Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Viyana dönüşii Büyük millî roman MUverrih ve edib M. Turhan Tanın en gllzel eserlerinden Her kitabcıda bulunur. Jfll Çarşamba günüPariste büyük karışıklıklardan korkuluyor Sofyadaki Hükumet, amelenin umumî grevine mani olmak için umumî servis müstahdemlerinin bir kısmını seferber hale koyacak Balkan tesanüdü unanistanın sayın Başvekili General Metaksas, evvelki akjam Atina gazetecilerine hükumetınin dış siyaseti hakkında beyanatta bulundu. Ayni zamanda Balkan Antantı konseyinın de reisi bulunan muhterem Generalin sözlerini bütün Balkanlılar şüphesiz alâka ile okumuş bulunuyorlar. Balkan Antantı kurulduğu gündenberi Avrupa muvazenesini temin eden kuvvetlere bir yenisi katılmıştır. Daima müspet yolda çalışan bu taze kuvvet, Antantı teşkil eden devletlerin müşterek essridır. Ve bugüne kadar dünya sulhuna yaptığı hizmetlerle hayatiyetini itiraz kabul etmez bir surette ispat etmiştir artık. Biz, cenubu şarkî Avrupası milletleri, aramızda kurduğumuz birlik ve beraberlık bağlarile dünyanın bu parçasmda, bir çok milletleri gtpta içinde bırakacak bir huzur ve sükun havası yaratmı? bulunuyoruz. Fakat bu huzur ve sükun mefhumlarından hareketsizlik, bir şeye karışmamazlık manası çıkarılmamalıdır. Böyle dıişünenler varsa, onların feci şekilde aldandıklarını açıkça söylemeliyiz. Balkan Antantının yarattığı huzur ve sükun milletlerimizin, karşılıklı bir emniyet havası içinde başlanan medeniyet ve refah yolunda daima ilerliyebılmelerini temin eden bir vasıtadır. Huzur ve sükunu, hiçbir zaman gaye addetmiş değiliz. Bu itibarla, etrafımızdaki sulh çemberini hırpalamak istiyen en ufak kımıldanışlara bile lâkayd kalamayız. Mademki, insanhk ve medeniyet yolunda kimseyi rahatsız etmeden dinamik adımlarla ilerîemek gibi kutsî ve kutsî olduğu kadar kuvvetli bir gayemiz vardır, bizi yolumuzdan alıkoymak istiyecek teşebbüslere karşı müspet ve enerjik bir mukavemet göstermemizden daha tabiî ne olabilir? * * * Türk Yunan dostluğu, Balkan Antantınm temeltaşıdır. Bu hakikati kavramak için haritaya bir göz atmak kâfi gelir. Balkan devletlerinin, tabiî ve hayatî menfaatlerini düsünerek meydana getirdikleri teşekkül, Ege denizini iki yandan çevreliyen Türk Yunan dostluğuna dayanmaktadır. Muhterem Başvekil General Metaksası'n Atina gazetecilerine sbylediği gibi: Türkiye ile Yunanislanm münasebatı kimsenin meçhulü değildir ve bu dostluğun eovelce olduğu gibi şimdi de bozulmaz bağlara islinad ettiği açık bir hakikattir. Homer'in , ilâhlar tarafmdan işlenmiş harikulâde bir dantelâya benzettiği Ege kıyılan, msanlık nazarında hakikî mana ve kıymetini alabilmek için Türk Yunan dostluğuna muhtacdı. Diyebiliriz ki, binlerce senelik Ege medeniyeti bu dostluğa gebe olmanm tatlı ıstırabmı yaşadı. TürkYunan kardeşliği bir pölitika oyununa benzetilemez. O, tarihî bir zaruretti; günün birinde bütün şaşaasile doğacakb. Ve işte bugün, bu sarsılmaz dostluğun, bize ve etrafımıza emniyet verici manzarasile karşı karşıya bulunuyoruz. TürkYunan kaynaşmasının perçinleştirdiği sağlam temele dayanan Balkan Antantı, en hafif tabirle, kolay kolay yıkılamıyacak bir teşekküldür. Bu teşekkül, Balkan halklannın refah ve saadeti uğrunda bekçilik etmek üzere kurulmuştur. Yetmiş milyon insanm hayatı, doğrudan doğruya bu ahenge bağh olduğu gibi diğer Avrupa milletlerinin saadeti de büyük mikyasta gene onunla alâkadardır. Fransada n. İSTANBUC CAĞALOĞLÜ * D97arfoci 9P iHnnitocrin 1QQQ ! 0ZZ4 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: İstanbuL No. 246 rdZanCSI Zö IKinCIIcŞllIl lOüö Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısroı 24299 24290 umhurı günler Başvekil Ankaraya avdet ediyor \ KIRKYIL Büyük edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cidlik nefis bir eseridir. Her Kitabcıda bulunur Görülmemiş kaçakçılık! Ankara 27 (Telefonla) Zonguldak ve havalisile Karabükteki demir ve çelik sanayii tesisatını tetkik etmiş ve Çatalağzındaki liman inşaat işleri üzerinde de tetkikat yapmış olan Başvekil Celâl Bayar, yarm şehrimize dönecektir. Vatan vapurunun su deposunda külliyetli kaçak eşya bulundu Içleri kıymetli eşya ile dolu olan ve depodaki suyun üzerinde yüzen lehimli tenekeler musadere Dün Sofyada bütün edildi, suçlular Adliyeye verildiler seyrüsefer yasak edildi hâdise Başvekil Daladye dün bir nutuk söyliyerek halkı sükunete davet etti Sofya 27 ( a . a . ) Resmî bir tebliğde deniliyor ki: Nöyyi muahedesinin imzası yıldönü mü münasebetile nümayişlere mâni olmak için yapılan bütün ihtarlaTa rağmen dün bilhassa gencler tarafmdan mühim top antılar yapılmıştır. Polisin bütün tedbir ve gayretlerine rağmen tahrikâtçılar nümayişieri fesadcı maksadlan uğrunda istismar etmek isti yorlar. Hâdiselere mâni olmak ve alınan :edbirleri tatbik etmek için hükumet 27 ikinciteşrin pazar günü Sofya sokaklarında her türlü seyrüseferi tamamile yasak etmiştir. Kaçakçılık hâdisesine sahne olan Vatan vapuru Varna'dan yurdumuza son göçmen teşkilâtı memurları tarafmdan, şimdiye ka* kafilesini nakleden ve Karadenizde bat dar eşine tesadüf edilmemiş derecede bümak tehlikesi geçiren Vatan vapuru, li yük bir kaçakçılık meydana çıkanlmıştır, manımıza gelince, Gümrük Muhafaza lArkast Sa. 7 sütun 3 te] Tayyareci Sabiha Gökçen tedavi altında Bulgaristanın haricî siyaseti Pariste yapılan, protesto nümayişlerinden bir manzanı Parîs,27 (a.a.) , Konfedetasyonun muhtelif amele sendikalarına verdiği umumî grev emrinin kabul edihnesi neticeinde Fransa gelecek çarşamba günü 24 saat müddetle dünya ile tamamile alâkasınm kesilmesi ve umumî servislerinin felce uğraması tehhkesine maruz bulunmaktadır. Bununla beraber hükumet sendikala rın bu taarruzunu defetmeğe çahşmakta ve umumî servis müstahdemlerinin bir kısmını seferber bir hşle koymağa Kazır görünmektedir. Başvekil Daladye, halihazırda umumî nizamın idamesine matuf bir plânı tetkik etmekle meşguldür. Mumaileyh ordu ve polis şeflerile tekrar görüşmüştür. Başvekil Köseivanof encümende izahat verdi Bulgar Başvekili, Yugoslavya ve Türkiye ile olan ebedî dostluk paktlarına sadık kalacağını söyledi Sofya (Hususî) Bulgar haricî siya [ seti hakkında müzakerelerde bulunmak üzere Sobranya binasuıda toplanan Meclis Hariciye Encümeni, hükumetin takib ettiği dış sıyaset hakkında Başvekil Köseivanofun verdiği izahatı dinledi. Bu toplantıda, Hariciye Encümeni azalarmdan başka, muvafık ve muhalif bütün meb'uslar, nazırlar ve eski Başvekil ve nazırlar da bulundu. Hariciye Encümeni Reisi Govedarof içtimaı açarken: «Garbî ve cenubu şarkî Avrupada vukua gelen son hâdiselerden sonra hayatî ve gayri muntazır hâdiselerin sür'atle yekdiğerini takib etmekte olduğunu, binaenaleyh, parlâmento ile hükumet arasındaki rabıta ve anlaşmanm muhafaza ve takvıyesile haricî siyaset değişikliklerinde tam bir birlik ile hareket etmek icab ettiğmi» söyledi. Govedarof'un söylediği bu sözlerden sonra Başvekil KölArkast Sa. 3 sütun 6 da] Amelenin nümayişi Paris 27 (a.a.) Paris mıntakası Sabiha Gökçen amele sendikalan birliği dün akşam kış Ankara 27 (Telefonla) Nümune hasve lodromunda «kararnamelere karşı anesinde tedavi altında bulunan tayyalArkast Sa. 7 sütun 1 de] reci Sabiha Gökçenin sıhhî vaziyeti düzelmiştir. Fartı teessür dolayısile rahatsızlanmış ve hastaneye naklıne mecburiyet hâsıl olmuş olan Sabiha Gökçenin tedavisine bir müddet daha devam olunacaktır. îstanbul yeniden iki büyük müze kazanıyor Atatürkün ölü münden sonra, ona aid zerreler bile, manalaştılar. Ebedi Şefin eli değen, hatırası sinen herşey; yalnız temas ettiği değil, yarattığı, ya şattığı, ve bu arada hatta inkılâblarının silindirine çiğnettiği ne varsa canlı cansız, hareketli hare ketsiz ne varsa, bir araya toplamak için vaktimiz pek geniş değildir. Bu müzelerde Atatürkün hayatına ve inkılâb safhalarına aid vesika ve hatıralar toplanacak SovyetLeh paktı uzatıldı İki devlet arasmdaki münasebat istikrar kesbediyor Bulgar Başvekili Köseivanof ıııııııiıiııa IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIMIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII ııiMiıılılııııiııı Uzakşarkta bir hâdise Japon kıt'aları, Hangkong müstemlekesindeki Ingiliz karakolunu işgal ve buraya iltica eden Çinlileri öldürdüler Varşova 27 (a a.) Resmî tebliğ: Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri Litvinof ile Polonyanın Moskova elçisi Grzybovski arasmda son zamanlarda yapılan müzakere neticesinde a§ağıdaki hususat müşahede edilmiştir: 1. 25 temmuz 1932 tarihli ademi tecavüz paktı da dahil olmak üzere Polonya ile Sovyetler Birliği arasmda akdedilmış olan mukaveleler bütün şümullerile iki memleket arasmdaki münasebetlerin temelini teşkil etmektedirler. Beş senelik bir müddet için akdedılmış olup Vaktile, birkaç 5 Mayıs 1934 de 31 ilkkânun 1945 tarihimüteşebbis sinema ne kadar uzatılan ademi tecavüz paktı cı, onuncu Cumhuriiki devlet arasmdaki muslihane münasebetlerin idamesmi temine kâfı bir esas yet yılı bayramında teşkil etmektedir. bize en taze hüviye2. îki hükumet arasmdaki ticarî mütile hitab eden sıcak badelenin arttınlmasmı derpiş etmektesesini; filiml e r î n dirler. mahfazası i ç i n d e 3. îki hükumet mukavelelerle tespit saklamasaydılar, buŞehir ve İnkılâb Vesikalan müzelerinde bir koridor edilen münasebetlerine müteallik megün hiçbir mucize ile, ebediyen sükut eden Büyük adamı, varıncıya kadar, en küçük hayat tezahür selelerle, muallâkta kalan meselelerin ve son hudud hâdiselerinin müspet bir şeyeniden dinlemek kabil olamıyacaktı. O lerini kaydederdik. Mademki, bunu yakilde halledilmesi lüzumunda mutabıknu bu kadar çabuk kaybedeceğimizi bil pamadık, hiç olmazsa, aramızda dağılan tırlar. seydik, her gittiği yere, ardmdan bir filim hatıralarını bir araya toplamak işini ih Polonya ajansının izahı makinesi koşturur; binlerce gramofon plâ mal etmemeliyiz. Varşova, 27 (a.a.) Pat ajansı yukağını vecizelerile doldurur, teneffüsüne İArkası Sa. 7 sütun 4 tei Hankov'un sukutu üzerine Hankov Kanton şimendifer hattını rıdaki tebliğ münasebetile aşağıdaki tefllıııllıırııııııııııııııılııılılıılllllllıııpıııııpıllllılllıllllıllıiıııllı nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımnıı»""»''"''»»!" ıııııııııııııııııııııiMiıı işgal eden Japon sirleri neşretmeğe mezundur: Balkan Antantı azalan, titremek bil duklarma eminddrler. Londra 27 (a.a.) Pazar günü fından taarruz edildiği büyük başlıklarla «Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri Kuvvetlerinin asıl kaynağı da buradan miyen bir azhn ve imanla müspet vazifeLitvinof ile Polonyanın Moskova elçisi neşrolunan gazeteler içinde yalnız Sun neşretmektedir. Bu gazete, hâdisenin lerine devam ederken kendi hududlannı gelîyor, Grzybovski arasmda geçende yapılan day Ekspres Ingiltereye aid olan Hong kendi muhabiri tarafmdan telefonla veı aşan, pjsanî bir hizmet jf a eündkte Q\B NADl k§ng müjtemLeke^ine Japonyjhlar tara Sa, 3 sntm s LArkast Sa. 7 •ütun 8 tel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog