYOR Elbiseye dair ihtiyaçlarımzı şimdiden Galatada Meşhur Çim tohumu Londrada meşhur Raynes Park tnüessesesinln ekstra ekstra marka 32 librelik bakik! Raygras çim tohumu Türkiyede yalnız müessesem namına gelmiştir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu çim tohumunu bahçe sahiblerinin, Belediye ve müesseselerln tecrübesine amade bulun • duruyorum. 4 flncii Vakıf han, 4 üncfl kat 18 No. da Bahçe Miman Mevlud Baysal Teİ: 23426 Ulu Şefimizin yüksek teveccühlerine mazhar olan Tam 'Atlasın birinci ve ikinci tabıları kâmilen bitmiş ve üçüncü defa Bay Fehmi Oyman tarafından halihazıra göre tashih ve bir de indeks ilâvesile tabedîlmîştir. Bugünkü tabiî ve siyasal bütün vaziyetlerile en küçük koylerimize varıncıya kadar tekmil memleketimizi ve dünya siyasal vaziyetlerini Avrupa Hükumetlerinin en son ve en yeni hududlarını gösteren güzel haritalarla tam bir atlastır. 125 kuruş İKBAL KÎTABEVİ Kartal Malmüdürlüğünden: Gümrük ve Inhisarlar Vekâletinden: Vekâlete almacak müfettiş muavinlerine aid müsabaka imtihanı hakkmda 25 birinciteşrin ve 4 ikinciteşrin 1938 tarihlerinde neşredilen ilânın görülen lüzum üzerine birinci maddesinin * B » fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirihniştir. B 1 ikincikânun 1938 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak. « 4665 » (8159 ) Satılık Ev Enkazı ve Kîremit Kartal kazasma bağlı Paşaköyünde kain Hazineye aid 11 harap ev enkazile gene ayni köyde kâin natamam kilise binssmın üzerinde bulunan tahminen altı ve yedi bin aded Marsilya kiremidinin mahallinde satıga çıkarıhnası takarrür etmiştir. ı Taliblerin 15 ikinciteşrin 938 salı günü mahallinde bulunacak olan satış Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. ( 8186 ) EKSELSYOR Büyük elbise mağazasında bulacaksımz. Tediyatta Teshilât Telefon: 43503 Adı Bir tadını Hakkı Şöhret var ki bugUne kadar Nafıa Vekâleti Istanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: İLÂNI Düşünme beni dinle! Ali Muhiddin Hacı Bekir Bahçekapı Beyoğlu Karakoy Kadıköy tadı adını tekzib etmedi E K S İ L T M E 1. Muhammen bedeli on üç bin dört yüz seksen beş lira tutan muhtelif kudret ve tevettürde cem'an on bir bin aded ampul kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2. • Eksiltme 21/11/938 pazartesi günü saat 15 te İdarenin Tünel başındaki Metro han binasınm 6 ncı katında toplanacak arttırma, eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 3. Bu işe aid şartnameler İdarenin Levazım dairesinden parasız olarak alınabilir. 4 Muvakkat teminat miktarı bin on bir lira otuz yedi kuruştur. 5 Teklif mektublarmın 2490 No.lı kanun ahkâmına uygun olarak eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmiş bulunması lâzımdır. (8060) GUR SAÇ 10 şahıstan 9 u saçını kaybeder ve saçsız kalır. Çünkü onların uzuvları saç köklerine lâzım olan gıdayı vermezler. Uzvun temin etmediği gıdayı Böyle hallerde da ma yardım eder. G ü R SAÇ temin eder. Sizleri saçsızlıktan kurtanr. Her eczaneden ısrarla isteyiniz. Zayi 69683 numaarlı İş Bankası tasarruf cüzdanımın mührünü kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Nazmiye Güler Paris ve Viyananın en son model (Jersey de Laine) ve (Kostüm Tayyör) leri Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde 178 numaralı SAN'AT, S EDEBiYAT, E SOSYOLOJi S S E S Türk münevverinin, Türk gencinin san'at edebiyat ve kültür gazetesidir. S E S her hafta okuyucularınm bütün fikir ihtiyacını tatmin edecektir. S E S sayfalarmda en güzel resimleri ve en güzel karikatürleri bulacaksınız. S E S de en kıymetli muharrirlerin en dinamik yazılarım bulacaksmız. YAZI K A D R O S U Abidin Dino, Adnan Saygın, Arif Dino, Arif Kaptan, Asaf Halet Çelebi, Bedri Rahmi, Celâl Nuri, Celâl Saraç, Fehmi Baldaş, F. Celâleddin, Fikret Adil, Fikret Muallâ, Hüsameddin Bozok, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mahmud Ragıp Kösemihal, Münif Fehim, Muhiddin Sadık, Nailî Moran, Nizameddin Nazif, Nurullah Cemal, Receb Ferdi, Sadri Ertem, Suphi Nuri, Tevfik Fuad, Yaşar Çöl, Yusuf Ahıskalı, Yusuf Ziya Demircioğlu, Zeki Faik ve Zühtü Müridoğlu. I TATHiR OLUNMUŞ « STYRIA ÇELîKLERi Aletlere Mahsus " STYRIA » Çelikleri Inşaata Mahsus « STYRIA » Çelikleri Hususî « STYRIA » Çelikleri « STYRIA » tlektodları « STYRIA » Yayları, Ocakta işlenmiş Çelik parçaları Styna çelikleri nzun tecrübeye istinad eden hususî çelik erittne ve imal usullerinı mahsylü olup dünyaca tanmmış yüksek evsaHı çeliklerdir. Müessesesinde teşhir edUmektedir. Bunlar her bayamn bu mevsim zarf mda giyeceği en şık ve en modern tuvaletleridir. D A V iD bir TUrkiye Vekili umumisi : O S M A N TAŞÇIOGLU , 11 SOnte§rİnde ÇlkiyOr. Istanbul, Ankara caddesi Vakıt yurdu m r Galata, Voyvoda Caddesi 84 Karakoy palas karşısmda, BIB^BB^B^HHBHHI Çelik depusu : Topçular caddesi 101 ^ B ^ ^ ^ I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog