Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 27ftrindteşrin1938 Denizin dibine ilk sefer! Pıof. Pikar, denize dalacağı küreyi hazırladı Alim, şehir ve mamurelerile beraber Atlantik denizi derinlerine gömülen efsanevî Atlantid kıt'asının bulunduğu noktada denize girecek Cumhurıyet: Hallk sutyın u Kesme sekerler çuval içinde gidiyormuş Artvinde isim ve adresi bizde mahfuz biı okuyucumuzdan aldığımız mektubda deniliyor ki: «Kesme çay şekerleri son aylarda buraya hem az, hem de çuvallar içinde gelmeğe ba§ladı. Bu yiizden bir kilo kesme şeker alındığı va&it yarı yarıya toz çıkmakta, ayni zamanda şekerler kirlı bulunmaktadır. Bu hususta alâkadarlann nazarı dikkatini celbetmenizi rica ederim.> ÜNÜ GÜNÜN BULMACASI r 1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 11 • • • • • • • • • • • 1 1 m NEZLE BAŞ ve DİŞ AGRILARl SOGUK ALGINLIKLARI NEVRALJl K1R1KLIK K1RG1NL1K BüTüN AGRILARA G R i°P ' e Karşı yegâne çare » m m 1 BİR K AŞ E Kayıb aranıyor «Ben Selânik vılâyeti Langaza kazasının Bayramdere nahiyesi Sarıca Alı köyü ahalisindenim. Bundan 25 sene once Langazadan Iskeçeye mtıhacir olarak gıden Şaban kızı Hamidenin çocukları Ali, Said, Nimet, ve babaları Emin ile birlıkte kayıbdır. Kendilerini ve adreslerini bılen varsa ınsaniyet namına aşağıdaki adresime bıldirmelerini rica ederim » . Kumkapı Kuçuk Ayasofya Medrese sokak 12 No. da Durdane NEOKALMİNA Izmir Asliye Birinci Hukuk Dairesinden: İzmir Hazinei Maliyesi ile müddeaaleyhler İzmirde Gazibulvarında S. K. F. mümesşjlliğini ifa etmekte olan mühendıis Mehmed Tahir ve mumsileyhin • kefıli İstanbulda Galata Havyar hanmda 22 numarada zahire tüccarı Mehmed Şerafeddin aralarmda mütehaddis iaşe ve tedrisat masrafı olan 3410 liranın faizile beraber tahsili hakkındaki davadan müddeaaleyhlerden Mehmed Şerafeddinin ikametgâhınm meçhuliyetine mebni gazete ile ilânen tebligatı kanuniye ifa edıldiği halde yevmi muayyende gelmedığinden müddeı Hazine veklinin sebkaden talebi ile muhakemenin giyaben icrasına karar verilmiş olduğundan H. U. K. nun 938 inci maddesile mevaddı müteakıbesi ahkâmma te\rfikan yevmi muhakeme olarak tayin kılınan 23/12/938 cuma günü saat 10 da masarifi gıyabiyeyi temin ederek mahkemeye bizzat gelmediği veya vekil göndermediği takdirde gıyaben icra olunacak muhakemede kabul ve ikrar etmiş addolunacağı gibi başkaca cezai nakdî ile de mahkum edıleceğı tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. « 4205 » ( 8618 ) parazitlerden şikâyet Cihangır caddesinde Panorama apartımanında 2 numarada oturan okuyucularımızdan Muzaffer imzasile aldığımız bir mek tubda deniliyor ki: «Civarımızdaki. ihtizazat neşreden bazı tesisat ve âletler yuzünden, çok defa, radyo nesriyatını dinlemeğe imkân bulamıyoruz. 3222 sayılı TeLsiz kanununun 16 ıncı maddesi bu gıbi parazitlerin kaldırılması hakkmda kat'î hukmü ihtiva etmektedir. Herhalde, hiç kimse bu maddenin mahalli tatbiki olmadığını iddia edemez. Parazitlerin mevkiinı tayin eden hassas âletler vardır. Arzu edilirse bunlar çabucak bulunur ve izale edilir. Alâkadarlann nazarı dikkatini celbetmenizi rica ederim > Profesör Pikar meşhur balonununun penceresinde... Göklerin derinliklerine yükselme projelerini nedense yarıda bırakıp ümmanların dibine inmeğe karar veren Belçikalı Profesör Pıkar, bir yandan, denize dalacağı küreyi hazırlarken, bir yandan da Avrupa şehirlerini dolaşarak yeni projesi etrafında konferanslar veriyor. Son defa Parise uğrayan Profesör, orada verdiği konferansta, Kanarya adalannın garbinde bir noktadan denize dalacağını söylemiştir. Jül Vern'in maceralarla dolu denizaltı seyahatlerinı tasvir eden romanlarında, Profesör Pıkar'm Atlantik dibine inmek için tasarladığı projeye benzer fikirlere tesadüf mümkündür. Nitekim, Belçikah âlimin, bizzat tarif ettiği dahcı âleti hayalen gözönüne getirince, Jül Vernîifl TO. manlarındaki kahramanlara yaptırdığı harıkulâde hareketler akla geliyor. Profesör Pıkar, tepesinde, içi zeytinyağı dolu gayet buyük bir tulum bulunan, uskurlu ve kabili sevk bir küre içine girerek denizin dibine dalmak tasavvurundadır. Küre, suyun sathında hiçbir yere herhangi bir vasıta ile bağlı bulunmıyacağına göre, Pıkar, üç bin metre derinlikte istedıği gıbi gezip dolaşacak, işini bitirdıkten sonra, kürede mevcud ağırlığı dıbe bırakarak, kendisi zeytinyağı dolu tulum sayesinde suyun yüzüne çıkacaktır. Jül Vern'in seyahat ve macera romanları, bu romanların yazıldığı tarihtn bugüne kadar, insanlara biç şüphesiz pekçok fikirler ilham etmiş, fen sahasındaki terakkiler tahakkuk ettikçe, Jül Vern'in çok evvelden bu yenilikleri sezen dehâsmı hayret ve takdirle anmağa vesile teşkiî etmiştir. Profesör Pikar'ın da, stratosfere yükselişi, ki denizlerin dibine inişi fikrini de Jül Vern'den, yahud o nevi diğer müellıflerden mülhem olarak tatbika giriştiği iddia edilebilir. Bu fikirler, haricî tesirlerden tamamen âri ve sırf kendi tasavvurları mahsulü dahi olsa, kendisinden evvel bu işe teşebbüs eden pek çok kimseler bulunduğu için, fazla hayret uyandıracak mahiyette değildir. Bugün, Profesör Pikar'ın denizaltı seyahatinde efkârı umumiyeyi asıl işgal eden cihet büsbütün başkadır ve Belçikah âlimin teşebbüsündeki ehemmiyeti asıl arttıran da budur. Soldan sağa: : 1 Bir yemek (murekkeb kelime). 2 Duvar ilânı, sefıl. 3 Bir cemı edatmın ersi, bir fıstan şeklı. 4 Ters çevirın bir hayvan olur, arkasına bir «n» getirm çayır olur. 5 Bir sayı, bir emir. 6 Uzuvarımızdan, bir tavuk kemığı, alfabede ıki harf. 7 Bahrıyeli, evvelıne bir «s» getirin bir kus olur. 8 Ters çevirin bir Ingıliz l^raliçesinin adı olur, cani. 9 Bir tane, kılıc. 10 Vâsü olan mektub. 11 Zarif veçelirosız, bir hayvan. Yukarıdan aşağıya: 1 Fransanm payitahtına azimet eden iki kelime ve bir edat). 2 Anlatmalar, 'ski bir mabud. 3 Istek, usta. 4 Arkadaş, halı cınsinden, meşgulıyetın tersı. 5 Dans musıkismin tersi, cıld. 6 Baş ağrıtma, gulu seven buna katlanır. 7 Harferdeıı mürekkebdir, bir renk. 8 Eski bir Turk devletı, ıçılen seylerden, bir emrin ersi. 9 Kimsesız, gemıler mlsafirhanesi. 10 Telefonda soylenir, elbLseyi ısıtıp r bastırma. 11 Ekmek hazinesi, para 5 erine kullanılan kâğıd. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli Sovyet Tehnoeksport Fabrikalannın Yeni eserler ını ve bu adanın, semavî bir âfet neticeYeni Türk inde, bir gün ve bir gece zarfında deniEminönü Halkevinin ayda bir çıkar zin dibine gömüldüğünü kaydederler. Pek dığı Yeni Türk mecmuasının 71 inci saçok âlimler, bu hâdiseyi petolojik bir ma yısı ve Cumhuriyetin on beşinci yıl saldan ibaret telâkki etmişlerdir. Diğer nüshası intişar etmiştir. Bu sayıda: bazıları da, efsanenin, haddi zatında böyDr. Yavuz Abadanın (Cumhuriyet ve e bir esasa istinad ettiğini, yalnız, Atlan on beş yılhk hukukî hareketleri), M. :id adasının mevkiinde hatâ edildiğini söy Ragıb Kösemihalin (On beş yılhk müzik çahşmalanmız), Aziz Oğanın (Ar erler. Zamanımız coğrafya ve jeoloji âlimle keolojık çalışmalar ve müzeler), Zahir Sıtkı Güvemlinin (Edebiyatımızda ori, Atlantid'in mevcudiyetini kabul edilanlar), Hüseyin Namık Orkunun yorlar. Eflâtuna göre, Milâddan evvel (Riug Nular), îskender Fahreddinin takriben 9000 senesinde vukua gelen At (On beş yılda çıkan Halkevleri mecmulantid faciasının hakikatle alâkadar ol aları), M. Şakır Ülkütaşınn (Harf inkıduğunu gösteren birçok deliller, bir asır lâbımıza aid bir hatıra), Saim Kerim dan beri elde edilmeğe başlamıştır. Bil kalkanın (Cumhuriyet devr nde tiyatro hassa 1898 senesinde bulunan delil, bun hareketleri), Naci Yüngülün (Cumhu riyetin on beş yılında bayındırlık işlelarm en kuvvetlisi telâkki ediliyor. Bir kablo gemisi, o sene, Brest ile Kod ri Bizans), Hikmet Turhanın (îstanbul bibliyoğrafyası), Şeref Kayaboğaburnu arasına bir kablo yerleştirmekle zının (îzmit, Sabanca, Adapazarı) admmeşgulken, kablo birden bire kopmuştu. daki yazırlan vardır. Genclerle münevBu sırada gemd, Asor adalannın 900 ki verleri alâkadar eden yazıları toplamış lometre şimalinde bulunuyordu. Ve obulunan bu mecmuayı okuyucularımıza noktada denizin derinliği 3000 metre idi. tavsiye ederız. Kablonun suyun yüzüne çıkarılması iAnkara caddesinde İnkılâb Kitabe çin yapılan ameliye esnasmda, geminin ta vinde satılır. raklanna, o zamana kadar görülmemiş derecede garib bir kaya parçası takılmışAntalyada tır. Bu kaya parçası müzeye gönderilmiş, Dılek Kitabevi âlimler tarafından tetkik edilmiş ve pek NAiL KONUK şayanı dikkat bir neticeye varılmıştır. Bu Cumhuriyet gazetesinin ve bütün kaya, hava ile temas neticesinde donup gazete, mecmuaların, mekteb kitabta§ kesıilmiş, camlaşmış bir lâma parçası ları ve kırtasiye, fotoğraf levazımı idi. Yani, 3000 metre derinden çıkanlan nm tevzi yeridir. İsmet İnönü caddesi. bu lâma parçası, deniz dibindeki bir volBEYKOZ ORTA OKUL DİREKTÖRkandan fırlamış değildi. Şu halde, hava LÜĞÜNDEN: ile temas ederek donmuş olması, su satOkulumuz öğretmenleri tarafından hında mevcud bir topraktan çıktığını gös verilmekte olan konferanslardan ikın teriyordu. Bu toprak ise, o zamana kadar cısi öğretmen Etem Feyzi Gözaydın taefsaneden ibaret sanılan Atlantid'den baş rafından 3/12/938 cumartesi saat 2,30 da ka bir yer olamazdı. Atlantid'in mevcu verilecektir. Mevzuu (Tundra memle dıyetine, o tarihten itibaren kat'î bir na ketlerınde hayat) olan bu konferansa herkes gelebilir. zarla bakılmağa başlanmıştır. K İ E İ L [Y MİEİL EİRİBİC Aİ5İE R EİN • VİEİTİO 5İE H İİRİBİKİE • İİK IİL • CİA B A DİA N • KİEİP EİK • Çlö R E K EİMİİ • • F A N 1 L A M E Z U NİEİN • Z • N A K A L A R • K A F A 1N • • E H İ L • L EİY 10 ~m G E M İ DİE • A D A 11 VİE LJAIP E T •LRLAIN ROMANYA SEYRÎSEFAİN ÎDARESÎ Hareket edecek vapurlar DACİA vapuru 2 K. evvel cuma saat 9 da (Selânik, Telâviv, Hayfa, Beyrut ve Larnaka) ya. TRANSILVANİA vapuru 2 K. evvel cuma saat 16 da (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskenderıye) ye. Romanya Seyrisefain idaresi, müşterilerini memnun etmek gayesile 22 T. saniden itibaren yolcu bıletlerinde büyük tenzilât icra etmiştir. İstanbuldan cuma sabahı saat 9 da hareketle (Kdstence İstanbul Selânik Telâviv Hayfa Beyrut Larnaka ve Kıbrıs) arasındaki hatta Dacia ve Romanya posta vapurları tahsis edil miştir. Fazla tafsilât için Galata Yol cu Salonu karşısında Tahirbey hanmda îstanbul umumî acentahğına müracaat. Telefon: 4944949450. ı J • 4 > 10 11 Tenezzüh otomobillerî (M. 1) markah lüks ve zarif ve Kamyon şaselerl ( GAZAA) markalı ^ ^ geldi. Az sarfiyatla çok mesafe kateden fevkalâde tasarruflu olan otomobillerimiz rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. Türkiye için satış deposu: Galata Tünel civannda Perçemli sokak No. 19 İSMAİL HAKKI KOZACIOGLU YILMAZ A. SAMURKAŞ Perşembe Pazar No. 50 P b P N 50 Aleti nezdinizde ücretsiz yangın söndürücü bir memurdur. Galata istanbul Telefon : 41362 Telgraf: SAMURMAZ • İSTANBUL İşte Profesör Pıkar'm, tam o muazzam adanın battığı noktadan suya dalmağa teşebbüs etmesi, bu itıbarla bütün dünyanın nazarı dikkatini, bu cür'etkârane teşebbüse çekmektedir. Profesör, üç bin metre derinlerde, Atlantid'in, deniz altmda bina edilmiş azametli bir şehir halinde yükselen ankazını bulduğu takdirde, yalnız fen sahasında büyük bir muvaffakiyet kazanmakla kalmıyacak, belki o muvaffakiyeti küçük gösterecek kadar mühim bir tarihî hızmet ifa etmiş oProfesör Pikar'ın icad ettiği küreye gilacaktır. rerek denizin dibine yapmak istediği ilk Ve Profesör Pikar, bu teşebbüsünde . sefer için inthab ettiği Kanarya adalanmuvaffak olur, binlerce sene evvel batan nın garbindeki nokta, meşhur ve efsanev o efsanevî diyarı, küresinin lombozundan Atlantid'in bulunduğu yerdir. bütün ihtişamile seyrederek hakikati meAtlantid, tarihin en müthiş semavî âfet denî âleme bildirmeğe imkân bulursa, olarak kaydettıği bir felâketi hatırlatan bu 9000 seneden beri Okyanuslann dıbinde isim, ateş saçan \olkanlar; dağlara çıkan ebedî uykuya varmıs bir tarih faslının didalgalar; ezilen, parçalanan, boğulan, rildiğine, yakın bir zamanda, sinema peryanan, insan vücudleri arasında, mabeddelerinde sahid olacasız demektir. leri, binaları, şehirleri ve mamurelerile Atlantik denizinin derinlerine gömülmüş Profesör Doktor koskoca bir kıt'anın, onunla beraber yok olmuş adıdır. Milâddan dokuz bin yıl önce cereyan ettiği rivayet olunan bu emsalsiz felâketin hikâyesi, Eflâtun başta olmak üzere, eski müellıflerden birçoğunun kaleminden bizlere intikal etmiş, fakat bu çok eski tarihe aid olması sebebile, efsanevî ve şüpheli mahiyette kalmıştır. Yunan müellıfleri, pek uzak devirlerde, Yunanilerin, Atlantik denizinde, hergül sütunlan karşısında gayet büyük bir adadan gelen bir millet tarafından hücuma maruz kaldıkla Ürolog, Operatör Hastalarını bugünden itibaren pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada dört gün görebilecektir. Adres: Taksim Bahçesi karşısında Ceylân apartımanı. Dördüncü kat. Telefon: 49323 BAYLAR kUçiik bir ihmal insana bütün bir hayatı zehir eder. Unutmayınız k i : 1lırteki 10,3 lük 20,6 Iık 40 kuruştuurj ıt ı Beiıçet Sabit Erduran Her eczanede bulunur Bir Alman inşaat şirketınde mubayaat servisinde çalışmak üzere, türkçeye bihakkın vâkıf bir Türk genci aranmaktadır. İstiyeceklerin maaş miktarile tahsil derecelerini ve referanslannın bırer suretini ve birer fotoğraflarile «Beyoğlu posta kutusu 2293» e 1/12/938 tari^ H hine kadar bildirmeleri. mtm PREZERVATiFLERı ilân
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog