Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

KIRKYIL Büyük edib Halid Ziya Uşaklıgil'in beş cildlik nefis bir eseridir. umhuri S3)fl DcUu Telsraı ve mektub adresl: Cumnurlyet Istanbul Posta fcutusu: Istanbul No 246 24298 ldare re matbaa fcısmı 24299 24290 Vivana Döni Müverrih ve edip M. fft£g| n Tanın en giizel eserll^Smn u3ll ö iKlflCÜBŞMn Büyük millî roı Her kitabcıda bulunur. Her kitabcıda bulunur. Teiefon: Ba$muharrir ve evl: 22366 Tatırtr üeyetl: J Ingiliz parlamentosu bugün merasimle açılıyor Kral açış nutkunda bilhassa müdafaa programına temas edecek; kabine bu hususta mühim kararîar verdi Milletler arasında kuvvet muvazenesi Çini tehdid eden tehlikelerin kendilerine de şamil olduğu muhakkak bazı memleketlerin kendi vazifelerini ifa edecek yerde kollektif emniyet malihulyasile sağa sola taarruz etmelerindeki garabet, mahsus surette zikir ve tespit olunmak liyakatindedir. ütün milletlerin elbirliğile kollektif bir emniyet tesisi fikri iflâs etti, ve bu iflâs beraberinde Milletler Cemiyetini de uçuruma sürükleyip giden bir iflâs oldu. Son misallerden biri olarak koca Çin kıt'ası müstevli bir kuvvetin hücumlan önünde felâketlerin en büyüğile çarpışıyor da hem bu memleketle hudud birliğine ve hudud yakınlığma malık, hem Çinde büyük menfaatlere sahıb bir takım ileri büyük milletlerin elleri değil, kılları bile kımıldamıyor. Hankeudan sonra geniş Çin ülkesi içerilerine çekilen ÇanKayŞek yalnız Çinin esrar dolu kaynaklarına güvenerek nihaî zaferden bahsedebiliyor. Kanton'un istilâsile Hongkong'da sıkışıp kalan İngHtercnin, Hindiçinide vaziyeti tehlike ihtimallerile örtülen Fransanın ve yarın şark Asyasından uzaklaştırılması teşebbüslerine maruz kalabilecek Rusyanın ne münferiden, ne de müçtemian yapabildikleri hiç birşey yoktur. Şimalî Amerika Cumhuriyetleri Birliğine gelince bu akıllı memleket Amerika haricinde olup biten büyük küçük her hâdiseye karşı biraz daha kabuğunun içine çekilmekle mukabele ediyor. Anlaşılan bundan sonra Amerikayı harekete getirebilmek için Okyanusları aşarak kendi evinde Yenidünyanın kapılarını çalmak lâzım gelecektir. Karadenizde büyük bir fırtına basladı Bozuk havalar henüz düzelmedi, Kastamonu civarına kar yağıyor Yeşilköy Meteoroloji istasyonu, dün öğle üzeri, Karadenizde büyük bir fırtınanın başlamak üzere olduğunu ve Karadenize çıkacak vapurlarm müteyakkız bulunması icab ettiğini limana bıldirmıştir. Haber, derhal bütün merakibe bildirilmiştir. Bunun üzerine vapurlar Kavakta havanm göstereceği inkişafı beklemeğı tercih etmişlerdir. Büyük Şefin telgrafı dün Mecliste sürekli alkışlarla okundu Dünkü celsede Hatay Meclis Reisinden gelen telgraf da tezahüratla karşılandı Ankara 7 (a.a.) B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin başkanlığında toplanmıştır. Celsenin açılmasını müteakıb Reisicumhur Atatürk tarafından B. M. Meclisi Reisi A. Rendaya gönderilmis olan aşağıdaki telgraf okunrnuştur: rekli ve şiddetli alkışlarile karşıîanan bu telgrafın okunmasını müteakıb Hatay Meclis Reisi Abdülgani Türkmen tarafından gönderilen şu telgraf okunmuştur: «Hatau Millet Meclisi memleketin mukadderatmı eline almahla Hatauh iıurddaslann minelkadim besledikleri ve izharmdan hiçbir vakil çekinmedikleri yüksek siıjasî ideallerinin tahakkukuna ilk adımlanm atmış bulunuııorlar. Türk millet ve devletini ve Türkiı/e Büı/ük MiİLt Meclidnin Hatau hakkında gös'erdiği candan alaka ve vüksek feda[Arkast Sa. 7 sütun 6 da] Tayyare fabrikalarınm senevî 40,000 tayyare imal etmeleri temin olunacak Şiddetli zelzeleler Son iki gün zarfmda şehrimizde çok şiddetli dört zelzele olmuştur. Rasadhaneden aldığımız malumata göre, zelzelelerin merkez üstü 8900 kilometre mesafededir. Bunların en şiddetlisi olan bırincisi cumartesi günü saat 10,55 de, ikincisi, gene ayni gün saat 13,02 de, üçüncüsü pazar günü saat 11.06 da, dördüncüsü de evvelki gece saat 23,51 de vukua gelmıştir. Hasar yoktur. Harem açıklarında bir kayık battı Evvelki gün limammızda fırtına yüzünden bir facia cereyan etmiştir: Harem sahillerinde bulunanlar, içi sebze küfelerile dolu büyük bir kayığm Kız Kulesi civarında bocalamakta olduğunu lArkası Sa. 9 sütun 4 te] «C. Büyük Millet Meclisinm yeni yıl çalışmasına başlarken hakkımda izhar buyurduğunu bildirdiğiniz yüksek daygulardan çok mütehastis oldum. Büyük Kamutaya teşekkür ve derin saygılarımı arzederim.» Meclis heyeti umumiyesiııin sü Çörçil, Hitler'e cevab veriyor Londrada l'arlâmentonun açılması merasimi için yapılan prova sahnelerinden: Bugün içine Krahn oturacağı araba Parlâmento binasına geliyor Toprak l\!ahsulleri Ofisi devir îşini bitiriyor Ofis Umum Müdürünün beyanatı Ix>ndra 7 (Hususî) Kabine bugün Yeni müdafaa programı Çembetlayn'in riyasetinde toplanarak, yaLondra 7 (a.a.) Deyli Ekspres garın açılacak Parlamentoda Krahn okuya zetesinin bildirdiğine göre, kabine ekspercağı nutku tetkik etmiştir. Nutuk, yeni lerle uzun istişarelerde bulunduktan son Vaymar'da kendisimüdafaa programı hakkında etraflı ma ra herşeyden evvel anavatanın hava ve ni tenkid eden Hitlumat verecektır. [Arkast Sa. 9 sütun 3 te] ler'e cevab vermiştir. Mumaileyh, büyük bir devlet şefinin resmî bir mevkide bulunmıyan, hatta bir parti şefi bile olımyan bir meb'usun söz Alman Başvekilinin nutku Fransa ve İngilterede «Yeni idare buğdayın kalitesini yükseltecek, geniş akisler yaptı Londra 7 ( a . a . ) ' """"* muayyen f iatlarla buğday alacak Eski teşkilâttakî Çörçil, matbuata bememurlarm müstakbel vaziyetleri temin edilecek» yanatta bulunarak, Ingiltere, Çin Japon ihtilâfını halle çalışıyor Çindeki Ingiliz Büyük Elçisi, dün Mareşal Çan Kay Şek'le mülâkatta bulundu Bundan dolayı Şimalî Amerika Birleşik Devletleri büyük Cumhuriyetini hatta en hafif şeklinde muahaze etmek akhmızdan geçmez. Orası öyle bahtiyar bir memlekettir ki iki tarafında iki büyük Okyanustan aşılıp geçilmesi hakikaten zor kaleler uzanıyor. Milletlerarası hayatmda evvelâ her milletin kendi varlığı başlıca düsturu teşkil etmekte olduğuna göre Şimalî Amerikanm insanî tarafı biraz süs olmaktan kurtulamıyan hakikî siyasetine denilecek söz yoktur. Ancak Çine çok yakın ve Çini tehdid eden tehlikelerin kendilerine de şamil olduğu muhakkak bazı memleketlerin kendi vazifelerini ifa edecek yerde kollektif emniyet malihulyasile sağa sola taarruz etmelerindeki garabet mahsus surette zikir ve tesbit olunmak liyakatindedir. Hiç olmazsa InSarp Çin arazisinde müşkülâtla ilerliyen Japon askerleri giltere ile Fransa kollektif emniyetin iflâ• sına kanaat getirmiş ve nihayet bunu açıkLondra 7 (Hususî) Çindeki îngi şal ŞanKayŞekin mülâkat esnasında ça söylemeğe başlamış bulunuyorlar. liz büyük elçisi bugün Mareşal ŞanKay Çin Japon ihtilâfının halli için bir ya Bu şartlar içinde Milletler Cemiyetinin Şek'le mühim bir mülâkatta bulunmuştur. bancı tavassutunun mevzuu bahsolduğu tasfiyesi artık bir gün meselesi olsa ge Salâhiyettar îngiliz mehafilinde, Mare lArkast Sa. 9 sütun 5 te] ıııtııtııı ııııııı MIIIIIIIIIIIIIIIIMIII"<II" " " ııııılııııııııııııııılllllıtııııııııılllltıtııııiMiııııııııııııııııııııııııtMiıırıııiiMiiMiıııııiT rektir. Fıkrin esasen çok insanî olduğunda şüphe olmamakla beraber milletlerin haklı veya haksız egoistlikleri bu idealin tahakkukuna mâni olmuştur. Artık cemiyet uğrunda fikir olarak bir umud zerresi taşımak, onu kör topal yaşatma hesabına da tek santim harcamak cidden haram sayılacak bir israf hükmünü haizdir. Milletler Cemiyetinin iflâsından dolayı miltetlere matem tutmak yaraşmaz. Bu vahimeyi ortadan kaldırmakla belki milletler gerek kendi hesablarına, gerek insanlık için en doğru yolda yürümek meziyetini kazanacaklardır. O da kuvvetlerin muvazenesine dayanan hakikî siyasettir. Şimdi bütün dünyada milletlere yeni hayat şartı yaratmak üzere mücadele halinde bulunan muadele işte bundan ibarettir. Bu muadeleyi makul surette halledebilmek içindir ki her millet kendi âleminde varkuvvetile silâhlanmağa çalışmakta bulunuyor. 1 1 111 Yeni kurulan Topbul merkezi de dahil rak Mahsulleri Ofiolmak üzere üç tesi, teşkilât ve devir merküz şubesi, mevişlerini ikmal etmek cudları tespit edileüzeredir. Ofisin şimrek ofisimize devrodiiik şehrimizde bulu lunmuştur. Geri kanaıı Umum Müdürlan 26 ajajnsın da telük bürolan yakınsellüm formalitesi biÇörçil da Ankaraya nakleter bitmez ofisin devir işleri tamamlanlerinden emlişeye düşmesine hayret ettiğini dümiş olacaktır. mış olacaktır. Ayrıkaydettikten sonra demiştir ki: Toprak Mahculleca, bir koldan da si« Herkesi harb istemekle itham et ri Ofisi Umum Mülo bina ve makinelemeden evvel bu büyük adam, kalbini ve dürü Hamza Osman rinin tespit işinin ikvicdanmı yoklamalıdır. Ingiltere Impara Erkan, yeni ofisin işmaline çalışılmaktatorluğunun ahalisile Fransız Cumhuriye leri etrafmda kendidır. Ofisin teşekkülü, tinin ahalisi Almanya ile yan yana sulh sile görüşen bir mumahsulün tam idrak içinde yaşamağı samimiyetle arzu etmek harririmize şu beyamevsimine tesadüf ettedirler. Fakat bu iki memleketin halkı natta bulunmuştur haklarını ve eski medeniyetlerini müdafaa «TürkiyeCum Toprak Mahsulleri Ofisi U. Müdürü t i ğ i n d e n devir ve tesH a m z a O s m a n E r k a n etmeğe de samimiyetle azmetmişlerdir. huriyeti Ziraat Banpit işleri biraz uzaBunlar, hiç kimsenin âleti olmak istemez kası elinde mevcud olup ofise devri icab mıştır. Teşekkülümüzün faaliyet sahası, ler.» eden 51 buğday merkezinden 25 ajansı şimdilik buğday, silolar, uyuşturucu madLondra 7 (a.a.) Matbuatın bir kıs ve Uyuşturucu Maddeler İnhisarı îstan[Arkast Sa. 9 sütun 6 da] mı, Kıgiliz haricî siyasetinin Çemberlyn'in IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIiMIIIIIIIIIIIIIIIMIItlıııııılllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIMIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII son haftalar zarfında tayin ettiği istika mette kat'î bir şekilde inkişaf etmesini istemektedir. «Times» gazetesi diyor ki: «Ortada bir mukabil proje yoktur. Yann başka bir hükucnet iktıdar mevkiine gelecek olursa başka bir program unsurları bulamıyacakbr. ngiliz efkârı umumiyesinin büyük bir ekseriyeti ne istediğini pekâlâ biliyor ve kalben tamamile Çemberlayin'le beraberdir. Efkârı umutniye sulh lehinde gayretler sarfedilirken Hitler'in Vaymar'da bahsettiği prensipleri tatbika hazır bulunacaktır. Bu ise mütekabil bir müsamaha, müsavat dairesinde müzakerat ve silâhlar hakkında bir itilâf şeklinde harpcuyane emellerden feragat suretile kabil olacaktır.» Denizbanka iki milyon sterlin tahsisat verildi Halic tersanesi 1940 da faaliyete geçebiiecek Denizbank yakında Avrupa tezgâhlarına muhtelif tipte 26 yeni vapur ısmarlıyacaktır Ay nasıl tutuldu? Almanya ile Fransa bir ademi tecavüz anlaşması imzaladılar mı ? Londra 7 (Huıusî) Salâhiyettar mehafilden bildirildiğine göre Fransız ve Alman hükumetleri Münih'te Ingiliz Başvekili Çernöerlayn'le Alman d^vlet reisi Hitler arasında imzalanan müşterek beyannameye müşabih bir beyanname im^alamıştır. Paris ve Berlin hükumetleri bufceyanname ile yekdiğerine karşı harbetmeıneği taahhüd etmektedirler. Denizbank hesabına Almanjada japılmış ve evvelki gün şehrioıizş gelmiş olan sevahili mütecavire tipi Ülev vapuru Denizbank, Türkiye sularında seyrü seferin gayet muntazam şekilde yapılması, vatandaşm en mükemmel istirahat esbab ve şcraiti içinde seyahat edebilmesi için çok mühim kararlar vermiştir,. Bu kararîar, 3 numarah dört yılhk endüstri plânında yer almış olan büyük deniz inşaatı programile bir kül teşkil edecek mahiyettedir. lArkast Sr. 9 sütun 5 *'i YUNUS NAD1 lArhası Sa. 1 $ütun 3 te} Dün geceki hüsufta foto muhabirimizin tesbit ettiği bir manzara (Yazısı 7 nci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog