Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

8 İkinciteşrin 1938 1 lik ve 10 luk. Saiih Necati'nin K E S K İ N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. kutuları vardır KATRAN PASTİLLERİ Küitür Bakanlığından: Ankara Erkek Ertik Öğretmen okulunun deraircilik çubesine, bölge san'at okullannın 1936 1937, 1937 1938 ders yılı demircilik şubesi mezunlan arasında yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde kazananlardan parasız yatıh olarak talebe alınacaktır. 1 İmtihan : 16 ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat dokuzdan itibaren Ankara, İstanbul ve Izmir Bölge San'at okullarında yapılacaktır. 2 İsteklilerin en çok 15 ikinciteşrin 938 salı akşamma kadar: a îstida, b Nüfus tezkeresi. c • Diploma, d Aşı tezkeresi, e Polisçe tasdikli hüsnühal varakası, f Altı aded fotoğraf, g Nümunesine tevfikan heyeti sıhhiye raporile birlikte sınava girecekleri okullarm direktörlüklerine müracaat etmeleri lâzımdır. Heyeti sıhhiye raporları örnekleri Ankara, îstanbul ve İzmir Bölge San'at Okulu Direktörlükîerinden alınabilir. İmtihanda muvaffak olanlardan mecburî hizmet ifa edeceklerine daîr aynca birer taahhüd senedi alınacaktır. Noterlikçe tasdik edilecek olan taahhüd senedleri örneği yukanda adı geçen okullarca imtihan neticesinde alâkadarlara verilecektir. ( 8145 ) CUMHURİYET 11 Öksürükleri Kökünden keser Bir veznedar bayan ve b : r memur aranıyor. Beyoğlunda büyük bir ticarethanenin veznesi için bir bayana ihtiyac vardır. Ayni ticarethanenin muhasebe servisinde çalışmak üzere daktilo ve usulü defterive vâkıf, çalışkan bir memura ihtiyaç vardır. îstekliler şimdiye kadar çalıştıkları mahallerle tahsil derecelerini fotoğraflarile birlikte 2195 numaralı posta kutusuna göndermelidirler. Kremalı kaşar, kremalı graviyer, Uludağ, Altın sulun kremalı peyniri BURSADAKİ SÜT TOZU FABRİKAMIZDA her gün taze sütlerden imal olunmaktadır. Vitamini muhafaza edilmiş, gıdası tereyağına faik; kemali emniyetle tavsiye ederiz. Bütün bakkallarda perakende satılır. Toptan satış yeri: İstanbul; Bahkpazarı Süngerciler, No. 83. Haıiciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde ]1 inci dereceden mevcud münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 21 ikinciteşrin 1938 pazartesi günü saat 10 da Hariciye Vekâletinde yapılacaktır. Müsabakaya iştirak için, taliblerin memurin kanununun 4 üncü maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları lâzımdır: Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktisadiye ve îçtimaiye ve Fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektebleri veya hariciye mesleğile alâkası bulunan mümasil yüksek mekteblerden birinden mezun olmak ve yaşlan otuzdan yukarı olmamak. Müsabaka imtihanı şöyledir : 1 Hukuku medenive, hukuku düvel, hukuku hususiyei düvel, iktisad, maliye ve tarihi siyasî « 1815 ten zamanımıza kadar » hakkında tahrirî ve şifahî sualler. 2 Türkçe ve fransızcadan tahrir ve tercüme. 3 Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartile en fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. Müsavat halinde fransızcadan maada ecnebi lisanma vukuf sebebi rüçhandır. Taliblerin mekteb şehadetnameleri, askerlik, hüsnühal ve sıhhat şehadetnamelerile hüviyet cüzdanı veya suretlerini istida ile 15/10/938 günü aksamına kadar Vekâlet Zat ve Tahakkuk Dairesi Umum Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 21/11/938 pazartesi günü Ankarada Vekâlette hazır bulunmaları ve yukarıda yazılı vesaiki vaktinde tevdi etmiyenlerin imtihana alınmıyacağı ilân olunur. « 4661 » ( 8158 ) l İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: C İ N S Î Eb'adı 400 X 28 X 8 300400 X 2535 X 3 Miktarı 18.099 M3 22.500 M3 Çıralı kereste Muhammen B. % 7.5 Beheri Tutarı teminatı L.K. L. K. L.K. 43. 778.25 58 37 41. 922.50 69 19 j I Cibali Bakımevi için yapılacak plâtformlara lüzumu olan yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı çıralı kereste pazarlık usulile satın alınacaktır. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiştir. III Eksiltme ll/XI/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV îsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8086 ) I Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz ambarı ve Başmüdürlük apartımanı inşaatı 20/10/938 tarihinde ihale edilemedığinden yeniden pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 liradır. III Eksiltme ll/XI/938 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıia caktır. IV Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat şubesile Adana ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. V Eksiltnrye iştirak etmek Istiyenlerin fennî evrak ve vesaikinl ihale gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibıaz ederek aynca fennî ehliyet vesikası almalan lâzımdır. VI İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 £Üvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7904) Eksiltmiye konulan iş : 1 Adanada Seyhan nehri üzerinde yapılacak regülâtör inşaatı, keşif bedeli € 2,400,000 » liradır. 2 Eksiltme 4 ikincikânun 939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat « 15» te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri « 50» lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin «85,750» liralık muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ıbraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye iştirak edemezler. 5 İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez.' «4358» (7571)' Nafıa Vekâletinden: DENİZBANK KASAYI YAPAN KLMBARADIR Servetı yapan vaktinde ve yerinden almmış bir piyango biletidir. MALUL CEMAL GiŞESiNDEN bir bilet almakla günün b rinde iş Baokasında siz de bir kasa kira avao lirsiniz iş Bankası karşısında 15 numaralı Avrupaya tahsile gönderilmek üzere seçilecek ortamekteb mezunlarımn imtihanı 9 ikinciteşrin 938 çarşamba günü saat 9 da Halicde fabrikamızın yeni atelyesinde yapılacaktır. Yeni atelye : Halicde Gülcemal vapurile Ertuğrul yatının bağh bulunduğu yerdedir. ^ m ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H H M B M M M H İ ^ ^ ^ ^ H Avrupaya gönderiJecek talebenin imtihanı Kayseri Tayyare Fabrikası Satmalma Komisyonundan: Maliye Müfettiş Muavinliği İmtihanı Maliye Teftiş Ke yetindenj ^ ' 35 lira maaşlı Maliye Müfettiş muavinliği için 12 kânunuevvel 1938" pazartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Aranan şartlar şunlardır : A ) Memurin kanununun 4 üncü madesinde yazılı evsafı haız olmak. B ) 1 kânunusani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla olmamak. C ) Mülkiye mektebinden (Siyasal Bilgiler okulu), Hukuk fakültesinden. Yüksek Ticaret ve İktısad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak. D ) Yapılacak tahkikat neticesinde şahsî vasıflan ve seciyesi müsaid bulunmak. İmtihana talib olanlar 15 ikinciteşrin 938 tarihine kadar Ankarada Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lâzımdır: A ) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Kendi el yazısile tercümei hal hulâsası (memuriyette bulunanlar oradan alacakları bonservisleri raptedeceklerdir. ) C ) Askerliğini yaptığına dair resmî vesika (askerlikle alâkası kesilmemiş olanlar tecil edil mişlerse imtihana girebilirler. İmtihanı kazandıkları takdirde memuriyete ancak namzed olarak kabul olunabilirler. ) D )Mekteb şehadetnamesi veya tasdiknamesi, E ) Sağlam ve yolculuga mütehammil olduklanna dair hükumet doktorunun raporu. Talibler tahrirî ve şifahî olmak üzere iki imtihana tâbi tutulacaklardır. Tahrirî imtihan Ankarada ve îstanbulda ve bunda muvaffak olanların şifahî imtihanı Ankarada yapılacaktır. İMTİHAN PROGRAMI 1 Maliye A Bütçe (ihzarı, tatbikı, tasdik ve kontrolu) muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B ) Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler veraset ve intikal vergileri ist'hlâk üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C ) Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyetler teşkilâtı, D ) İstikraz nazariyeleri tahvil (konversiyon) amortisman, Türkiye Düyvmu Umumiyesi ve tarihçesi. 2 İktısad : A ) İsthsal, tedavül, nakid ve itibar inkisam ve istihlâk bahisleri.) 3 Malî ve ticarî hesab basit ve mürekkeb faiz iskonto faizi hesabı cariler. 4 Hendese ( satıh ve hacım mesahaları) , 5 Usulü defteri: (Ticarî ve smaî muhasebelerle devlet muhasebesi hakkında nazarî ve amelî malumat) . 6 Hukuk idare hukuku (idarî kaza dahilidir) Ceza hukuku ( esaslar ve memurinin vazifeden mütevellid suçları) Ceza muhakemeleri usulünden esasa müteallik hükümlerle hazırhk tahkikatı ve ilk tahkikata aid kısımlar memurinin vazifelerinden mütevellid suclar dolavısile tâbi olduklaıı usulü muhakeme ile buna dair mevzuat üzerinde mufassal malumat. Hukuku ınedeniye (Borçlar kanunu üzerinde umumî malumat kanunu medeniden umumî malumat ile ahvali şahsive emvali gayrimenkuîe ve mirasa müteallik hükümler) , ticaret hukuku ( esaslar şirketlere mü teallik hükümler ve umumî malumat) . 7 Türkiyenin tabiî ve iktisadî coğrafyası ve tarihi hakkında malumat. 8 Ecnebi lisanı (Fransızca, almanca ve ingilizceden biri) imtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar 3 sene sonra yapılacak ehliyet imtihanmda muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve staj için Avrupaya gönderileceklerdir. ( 7366 ) Kayseri Tayyare fabrikasına birinci keşif, proje ve şartnamesi dahilinde kapalı zarf usulile betonarme iki çift memur evi yaptınlacaktır. Eksiltme günü 28 ikinciteşrin 938 pazartesi günü saat « 14» te Fab rikada Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Bu iki evin inşaatı için 31,008. « otuz bir bin sekiz » lira 90 « doksan » Jcuruş muhammen bedel konmuştur. TaUblerjn,;. .kanunî ikametgâh ve ek'*•"• Muhammen B. MuvakatT. Eksütmenfcr iiltme, arttırma kanununun «2 > ve «3 »üncü maddelerinde. yazılı şartBeheri Tutarı ternmatı Şeşki Saati C İ N S İ Miktarı larla beraber: ' • • "•«•SL.K. S. '• L. K. A Ticaret Odasmda müseccel olduklanna dair vesika. 82 X 114 ambalâj kâğıdı 30000 Kg. .30.50 9150. 686.25 Kapalı 14,30 B Evvelce bu gibi inşaat yaptıklarına dair vesika «bu vesika Kayzarf seri Bayındırhk Direktörlüğünden tasdik edilecektir. Tasdik muamelesi için Toz tütün çuvalı 2000 Ad. .26.75 535. 40.12 Açık 15 en az bir hafta evvel müracaat etmek lâzımdır ». 3/8 200 m/m boyunda C înşaatın fennî mes'uliyetini üzerine alacak bir mühendis olduğu, yuvarlak başlı cıvata 4000 > mühendis olmadığı takdirde bu mes'uliyeti deruhte edecek bir mühendis 3/8 120 m/m boyunda göstermesi. yuvarlak başlı cıvata 8000 > 440. 33. » 15.30 Yukarıda sayılan vesikalarla beraber Kayseri Maliyesine yatırılacak 3/8 demir pul 12000 2.325. «iki bin üç yüz yirmi beş» lira 67 «altmış yedi» kuruş muvakkat 60" Kg. teminat makbuzile veya resmen kabul edilmiş bankalardan alacakları teTerazi 20 Ad. 17.. 340. 25.50 Pazarlık 16.30 minat mektubile eksiltmiye aid mühürlü teklif mektublarile fabrika Satın« alma Komisyonuna müracaatleri, I Nümunesine uygun olmak şartile 30000 kilo 82 X 114 ambalâj 2 Haricden posta vasıtasile eksiltmiye iştirak edecek isteklilerin kâğıdı, 2000 aded ince şeyler konabilecek standart normal sık örgülü toz tügönderecekleri bütün vesika ve teklif mektublarınm taahhüdlü ve ihalenin tün çuvalı, Cibali Bakımevine yaptfan plâtformlara lâzım olan yukarıda yapılacağı saatten bir saat evel Komisyonda bulunacak şekilde gönderilmesi. eb'ad ve miktarı yazılı civata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen mü3 Yukarıda sözü geçen iki çift memur evinin inşaatma aid birinci teshhid hesabına satın alınacak 33 damgalı ve kefeli 10 kiloluk ve yanlıkkegif, proje ve plânlar 155 kuruş mukabilinde Kayseri Fabrikası Satmalma ları aleminyum ve ölcüler Müfettişliğince damgalı 20 aded terazi ayrı Komisyonundan almalan ilân olunur. ( 8153 ) ayrı hizalarmda yazılı usullerle eksiltmiye konmuştur. II Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarmda gösterilmiştir. III Eksiltme 21/XI/938 tarihine radıyan pazartesi günü hizalannAydına bağh Karahayıt nahiye merkezi olan Dalama ile Karahayıt köyda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kolerinin şehir plânınm tanzimi 18/10/938 tarihinden itibaren açık eksiltmisyonunda yapılacaktır. meye konulmuştur. IV Ambalâj kâşıdı nümunesi hergün sözü geçen şubede görülebilîr. 1 Her iki köyün şehir plânı yapılacak sahanın mesahai sathiyesi V Açık eksiltme ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin münakasa fennî şartnamesine bağh krokisi mucibince 96,5 hektardır. için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte yuDalamanm 11 hektar meskun ve 41,5 hektar gayrimeskun, Karahayıtın karıda adı yazılı Komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak et15 hektar meskun ve 29 hektar gayri meskun ki cem'an 26 hektar meskun mek istiyenlerin de mühüzlü teklif mektubunu kanunî vesaikle % 7,5 gü70,5 hektar gayrimeskundur. venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 2 Meskun olan kısmın tahmini fiatı beher hektan 20 ve gayrimesolan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım kun olan kısmın beher hektan 11 liradan 1295,5 liradır. Komisyonu Baskanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. ( 8084 ) 3 Eksiltme şartlan Nafıa Vekâletinin şehircilik talimatnamesi ahkâmına ve fennî esaslanna tamamen uygun ve bu evsafı haiz olduklanna dair vesaik ibrazı. Dalama Köyü Muhtarhğından: Türk Hava Kurumu 26ncı T E R T İ B BÜYÜ^ Birinci keşide: P*YANr.OSU 11 İkinciteşrin 938 dedir Büvük ikramiye 40,000 liradır Bundan başka : 15.000. 12.000. 10.000 liralık ikramivelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır. Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de pivangonun mes'ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz. 4 Keşif bedeli olan 1295 lira 50 kuruşun % 7,5 «yedi buçuktan» depozitosu olan 97 lira 16 kuruşun Köy sandığına teslimi. 5 Ihaleden itibaren bir hafta içinde depozitoyu % 15 e iblâğ etmek. 6 Şehircilik talimatnamesi mucibince yapılacak bilumum masarif müteahhide aiddir. 7 İhaleden itibaren 10 gün içinde mukavelenin tanzimi. 8 İhale 13/11/938 tarihine musadif pazar günü saat 14 te Dalama Köy odasında icra edileceğinden yukarıda üçüncü maddede yazılı evsafı haiz olanların Dalama Muhtarlığma müracaatleri ilân olunur. ( 8173) iktısad Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketler kanunu hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden Singer Dikiş Makinesi Kumpanyası Türkiye Umumî vekili bu def a müracaatle haiz olduğu salâhiyete binaen Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Vilâyetlerile mülhakatı ve İstanbul Vilâyetinin Çatalca ve Silivri kazalan acentalığma şirket namma yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarilp hazır bulunmak üzere İstanbulda mukim Celâl Tinç'i tayin ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesaiki vermiştir. Keyfiyet tetkik edilerek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. İstanbul Telef on Müdürlüğünden: İstanbul Sıra Şubesi No. 1 Hocapaşa 2 Eminönü Def terdarlığından: Mükelefin adı Mihalâki Pavloviç Dimitri Gazidinos İsi Lokantacı Balık tuz layıcısı A D R E S İ Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 Klm. kapalı bronz tel 14/11/938 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Müdürlük binasmda satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1800 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini havi karalı zarflarmı ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdar. Şartnameler hergün Levazım Dairemizde görlebilir. ( 6929) ı MOBİLYALI ÜÇ ODA ARANIYOR Tünelle Taksim arasında kalörifer, banyo, tesisatı havi mobilyalı 3 oda aranıvor. Bn^rpt V a ?S numsrava >n Emir mahallesi, Ha midiye caddesi No. 17 Şeyhgeylânî, Meyha ne sokak No. 18. Namlanna tarh edilen kazanç vergilerine itiraz etmiş olan isimleri yukarıda yazılı mükellefler, şifahen dinlenmek ve ellerindeki vesikalar görülerek izahat almmak üzere adreslerinde aranmış ise de bulunamadıklarından ve yeni adresleri de malum olmadıŞmdan itiraz komisyonu karanna tevfikan ilk sırada yazılı mükellefin 1/6/935 3/12/936 tarihine kadar olan ticarî defterlerile birlikte ve her ikisinin tarihi ilândan itibaren bir ay içinde mensup olduklan şubeler vasıtasile İstanbul Kazanç îtirazları Tetkik Komisyonuna lüzumu müracaatleri ilânen tebliğ olunur. ( 8200) MATBAA YERI ARANIYOR Matbaa makineleri konmağa müsaid geniş bir yer aranıyor. Zemini çimento olması şarttır. Sirkeci ile Türbe arasında olması lâzımdır. Taliblerin Basiret han 28 numaraya müracaatleri. Sahtb ve Başmuharrtrt: Yonu» Nadi Vrnumi neşrtyati idare eden Yazı Müdürüı Hihrnet Mânit Ulgm Cumhurtyet matbaatt KABIZLIK Barsak, karaciğer ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bu üç uzvun iyi işlemesini temin için muhakkak gece yatarken ve sabah aç karnına bir kahve kaşığı MAZON MEYVA TUZU almır. Alınması gayet lâtif, teslri tabiî ve kolaydır. MAZON MEYVA TUZU nun ismi taklid edilebilir. Fakat ne terkib, ne de tesiri taklid edilemez. Mazon isim ve horoz markasına dikkat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog