Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Curahuriyetin 15 incl yıldönllmU vesilesile yapılan neşriyattan en kıymetli en güzel bir hatıra saklamak isterseniz YARIMAY Fevkalâde sayısından 1 tane alınız. Yaldızlı kapak 5 2 sayffa 150 resim 15 kuruş umhuri Onbeşinc! yıl sayı • 5204 Teiefon: Başmuharm ve evi: 22366 Tahrti ueyetl: Viyana Dön Pazar 6 ikinciteşrin 1938 Büyük millî rorSân Müverrih ve edip Mi^Turhan Tanın en güzel eserferinden Teierat ve * « ] * * t d n * : ^ ^ e t tsunbuf^Lİ^tusn:'faiâmbıfl.NO 248 24298. tdare ve tnatbaa fcsmı 24299 24290 Her kitabcıda bulunur. \ J Avrupanın bütün pürüzlü Macar ordusu dün sabah işgal hareketine başladı işleri Pariste görüşülecek Bulgar ekalliyetleri ve Almanya, Fransa, Italya Bükres rnülâkatı Çek ve Macar orduları Prens Pol ile Kral Karol Buigaristandaki ve Ingiltere arasında bir orta Avrupa vaziyetini arasında bitaraf bir tetkik ettiler ekalliyetler mintaka tesis edilecek anlaşma bekleniyor ^» İngiliz Nazırlarının Fransaya yapacaklari seyahatte müstemleke işi, İspanya meselesi ve Milletler Cemiyetinin İstikbali görüşülecek Londra, 5 (Hususî) Romanya Kralı Karol ile Yugoslavya Naibi Prens Pol bugün Bükreşte beynelmilel siyasî vaziyeti gözden geçirmişlerdir. İki devlet reisi bilhassa orta Avrupa vaziyetini tetkik etmişlerdir. Salâhiyettar mahafile göre Kral Karo! ile Prens Pol muahedelerin yeniden tetkiki meselesini gözden geçirerek, gayri memnunların bundan sonraki metalibatına muhalefet etmek hususunda mutabık kalmışlardır. ekoslovak yıkılışının Bulgaristanı da şaşırtmış ve herhalde hiç olmazsa bir arahk fazlaca sarsmış olduğu anlaşılıyor. Başka türlii bizim de çok ihtiyatlı bir devlet adamı olduğunu bildığimiz meclis reisi Gospodin Muşanof, Bulgaristanın Umumî Harb sonunda terkettiği toprakların iadesi lüzumundan açıkça bahsetmiş olamazdı. Muşanof, memleketini seven, su" ı kıymetini bılen ağırbaşlı ve namuslu uır adamdır, ve bu meziyetlerinin yanıbaşında Atatürk Türkiyesine kıymet ve muhabbet ayıran bir dostumuzdur. Bu son ifadenin açık türkçesi şudur: Umumî Harb sonu toprakJarı hartalara bölünürken guya bir kısım Bulgar toprakları bazı komşularına geçmiştir. Bulgaristan, Balkanlarda sulhu kat'iyetle tesbit eden antanta girerse bu emrivakileri kendisi de tasdik etmiş olurmuş. Bu ise Bulgar efkârının için için beslediği hislerle tezad teşkil ederek hoş görülmezmiş. O zaman Gospodin Muşanof: «Antanta karşı diyeceğimiz yoktur, biz de komşularımızla hoş geçinmek istiyoruz. Fakat doğrudan doğruya ve hemen ona iltihak etmek hususunda bizi mazur görmeli.» diyordu. işgal hareketi bilâ hâdise devam etmektedir. Amiral Horti Hitler'e bir teşekkür telgrafı çekti Resmî tebliğ Bükreş, 5 (a.a.) Hariciye Nezareti tebliğ ediyor : 5 teşrmisanide, Bükreşte Kral sarayında Kral Karol ile Yugoslavya Kral Naibi Prens Pol arasında, Romanya Hariciye Nazırı Komnen'in de iştirakile, bir konferans akdedilmiş ve umumî politik vaziyet üzerinde fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu münasebetle, tetkik edılen bütün mesekler üzerinde tam bir fikir beraberliği bir kcre daha müşahede edilmiş ve iki memleket arasında anlaşma ve iş birliğinin halen her zamankinden daha sıkı olduğu görülmüştür. Kral Karol, Naib Prens Pol ve Hariciye Nazın Komnen, bilâhara, bir av par Çekoslovakya Cumhuriyetinin yirminci yıldönümü münasebetile yapılan mera« simde Başvekil Sirovi ilk Çek Cumhur Reisi Mazaçk'in mezarı başında tisi için Arada mintakasına gitmişlerdir. Bratislava 5 (a.a.) Slovakya tara şehirlerdeki Karpat Ukrayna idarî teFransaz Nazırlannm bundan evvel Londra'ya yaptıklan Prens Pol oradan Belgrada dönecektir. seyahattcn bir intıba fından terkedilen arazinin Macar kıt'alan şekkülleri çekildikten sonra millî kotnitetarafından işgaline bu sabah başlanmış ler vücude getirilecektir. Loncîra 5 (a.a.) İngiliz Başvekili gazetelerinde büyük bir alâka ile mevzuutır. îlk olarak Medve ve Bodjava nahi Millî komiteler Macar ordusuna teslim le Hariciye Nazırının yakında Parisi zi bahs olmaktadır. yeleri civannda kâin Şut adası işgal edil edilmek üzere umumî fcinaları işgal etmiş[Arkast Sa. 7 sütun l de] yaret edecekleri haberi bu sabahki İngiliz miştir. Karpatlar Ukraynasında Macar lerdir. Bu komiteîerin azası sokaklarda inkıt'aları bu sabah Uzhorod, Mukasevo ve zıbatı tetnin edeceklerdir. Berehovo mıntakalarına girmişlerdir. Bu lArkast Sa. 7 sütun 3 tet Bu ifadenin daha açıkçasına gelince o da Bulgaristanm sırası gelir ve imkânı bulunursa komşularına geçen bir kısım toprakların geri ahnmasını isriyeceği idi. O sıra geldi ve o imkân bulundu mu acaba ki şimdi meclis reisi olan Gospodin Muşanof'u Umumî Harb sonu sulhlannda komşularına geçen Bulgar topraklannın geri istenilmesi lüzumu etrafında açık konuşuyor görüyoruz? Sofyada Gospodin Muşanof'un bu beyanatmın tamamen şahsî olduğu ve hükumetle hiçbir alâkası bulunmadığı ifade olunmak suretile Bulgaristanm şimdiki haller ve şartlar içinde dahi herhangi bir sergüzeşte sürüklenmekten uzak bulunduğu bilhassa tebarüz ettirilmek istenilmiştir. Fakat İngiliz gazetelerinin vaziyeti sıkı tetkik ederek vardıklan neticeler bizce isabetsiz değildir. Hükumetin hiç haberi olmaksızın Gospodin Muşanof, orman taşlama kabilinden de olsa, bu ehemmiyetli mevzua bu kadar gelişigüzel temas etmiş olamazdı. Dikkate lâyık diğer bir nokta da şurasıdır ki şimdiki Başvekil Gospodin Köseivanof da Muşanof'tan daha az ihtiyatlı bir adam değildir. Demek ki bu kadar katmerli ihtiyatlar arasında dahi Bulgaristan Çekoslovak yıkılışı ve paylaşılışı karşısmda kendi içinde kaynaşan düşünceleri ortaya koymaktan nefsini menedememiştir. Bu kadarını insanî bir iş saymalı zâhir. Bulgaristanda bu düşünceler hem açığa vurulmuştur, hem tekzıb olunuyor. Âlâ: Ne şiş yansm, ne de kebab siyasetü... Şimdilik şöylece bir yoklama. Fakat herhalde daha dün BulLuşan mıntakasmda bir köprü kuran Japon kıtaatı garistana tam hürriyetini iade eden Selânik anlaşmasından sonra hiç de isabetli bir Şunghing 5 (a.a.) Çin Ajansı bil mukabil bir hücum neticesinde Hupe'nîn siyaset değil. Bulgaristan kendisi hakkın diriyor: cenubu şarkisindeki Çin kuvvetleri, Yandaki hüsnü zanları tekzib etmekle kazanNyantgsin mintakasına karşî yapılan [Arkasz Sa. 7 sütun 4 tel maz, belki kaybeder. Çin kuvvetleri dün bir şehri istirdad ettiler Filistin için yeni bir plân Filistinde Yahudilerin mevcudu halkın üçte birini geçmiyecek Hataydan Büyük Şete tazim Hatay Millet Meclisi dün merasimle açıldı Devlet Reisi Ekselâns Tayfur Sökmen açılış nutkunda, iki ay zarfında yapılan işleri anlattı Antakya, 5 (a.a.) Hatay Millet Meclisi saat 15 de birinci Reis Vekilı Vedi Karabaym reislığinde toplanmıştır. Devlet Reisi Ekselâns Tayfur Sökmen, yıllık nutkunu söylemiştir. Devlet Reisi demiştir ki: « Hatay varlığının bütün salâhiy*tini ellerinde tutan Millet Meclisinin sayın azalan, 20 sene birçok hâdiselere sahne olan Hatayın, nihayet kurtarıcı ve koruyucu Büyük Atatürkün yüksek azim ve iradesile nasıl teşekkül ettiği muhtelif vesilelerle arzedilmiştir. Eylulde teşekkül eden Hatay devleti gecirdıği bu iki ay zarfında neler yapmış ve daha neler yapacak, bunu huzurunuzda izah etmeyi lüzumlu gördüğüm için birkaç dakikanızı işgal edeceğim. Bu iki ay içinde inzibat kuvvetleri Hatay devletine intikal ederek hudutlarda jandarma karakollan tesis edilmiş, dahilde otomobüli seyyar jandarma devriyeleri gezdirmek suretile asayiş tahtı temine alınmıştır. Sayın halkımıza teshhat olmak üzere, Ordu ve Reyhaniye nahiyeleri kazaya tahvil edilerek birer sulh mahkemesi de teşkil edilmiştir. Bazı sebeblerle ve ilcaatı zaman dolayısile, birkaç ay evvei ihtılâl sahası olan bu aziz yurdumuz, alınan kuvvetli tedbirlerle bir darüleman olmuş, [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ Takviye kıt'aları Kanton'un 80 kilometre şimalinde ve Hankov etrafında toplanıyorlar Londra 5 (a.a.) Daily Expres gazetesi Kudüs Arab mehafılinde yeni bir İngiliz plânı hakkında dolaşan şayialan nakletmektedir. Bu şayialara göre, Filistine Yahudi muhacereti senede bin kişiye inhisar edecektir. Ancak Filistindeki Yahudilerin adedi mecmu halkın üçte birini geçmiye cektir. Her 100 bin kişiye bir meb'us hesabile bir meclis teşkil edilecektir. Bu suretle bu mecliste 8 müslüman Arab, l hıristiyan Arab ve 4 de Yahudi meb'us bulunacakur. Umumî vali unvanını alacak olan fevkalâde İngiliz komiseri de meclise 5 ingiliz murahhas tayin eyliyecektir. Nahiyeler kendi kendilerini idare edeceklerse de asayişi muhafaza için kuv vetli İngiliz müfrezeleri daimî olarak Filistinde kalacaktır. tArkast Sa. 1 sütun 6 da] Frankist ordunun taarruzu ilerliyor MMIIIIIIIIIIIiniflltllMlltnillllllllMIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIMIMIIIIIMMIiniMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIlllllllll Bulgaristan komşularından nerelerini istiyor? Bunu herkes bilir: Romanyadan Totrakan Balçık hattı Dobrucasmı, Yugoslavyadan meşhur Makedonyayı, Yunanistandan Ege mahreci azçok geniş bir koridoru. Bu isteklerine mukabil bütün diğer Balkanlılar Bulgaristana karşı hep teveccühkâr hareket etmekten geri kalmamışlardır. Bütün meseleleri tetkik etmeksizin yalnız Yunanistandan bahsedebiliriz: Yunanistan daha ilk günden itibaren Bulgaristana Dedeağacında serbest bir mintaka ile Ege denizinden istifade imkânmı vermişti. Buna mukabil garbî Trakyanm ve Selâniğe doğru imtidadınm kısmen veya tamamen Bulgaristana geçmesi iddiası asla sağlam bir esasa istinad edemez. Zaten asla tahakkuk edemiyecek bir malihulyadır. Bu vesile ile komşumuz Bulgaristana Bulgaristan dahilindeki ekalliyetlere karşı Tarihte Büyük Deniz Muharebeleri Hakleden: ABiDlN DAVER « Tarihte büyük deniz harebeleri», Akdenizde asırlarca Türk hâkimiyetini muhafaza eden büyük Türk denizcilerinin şanlı zaferlerile doludur. Abidin Daverin bu değerli yazı serisini zevkle okuyacaksınız. Hükumet kıt'aları Ebro cephesinde muhasara Dün Büyük Şef Atatürke tazimlerini arzeden edildi Celâl Bayar, bugün Ankaraya dönecek Pinel 5 (a.a.) Frankist kuvvetler, Pinel'in cenubu şarkisinde Morave ile Ebro ayakları ve Canaletas arasında 13 kilometreden uzun bir mesafede Ebro'nun sağ cenahını işgal etmektedir. SierraSierra Pandolo, Nsierra Per cha Cabals Pinel Moravet çemberi içinde mühim miktarda hükumetçi kuvveti muhasara edilmiş vaziyettedir. Hükumetçilerin iki sağ cenahı arasmdaki bütün irtibat kesilmiştir. Bunların sol sahilile yegâne irtibat yolunu, Frankist topçu ve hava kuvvetlerinin bombardımanı altında bulunan yarı bozulmuş birkaç köprücük teşkil etmektedir. Başvekil şehrimizde Bombardıman edılen şehir Barselon, 5 (a.a.) Dün öğleden sonra Frankistlerin dört tayyaresi Gerone LArkası Sa. 3 sütun 4 de] Başvekil Celâl Bayarj dün Haydarpaşa garrndan çıkarken (YCJZUMI YUNUS NADt tArkası Sa. 3 sütun 6 da] 3 üncü sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog