Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 İkincitesrin 1938 ^m Ankarada dün at yarışları yapıldı Hipodromda yapılan yarışlar alâka ile takib olundu Antara 26 (a.a.) Çok kalabalık bir meraklı kütlesi karşısında hipodromda yapılan bugünkü at yanşlarının nericeleri şunlardır: Birinci koşu: Dört ve daha yukan yaştaki yerli yarim kan îngiliz at ve kısraklarma mahsustu. Mesafesi 2,000 metre olan bu yarışm birinciliğini Fahri Ataçeri'nin Ceylâm, ikinciliğini Ahmed Inegölün Nazlısı ve üçüncülüğünü de Fahri Atlının Andran Budini kazanmıştır. Ikinci koşu: Dört ve daha yukan yaştaki halis kan Ârab at ve kısraklarma mahsustu. Mesafesi 1,800 metre olan bu yarışın birinciliğini Ahmed Gelişin Ünlüsü, ikinciliğini Receb Balkanın Ceylânı, üçüncülüğünü Saim Yılmazın Dervişi kazanmıştır. Üçüncü koşu: İki yaşmda ve hiç koşu kazanmamış Kalis kan tngiliz erkek ve dişi taylanna mahsustu. Mesafesi 1,200 metre olan bu yanşın birinciliğini Ferruh Ağanm Sifkapı, ikinciliğini Salih Temelin Batrayı, üçüncülüğünü Ahmed Atmanm Doru Kurdu kazanmıştır. Dördüncü koşu: Üç yaşmdaki yerli yarım kan tngiliz rkek ve dişi taylara mahsustu. Mesafesi 1,600 metre olan bu koşunun birinciliğini îsmail Aksoyun Lüksban, ikinciliğini Hüseyin Atakın Frigi, üçüncülüğünü M. F. Çakmağın Kopu kazanmıştır. Beşinci koşu: Üç ve daha yukan yaşta halis kan İngiliz at ve kısraklarma mahsustu. Mesa fesi 2,200 metre olan bu koşunun birinciliğini Bürkan Işılın Komisarjı, ikinciliğini Salih Temelin Taşpınarı, üçüncülüğünü, G. S. Omurtağın Ateşi kazanmıştır. Meraklandınız mı ? Hiddetlendiniz mi ? Korktunuz mu ? alınız. Bütün sinir buhranlannızı yatıştınr. Baygmlığımz, çarpmtınjz, teessürünüz geçer, derhal ferahlarsınız. Yirmi senedir N e v r o l Cemal'i kullanmıyan, seTmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalnız ismine benziyenler vardır. ( N e v r o l ) kelimesine ve ( C e m a l ) ismine dikkat ediniz. NEVROL CEMAL Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. Allahın yarattığı gibi saf ve tabiî hububattan yapılmış İngiltere Her sene olduğu gibi bu sene de mütarekenin yıldönümü (yirmıncisi) münasebetıle büyük merasim yapılmıştır. Yukanki resim İngiliz Başvekılini (on sırada sağdan birinci zat) ve bütün kabine azasını bu merasim esnasında gösteriyor. L Fransa Sessizce seyahatlerde bulunan meşhur tayyareci Amerikalı Lindberg ve karısı ansızm Paris'e gelmişlerdir. Burada koloneli ve refıkasını bir gezinti esnasında görüyorsunuz. Fransa Parıslılerm kış sporlarından manrum kaımamalan için bir sun'î skı pisti yapılmış ve geçenlerde herkese açılmıştır. Resmimizde genc sporcular sun'î buz üzerinde ski yaparken görünüyor. İngiltere: 7 îrlanda: 0 Manehoter şehrinde yapılan İngiltere Îrlanda millî takımları arasındaki müsabakayı İngiliz millî takımı 7 0 gibi pek büyük bir sayı farkile kazan mıştır. Ingilizler ilk devreyi 5 0 galib olarak bitirmişler, bu sayıların hepsini ikinci lik kulüblerinden Tottenhamm sağ içi Hall yapmıştır. Bu gollerin üçü, üç dakika içinde olmuştur. İngiliz takımı ikinci devrede iki gol daha yaparak maçı kazanmıştır. Bu maçı 40.386 kişi seyretmeş ve 20 bin lira hasılat olmuştur. Almanya Amerikanın Berlindeki sefiri Hugh Wilson Cumhur Reisi Rozvelt tarafından Vaşingtona çağrılmıştır. Resmimiz sefıri Berlmi terkederken yagonunun penceresinde gösteriyor. Hasan özlü unlarını Çocuklarınıza yediriniz. En yUkaek evsafa malik olduğu gibi ıtıbarile dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mUkemmelldlr, Vitamin Kalori Gıda Mercimek, Buğday, Türlü, Bezelya, Mısır, Macaristan Maruf İngiliz gazetecilerinden Lord Rothermer (ortada gözlüklü) Budapeştede tetkikatta buhinmaktadır. Yeni bir istasyon îzmir (Hususî) Devlet Demiryol ları sekizinci işletme müdürlüğü tara fından Ödemişte Topbaşı mevkiınde 15500 liraya yeni bir istasyon binası inşa ettirilecektir. Inşaata yakmda başlanacaktır. Pirinc, Yulaf, Patates, îrmik, Badem, Çavdar Özü Unlarını ıÇocuklarınıza Yediriniz. ingiltere Kral Jorj istasyonda Mısır Meclisin içtima devresi mutad merasimle açılmıştır. Yukanki Londrayı ziyarete gelen Romanya i resimde içinde Kral Farukun yer aldığı Kral arabasmm ve alayın Meclise Kralı Karol'u karşılıyor. (Veliahd gidişini görüyorsunuz. Prens Mışel vagondan inmek üzeredir.) yorum da sahiden çok iyi bir oyuncu... Çok sessiz oynuyor amma karşısındaki oyuncuların elinde nasıl kâğıd var, hepsini ayrı ayrı biliyor, sanırsınız!.. Bu kadar usta bir oyuncu ile nasıl olmuş da ilk gece ben de poker oynamağa kalktım, kendi kendimden utanıyorum. O geceki oyun yarıda kalmasaydı, hepimizi soya caktı. J F O T O AGAZiN Türkiyenin en^çok' okunan aylık salon mecmuası ye sordu. Artık, hasta demek bile doğru olmaz. İlkönce bizi iyice korkuttu amma şimdi büsbütün iyileşti, sayılır. Öyle değil mi?.. Siz ne dersiniz?.. Bedriye Satvetin elini tuttum: Bılseniz, dedim, sizi ayakta görünce nekadar sevindim. Bu yatak, size hiç yaraşmıyordu; sizi büsbütün hasta gibi gösteriyordu. Hele biraz da güverteye çıkar, hava alırsanız hepsi geçer, hepsi unutulur... Ben, hepsi unutulur, derken kadıncağız acı acı başını sallıyordu. Doktorla hastabakıcıya döndüm, biraz da onların gönlünü almak ister: Doğrusu, dedim, vapurda olduğumuzu belli bile etmediniz. Ayağımız karada olsaydı, gene bundan iyi bakılamazdı. Doktor: Şimdiden sonra, diyordu, bol hava, bol yiyecek... Birkaç güne varmaz, büsbütün iyileşir. Yalnız çok düşünmemeli, hiç üzülmemeli... Bedriye Satvet, gene öyle deminki gibi: Düşünmemek, üzülmemek elden gelir mi?.. Diye içînî çektî; aci acı gülümsedi. NEVROZİN Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. Haşmet, kam,aranın bir köşesinde ayakta duruyor, hiç söze karıştnıyordu. Belli ki gene sinir içinde... Rengi sapsarı, gözleri büsbütün çukura kaçmış... Yıllardanberi denizlerde dolaştığı için olacak, doktor Hikmetin yüzü kıpkırmızı olmuş. Haşmet, onun yanında cılız, çökük bir hasta gibi duruyor. Uç dört gün evvel, vapura bindiğimiz sırada nekadar canlı, nekadar renkîiydi. Bütün vapurun içinde ondan güzel, ondan alımlı hiçbir erkek yoktu. Bir iki günlük üzüntü zavallı çocuğu ne hale getirdi?.. Doktor, biraz da ona söylendi: Siz de kendinize iyi bakmalısinız!.. İleride çok acısını çekersiniz. Gencsiniz, ku\rvetlisiniz de bugünlük belki pek o kadar duymuyorsunuz. Sonra birdenbire çökersiniz; bir daha kendinizi toplıyamazsınız!.. Bol uyku, bol yiyecek; boş zamanlarmızda da kendinizi hiç yormağa gelmez. Geziniz, dolaşınız, arkadaşlarla konuşunuz, oyun oynayınız, üzüntülerinizi unutmağa çalışınız. Ancak böylelikle kendinizi kurtarabilirsiniz. Yoks,a, karışmam!.. sizlik çöktü. Onları biraz canlandıracak, neş'elendirecek yerde, onların matemi, onlann durgunluğu bana da geçti. O arada ne söylesem soğuk düşecek; nekadar güler yüzlü görünmeğe çahşsam, içim den gelmediği belli oluverecek!.. Onun için ses çıkarmağa bile korkuyorum. İlkönce söze başlıyan H,aşmet oldu: .. Önüne gelen bol bol öğüd veriyor. Uzülmemeliymiş, düşünmemeliymiş, gezip eğlenmeliymiş?.. Biz bu işin altmdan nasıl kalkacağız?.. Sağ kalacak mıyız, kendi canımızı kurtarabilecek miyiz, bünü düşünen, bilen yok!.. Feriha ile dayısını öldüren ac^am, hâlâ yakalanmadı. O bulunmadıkça bizim için de kurtuluş yok. OIup bitenler elvermiyormuş gibi, üstelik bir de kendi canımızm kaygusuna düştük. Aramızda öyle bir canavar var ki gözü dönmüş, önüne gelene saldırıyor. Haydi, ben neyse... Kendimi hiç saymıyonım. Hele bundan sonra yaş,amışım, yaşamamışım ne olacak... Fakat... Tefrika No 5 0 V O arahk Sadeddin Necmi ile Cevad Sami kol kola içeriye girdiler. Aman bu ne sevişme, nekadar yakmlık!.. Görenler, onları kırk yıllık arkadaş sanır!.. Sonra, dün gece, kendi aralarında birbirlerinin canma susamış gibi konuşuyorlar, ne olduğunu bir türlü anhyamadığımız o pazarlık arasmda birbirlerine diş bılıyorlardı. Şımdı bırdenbıre ne oldular, neden bu kadar içli dışlı oluverdiler?.. Demek ki anlaştılar!.. llkönce ikisi, başbaşa tavla oynamağa başladılar. Sonra yanlarına iki kişi daha geldi. Onlarla gene tavla oynadılar. Daha sonra, dördii birden bir köşeye çekildi. Poker oynamağa oturdular. Cevad Sami geçenlerde: Sadeddınin oyun oynayışı büsbütün tuhaf!.. O da hep başlalarının oyununa bakıyor, gözlerini onlardan ayırmıyor, ne Kumar, dıyordu, karşınızdaki o oluyor, bilmem!.. Sakm ikisi birlık oldu yuncunun ruhunu anlamak için insana pek lar, yolculan soymağa mı kalktılar?.. Dün büyük fırsatlar verir. Oyun oynarken, a geceki kavga da onun için miydi?.. deta bir psikoloji tecrübesi yapabilirsiniz; O aralık kamarot Nuri yanıma sokulo adamın iç yüzünü ortaya çıkarırsınız. du. Bedriye Satvet benimle konuşmak isHele pokerde blöf yapmak, yapılan blöf tiyormuş, onu söyledi. Gittim. Haşmetle leri sezmek, yakalamak, karşısındakinin doktor Hikmet de orada... Bir de kadın kâğıdını hesablayıp sırası gelince kaç hizmetçi var, hastaya bakıyor. Bedriye mak, başlıbaşına bir zekâ işidir!.. Herke Satvet, kanapeye uzanmış, oturuyor. Başsin kendine göre bir oyun oynayışı var tan ayağa kadar karalar giymiş, saçlan dır. Hiçbirininki ötekine uymaz. Adeta yeni taranmış, yüzünde hiç boya yok. parmak izine benzer!.. Ben, birisinin o Kadıncağız eskiden çok genc görünürdü; yun oynayışma bakayım, onun yüzünü şimdi de olduğundan daha yaşlı gösteriyor. Şu bir iki gün içinde oldukça zayıfbile görmeden kim olduğunu anlanm!.. O gece, onun böyle atıp tutmasına pek ladı da... Doktor, beni görünce: o kadar aldırmamıştım. Biraz da ağız Hastamızı nasıl buluyorsunuz, dikalabalıgı diye dinlemiştim. Şimdi bakı KEMAL RAG1B Nakleden: Durdu; uzun uzun Bedriye Satvete baktı; kendinden ziyade onu düşünüyor, Doktor Hikmet, biraz daha oturdu; bunu anlatmak istedi. Sesi o kadar sıcak, sonra hastabakıcı kadınla beraber çıktı. o kadar yürekten geliyor ki... Üçümüz yalnız kalınca ortalığa bir ses(Arkast var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog