Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

i 12 CUMHURÎYET 8 İkinciteşrin 1938 Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romafizma, nevralji, kırıklık ve tekmil ağrıların yegâne devası î Istırabı sükuna, ağrıları neş'eye hastalığı sıhhate çeviren eksir GRiPiN GRİPİN Bilkimya saf ve kuvvetli maddelerden en son sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesir eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En inadcı baş ağrılarını, en «insi diş ve sinir ağrılarını, romatizma sancılarını derhal geçirebilirsiniz. Nezle ve gripi, daha ilk îşaretler belirdiği anda bir kaşe «Gripin» alarak def etmezseniz başka hastalıklara yol açmış olursunuz. Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve ağrılarla, grip/ nezle tedavisinde kat'î bir deva olduğuna umumî kanaat getirilmiş bir ilâcdır. Şimdiye kadar bütün beynelmilel sergilerde fevkalâde diplomalarla altın madalyalar ve binlerce takdirname kazanmıştır. Zamanında alınmış bir tek «Gripin» sıhhatinizi ağrılara ve hastalıklara karşı garanti eder. Her yerde ısrarla G R i P i N isteyiniz ve G R İ P İ N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle recJdediniz, KÜRTiNC AHENGLE SAAAR OYALAR Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların guzelce yıkanmamasından, içileo suların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar ; mce barsağın ıç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. HERKES BiLMELî Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir, iSMET SOLUCAN BİSKUVİTİ Her çocuk seve bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç def a ihtiyaten verinız. Aıle doktorunuza danışmız. DIKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat Vekâletinin resmî müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutularm içinde vazılıdır. Kullanış tarzı: Bir bıskuvit çızgi ıle beş müsavi kısma avnlmıstır. Büvükler: Gece vatarken iki kutu bisküvıt, çocuklar : 1015 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş içın gece yatarken bir çizgi bisküvıt verilir. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ) ismîne dikkat. GOZ DOKTORU SITKI FIRAT Muayenehanesini: SAMSUN'dan ANKARAYA nakletmiştir. Hastalarını SABAH 9 dan akşam 19 a kadar kabul eder. ftnkara Tslas Ap. Kat 1 Gümrük Muhafaza Genel Istanbul Satınalma Komutanlığı Komisyonundan: SERVOİN ve BELGEVŞEKLİGİNE en tesirli bir ilaçtır kutusu DEMi i 1 Gümrük Muhafaza teskilâtı icin yaptırılacak dört tane motör teknesine ıstekli çıkmadığından 18/11/938 cuma günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 2 Muhammen bedeli 14000 lira ve ilk teminatı 1050 liradır. 3 Fennî ve hususî şartnamesi Muhafaza veznesine yatırılacak 70 kurus mukabilinde Komısvondan alınabilir. 4 İsteklilerin o gün eksiltme saatınde kanunî vesikaları ve ilk temınat makbuzlarile Galata eski İthalât Gumrüğü bmasındakı Komisvona gelmeleri. ( 8063 ) •AIATA «VLrAHUZ SO SttUUAN HCZ&RAN CAO Nî I I I • 1&5 kuruş Sirkeci Merk Eczanesî, Ali Rıza RUTUBETLi HAVALARDAN SAKININIZ! NEZLE Başlar başlamaz Hemen bir kaşe t KARDOL ist'mali kolay sinir damlası. Yapı îşleri İlânı Gümüşane: Trabzon İran Transit Yolu Birinci Mıntaka 'Başmüdürlüğünden: Eksiltmiye konulan iş : Gümüşane, Bayburt ve Karakösede vapılacak ı transit otel ve garaj ınşaatı. Keşıf bedeli « 228,208 » lıra 54 kuruştur. Eksiltme 2/12/938 cuma günü saat 15 te Transit Yolu Birinci Mmtaka 2 Başmüdürluğu odasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 12 lira mukabilinde 3 Transit Yolu Başmüdurluğunden almabılır. İsteklilerin « 12,661 » liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale4 den sekiz gün evvel vilâyete müracaatle Komis>ronu mahsus tarafmdan ehlıyet vesikaları almaları şarttır. Istekhler teklıf mektublarmı 2 nci maddede yazılı saatten bir saat 0 evveline kadar Transit Yolu Birinci Mmtaka Başmüdürlüğüne makbuz mukabilinde teslım edeceklerdir. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez (8064) Sıkıntı ve üzüntülere, asabî baş dönmelerine, mütemadi çarpıntılara göğüs gererek vücudu harab etmek doğru mu? ALINIZ. Derhal Nezleyi geçirir ve G R İ P T E N ismine dikkat edinîz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog