Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

AKINDAN AKINA Büyük millî roman Müverrih ve edip M. Turhan Tanın şaheserlerindendir. Mevcudu pek az kalmıştır. umhuriyet jfll rn** tSTAVBUL CAGALOGLÜ • . . p DtUü Teleraf ve mektııb adresl: Cumhurtyet tstanbuJ Posta fcutusu tstanbul No 240 uUfltâftSSI Telefon: Başrouharrlr ve evl: 22368 Tahrlı neyeü: 24298 tdare ve matb&a Itısmı 24299 24290 BUyUk edib rîlfid Ziya Uşaklıgil'in beş cildlik nefis bir eseridir. tesrin 1938 Her kitabcıda bulunur. J Hatay etrafında Türkiye ile Fransa Hatay işi Fransa ile bizim aramızda ahdî bir mesele idi. Onu Fransa ile hallettik ve bu neticede Fransız Türk dostluğunun muzaffer çıkmasından cidden memnunuz. oğrusu biz şu Hatay işinde pek çok zorlukla dolu adımlardan her birini attıkça aynı zamanda ikı kazanc elde edegeldık: Biri Sancağın millî ve ahdî hakları, dığeri Fransız dostluğu. Hikâyesini tekrara hacet yoktur ki bizim yerden göke kadar haklı olduğumuz Hatay işinden dolayı Türk Fransız dostluğu çok nazik, hatta zaman zaman va'him anlar geçirdi. Bız Türkler bu zor dakıkaların hepsinde hakkımızın kuvvetine güvenerek sabırlı olmayı bildik ve Fransanm hakikati bilmesine zaman ve imkân bırakmağa itina ettik. Cumhurreisimiz Büyük Şef Atatürk geçen seneki Meclisi açış nutkunda Hatay meselesinin Türk Fransız münasebetlerinde bir mehenk taşı vazifesi göreceğini açıkça söylemişti. Hiç olmazsa Fransa kadar biz de memnunuz ki bütün bu sabırlı ve itinalı hareketlerimiz neticesiz kalmıyarak Fransaca hakikî vaziyet nihayet takdir olundu, ve Hatay meselesi malumumuz olan mes'ud hal şekline varmış bulundu. Bundan iki taraf münasebetlerinin dostlukta kazancı cidden büyük olmuş olduğunu söylemeğe hacet bıle yoktur. Nitekim Cumhurreisimizin beş gün evvelki Meclisi açış nutuklannda bu mes'ud hâdiseye memnuniyetle işaret olunmuş bulunmaktadır. Hatay heyeti Mümessiller dün şehrin Başvekil dün Ankarada Yugoslavya Naibi bugün Ziraat Vekâletinde bazı yerlerini gezdiler tetkikatta bulundu kral Karol'la görüşüyor Misafir heyet azası memleketimizi ziyarete aid ihtisaslarını anlatıyorlar Ankara 4 (Telefonla) Başvekii Celâl Bayar bugün saat 1 1 de Ziraat Vekâletine giderek 2,5 saat meşgul oldu. Refakatinde Başvekâlet kalerni mahsus müdürü Baki Sedes, Başvekâl.et yaveri Baki olduğu halde Ziraat Vekâletme gelen Başvekilimiz, evvelâ Vekâlet binasının üst katmdaki hole talik edilmiş olan mermer üzerindeki kabartmaları tetkik etti. Bunlardan biri Büyük Şef Atatürkün traktör üstündeki fotograflanndan iktıbas edilerek tabiî cesametten bir buçuk misli büyüklükte yapılmış olan bir kabartmadır ve altında şu satırları ihtiva etmektedir: Celâl Bayar bugün şehrimize geliyor Prs. Pol Bükreşte Romanyada yapılacak görüşmelerin orta Avrupa vaziyetile yakinen alâkadar olduğu söyleniyor «Türkiyenin sahıbi hakikısı ve efendısi, hakikî müstahsil olan kö>lüdür. 7 asırdanberi cihanın dört köşesine sevkediierek kanlarını akıttığımız, kemikler'ni yabancı topraklarda bıraktığımız ve 7 asırdanberi emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna mukabil daima rahkir, Muhiddin Üstündağ Hataylılan ziyaretten çıkarkep terzil ile mukabele ettiğimiz ve bunca fe f Arkasi Sa. 3 sütun 5 <el Bilâhara Ermeni Patrik Kaymakamı îstanbul Valisi ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ, dün Özipek Palas ote Piskopos Arslanyan Hatay heyetini ziline giderek, Hatay heyetinin ziyaretini i yaretle beyanı hoşamedi eylemiştir. Heyet ade etmiş ve Hatay Meclis Reisi Abdül Reisi Piskopos Arslanyana, Hatay davagani Türkmen ve heyet azasıle bir müd sında ifa ettiği hizmetlerinden dolayı belArkası Sa. 3 sütun 3 de] det görüşmüştür. *K Prens Pol ile Kral Karol'un buluştuğu Bükreşten bir manzara Belgrad, 4 (a.a.) Avala ajansı, kendisini avlanmağa davet etmiştir. Naibi Hükumet Prens Pol'ün bugün RoAv partiti ve siyaset manyaya gideceğini haber vermektedir. Bükreş, 4 (a.a.) Röyter ajansinin Prens, Romanyada, Rumen Kralının mi muhabiri bildiriyor: safiri olarak birkaç gün kalacaktır. Kral, [Arkast Sa 7 lutun 3 tei Meksilada feci bir otomobil kazası Bir kamyon uçuruma yuvarlandı, 4 ölü, 18 yarab var Hatay meslesinin makul hallini memnuniyetle kayıd buyuran Cumhurreisimiz keramete benzer bir nüfuzla Türk Fransız münasebetlerinin hâlâ ve gene Hatay işinin inkişafına bağlı kalmakta devam ettiğini dahi ifade buyurmuş olmalaLondra, 4 (a.a.) Parlamentonun rı üzerinden henüz kırk sekiz saat geçmemişken Suriyedeki Fransız yüce komiseri içtima devresinin hitama ermesi münasebeKont dö Martel'in bir marifetini öğrenmiş tıle bir nutuk söyleyen Kral, Ingilterenin olduk: Fransa hükumerince Suriyedeki va ecnebi memleketlerle münasebetlerinin zifesine nihayet verilmiş olan Kont dö dostane olmakta berdevam bulunduğunu Martel giderayak Suriyereden Hataya un kaydettikten sonra, îngiliz hükümdarlanve zahire ihracını menettirmiş ve böylelik nın Paris ziyaretlerinden bahsederek Franle aklınca Hatayı açlığa mahkum bırak sız hükumetinin ve halkınm hükümdarlar maktan hususî bir zevk duyduğunu ve du hakkında gösterdikleri içten gelen samimî yacağını göstermiştir. Ancak bu yandığı hüsnü kabulden dolayı mütehassis olduyerde sönecek bir ateşti. Filhakika keyfi ğunu beyan etmiştir. yetten haberdar olan Türkiye CumhuriyeKral demiştir ki: ti Ziraat Bankamızın emrinde bulunan « İki memleketi mes'ud bir şekilde buğdaylardan kâfi miktarını hemen Habirleştiren bağlann kuvvetini hiç bir şey taya sevkettirmekle hem derhal sıkıntmın önüne geçmiş, hem Hatayda tesisini em bize daha açık bir surette gösteremedı.» rettiği un ve buğday stoku ile ileride dahi Kral bundan sonra son beynelmilel herhangi bir sıkıntıh vaziyet tahaddüsüne buhranın kısa bir tarihçesini yapmış ve imkân bırakmamıştır. Böylelikle Kont dö «Çemberlayn'a bir dörtler konferansı akMartel'in şahsî hınç çıkarmak için oyna di fikrini telkin eden Mussolininin kıymetmak istediği gayriinsanî rol gü'.ünc bir li muzaheretinden» bahsetmiştir. vaziyete düşerek her türlü hüküm ve tesir [Arkasi Sa 7 sütun 4 tei Ingiltere Kralı Majeste Jorj icrasından tamamen âciz kalmıştır. IflMIMMIHMIIIIIIIIIIlllllMIMfHltlllllllilfilllMIMIMItllllililHIMIIIIIIIIIIIIIIIMIfllllllllllKII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1IIMIIIIIIIIII Ingiltere Kralı dün bir nutuk irad etti Majeste Jorj, Ingilterenin haricî ve dahilî siyaseti etrafında îzahat verdi . Trabzon 4 (Hususî muhabirimîz den) 22 yolcu ile dün Erzuruma giden bir kamyon saat 16 da Maçkanm Meksila mevkiinde frenlerin tutmaması yüzünden derin bir uçuruma yuvarlan nuştır. Hurdehaş olan kamyonun içerisinden 4 ölü, 10 ağır, 8 hafif yaralı çıkarılarak şehrimiz hastanesine getirilmiştir. Yaralıların büyük bir itina ile tedavileri yapılmakta ve kaza hakkmda tahkikat devam etmektedir. Bulgarlar da hududlann tashihini mi istiyorlar? Bulgar irad Meb'usan Meclisi Reisi, bir nutuk ederek Bulgaristanın kaybettiği arazinin iadesini istedi Dünkü posta ile gelen İngiliz gazeteleri, Bulgaristanın harbde kaybettiği yerleri geri istediğine dair Meb'usan meclisi reisi Muşanof'un yaptığı beya natla Bulgaristan Başvekili Köse Iva nof'un Niş'te Yugoslav Başvekili Sto yadinoviç'le yaptığı mülâkat münasebetıle Bulgaristanın da hududlarınm tadil ve tebdilini istemek suretile mücadeleye başladığından bahsederek birçok malumat vermekte ve mülalealar beyan et mektedirler. Bu gazetelerden Deyli Herald Bulgaristanın istediği yerleri gösteren bir haritayı da ilâve ederek şu yazılan neşretmiştir: «Yugoslavya Başvekili doktor Stoyadinoviç'le Bulgaristan Başvekili doktor Köse İvanof eski Sırbistanda Niş şehrinde görüşmüşlerdir. Burada Bulgaris[Arkası Sa. 7 sütun ı de) Rumen hariciyesinde yeni değişiklik Komnen'in yerine Mironesku Hariciye Nazırı oluyor Bulgar Meclisi Reisi M. Mşanof IIIIIIIIIIIMIMIIIllMltllltlllllllllllllllllMllılflllllHMIIIIMIIMllllllilllllllllllMllltlMlllllllllflllllllltlllllllftllllllllllllllllllllMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIMIII Küçük Hatay kendini beslemeğe yetecek ve hatta artacak kadar buğday yetiştiren gayet mümbit topraklara maliktir. Sıyasî vaziyetin bir iki yıldır memleketi herciimerc eden dalgaları bu yaz son tahriblerini icra ederek Hatayın hububat mahsulâtı adamakıllı toplanamadı. Bu yıl Hataydaki zahire azlığı bilhassa bundandır. Bir memlekette herhangi sebeble kâfi buğday bulunamamakla o memleketin açlığa ve kıtlığa mahkum olması lâzım gelmez. Hataydaki bu noksan Suriyeden gelecek zahire ile değilse Türkiyeden gönderilecek un ve buğdayla işte görüldü bugünden L O yarına telâfi olunur gider. Giderayak Kont dö Martel fena düşüncesile kalmış, hakikatte Hataya hiç bir fenalık yapamamıştır. /////[Kaschdn Kont dö Martel bu fena hareketile belki iyilik yolunda inkişaf edip giden Türk Fransız münasebetlerine kötülük yapmış olurdu. Teşekkür olunur ki Kont dö Martel buna da muvaffak olmaktan çok uzak kalmıştır. Çünkü son hasmane karar J BUDAPEŞTE / Karnâran / * ve hareketinde Kont dö Martel'in tamamen şahsî hareket ettiği ve böylelikle yalMacarların Çeklerden aldıklan yerleri gösterir harita. (Dört köşe nız Hataya ve Türkiyeye değil, kendi taranmış olan kısını Tunanm en büyük adasidır. mensub olduğu Fransız devletine bile kafa Budapeşte, 4 (a.a.) Macar ve Çek rı mucibince Macaristana iade edilecek tutan bir serkeşlik yaptığı anlaşılmışt'r. askerî mütehassısları, Macar kıtaatının cu toprakların teslim şeklini tespit etmek üzeKont dö Martel bu hareketinden evvel Fransız hükumetince Suriyedeki yüce k > martesi günü Magarovar şimalinde iki nok re Bratislava'da toplanmış olan Macar ve miserlik vazifesinden affedilmiş bulunu tadan Tunayi geçmelerine medar olacak Çek mütehassısları bugün de mesailerine yordu, ve eğer tahminlerimizde aldanmı köprülr kurmalarına ve 6 teşrinisanide bü devam etmişlerdir. Bilhassa Kassa, Munkaç ve Umgar şeyorsak bu keyfiyet Kont dö Martel'in Su tün Tuna mıntakasında ilerlemeğe başlamalarına karar vermişlerdir. hirlerinin Macaristana teslimi esasında buriyede şahsî siyasetler gütmekte ısrarmdan Macar Çek komisyonunun mesaisi raların Çekoslovaklarca tahliyesindeki mü YUNUS NAD1 a a İArkası Sa. 7 sütun j , U\ [Arkası Sa. 3 sütun 4 de] Budapeşte, 4 .( ) ~~ Viyana kara Macar askeri bugün eski topraklarına giriyor komisyon araziyi teslim şekillerini tesbit ediyor Mısır hükumeti müdafaa tedbirleri alıyor M. Komnen Bükreş (Hususî) Hariciye Nezareti mehafilinde ısrarla söylendiğine göre, bugünlerde, Rumen hariciyesinde yeni değişiklik olacaktır. Hariciye Nazırı Pet resku Kcmnen çekilerek verine eski Başvekil ve Kral Müşaviri Görgi Mironesku gelecektir. Yeni Hariciye Nazırı Kralîa birlikte Londra'ya gidecektir. Varşova Sefiri Richard Franasoviç de Har.ciye Nezaretine yeni namzed olarak göiterıliyor. IIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIItllMIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII Viyanada verilen kararlardan sonra Bratislavadaki Harbiye Nezaretinin hazırladığı bir rapor hava, deniz ve kara ordularının takviyesine dair mühim esasları ihtiva etmektedir <£* / ) V A ^ Tarihle Büyük Muharebeleri NAKLEDEN: ABiDiN DAVER Pek yakında Mısır hava ordusunun son manevralartndan bir intıba Kahire 4 (a.a.) Öğrenild;ğine göre, Meclisin tasvibine iktiran etmiş ol Harbiye Nazırı Hasan Sabri Paşa, yük duğu söylenen bu plân. tedafüî bir desek müdafaa meclisine bir müdafaa niz kuvveti ihdasını, sahillerin müda i programı tevdı etmiştir. Bu programda faa vesaitinin takvıyesini, muntazarrf beş sene içinde altı milyon İngiliz lirası ordunun kuvvetlendirilmesini ve bir sarfedılmesi derpiş olunmaktadır. lArkasi Sa. 7 sütun 2 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog