Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

27 feinciteşrm 1938 CUMHUKİYET Kanser haftası İktısadî Jıareketler Mahrukat derdi îstanbulun ötedenberi sürüp gelen esash derdlerinin arasında ve belki de başmda, bir de mahrukat derdi vardır Alman bütün tedbirleri kendi lehlerine istismar etmeği gayet iyi bilenlerin çahşmalarile derd olmaktan bir türlü çıkanuyan bu mesele, bu sene de kendini göstermiştir. Matem ve neş'e memleketleri şefe malik olmasının Paris'e, Versay'a îçi taş gibi ağır veya Louvres'a sahib olmaktan daha kıybir kederle dolu bametli birşey olduğunu anhyacaklardır. şımızı artık yavaş Istikbal malum olsaydı yavaş yukan kaldınyor ve etrafımıza Aylarca evvel yağan ilk yağmurlarla bakıyoruz : Başka yükseltilen fiatlarda tereffü hâlâ devam memleketlerden hiçYazan: Dr. KÂZIM İSMAİL GÜRKAN ediyor. biri bizim gibi maiçinde değil; İşin garibi, şimdiye kadar odun ve kö tem Kanser dediğimiz vahim hastalığın temürünün bolluğu ile meşhur olan şehir ve fakat bunlardan çoğumı büyük dahilî ihdavisi için elimizde bulunan silâhlann en kasabalarımızda da bu sene mahrukat tilâflar kemiriyor. Meselâ Fransa! Gene kıymetlilerinden biri olan radyum bunher tarafında grevler yer yer patlak verdarlığı görülmekte bulunmasıdır. dak kırk sene evvel Pariste bir karı koca tarafmdan keşfedilmiştir. Curie, karıGeçenlerde, salâhiyettar bir ağızdan meğe başlamış. Parise giderseniz, bu yasile müşterek olarak bu keşfi yaptığı zayalnız İstanbul civarı ormanlannda 50 man ve koskocaman şehrin an'anevî neş'eman Sorbon Fen Fakültesinin fizik la milyon kental kesilmiş veya kesilecek va sinden hiçbir şey kaybetmediğini görürsünüz. Fakat bu, daha ziyade, turist eğBir milyar mark! boratuan şefi idi. Kendisi Alsas'da doğziyette odun bulunduğunu işitmiştik. O lendirmek için yapılan ticarî bir coşkun Bu rakamın azamemuştur, ve bir hekim çocuğudur. Pariste beyanatla şu vaziyet karşısında şaşıp kalluğa benzer. Asıl Fransanın içi kan ağ tini bütün riyazî ve fakülteyi bitirmiş, billurların evsafı üzemamak mümkün değildir. hyor. Çünkü hükumetin küçük bir zâfı malî dehşetile hisserine yazdığı tezile nazarı dikkati celbetMösyö ve Madam Curie Cumhuriyet hükumeti, senelerce süren bu memleketi îspanyaya çevirebilir. Pardebilmek için Almiş, harurî mevcelerin evsafı hakkmda götürmüştür (1894). Elele veren iki uzun tetkikler ve uğraşmalardan sonra or tilerin arası o kadar açılmış ve dahilî ih man Yahudisi olnazariyeler koymuş ve fizik laboratuaenerji, kafa kafaya da vermesini bilmiş man idaresinin klâsik ve prokrat ruhunu tilâflar o kadar büyümüş. Biz matem için mak lâzım. Çünkü nnda pek de bol olmıyan vesait içeler ve mütemadiyen çahşmışlardır. Izdi değiştirmek ve ormancılığıcnızı muasır te deyiz; fakat gözyaşı kadar yumuşak ol bir Yahudi Paris risinde mütevazı bir çalışma hayatı kurvaçları Vurtsburg'da profesör Rönt lâkkilerin icablarına ve mahallî ihtiyac duğu halde manaca ve kudretçe tam çe Sefarethanesinde bir Alman kâtibini ölmuştur. Onun en yakını, Eve Curie'nin gen'in, meşhur şuaatı yeni keşfetmiş bu lara uygun bir şekle getirmek için tedbir lik gibi sert bir bağla birbirimize sanla dürdü diye bütün Alman Yahudileri bu kitabındaki tavsife nazaran munis ve sollunduğu bir devreye raslar. Herkes bu ler almıştır. Cumhuriyetin bu sahada ilk rak, vahdetimizden ve enerjimizden bir parayı aşağı yukarı beş yüz bin Türk gun simasmın üzerinde taşıdığı dalgın ve harikulâde şuaatın evsafı, ecsamdaki fos tedbirlerini ihtiva eden 504 numaralı ka kırıntı bile feda etmiyoruz. lirası! ödemeğe mecbur oluyorlar. Fakat manalı gözlerle herkesin alâkasını uyanforesans ve floresans hassalarının tetkikile nundan 3444 numaralı kanuna kadar hep bu para, Alman Yahudi servetinin ancak Ben söylemiyorum! dıran bu mütevazı Fransız genci, çehreRahmetli Namık Kemal meşhur bir meşguldür. Curie ecsamm havası üzerine bu gayeye doğru ilerleyişini görürüz. FaTürkiye lehine bu mukayeseyi yapan, yüzde yirmisi imiş! HayTetimiz ikiye bösini çerçeveliyen taze sakalile Sorbon'un yaptığı bir seri muntazam mesainin so kat bir vaziyet vardır ki, bunun tamamen yalnız, kendi milletini ve bu arada biraz lünüyor: Hangibirine şaşalım? Verdikleri mektubunda: «Biz Sokrat gibi bir hakim, o zamanki genc âlim tipini temsil edi nunda ecsamda yepyeni bir hassayı, rad izalesi, elân kabil olmamıştır. da kendi şahsını metetmek istiyen bir tazminatın çokluğuna mı, sahib olduklan Russo gibi bir edib olabiliriz. Fakat îbyordu. Cemiyetlerde tebliğlerini büyük ni Sina gibi, Seyyid gibi, İbni Kemal giyoaktiviteyi bulmuş ve nihayet Radium Hakikat şudur: Bu memlekette hiçbir Türk muharriri değildir. Hayır! Ben bu servetin büyüklüğüne mi? Bu hesabca bir tevazu içinde yapar, mesaisinde muncismini keşfetmiştir. Keşif Pariste büyük zaman bu mahrukat sıkınhsı olmamak lâ satırlarla birçok Avrupalı daha garibi Alman Yahudileri dört Almanın daha bi, Humbold gibi bir âlim geçinmeğ» tazam ve muannid görünür, sadece pa kalkışırsak Haddimiz; bilmemiş, bir takım bir akis yapmış, îngiliz ve Amerikan ilim zımdır; böyle bir sıkıntıyı icab ettirecek Fransız muharrirlerinin büyük matemi canına kıyarlarsa bütün servetlerini tüket şarlatanlarla yoldaş olmuş oluruz» diyor. zar günleri bazı çay toplantılannda buakademilerinin şiddetli alâkasını uyan lunmak için laboratuarını terkeder ve o hiçbir sebeb de yoktur. Meselâ, geçen mizden sonraki ifadelerini tekrarlamış o miş olacaklar. Eğer Kemal, gencliğini tanıdığı Halil E« dırmış ve nihayet bütün cemiyetler, ilim Dehşet! Eğer cinayeti yapan Yahudi temin olgunluk devrini idrak etseydi erizaman Sorbon'a devam eden bütün gencne ormanlarımızdan 13,577,648 ken uyorum. Meselâ, işte Clement Vantel, mehafili bu yeni cisim üzerinde uğraşmalerin muhabbet ve hürmet halkasile çevtal odun ve 755,194 kental odun kömürü Fransanın ve Le Journale'm meşhur fık bu neticeyi bilseydi, canına kıydığı Al şilmez birer ilim şahikası olarak andığı ya, Curie'yi çağırıp konferanslar verdirrilirdi. Pierre Curie şöhretinin henüz başistihsal olunmuştur. Basit bir hesabla 4,5 ra muharriri, döktüğümüz matem yaşla manı öldürmeğe değil, yaşatmağa çalışır, büyük isimler arasına mutlaka onu da meğe başlamışlar, bizzat Curie'lerde nannı evvelâ istihzaya kaçan bir hayretle belki Paristeki Alman Sefarethanesine langıç senelerini yaşamaktayken Parisin milyon liraya yakın bir kıymet ifade eden sokardı, çünkü Halil Etem, her manasile mütenahi nişan, Nobel mükâfatı.. gibi karşıladıktan sonra hemen kendini toparl} her gün bir şişe kuvvet şurubu taşırdı. Simal istasyonunda trenden inen Polonhakikî bir âlimdi. taltiflere nail olmuşlardır. Pierre Curie bir yekun... Senelerin devrettiği stokları yarak bütün samimiyetile alkışlıyor ve yalı bir genc kızm bindiği arabaya SorKokuların rehberliği da nazarı itibara almadan ve istihlâki Ilmin mahsulü eserdir ve her âlim, mebundan sonra da mesaısine nihayet ver ilâve ediyor: «Fransada hiçbir ölü, mubon'un adresini vermiştir. Yıllardanberi Bir mimar mecdeniyet âlemine eserler armağanlıyarak memiş, bilâkis laboratuarını tanzim ve büyük şehirlerimizde çok artmış olan hakkak ki, gözyaşı guddelerini bu dereÇarlık Rusyasının istibdadını çeken bir aden kömürü ve emsali kömürleri de bir ce harekete getirmeğe muktedir değildir: muası yazıyor: «Bir adını ölmezleştirir. Bay Halil Etem tevsi ederek radyumun evsafı üzerinde ailenin 1867 de dünyaya gelen bu en tarafa bırakarak sadece bu miktarın mem Biz neş'ede kederden daha ziyade taşkı adamın gözlerini bağde Osmanlı meskukâtı katalogu, Islâmî yeni yeni araştırmalaıa koyulmuştur. P . küçük kızı, idealist Maina Sklodowiska lasalar ve Taksim kurşunlar katalogu, Kayseriye şehri, DüCurie 1906 da bir araba kazası netice leket istihlâkinden fazla olduğunu söyli nız. Hatta bir matemin millî olması, nunihayet emeline kavuşmak, Sorbon'da veli islâmiye tarihi, Yedikule ve Camilesinde anî olarak ölünce, hayatı baştan yebiliriz. Şu halde bu vaziyet, nereden uklardan başka yerlerde, herkese ittifak meydanına getirsele. okuyabilmek imkânmı hatırlamış bulunuve «neredesin?» dirimiz gibi herbiri derin tetebbüler mahsulü doğuyor? başa ıstırabla, fakat teselli veren yalmz la sirayet eden bir keder uyandırması yor. Babası Varşova'da bir lise hocası ye sorsalar, bu adam eserler bırakmakla beraber yıkılmaz bir hatırdan geçmez. Sevmenin tam manasile bir ilim pasyonile dolu olan Madam CuF.G. iken annesini ve bir kız kardeşini kaybethemen «Taksimdeyim!» diyecektir. Çün fen mabedinin de mimarbaşılarmdan biri Fransızlar hiç kimseyi sevmezler. A h ! rie gene mesaisine devam etmiştir. Fransa jniş, diğer kız kardeşine Pariste tıb tahkü bunu oradaki umumî aptesanenin ko Idu. Bizde, her tarafta kin eksik olmaz!» Kolejinde (Kolej de Frans) ve Sorbonsili ettirebilmek için kendisi hususî derskusundan anhyacaktır.» İstanbul müzelerını hatırlatmak istiyoda Curie'nin bıraktığı kürsüleri dolduraMuharririn hakkı var. Şüphesiz bu kaler vermiş, zaruret yüzünden lise tahsiliBu fıkrayı okuyunca düşündük: Te rum. Eğer Halil Etemin kardeşi Hamdi cak, radyo aktiviteyi okutacak adam adar diş gıcırtısı iyi birşey değildir, bir ni birkaç defa terkedip tekrar başlamak rayan üniversite, ona karısmdan daha samilletin dişlerini dökebilir. Fransızlar da vekkeli değil, Istanbulda anadan doğma Bey merhum olmasaydı bugün Türkiye, suretile tamamlamış, yoksulluğun, ıstıraelbette sevmesini bilen bir millettir, fakat körler bile yollarını kolayca buluyor ve muhakkak ki, müzesiz kalacaktı ve bütün lâhiyetli bir halef bulamamış ve bu ha bın, ailevî ve içtimaî felâketin envaını Halk Partisi kaza kongreleri, dünden sevginin millî şekillerini ya unutmuş, ya rahatça yürüyorlar; demek onlara yalnız dünya âlimlerini ilgilendiren müzemizderikulâde kadın gerek Sorbon'da, gerek görmüştür. Hayalinde yaşıyan ve büyüitibaren toplanmaya başlamıştır. Dün Vihud henüz tatmamış görünüyorlar. Bunu Taksim meydanında, hatta Harbiye du ki eserlerin çoğu yâdellere taşınacaktı. Curie Enstitüsünde vefatına kadar kuryen tek bir emel, bu uzun boylu, sarışla lâyet murahhaslan da hazır olduğu halhatırladıklan veya denedikleri gün, birrağmda değil, İstanbulun birçok semtle Hamdi Bey, o müzenin hâliki, Halil Elan vermiştir (temmuz 934). Polonyah kızı hayata bağlıyor: Sorbonde, Beyoğlu kazasile Kartal, Sarıyer, Betem Bey de bu hâlikin muavini, muzahiri milletin «gözyaşı guddelerini bu derece rinde kokular rehberlik ediyor! da fizik okumak! ve onun ölümünden sonra da mütemmimi şiktaş kongreleri toplanmtştır. Beyoğlu kaHastalık insanlar için, onunla müca SERVER BED1 arekete getirmeğe muktedir» büyük bir Sorbon'un kapısına vardığı zaman dele ve muvaffakiyet nailiyeti de büyük zasındaki toplantıda Kaza Başkanı Mekoldu. Samimî olarak itiraf edelim ki İsduyduğu heyecanın ilme olan aşkını bı insanlar içindir. Curie'ler gayrimalum bir ki Hikmet, aza derecelerinin yoklamasıtanbul âsarı atika müzesinin tesis şerefi raktığı notlardan okurken ürpermemek cismi ortaya koyarak ilmî bir keşif yap nı yapmış, murahhasların tamamen gelyalnız ve yalnız Hamdi Etem Halil Emümkün değil. Yaşh babasını, yoksul mışlar, fakat o cismin kanser gibi en va diklerini söyliyerek kongrede bulunanları em kardeşlere aiddir ve bu müze, bir Süyuvasını arkasmda bırakarak yabancı bir him bir hastalığa faydasını temin ederek Atatürkün aziz hâtırasını tazimen üç daeymaniye ve bir Ayasofya gibi yurdu muzun milyarlar değer abidelerinden biri ülküye koşmuş olan bu ateşli talebe, fran insanhğa en büyük yardımı temin etmiş kika sükuta davet etmiştir. Bu sükutu müoîduğu için Halil Etem ve Hamdi Etem, sızcaya pek de vâkıf olmadığı halde lerdir. Kötü ve küçük bircok ihtirasîarla teakıb kongre için Şişli Kamunu Başkamimar Sinan ve mimar îzidor gibi adlakurları hergün daha dikkatle takib edi dünyayı kavuranların yanıbaşında böyle nı Refet Güner Başkan ve İstiklâl Liseını ölmezleştiımişlerdir. yor, derslerde daima ön sırada yer tutu feragatli ve insanî ihtiraslara malik olanMüdürü Şükrü Asbaşkan seçilmişleryor ve not alıyor. Rahmetli Halil Etem, Avrupada !arı görmektir ki insanları insanlığa bağYıllar onu muhitine, derslerine daha lar. Curie'ler insanhğa şeref ve Ilime dir. Vazifesi nihayete eren eski idare, iki )kudu. Berlin'de orta, Zürih'te ve Nevyork 26 (a.a.) Amerika Birleşik Viyana'da yüksek tahsil gördü. Faalıstırmış, doktorasını vermiş ve kimyada ümid katan büyük insanlardır. Bugün yıllık mesai raporunu okumuş, Parti teşLozan, 26 (a.a.) Anadolu ajansıdevletleri Hariciye Nazırı Cordel Hull, kat o memleketlerden kuru bir şehaçalışmağa koyulmuştur. Etrafmda gittik her ikisi de toprak altında, fakat isimleri kilâtma aid iki yıllık ihsaî malumat ver nın hususî muhabri bildiriyor: çe artan erkeklerin alâkasma mütemadi dünya tarihinin seref sahifesinde bulunan miştir. Bundan sonra Mekki Hikmet, Büyük Şefimiz Atatürkün cenaze me dün akşam Amerikan heyetile birlikte, detname ve kof bir kafa ile dönmedi, Sanlâclara vapuru ile Lima'da toplanaen ağır ve en kıymetli bir irfan hamulesi ve inadcı bir şekilde redle cevab veren bu iki büyüğü, keşiflerinin kırkıncı yıl Türk milletinin büyük eleminden bahset rasimi münasebetile Lozan Türk Talebe miş, yarın, bugünden daha kuvvetli ol Cemiyeti Ündversite salonunda bir toplan cak Panameriken konferansma iştirak taşıyarak yurda geldi, tam elli yıl o hagenc Mania bir pazar günü tanıdığı bir dönümünde saygı ile selâmlıyoruz. etrnek üzere hareket etmiştir. mamız lâzım geldiği için silâh ve işbaşı etmuleyi nur halinde avuc avuc, etek etelc Polonyah ailenin evinde Curie ile vakıntl tertıb etmiştir. Toplantıya Lozan hü Hull, vapurun hareketinden evvel AOperatör memiz lâzım geldiği icab ettiğini, Ata umeti erkânından bazıları, Üniversite merikanın Berlin büyük elçisi Vilson'la ve eser eser bize verdi. dan temasa gelmis, bu tanışmanın orjt»ıkce Kâzım İsmail GÜRKAN O, ingilizce, fransızca ve almanca biartan safhaları iki genci izdivaca kadar Kanser Konseyi azasvndan türkün 19 Mayıs 1919 da Samsunda rofesörleri, gazeteciler, Lozanlı Türk görüsmüştür. Vilson, bu mülâkatı mü Türkehne doğan Güneş olduğunu, bu ta dostları, Cenevre talebeleri, Lozan ecne teakib Reisicumhur Ruzvelt'i görmek lirdi. Tarihî eserleri, vesikalan asıllarmrihin en büyük bir dönüm noktası bulun bi talebe cemiyetleri iştirak etmişlerdir. üzere Warmsprings'a hareket etmiştir. dan okuyup tahlil ve mukayese edeceK vâkıftı. duğunu, bundan sonra hız alan Türk Hatiblere mahsus kürsünün arkasında Amerikalılar arasmdaki tesanüd kadar da arabcaya, farsçaya Buenos Aıres 26 (a.a.) Ekuatör Türkçesi, Muallim Nacileri imrendirecefc milletinin asırlann çerçevesini yaracak Türk bayrağının üstünde Atatürkün rekadar harikalar yarattığını, 10 teşrinisa simleri asılı idi. Talebe cemiyetleri reis hükumetinin Lima Panamerikan kon derecede selis ve metindi. En büyük me(Baştarafi 1 inci sahıfede) feransma iştirak etmemeğe karar ver ziyeti ise kelimenin bütün kuvvetile na> (Baştarafi ı tnci sahıfede) ni 1938 de o Güneşin bir daha batma leri talebe cemiyetlerine mahsus resmî elde bir değiştirildiğini, bu suretle, edinimesi üzerine Arjantin Cumhurreis1' ve ticareî meseleler kalmıştır. mak üzere Türk milletinin şeref ve vakar biselerile ve bayrakları mateme bürülü o Cantilo, Ekuatör'ün Buenos Aires se muslu, kelimenin bütün sümulile vatansever olmasında tebarüz ediyordu. Biz hiç kimseden birşey istemiyoruz, !en hasılatın da masrafı güçlükle kapata la dolu kalbinde doğduğunu söylemiştir. larak bulunuyorlardı. Türk Talebe Cefirini davet ederek Lâtin Amerika mil bildiğini iddia etmektedir. nasıl ki kimse de bizden, dostluğumuzdan Ona nekadar yansak yeri ve onun her Hesab ve dilek encümeninin raporları miyeti Reisi Ferzan Aras celseyi açarak letleri arasmHaki tesanüdün muhafazaOtobüs servisi türlü sitayişe değeri vardır. başka, bir.şey istemiyor. Yunanistan tarakabul edildikten sonra idare heyetinin se hazırunu bir dakika «sükut» a davet etti. smı teminen Ekuatör'ün de konferansa Tramvay şirketi, 936 senesinde İstanM. TURHAN TAN fndan müz'ic addolunacak bazı talebler çimine geçilmiş, aslî azalıklara Mekki Ve ilk sözü Üniversite Rektörüne verdi. bir mümessil göndermesi arzusunu iz bulda 60 mılyon yolcu taşımış, fakat bu hiçbir zaman ve hiçbir şekilde formüle Rektör, Lozan Üniversitesi namına har etmiştir. Hikmet, Hasim Refet, Ekrem Tur, Hüsedilmiş değildir. Zaten Yunanistan, mus miktar bir sene sonra 65 milyona yükselNevyorMa fır^nadan 34 nü Gökbucak, Mehmed Ali Haşmet, Ba Türk talebelerine candan taziyetler sunRembrant'ın meşhur bir lihane dahi olsalar bu kabil talebleri dü« miştir. 937 nin son dört ayında otobüs du. ha Aytürk, Ilhami Bulak, Vilâyet topkişi öldü tablosu bulundu manca bir hareket sayacaktır. Tekrar e servisinin başlamasına rağmen yolcu mik lantısma da delege olarak Mekki HikBundan sonra Profesör Morff, OsNevyork 26 (a.a.) 36 saat devam eBrüksel 26 (a.a.) Alenî bir satış tarının artması nazarı dikkati celbetmiş, d^yim ki şimdiye kadar böyle bir vaziyet met, Haşim Refet, Ekrem Tur, Celâl manlı İmparatorluğunun sukutundan baş den şiddetli bir kar fırtınası neticesinde nasmda yüz franga satın alınmış olan fakat bu tezayüdün yolcu nakliye ücrethâdis olmuş değildir. lıyarak Türk Cumhuriyetinin ilânını, A mühim hasarat kavdedilmiş ve yollarda bir tablo Ultra Violet şualarile bir tet lerinin indirilmesinden ileri geldiği anla Said, Sükuti Keçeci intihab edilmişlerdir. bircok kazalar olrcıustur. S'mdive kadar kike tâbi tutulmuş ve bu tablonun res • Yunanlılar kendi hududlarının içinde Müzakere esnasında Cumhuriyet Halk tatürkün yeni Türkiyeyi nasıl yarattığını şılmıştır. 34 kişinin öldüğü ve birçok kisilerin de sem Rembrant'ın meşhur eserlerinden en kat'î bir emnivet içinde mes'ud yaşıyaanlattı ve Atatürkün hayatına dair uzun Otobüs işletmesini üzerine alan Bele Partisinin remzi olan altı ok üzerinde de varalandığı anlasümıştır. 50 000 kişi bin olduğu anlaşılmıştır. Takriben iki bir söylev verdi. bilirler. Yalnız Yunan hududlarının hnrb diye, Avrupaya yeni otobüsler sipariş e görüşülmüş, bilhassa türkçenin her yerde karları kaldırmakla meşguldür. asırdanberi kaybolmuş olan bu tablo Müteakıben Profesör Sekretan, Atahalinde aşılmaz kayalar halinde olduğu debilmek için Tramvay şirketinin satın hâkimiyeti mevzuu bahsedilmiştir. üstüste iki kere boyanmıştır. Yunan Maarif Nazırı türkün Türkiyesindeki yeni hukukî vaziiçin değil, ayni zamanda en kuvvetli dostalınma müzakeresinin neticesini beklemek Rachhel'in çocuklanna aglamasınj istifa etti luklar tarafından beklenildiği için.» Romanya Kralı, Göring'le yetle eski hukukî vaziyeti uzun boylu tahkararındadır. Satış işi bitirilerek Tramvay tasvir etmektedir. Tablo, Rembrant'ı lil ederek hazıruna Türk Cumhuriyetinin Atina 26 (a a.) Maarif Nazırı Ge şirketi Belediyeye devrolunursa, otobüs görüştü son sdstem hukukî cihazmı anlattı, bun rogakopulos istifa etmiştir. Maarif Ne mzasmı ve 1634 tarihini taşımaktadır. Avusturyanın eski borcları servislerine devam şekli aynca tayin ve Berlin 26 (a.a.) Bugün Romanya dan sonra Sevr ve Lozan muahedeleri z^reti islerini, muvakkat bir zaman için Danimarkada mi'him bir ca Berlin 26 (a.a.) Alman maslahat tespit edilecektir. Kralı Karol ile Göring arasında Lâyp muhteviyatını hukukî cepheden tahlil et Başvekil General Metaksas tedvir eylisusluk sebekesi keifedildi güzarı dün, henüz halledilemiyen Avuszig'de bir mülâkat vuku bulmuştur. Gö ti. Lisaniyat iktisadiyat, içtimaiyat saha vecektir. Kopenhag 26 (a a.) Üç gün evve] turya borclarınm Amerikaya aid olan Yugoslavyanın Istanbul konrüşme bilhassa iki metnleket arasmdaki larında Türkiyede tahakkuk ettirilen şeyKopenhag'da mevdana çıkarılan casu kısmı meselesi hakkmdaki Alman no solosu tekaüde sevkedildi men ayni roealde sözlerle taziyetlerini bilekonomik münasebetlerin inkişafına ta lerden bahsetti. luk teskilâtı hakkmda yapılan tahkika1 tasma Amerika tarafından verilen ce Belgrad 26 (a.a.) Niyabet meclisi dirdiler. neticesinde bu teskılâtm zannedildi&in' vabı Hariciye Nezaretine tevdi etmiş tarafından isdar edilen bir kararname, alluk etmiştir. Görüşmeden sonra Göring Bundan sonra ecnebi talebe cemiyetBundan sonra Reis Ferzan Arasın da den daha geniş olduğu anlaşılmıştır, tir. Notanın muhteviyatı henüz malum Yugoslavyanın İstanbul general kon hususî treninde Krala ve veliahde bir öğ leri reisleri de söz aldılar. veti üzerine Türk talebeleri Türk Cum Teşkilâtın Goteborg, Malmoe ve Hel olmamakla beraber iki hükumetin nok solosu Radovan Şumenkoviç'in teka le ziyafeti vermiş ve Kral öğleden sonra Alman Talebe Cemiyeti Reisî, aziz huriyetini ve Türk istiklâlini ilelebet mu singborg'da subeleri olduğu tesbit edil tai nazarı arasında mahsüs bir fark üdlük hskkmı kullanmasma müsaade seyahatine devam ederek General Gö Türk arkadaslarına taziyetlerini sundu. hafaza ve müdafaa edeceklerine dair and miştir. Şimdiye kadar tevkif edilenleriı oıevcud olduğu tahmin edılmektedir. 1 etmektedir. 1 ring de Berline dânmüştür. pv'Vtari otıırıı Diğer talebe cemiyetleri reisleri de he icmislerdir. "' İlim alem:inin en mühim iki siması: Curie'ler PAZARDAN PAZAPA PENCERESİNDEN Matem ve neş'e memleketleri Ben söylemiyorum! Istikbal malum olsaydı Kokuların rehberliği Bay Halil Etem tatürkün sanki ebediyette de hizmetinde bulunmak ve bu şerefi her yurddaştan önce kazanmak ister gibi büyük matemimizin başlanğıcında aramızdan ayrılanlardan biri de yüksek âlim, yüksek mütefekkir, yüksek tarihçi Bay Halil Etemdir. O, hepimizin Atatürk için ağladığımız günlerde gözünü dünyaya kapadığı için sessiz göçmüş gibidir. Hakkını tarihten alacaktır* Ve bizden sonraki nesillerin mersiyelerini dinliyecektir. Fakat ben yıllarca irfanından nur aldığım bu büyük adam hakkmda, birkaç satır yazmaktan kendimi alanıadım ve bunu bir şükran borcu saydımî Halil Etem, ilmin Beyazıd meydanındaki Küllükte ve Babıali kaldırımlarında dost dudakların mübadele ve birbirlerine ihda ettikleri manasız bir kelime olduğu böyle bir devirde en seçkin âlimimiz sayıIacak kadar olgun bir şahsiyetti. llimsiz âlimler, esersiz bilginler belki Halil Etetni tanımazlardı. Lâkın Lâypzig Üniversitesi onu bir üstad olarak kabul etmiş, adına, profesörler defterinde yer vermişti. Bal Üniversitesi, Paris ve Londra ilim cemiyetlerinden belki yirmi tanesi, Amerika darülfünunlarından birçoğu, fahrî felsefe ve fahrî arkeoloji doktoru unvanmı vererek onunla nispet tesis etmeği şeref bilmişlerdi. A MösyÖ ve Madam Curie bundan kırk sene evvel radyumu keşfetmişlerdi; kanserin tedavisi için bugün en kuvvetli silâh budur Halk Partisi kaza kongrelerine başlandı Lozanda yapılan büyük merasim Pan • Ameriken konferansı Ebedî Şefimizin hatırası taziz edildi Nazırlar Lima şehrine hareket ettiler M. Metaksas'ın mühim beyanatı Tramvay Şirketinin satın alınma miizakereleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog