Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edib Halid Ziya Uşaklıgil'in beş cildlik nefis bir eseridir. KIRKYIL umhuri I ROflR İSTANBUL C A G A L O G L Ü r% •I II II ^Büyük millî roman Müverrîh ve edip M. Turhan Tanın en güzel eserlerînden Her kitabcıda bulunur. '• t)2Uu Tdgnt ve mektub adresi: Cumhurlyet îstanbul Posta fcntusn: tstanbul. No 240 Teiefon: Basmuharrlr n evl: 22366. rannı öeyeti: 24298. tdare ve matbaa tLsmı 24299 . 24290 7i in 1938 Her kitabcıda bulunur. Istanbulun Imarı Etrafında izim belediye işlerine dair nekadar yazılsa, nekadar konuşulsa azdır. Oıı beş senelik Cumhurivet rejimile koskoca bir vatanı imar ettiğimiz halde şu İstanbulu bir türlü bir şehre benzetemedık. Bılâkis onun günden güne yıprandığına, söndüğüne şanid olmaktayız. Umidsizliğe yaklaşan teessür içinde şunun veya bunun tarafından ileri sürülen fikirlerden bazıları makul görünnıüyorsa mazur görülmelidir. Çiinkü, gittikçe perişan olan bir Istanbuldan en çok zarar görecekler, nihayet yalnız bizleriz, Şehrimizin iman hususunda yapılan hareketlerin gevşekliği ve yavaşlığı o deLondra, 6 (a.a.) Sunday Dispatch rece şöhret salmıştır ki «İstanbul şehgazetesi yazıyor : «Lord Halifax ile ri» denince, uzak memleketlerde otuÇemberlan'ın Parisi ziyaretleri Çemberran yabancı mütehassıslar bile artık bir layn Rrojesinin ilk merhalesini teşkil edi«imkânsızlıklar sistemi» nden başka biryor. Bu ziyaretin hedefi Münih'ten sonra şey hatırlamıyorlar. Fransa ile Ingiltere tarafından takib ediBuraya birkaç gün için gelen böyle lecek olan siyaseti tespit etmektir. Projebir mütehassısa sormuşlar: nin tatbikinde varılacak ikinci merhaleyi Istanbulun imarına dair bize ne Musolini, sonra da Hitlerle yapılacak nıütavsiyelerde bulunabilirsiniz? lâkatlar, nihayet dört hükumet şefi araAdamcağız düşünmüş ve ciddî olasında yapılacak bir dörtler konferansı teşrak: kil ediyor. Bu konferans neticesinde bir 3imdilik tahribine mâni olunuz, kâhava paktı akdedilmesi ümid ediliyor. fidir. Ingiltere hükumeti Almanya ile AvruDemiş. panın cenubu şarkîsindeki iktısadî menfaBir dost ağzından çıkan ve hakikati atler meselesini de görüşmek tasavvurunifade eden bu söz, bizi kızdırmamalı, fadadır. kat derin derin düşündürmelidir. Evet, Goering'in yakında Londrayı ziyareti düşiinelim ve kendi kendimize soralım: Weimar, 6 (a.a.) Hıtler saat 15 lâmını heyecanlı ifadelerle Hitlere bıl hakkında dolaşan şayialann arkasındaki Ne yapmalı ki, tarihin ve tabitatin de Türenj millî sosyalist kongresinin top dirdikten sonra tezahüratı açmış ve saat hakıkat budur. Münih itilâfındanberi Balbir harikası olan bu güzel şehir, bize ve landığı büyük spor yerine gelmiştir. kan ticaretinin imtiyazlarını bilfiil almış 15,30 da Hitler söz almıştır. tarihimize lâyık bir seviyeye yükselsin; [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] olan Almanyanın kendi menfaatine olaThuringe Valisi Sauchel, bölgenin S€sokaklannda insan gibi dolaşılsın ve içinrak orta Avrupada bir nevi Ottavva sisde insan gibi yaşansm bir seviyeye... temi kurmak istediğine şüphe yoktur.» Bugüne kadar, bu hususta esaslı bir İtalyan gazetesine göre vaziyet fikir ileri sürüldüğünü hatırlamıyorum. Roma, 6 (a.a.) İngiliz nazırlarmın İstanbul hakkında yapılan hemen bütün yakında Parisi ziyaret edeceklerine dair tenkidlerin hep şahıslara teveccüh eltiğiGiornah dılalia'da yazmış olduğu bir ni göregeldik. makalede Virginie Gayda «Münih ve ViHalbuki hakikatte mesele ferd meyana itilâflan ile Avrupada yapılmış olan selesi değıl, cemiyet meselesidır. Eğer, değişiklıkler üzerine Fransızlarla îngilizIstanbulun iman bir adamm yüksek kalerin vaziyetlerini tenvir ve yeni istikametbiliyetine bağlı ise bütün îstanbullular ler ıntıhab etmek içın müşaverelerde buşimdiden hüngür hüngür ağlamahdırlar. yanında olduğu hal lunmaları zarurî idi.» demektedir. Beyoğlunda, ta Çünkü yüksek kabiliyetli adam az yeti nınmış bir 'okanta, de, lokantaya gelmiş [Arkası Sa. 3 sütun 3 de] şir ve onu bulup çıkarmak da tesadüfe evvelki gece, iki tave her zamanki mabakar. sasmı işgal ederek, nınmış edib ve mu Farzedelim ki İstanbul Belediyesinin harrir arasınJa, edeyemeğini ısmarla başına bir dâhı getirdik. Bu adam ömrü biyat çerçevesj içinmışhr. yettiği kadar çalışh. Sonra ne olacak? de başlıyarak, kavga Bu esnada, UsGene eski hamam eski tas değil mi? Ka ile neticelenen müestad Ismail Habib biliyetsiz ve geri fikirli bir belediye reisi, sir bir münakaşaya de, arkadaşları Adakendinden evvel yapılan bütün güzel sahne olmuştur. Müna meb'usu Damar eserleri, kısa bir zamanda yüzüne gözü nakaşanın kahramanve Dr. Rusçuklu ne bulaştıramaz mı? lanndan biri. d^ğerli Hakkı ile birlikte, diedebiyat tarihci'eri ğer bir masaJa ye O halde? O halde ne yapmalı? mizden Ismail H a mek yemektedir'er. Herşeyden Önce beltdiyeciliğin ilme Ahmed Hamdi ve teknige dayanan bir iş olduğunu iyi bib, diğeri de, genc Tanpmar, ed°biyat öğrenmeliyiz. İlim ve teknik ise ancak şair ve Güze! San'atmeraklı'anndan bir okumak ve görmekle elde edilebilir. Ba ler Akademisinde esIsmail Habib Sevük tetik profesöni Ahzatın Kuzguncuklaki kınız: Her sene Avrupaya yüzlerce tamed Hamdi Tanpınardır. yahsmda, ilk defa olarak tanıdığı ve kenlebe gönderir, tahsil ettiririz; birçok meHâdise şöyle olmuştur : Ahmed H?m dısine karşı anî bir sempati beslediği İs NADIR NAD1 [Arkası Sa. 9 sütun 3 te] tArkasi Sa. 7 sütun b tel di Tanpmar, heykeltraş Zühtü ve refikası Alman Başvekili rejimin muarızlanna hücum ediyor Hitlerin bir nutku ingiliz imparatorîuğunun müdafaası tehlikede mi? Bir ingiliz gazetesine göre Cenubî Afrika Harbiye Nazın Londrada mühim müzakerelerde bulunuyor Londra müzakereleri J ((Prensiplerimizle muazzam Ingiliz Nazırlarmın neticeler elde edip etmediğimizi Paris seyahati Fransız İngiliz müşterek kendiniz takdir ediniz» siyaseti tespit edilecek Cenubî Afrika Harbiye Nazırı Pirow ( s a ğ d a ) Londrada Müstemlekeler Nazın tarafından istikbal olunuyor İngiliz Londra 6 (a.a.) Pirow'un seyahati vahim bir safhaya girmiştir.Resmî teknin sebebiyet verdiği şayialardan bah ziblere rağmen 27 eylulde cenubî Afri seden Sunday Times gazetesi şöyle ya ka hükumetinin tngiltere hükumetine bitaraflık hakkından istıfade etmek is zıvor: Pırow, Londraya gelelidenberi Impa tedığini bildirdıği bir hakikattir. ratorluğun müdafaasına ve Almanyanın Şimdi Londrada cereyan eden müzamüstemleke taleblerme aid meseleler [Arkası Sa. 9 sütun 2 de] İki edib arasında sert bir münakaşa oldu Başvekil dün akşam Ankaraya hârelcet etti Ismail Habib Sevük eserinin sebeb olduğu hâdise etrafında bir muharririmize izahat veriyor Osuski Prag'a nıçın dondu ı Çeklerin Paris sefiri, mes'ulleri meydana çıkarmak istiyor Baş\ekil dün akşam Haydarpaşa garında hareketinden biraz evvel Evvelki sabah Ankaradan şehrimize İstanbul Kumandanı General Halis, Ge* gelen Başvekil Celâl Bayar, dün akşam neral Osman Tufan, şehrimizde bulu m ki eksprese bağlanan hususî vagonla nan saylavlar, Üniveriste Rektörü, De* Ankaraya hareket etmiştir. nizbank ve Deniz Ticaret Umum mü * Başvekil, Dolmabahçeden Acar mo dürleri, Emniyet Dırektörü, Parti, Betörile Haydarpaşaya geçmiş ve hareketi esnasmda Riyaseticumhur Umumî lediye, iktısadî ve malî müesseseler erKâtıbi Hasan Rıza, Seryaver Celâl, Vali kânı ve kalabalık bir halk kütlesi tara» ve Belediye reisi Muhiddin Üstündağ, fından uğurlanmıştır. imıııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııiMiıııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı IIIIIIUIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIItllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllillllllllllllMIIIIIIIIII Dün yapılan maçlar Galatasaray Vef a ile berabere kaldı, Fener Süleymaniyeyi 5 0 yendi Çekoslovakyamn Paris sefiri Osuski Prag, 6 (a.a.) Pragski Neger gazetesile sağ cenaha mensub diğer birçok gazetelere nazaran bugün Praga gelmışolan Çekoslovakyamn Paris sefiri Osuski, Hariciye Nezareti hizmetinde mes'ul bir mevki işgal etmekte olan bütün eşhasın faaliyetleri hakkında inzıbatî bir anket yapılmasını istemek tasavvurundadır. Pragski Neger şöyle yazıyor : «Osuski'nin Fransız mehafilinde çok tanıdıklan ve bu mehafıle pek çok mü nasebatı vardı, daima doğrudan doğruya malumat almak imkânmı elde etmiş ve merkezî idareye Fransa siyasetinin temayülâtı hakkında vaktinde alumat vermiştir. Mumaileyh, şimdi hatâ ve mes'uliyetlerin meydana çıkarılması için müspet tahkikat yapılmasını istemektedir.» lArkası Sa. 7 sütun 3 tei Bugün o ikinci o Sayfada n Çocuk sayfasmda mükâfat kazananlar Dünkü Galatasaray Vefa maçtndan heyecanlı bir a n : Galatasaray muhacimleri hasım kale önünde Liste 8 inci sayfada ° Abidin Daver (Ygzısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog