Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

AKINDAN AKINA Büyük millî roman MUverrih ve edip M. Turhan Tanın şaheserlerindendir. Mevcudu pek az kalmıştır. umhuri 5202 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22386. Tahrlı heyeti: 84298. îdare ve matbaa BUylik edib Halid Ziya Uşakhgil'in beş cildlik nefis bir eseridir. 4 IKIIICİTeŞrlll İ3ÜÖ İSTANBUL CAGALOGLD Telsrraf ve mektnb adresi: Cumhurlyet tstanbu] . Posta lratusu: tstanbul No 248 esmi 24299 24290 Japon Başvekilinin mühim bir nutku Prens Konoye Uzakşarka aid bütün muahedelerin umumî surette yeniden gözden geçirilmesini istiyor Kabahat Kimde ? IDDfi stadım Abidin Daver, birkaç gün evvel Belediye hakkında bir şikâyet yazısı yazmış ve Emınönü meydanının, aylarca evvel karar verildıği halde bugüne kadar açılamadığından şikâyet etmişti. Abidin Daver bu şikâyetinde tamamile anlatmıştır. haklı idi. Tokyo 3(a.a.) Başvekil, Çin anSayın Belediye Reisi Muhiddin Us Radyoda bir nutuk laşmazlığınm Han tündağ Abidin Davere, dünkü sayımızda söyliyen Prens Kokeu ile Kanton işganeşrettiğimiz bir cevab verdi. Hulâsa ola noye, garb emperline kadar olan tayalizmınin istiklâl rak demek istiyor ki: rihçesini yaptıktan Meydan açılması, öyle zannolundu ve sulhu ihlâl vadi sonra demiştir ki: ğu gibi kazmaları sırtlayıp bınaları orta sinde zorla yapmış « Japonya asdan kaldırmakla oluverecek kadar basit olduğu şeylere bir nihayet vermek için la Çinin tahribinı isbir iş değıldir. Ortada, biıtıin vatandaşlatemiyor, onun müşrın itaat etmekle mükellef bulundukları Uzakşarka müteal lik muahedelerin uterek bir cephe içinkanunlarımız var. Bunlar, mülkiyet hakmumî surette yeni de Japon milletile kını sıkı bir surette korumaktadırlar. Meyden gözden geçiril teşriki mesai edebildan açmak vesılesıle kanunları çiğnemek, mesi zarurî olduğunu mesi için tensikini onlara aykırı hareket etmek hakkımız desöylemiştir. istiyoruz. ğildir. Elimizden geldıği kadar çalışıyoJapon Başvekili Japonya, bolşeruz, başladığımız işleri bir an önce başarharbin yeni başvizme ve ÇanKaymağa gayret ediyoruz. Fakat bu, hiçbir ladığını söylüyor Şek'e karşı olan harzaman, bize kanunu aşmak hakkını vereÇrens Konoye . binde eğilmiyecektir. Tokvo 3 (a.a.) mez. Yavaş yürüyorsak, kabahat herhal^ Ba'şvekil Prens KoÇanKayŞeinn mude Dİzde değil. noye, împaratorun doğum yıldönümü kavemeti bolşevizmin muzahereti sayeVali ve Belediye Reisi Muhiddin Üsmünasebetile bütün millete radyo ile hitab sindedir. tündağ da, cevabında yerden göke kaederek Japon politikasının ana hatlarını İArkast Sa. 1 sütun 4 tei dar haklıdır. Mevzuubahs kanuna bakalım: Ferdlerin hakkı sıkısıkıya korunmuştur. Bugün, Tıirkiye Cumhuriyeti hududları içinde yaşıyan vatandaşlarm malları, mülkleri ve her türlü şahsî hürriyetleri kıskanc bir itina ile kanunun muhafazası altında bulunuyor. Bu memlekette yaşıyan insanların, asırlardanberı esıri oldukları keyfî ıdareyı gözönüne getırecek olursak Cumhurıyet rejiminin, daha hayata ilk gözlerini açtığı gün yarattığı kanuna da hak vermemek Kudüste 16 Arab öldürüldü Beyrut 3 (Hususî) Balfur beyanelden gelmez. namesinin yıldönümü münasebetile Suriye Kudüs 3 (a.a.) Dün Arab grevi Fakat bu suretle, mantıkla alay eden ve Lübnanda hasmane nümayişler icra esnasmda bir çok vak'alar olmuştur. Nasreddin Hocanın mantığile hareket edilmiştir. On altı Arab maktul düşmüş ve yirmi ederek herkese hak verdığimiz takdirde, Otuz kadar yaralı vardır ve otuz kişi kadar Arab yaralanmıştır. En büyük hâhiçbir zaman müspet bir neticeye varamı tevkif edilmiştir. dise, Şarkişte vukua gelen çarpışmadır. yacağımızı iyi bilmeliyız. Hâdiseleri şu Suriye, Lübnan ve Filistin Arabları Bu çarpışma esnasmda on asi maktul düşveya bu zaviyeden mütalea etmekle, ha dün umumî grev yapmışlardır. müştür. Yüze yakm tevkifat vardır. kikati toplu olarak bulmuş olamayız. Üç llinillllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU buçuk arşınlık meydanın, altı aydanberı temizlenememesinden şikâyet eden üstadım Abidin Daver bu cepheden nekadar haklı ise, kabahati yalnız Valı ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağa yükledıği takdirde o kadar aldanmış bulunuyor. Altı aydanberi bitmiyen ve daha da biteceğe benzemiyen şu muazzam «meydan açma» ameliyesindeki bütün gecikmelerın sebebini yalnız kanunla izah etmek istediği için Muhiddin Üstündağ da haksızdır. Ya kanun? Evet, ya kanun? O da, mülkiyeti sırf ferdlere malettiği ve herhangi bir servet üzerinde cemiyetin hakkını kâfi derecede gözetmediği için eskimiştir ve şu halde haksızdır. Umumî işlerimizde bazan görülen aksaklıklardan dolayı bütün kusurların ferdlere yüklenmesini doğru bulmuyorum. Muhiddin Üstündağ bir insandır. Istanbul Vılâyeti veya İstanbul Belediyesi demek değıldir. Eğer bu şehrin iman ve inkişafı arzu ettiğimiz tempoda yürüyemiyorsa bundan bir kişiyi mes'ul tutmak yanhş olur. Muhiddin Üstündağı, belediyecilikte mütehassıs olmaktan da vareste sayabiliriz. Çünkü o, makamına intihabla Sisam mıntakası GUmrük Başmüdürü Kuşadasında kendisini gelmiştir. Vazifesi, bir makine kurmak dekarşılıyanlar arasında ğil, kurulmuş bir makinenin şu ve şu şartKuşadası, (Hususî) Sisam mıntaZiyaretin sebebi, kaçakçıhğın önüne lar altında çevrılmesıne nezaret etmektır. Bu hakikati kabul edersek kolayca gö kası Gümrükler Başmüdürü Anastatatos, geçmek için ahnması icab eden tedbirleri Misafir rürüz ki. kabahat ferdlerde değil, maki refakatinde Başkâtibi ve Tigani Gümrük müştereken tetkik eylemektir. Müdürü olduğu halde bir Yunan muha Başmüdür, gösterilen alâka ve misafirper nenin heyeti umumiyesindedir. Bu fikri kısaca şöyle anlatabiliriz: Türkiyede be faza motörile Kuşadasına gelmiş, Kuşa verlikten çok memnun olmuş, gazetecile dasındaki Türk meslektaşları ve hükumet re beyanatmda, iki metnleketin dost ve NADtR NADt lArkast Sa. 3 sutun 5 te] erkânı tarafmdan karşılanmıştır. İArküsı Sa. 7 sütun 3 tel V. Her kitabcıda bulunur. J Büyük Şefin Umumî Meclise iltifatları Yeni Beledive Meclisinin ilk toplantısı münasebetile Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ tarafından çekılen tazım telgrafına Cumhurreisımiz Atatürk şu cevabî ıltıfatta bulunmuştur: «İstanbul Umumî Meclisinin üçüncü intihab devresinin ilk toplantısına başlarken hakkımda izhar ettiğini bildirdiğiniz dııygıılardan cok mütehassis oldum. Teşekkür eder, meclise çalışmalarmda muvaffakiyetler dilcrim.» Ispanyadaki harb Valânsiya limanında bir ingiliz gemisi batırıldı Frankist bataryalan Madrid'i de iki defa bombardıman ederek hasara uğrattılar Amerika bunu «bütün dünyaya iktısadi harb» telâkki etti Meclis Reisinin cevabı Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda da şu cevabı vermiştir: «Belediye Meclisinin toplantısı münasebetile izhar olunan samimî hissiyata teşekkür eder, saygılarımı sunarım.» Prens Konoye, Japonyanın Çine ve bolşevizme olan harbinin asıl şimdi başladığını ilâve ediyor Basvekilimiz Madrid 3 (a.a.) Frankist'lerm baFebüs ajansı direktörü ağır surette yataryaları, saat 21 de ve 22,15 te her biri ralanmıştır. yanmşar saat devam etmek üzere şehri Valânsiya da bombardıman edildi iki defa bombardunan etmişlerdir. Z a ve bir İngiliz gemisi batırıldı yiat hakkında henüz malumat alınama Londra 3 (Hususî) Frankist tay Ankara 3 (Telefonla) Cumhuriye mıştır. [Arkası Sa. 3 sütun l dei tin 15 inci yıldönümü münasebetile Bü yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile Hatay Millet Meclisi Reis vekili Vedi Karabay, Basvekilimiz Celâl Bayarla da Yunan Başvekili General Metaksas, Bulgar Başvekili Köseivanof ve Sovyetler Birliği Komiserler Meclisi Reisi Molotov arasında samimî tebrik ve teşekkür telgraflan teati olunmuştur. Dost Başvekillerin tebrik telgraflarına teşekkürlerini bildirdi Gandesa cephesinde ilerliyen ihtilâlciler Viyanada verilen karar Peşteyi memnun etti İngilizİtalyan itilâfı dün Londra'da tasdik olundu Macar Başvekili bir nutukla Almanyaya ve İtalyaya şükranlarını bildirdi; Macaristanda halk sokaklarda bayram yapıyor Suriye, Lübnan, Filistin Arabları grev ilân ettiler Grev esnasmda Kudüste gene kanlı hâdiseler oldu; çarpışmalarda 16 Arab maktul düştü Yakında yeni bir Çemberlayn Hitler mülâkatından bahsolunuyor Ege sahillerinde yapılan kaçakçıhk hareketleri Bir Yunan gümrük heyeti Kuşadasına gelerek ahnacak müşterek tedbirler hakkında görüştü Budapeşte 3 (a. ^ a.) Macarlar, t Viyanada verilmiş o j lan hakem karannı { bizzat îmredi'nin ağ j zından işrtmişlerdir. ı Mumaileyh, hakem I karan gelir gelmez radyo sarayına giderek bu karann esaLondra 3 (a.a.) Avam kamarası, sını memlekete mikhükumetin İngiliz Jtalyan itilâfınm rofonla bildirmiştir. mer'iyet mevkiine konulmasma dair olan Başvekil, heye takririni 138 reye karşı 345 reyle kabul canh bir sesle yüz etmiştir. binlerce Macar, Slo Aralarında Çörçil, Eden, Harold, vak, Rüten ve Al Nikolson ve Adams bulunan hükumet manın Macaristana taraftarlanndan birçoğu İngiliz îtalyan iade edilmiş oldu itilâfının mer'iyet mevkiine girmesine ğunu haber vermişmüteallik teklifin reye konulması sırasm tir. da müstenkıf kalmışlardır. îmredi, yirmi sene Lordlar Kamarasında ıstırab çektikten sonNihayet Çeklerde kalacağı anlaşılan Tıına üzerinde Bratislava'dan bir manzara Londra 3 (Hususî) Lordlar Ka ra tekrar Macaristamarası Hariciye Nazırı Lord Halifaks'ın na rücu eden mühim şehirlerin ve mevki ve bu hakemliğin gayesi, Avrupanın Çekoslovakyamn yeni bünyesi yüzünden sarizahatından sonra İngiliz İtalyan anlaş lerin isimlerini saymıştır. Mumaileyh, ihtilâf hakkında hakemlik sılmış olan bu kısmında muslihane teşriki masının tasvibini istiyen hükumet takririni müzakere ederek, 6 reye karşı 55 reyle etmek gibi nazik bir vazifeyi deruhde et mesai şartları vücude getirmek olduğunu miş olan büyük devletlere teşekkür etmiş söylemiştir. {Arkası Sa. 1 sütun 1 de] tasvib etmiştir. İngiliz Alman müzakereleri IIIIIMIIIIIIIIIIIIıııııııııııııııılllllllıtiMlllltlllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIia Berlin 3 (a.a.) Çemberlayn kabinesinde yapılmış olan tadilâtı, siyasî mehafil, bilhassa haricî siyaset icabından addetmekte ve İngilterenin haricî siyasetinin baska bir istikamet alacağı mana smı tazammun etmekte olduğu mütaleasını serdeylemektedir. Silâhların tahdidi meselesi hakLnda ayrri mehafil, Almanyanın halihazırda yapacak teklifi bulunmadığını ve hududlannda yapmakta olduğu tahkimatı durdurması hiçbir veçhile caiz olmadığı fikrindedir. [Arkası Sa 7 sütun 5 re] Radyo fiatlarının tenzili düşünülüyor Hükumet, bu hususta esaslı tetkikat yapmakta, yerli radyo imali de derpiş edilmektedir Tarihte : Büyük Deniz Muharebeleri Abidin Daver Nakleden: yakında Ankara radyo merkezinin haricden görünüşü (Ycam. 3 üncü sahifetnizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog