Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 İkinciteşrin 1938 vDEMIIKTIOAR BEL GfcVŞEKÜGİ DERMANSI2ÜK VÜCUTVDİMAG Y0R6UNLUKLARI Yenilik •.. ı OKSURUK ŞURUBU • İ Sirop Pectoral,, Beyoğlu istanbul S EKSÜLİN kUTUSü2oO KURUS. BEŞİR KEMAL • E MAHMUT CEVAT * SİRKECİ İSTANBUL // Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, baigam söktürür, bronşları temizler, nezle ve gripten korur, göğüsieri zayıt olanlara bilhassa şayanı tavsiyedir iNGiLiZ KANZUK ECZANESI Yüksek Öğretmen okulu direktörlüğünden: Az Tahmin edılen llk teminat Kılo Lira K. Fiat: K. Et (Dağhç) 4000 42 267 00 Et (Sığır) 900 30 267 00 Et (Kuzu) 1500 55 Beyaz peynir 800 40 900 48 00 Kaşar peyniri 300 70 400 Yüksek Öğretmen okulunun 939 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve miktarı yazılı yiyeceğin 21/11/938 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme usulile ihalesi yapılacaktır. Bunlara aid ilk teminat miktarları da ayrıca gösterilmiştir. Eksiltme îstanbulda eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek mektebler muhasibliği binasında toplanan satm alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gıreceklerin 938 yılı Ticaret Odasmdan ve Vekâleten hareket edenlerin noterlikten alacaklan vesikaları göstermeleri mecburidir* İsteklilerin belli gün ve saaften bir saat evvel tminatlarını Yüksek mektebler muhasibliği veznesine yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Beyazıdda Üniversite arkasındaki Yüksek Öğretmen okulu Direktörlüğüne baş vurmaları ilân olunur. Nev'i Çok Kilo 5000 1200 2000 Haliçte Bahriye inşaat ve tamirhane bütün tesisatile kiralıktır. Talıblerin H. rumuzile l s t 176 posta kutusuna müracaat Kiralık Ooğum ve kadın hastalıkları mOtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 RIZA UNVER Operatör Dr. İHSAN SAMi LABORATUARI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vassennan ve Kahn teamuilerı, kan küreyvata sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, baigam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ultra mikroskopi, hususî asılar lstihzan. Kanda üre, şiîker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini, Divanyolu No. 113 Tel: 20981 BAKTERIYOLOJI Beyoğlunda Tünel meydanında (Eski Satiye Mağazası) Kahve, Lokanta ve Birahanesi Yann açılıyor. Her gün saat 18 den re cumartesi ve pazar gunleri saat 17 den itibaren M a y e s t r o K A P A T S i jdaresinde ÇiGAN ORKESTRASI Birinci nevi konsomasyon Kusursuz servls Hamiş: FLORYA PLAJLARINI ışletenler tarafından idare olunmaktadır. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Osmanlı Bankası HAFIFLATIF S5SİGARA f • ÎLÂN %3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Kredi Fonsiye tahvülerinin 1/12/938 tarihinde yapılacak itfa keşidesinde başabaş tediyesi tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası Galata Merkezile Yenicamı ve Beyoğlu şubeleri tarafjndan pek iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkur tahvilât hâmillerinin malumu olmak üzere ilân olunur. 1 Kurumumuz çamaşırhanesi için 1800 kilo beyaz ve mutfak için 400 kilo yeşil sabun açık eksiltme usulile alınacaktır. 2 Muhammen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 liradır. 3 îhalesi 22/11/938 sah günü saat 10 da Ankarada Rektörlük binasmda müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenler Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. « 4700 » ( 8191) Sinir ve beyin hekimi \ DOKTOR Elâzığ Belediyesinden: Şehrimizin elektrik işlerinde teknik ve idare müdürlüğü ifa edebilecek bır elektrik mühendisine ihtiyacımız olduğundan bu vazifeye talıb olanların evrakım ve şartlarını 15 ikinciteşrin 938 sah gününe kadar Belediyemıze bildirmeleri ilân olunur. ( 8045 ) Talebe kaydma başladı. 3 aylık devreler de vardır. Akaretler Dibek sokak. 12 Dilciş Yurdu Beşiktaş Asipin Kenan Ankara Belediyes inden: Slzl sofiuk algınlığından, nezleden, grlpten, baş ve dlş ağrılarından koruyacak en iyf ilfic budur. Ismine dikkat buyurulması I »hsan Şükrü Aksel I Muayenehanesini Beyoğlu, Tünel | mevdanında Tünel Apt. No. 2 ye f^™ taşımıştır. Tel: 41223. Türk Çimento ve JCİRECÎ A. ŞÎRKETİNDEN: 14/12/1938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da Galatada Agopyan hanınm 4 üncü katındaki Şirket Merkezinde akdedilecek fevkalâde içtima ıçin 6/11/1938 tarihli gazetelerle yapılan 2nci ilânda fevkalâde hey'eti umumiyenin ruznameyi müzakere edebilmesi için sermayeyi Şirketin üç rubunun temsil edileceği yazılmışsa da nısıf sermaye kâfi olduğundan tashihi keyfiyet olunur. PARİS ve LONDRA'mn En son modellerine göre BAYANLAR için büyük Belediyemiz için benzin motörlü biri tek ve biri çift yataklı son model iki aded imdadı sıhhî otomobıli alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Yazı îşleri kalemine müracaatleri lâzımdır. Alâkadarların teklıf edecekleri otomobillerin marka, fiat ve teslim müddetlerini teşrinisani 938 sonuna kadar Belediye Reislığine vermeleri ilân olunur. < 4669 » ( 8189 ) [Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden:| Ankara istasyonunda yapılacak Devlet Demiryolları Umumî idare binası inşaatı yeniden kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden eksiltmiye konmuştur. 1 Bu inşaatın muhammen bedeli (1,000,000) liradır. 2 İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet Demiryolları Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) lira mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 16/11/938 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankarada D. D. Yolları Yol dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte aşağıda yazılı teminat vesaikini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. A ) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 43750 liralık muvakkat teminat B ) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar C) Bu gibi inşaat işlerinden en az 400,000 lira kıymetinde bir inşaatı muvaffakiyetle başarmış olduğuna dair vesika. D) Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. Ehliyet vesikası için vakit zayi etmeden tahriren Nafıa Vekâletinç müracaat olunması. «4607» (8049) Devlet Demiryollan Malatya işletmesi için aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelle muvakkat teminat miktarı yazılı Marsilya tipi kiremit ve mahya kiremidi ihale tarihinden itibaren on beş gün zarfmda teslim edilmek şartile açık eksiltmiye çıkarılmıştır. Eksiltme 16/11/938 çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilınde Birinci İşletme Komisyonunca yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminatla eksiltme saatinde Komisyon Reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Eksiltme şartnameleri Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğinden parasız olarak alınır. ( 7961) Kabul edilecek Teslim Muhammen Muvakkat nümuneye göre müddeti Miktarı Fiatı bedeli teminat gün Ku. aded Lira K. Lira K. 15 8 Marsilya tipi kiremit 31500 2592 194 40 15 900 8 Mahyalık kiremit Muhammen bedeli 15000 lira olan 15000 M3 oksijen itası 28/11/1938 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda eksiltmiye konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 1125, liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (8203 ) TASFİYE HALİNDE BULUNAN I \ l Şapka meşheri Gayet ucuz fiatlarla BAKER MAĞAZALARINDA ŞAPKA dairesinde satılmaktadır. \ Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesinden: Sarayköy Jandarma erlerinden Boyabat kazasınm Akyörük köyünden Receb oğlu Mehmed Can tarafından davalı Boyabad kazasmın Kovaçayır köyünden Bahçıvan oğullarından Hasan kızı Saniye aleyhine Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesine açılan boşanma davasınm davacınm vicahmda ve davalımn ikametgâhı meçhul bulunmasmdan davetıye ve gıyab karan ilânen tebliğ olunduğu halde gelmemiş olduğundan anın gıyabında yapılan duruşması sonunda davalı Saniyenin binnetice kocası hanesini terkle Ali isminde bir şahısla halen zinada bulunduğu tahakkuk etmiş ve bu sebeble taraflarm birleşmelerine ımkân kalmadığmdan Kanunu Medeninin 150 inci maddesi yolile 129 uncu maddesi mucibince tarafların yekdiğerinden boşanmalarma ve 142 inci maddeye tevfikan davalı Saniyenin tarihi hükümden itibaren bir sene müddetle evlenmemesine temyizi kabil olmak üzere 14101938 tarıhinde karar verılmiş olduğundan müddeti kanuniyesi olan 15 gün zarfmda davalı Saniyenin Temyiz eylemedıği takdirde hükmün kat'ileşmiş olacağını mübeyyin ilâm sureti ilânen tebliğ olunur. (11930) İSTANBUL TÜRK ANONİM SU ŞİRKETİ Şirketin 1 birincikânun 1938 tarihinden itibaren beherine mukabil 500 frank tediye edilecek olan % 4 faizli tahvilâtmm kur'a keşidesi muamelesinin 11 ikinciteşrin 1938 tarihine musadif cuma günü saat 11 de tasfiye heyetinin Galatada, Vovvoda caddesinde, Assikurazioni Cenerali hanmda kâin 33 numaralı yazıhanesinde alenî surette icra edileceği tahvilât hâmillerine ilân olunur. TASFİYE HEYETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog