Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİtffcT 8 Ikinciteşrin 1938 Kombinezon Barın yüksek taburesinin üzerine tünemiş olan Ponet sallanarak: îngilterede geçirdiğlm o on bej günlük tatilde başıma öyle tuhaf birşey geldi ki... dedi. îpekli çorablarının altından bütün şeffafhğile gÖrünen güzel, uzun bacaklarıni sallıyordu. Fakat biz Ponet'in bacaklarına bakmıyorduk, onları iyi bilirdik. Gözlerimiz bu garib kızm kuvvetli, her zaman ateşli, her zaman gülen yüzünde idi. Onu hiçbir zaman bu kadar neşeli görmemiştik. Evet, diye tekrar başladı, deniz kenannda oturan ihtiyar bir teyzeden geliyorum. Şunu da söylemek lâzım ki beni çok seven bu bıyıklı ihtiyar kızdan başka ailemden kimse kalmamıjtır. Bana hiçbir zaman ne yaptığımı sormaz. Oraya gittiğim zaman istediğimi yaparım. Zaten yaptığım da nedir, bol bol istirahat. nışmaktı. Fakat sevgili ihtiyar bundan bir şey anlamıyacak ve ne söyliyeceğini bilmiyecekti. Susmağı ve işi kendim hallet meği tercih ettim. Evde akşama kadar düşündüm. Nihayet saat altıya doğru aklıma bir fikir geldi. Amma harikulâde bir fikir. Bakın nasıl... Saçlarımı kıvırdım, pudralandım, gü zelleştim ve doğruca kazinoya gittim. Orada M. Maksim Dübröy ile konuşmak istediğimi söyledim, beni holde oturttular. Bekledim. Çok geçmeden hırsızım göründü. Hareketimden hayrete düşmüş görünmüyordu. Beni, tatmin edilmiş bir tebessümle selâmladı ve: ğ^** Sinemamızm 938 939 I Mevsimi için hazırladığı büyük Fillmlerden ikincisi X 9 un RADYO Fransız filimlerinin yeni kahramanı Şair Verlaine'den ders alan Louis Jouvet aktör olmadan evvel Universitenin Eczacılık ve Tıb fakültelerine devam etmiştir ak$amki progranT) ANKARA: üzun dalga Kısa dalga > » TJL.O. 31,70 M. MACERALARI 2 devre tekmili birden 1639 M. 183 Kcs. T.AJ. 19,74 M. 15195 Kca. Paristen yazılıyor: Bugünlerde Fransada tiyatro ve sinema âleminde şahsından en çok bahsolunan artist kimdir, biliyor musunuz? Louis Yabancı merkezlerden (orta Jouvet.. Bu büyük san'atkârı Türkiye de dalga) müntehab parçalar bütün dünya gibi «Bir balo hatırası» filOperalar ve operetler minde tanıdı. Louis Jouvet sinemacılık âlemine birdenbire sokulup girmiş bir 20,35 Budapeşte: Bir opera temsllı. Geleceğinizi biliyordum, dedi. 22,05 Viyana: Dört Grobiane. kimse değildir. Zaten kendisinde öyle aYanıma orurdu. Cevab verdim: 22,50 Strassburg: La Traviata. celeci olduğunu hissini verecek bir tavır Büyük konserter Başka türlü nasıl yapabilirdim? yoktur. Gayet sakin ve gayet sogukkanh Baş rollerde: 19,20 Viyana: Büyük muslkl çenllklerl. Ve tabiatile şartlarımı kabul edi SCOTT KOLK MONTE BLUE bir insandır. Hususî hayatı ve san'at sa19,50 ParLs (Eiffel kulesl): Orkestra İşte bu sefer de gene ayni maksadla yorsunuz: Yemeği beraber yiyeceğiz. gazetelerde tefrika halinde çıkmış hasında ne suretle tekâmül ettiği hakkınkonseri. oİan bu macera dolu BÜYÜK oraya gitmiştim. Çok geçmeden izbandud Geceyi beraber geçireceğiz ve... da sorulan suallere kısa ve şu tarzda bir 21,15 Beromünster: Konser. CASUSLUK filmi 21,20 Doyçlandzender: Bach ve Haydn'la yapılı bir herifin bana musallat olduğunu cevab verir: Tabiî, tabiî... eserlerl. farkettim. Çıktığım zaman beni gözlii • Finistere havalisinde Crozon'da Hemen ilânı aşka ve gülünc saçmalar 22 Hilversum I : Orkestra konserL yor, gezdijjim zaman takib ediyor, denize 1897 «enesi birincikânununun 24 ünde 22,05 Varşova: Ork«stra konseri. yumurtlamağa başladı. Açıldıkça açıldı. Matinelerden itibaren 22,35 Bordo: Orkestra konseri. girdiğim zaman, elinde bir diirbün, medoğdum. Çocukluğumda birçok mekteb Şiddetli bir kahkaha atmak arzusunu güç22,35 ParLs (P. T. T.): Konser. raklı bir hayvan gibi beni seyrediyordu. değiştirdim. Muhtelif kolejlerde oku 23,20 Droitwich: Orkestra konseri. lükle yenebiliyordum. En tatlı ve en madum. Bunlardan birinde meşhur şair VerGenc: Doğrul Zarif, oldukça güzel 23,25 Münih: Alman musikisl. sum sesimle ona dedim ki: iSinemasında BAŞLIYOR B H laine hoca idi. Ondan da ders aldım. delikanh: O da doğru! Fakat kendinden Oda musikileri Size itimadım olabilmesi için evvelâ Yüksek tahsilimi bir müddet eczacı mekemin, öyle mağrur bir hali vardı ki... 19,25 Münih: Şarkı ve musiki. Louis Jouvet bana kombinezonumu iade etmelisiniz. tebinde, bir müddet tıb fakültesinde yap20,05 Hamburg: Brahms'm eserleri (bej Neyse, uzatmıyayım, ben onu görmemezkişilik heyet tarafından). Çok dogru, işte. tım. Sonra konservatuara girdim. Orayı perdede hüner göstermek sinema insanı likten geliyor ve keyfime göre hareket e(Eski Ekler) bitirince taşrada turnelere çıkan bir kum mahdud sahada bıraktığı için daha güç Solittlerin konaerleri Kağıda sarılmış bir kadın gömleği büdiyordum. Zamanla bu adamın ısrarı, bilBu hafta : Zengin program : panyada aktörlük, direktörlük ettim. tür. 19,15 Könlgsberg: Muhtellf havalftT. hassa banyo saatlerinde, adamakıllı sini yük birşey değildir. Hırsızım onu cebinde Metro Goldwin Mayerin iki 19,20 Doyçlandzender: şimal musikisl. Sonra Paristeki tiyatroların birinde rejiSinema aktörlüğünü Louis Jouvet gibi taşıyordu. Çıkardı ve dizlerimin üzerine rıme dokunmağa başladı. süper filmi birden 19,25 Laypzig: Cembalo musikisl. sör muavinliği vazifesıni yaptım. 1922 de mahir bir san'atkâr güç bulduktan sonra 19,40 Strassburg: Piyano konseri. Bir sabah mayom ve havlum kolumda, koydu. Gittikçe daha sakin, onu aldım. Comedie des Champs Elysees tiyatrosu artık ötesini siz tasavvur edin! 20,05 Sottens: Muhtellf parçalar. Güzelce çantama yerleştirdim, itina ile plâjdan biraz ötede etrafı kayalarla çev20,10 Laypzig: Müntehab havalar. müdürlüğünü deruhdc ettim. On sene o rili bir koya kaçtım. Orada, mağaraya kapattım, sonra dedim ki: GRETA GARBO ve işte kaldım. tlr îki satırla benzer bir yerde soyundum ve hopl SuROBERT TAYLOR Mersi, mösyö! Onu jimdi teyzeme Peki sinemadaki faaliyetiniz.. tarafından fransızca sözlü aşk ya! iade edeceğiml •^ Deanna Durbin Holivudda yeni ya Beyaz perdedc ilk rolü «Doktor ve itiras lomam Bu gece şehrimlzin muhtelif semtlerlnArtık hiçbir jey düjünmüyordum. Ni Nasıl? diye hayrelte bağırdı. Knock» da aldım, onu «Topaz», «Kah pacağı filminde küçük bir opera artisti ro deki nöbetçi eczaneler şunlardır: hayet yalnızdıml Ne zevkli şey. Yüz Evet! Bu gömlek benim değildir. İstanbul ciheti: ramanlar kermes» i, «Bir balo hatırası» lünü oynıyacaktır. Bu artist tanınmış, şardiim, bağırdım, şarkı söyledim... Eminönünde (Mehmed Kâzım), Küçük* Onu bu sabah için teyzemden almıştım. ve saire takib etti. §imdi de «Maltızm kıcı, vaktile Isveç Bülbülü ismini taşıyan, STVAR ERWIN PAUL KELLY pazarda (Hikmet Cemil), Alemdarda (All Birkaç saat sonra yorgun bir halde Yanında oturduğum bu ihtiyar, bıyıklı evi» ve «Şimal oteli» ni çeviriyorum. Jenny Lind'dir. ve FLORENCE RİCE tarafından Rıza), Kumkapıda (CemlD, Bakırköyde sahile doğru yürüdüm. Elbiselerimi bı kızı bilirsiniz. Zaten şartlan da siz tesbit macera ve sergüzeşt dramı Ustad, tiyatro ve sinemanın bu •^ Carole Lombard, Jemes Stewart (İstanbul), Fatihte (Asaf), Eyübde (Hlkraktığım mağaraya koştum: Şapkam, ro ettiniz. Şimdi gidip ona, kendisini yemeğe günkü vaziyetleri hakkında biraz malu «Birbiri için yaratılmışlar!» isminde bir met Atlamaz) eczanelerl. Beyoğlu ciheti: bum, çorablarun, hepsi orada idi, yalnız beklediğinizi, geceyi beraber geçirmek mat verir misiniz? film çevireceklerdir. Film âmili David O. İstiklâl caddesinde (Dellasuda), Kara • • imkânı yok, kombinezonumu, bir türlü istediğinizi sÖyliyeceğim. Biraz hayre!e n Bunlara dair şimdiye kadar uzun Selznick'in vücude getirmekte olduğu bu köyde (Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Limonbulamıyordum. Kaybolmuştu. Tekrar düşmiyecek değildir. Fakat, belli olmaz, uzadrya herkes mütaleasını söylemiştir. kordelâda Carole Lombard ilk defa ola clyan), Pangaltıda (Narglleciyan), Halıcıoğlunda (Barbud), Kasımpaşada (Müey m tekrar aradım. Yok, yok, yok... Halbuki Onun için ileri geri ukalâlık edecek de rak acıklı bir rol oynıyacaktır. kimbilir?.. yed), Beşiktaşta (Vidin) eczaneleri. burada soyunduğum zaman bir kombineğilim.. Fakat hergün biraz daha tiyatroKadıköyde (Moda) ve Altıyolda (Namık)', Bunun üzerine kalktım. Yavaş yavaş j{ Vaktile sessiz olarak Milton Sills Sarıyerde (Asaf), Büyükadada (Şinasl Rı« zon çıkardığıma kat'iyetle emindim. ların hasılah düşüyor. Acaba bu, sahne uzaklaştım. Dürbünlü izbandudumun ne za), Nihayet arıya arıya, bir kaya parçatemsil san'atımn gerilemesinden, yoksa tarafından çevrilmiş olan «Deniz Kartal had) Heybelide (Halk), Üsküdarda (İttl eczaneleri. olduğunu bilmiyordum, fakat deniz ke lan» filmi Amerikada yeniden yapılacaksınm üzerinde iyice gözönüne yerleçtiril seyircilerin zevkinin değişmesindeu mi mi? bir kartvizit keşfettim. Üzerinde ka nannda kaldığım müteakıb sekiz gün zarBeyoğlu Halkevlnden: ileri geliyor, onu bilmiyorum. Yalnız şu tır. Bu kordelânın baş rolünün Lily Dafında ona bir daha raslamadım. mita'nın eski kocası Errol Flynn'e veril1 938 939 yılı konferana serlalnd© baıtma harflerle: «Maksim Dübröy» ismi nu biliyorum ki sade tiyatroda degil, simesi düşünülmüşse de onun ingilizceyi bir gösterlldiğl üzere, bu yıl için Evimlzin, Çeviren: vardı ve kurşunkalemile şunlar yazılmışnemada da halkı memnun etmek güçlejgencler arasmda tertib eylediği 10 müsau tı: «Bu kombinezonu aid olduğu güzel ti. Tiyatro aktörlüğile, sinema mümes Ingiliz şivesile konuşması bu işe mâni ol bakadan birincisl 13/11/938 pazar günü silliği arasındaki en mühim fark şudur. muştur. Çünkü baş rolde Amerikalı bir saat 14,30 da Beyoğlunda istiklâl caddeslnsahibine, ancak benimle beraber bir akşam de Nurziya sokağında Partl binasuıdaki Beyaz yerdede sessiz sinemada olduğu kowboyun temsil edilmesi lâzımdır. Bunun temsil salonunumuzda yapılacaktır. yemeği yemek üzere oturmakta olduğum gibi hâlâ sözden ziyade hareketlere ve üzerine vazife Wayne Movis tarafından kazino oteline geldiği takdirde iade edeA) Müsabakanın mevzuu: İstiklâl marö L Ü M Şurayi Devlet çehrenin mimiklerine ehemmiyet vermek deruhte edilmiştir. Kordelâ renkli olacak sım şiir olarak iyl ve güzel okumak, marş ceğim.» Tanzimat Dairesi Reisi Kemal Paolarak usulüne tevfikan söylemektlr. lâzım geliyor. Çün'kü sinema muhakkak tır. Bu satırlan yazanı bulmakta güclük şa zade merhum Bay Said'in kızı B) Musabakaya yirml yaşma kadar (ylrki bir hayal oyunundan ibarettir. Halbuki İt Herbert Marchall, Claudette Col mi yaş dahil) her genc Istirak edebillr. çekmedim. Yüzdüğüm esnada bu herze Üsküdar Ceza Riyasetinden mütesahnede san'at, daha plâstik ve günün bert ile çevirmekte olduğu «Zaza» filminleri yumurtlıyan, dürbünlü izbanduddan kaid merhum Mazhar Pepemehmed'in C) Müsabaka mütehassıs bir jüri heyehâdisatrna uygun görünmektedir. Beyaz de ilk defa olarak bıyıklı görünecektir. ti huzurunda yapılacaktır. Jüri heyeti;' başkası olamazdı. Eğer orada olsaydı, onu eşi ve tş Bankası memurlarından MüPKOGRAMLARI HAZIRLANDI Bayan Şukufe Nihal Başar, edeblyat öğ ne büyük bir zevkle tokatlardım. Fakat fid Pepemehmed ile Anadolu Ajansı metafsilât retmeni Bay Raif Güner Vilâyet Seferber» beni beklemek üzere gitmişti. Ne olursa murlarından Velid Pepemehmed'in anîik müdürü Bay Cemal Gönenç, Konservaneleri Bayan Faide Pepemehmed vefat N A T T A fuar müdürü Bay Yusuf Zlya Dernlrcl, olsun giyinmek lâzımdı. Zaten bir kombietmıştir. Cenazesi bugün saat 11 de daKonservatuar Yatı mektebi müdürü Pay Galafasaray nezon göründüğünden çok daha az lüzum madı Dr. Operatör Bay Avninin Taksim Cemil Dönelerden müt«şekkildir. ludur. Ç) Birinciliği kazanana C. H. P. neşri Şehid Muhtar caddesi Edirne Ap. daki yatından Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü Perapalas karşısında dairesinden kaldırılarak öğle namazı FeHiddet içinde, mayom havluya sanlı, münasebetile neşredilen çok kıymetli blr teyzemin evine döndüm. Ilk niyetim bu riköy camisinde kılınacak ve Feriköyüneser, ikinciliği kazanana bir kalem mükâERTUĞRUL SADİ TEK fat olarak verilecektlr. vak'avı ona anlatmak ve ondan fikir da deki aile mezarlımna defnolunacaktır. Tiyatrosu 2 Musabakaya iştirak etmek Istiyen gencler 10'11/938 tarihine kadar, hüviyet ve Komedl FranBiyük ve dehaTAKSİMDE cüzdanlarile, Evimiz müdüriyetine mürakâr tiyatro ve sez trupunun Bu gece temsilleri slnema aktCrü caat ederek kaydolunmaları lâzımdır. Karısmdan korkmıyan 3 Müsabakadan sonra Evimizin Q6s* erkek yoktur terlt şubesi (Bir kavuk devrildi) komedlslni Vodvil 3 perde oynıyacaktır. Yakında: Aktör Kin Birkaç yerin biletleri tiyatro gişeslnde satılmaktadır Tel: 40099 DOKTOR ÎFFET ONUR Uluslararası Cerrahî Kongresine iştirik eden ve muhtelif Avrupa memleket* lerinde tetkiklerde bulunan kıymetli kadın operatörümüz İffet Naim Onurufl seyahatten döndüğü haber alınmıştır. 12,30 müzik (solo ve koro) 13 saat ayan ve haberler 13,10 müzik (Riyaseticumhur bandosu: Şef: İhsan Künçer) 18,30 müzilt (inc«saz faslı) 19,15 saat ayarı ve haberler 19,25 müzik (operet parçaiari) 19,45 'konuşma 20 müzik (radyo orkes trası) Şef: Praetorius 21 saat ayarı ve arabca söylev 21,10 müzik (halk müziği ve oyun havaları) 21 45 konuşma 22 müzik (küçük orkestrası) 23 müzik (cazband) 23,45 son haberler ve yarmki program. 9465 Kcs. YARIN ALKAZAR ŞARK SİNEMASI La Dam 0 Kamelya NÖBETÇİ ECZANELER İÇKİ KAÇAKÇILARI NATTA "> r Olüm Greta Garbo'nun Nevyork'taki gezintîleri i T A 11 son t 5i er bu cuma günü " Fransız Tiyatrosunda Mahduî kalan HARRY BAUR b şı o a ly r Genc kıziar! Genc kadınlar! sakınınız ı SUMER SİNEMASINDA Albert Prejean Dita Parlo Inkijinoff Evlenmeler İsveçli yıldız Greta Garbo ne zaman Nevyork'tan geçse, yanma çok eski ahbablarından ve sabık gazete muharrirlerinden Robert Rucd'u alarak o büyük şehirde gezintiler yapar. Bu defa Holivuda giderken ayni şekilde bir gezinti yapmış ve acıkan karnını doyurmak için arkadaşile birlikte bir lokantaya girmiştir. Greta'nın orada bulunduğunu haber alan fotoğraf muhbirleri hemen lokantaya gelerek artistin resmini almak istemişlerdir. îsveçli yıldız bu habersiz fotoğraf çekme meselesine sinirlenerek şapkasile yüzünü kapamışsa da bir tesadüf dolayısile kendisini saklamıya muvaffak olamamıştır. Çünkü bu hareketi yüzile birlikte arjcadaki a^naya aksetmiştir. ) ASRîBATAKHANELER Büyük Fransız Filminde göreceğin>z gibi büyük tehlikelı sukutlann tahtı tehdidinde kalırsınız. ve bütün gecelıyin Paris taratından emsalsiz bir taızda yaratılan zevk ve selahnte karşı mücadele için yapılan ilâveten : Ekler Jurnal: Marsiîya yangın faciası Türk artistlerinin TUrk rejisör Operatör ve teknik adamlarının kendi memleketimizde nazırladığı MUSAHiBZADE CELAL'in Oynayanlar: Behzad I. Galib Emin Belli Halide Şevkiye Mahmud Neclâ Muammer Perihan Nevin Alaturka şarkılar CEVDEf KOZAN idaresindeki saz heyeti Musıki adaptasyonu AYNAROZ KADISI H AZ I V E EN BÜYÜK REKLÂMI YALNIZ EN GÜZEL FİLİMLERE YAPAN M E L E K sinemasında YARIN AKŞAM NEFİS VE HARİKULÂDE GÜZEL BİR FRANSIZ FİLMİ GÖRECEKSİNİZ V A S Fi Aşk Bahçeleri VIV1ANE k Evlenme Çorlu kaymakamı Niyazi Ülkünün kızı ve Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü Profesör Dr. Server Kâmilin yeğeni Bedia Ülkü ile 3 üncü Kor Komutanlığı Hastanesi Nisaiye mütehassısı önyüzbaşı Dr. Muzaffer Tezonarm evlenme törenleri 511938 cumar> tesi gecesi Çorlu Orduevi salonunda yapılmıştır. Törende 3 üncü Kor Komutanı Sayın General Salih Omurtak, Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü Profesör Dr. Server Kâmil, Bayan Selma Nemlioğlu, Kor erkânı, ümera ve mensubinî bütün Çorlu memur, eşraf ve mütehay* yizanı ve İstanbuldan gelen güzide davetliler hazır bulunmuşlardır. Tören sabaha kadar devam etmiştir. Genc evlilere bahtiyarlık ve saadetler dileriz. Döşeli, dayalı kiralık apartıman Taksimde Şair Abdülhak Hâmid sokağında bulunan Kasım Zeynel apartımanmın dört numaralı dairesi son moda eşyasile döşeli, dayalı olarak tez elden kiraya verilecektir. Arzu edenleı | içinde oturan Bayan Zehra Zeynells görüşebilirler. Baş rolde: Son senenin en güzde Fransız yıldızı Onümüzdeki T & S T İPEK Ve SARAY Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filme çekilmlştlr. M. C. ve CEVDET KOZAN ROMANCE PIERE RENOIRLOUIS JOUVET DÎKKAT: Numaralı koltuklar bugünden itibaren satılmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog