Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 tkineitesrin 1938 n JL>MUHAREBELERi Nakleden: ABİDİN DAVER TARiHDE BÜYİJK DENİZ ( Şehir ve Memleket Haberleri Deniz Bankın yeni Yeni istimlâkler Dün bir motörde alacağı vapurlar Azabkapı ile Şişane yoyangm çıktı Siyasî icmal Paristeki görüşmeler Tefrika No. 16 kuşıı arasındaki sahanın Beşer bin tonluk iki genc açılmasına başlanıyor Kaptanla bir tayfa gemi için temaslara mutlak bir ölümden Azabkapı ile Şişhane yokuşu arasınTrova muharebelerinden bir asır evvel, Giridin daki sahanın açılmasına ve bu saha üzebaşlandı güçlükle kurtarıldılar rindeki bir kısım emlâkin istimlâkine kasatvet ve azameti çökmeğe başlamıştı 3. Giridliler ve Fenikeliler şu, Milâddan evvel 1400 senesine tesadüf eder. Bu izmihlâlin, Girid devletini donanmasız bırakan çok büyük bir afet veya felâket neticesinde vukua geldiği ve Giridi, başka bir cihangir ırkın, şüphesiz, Yunanlıların istilâsına maruz bıraktığı tahmin ediliyor. Müstevliler, Girid şehirlerini ve medeniyetini kan ve ateş içinde, imha etmişlerdir. Girid, Akdenizdeki hâkim sevkülceyşî vaziyeti sayesinde, tekrar deniz hâkimiyetini elde edebilirdi amma sonsuz dahilî harbler, buna mâni olmuştur. Deniz Bank, bir yandan yeni bir seri vapurun siparişi ve altı şilebin mübayaası için temas ve müzakerelerde bulunurken diğer taraftan da çok genişlemiş olan kabotaj hatları ihtiyaçlarını âcilen karşılamak üzere mümkün olduğu kadar genc gemiler satın almak için bazı firmalarla müzakereye girişmiştir. Öğrendiğimize göre, Deniz Bank, îngiliz bandıralı ve Kanada hattında çalışan beşer bin tonluk iki genc gemiyi satın almak üzere temaslarda bulunmaktadır. Bu gemilerin 22 şer mil sür'atleri olduğu ve yalnız yolcu aldıkları haber verilmektedir. Bu itibarla gemiler, Deniz Bankın yük nakliyatile yolcu nakliyatmı ayırmak hususundaki prensiplerine uygun gelmektedir. Bu vapurların almması üzerinde henüz mutabakat hâsıl olmamış bulunmakla beraber bu mutabakatin husulü pek muhtemeldir. Diğer taraftan yeni yaptırılacak vapurların siparişi için de îngiltereden alınan krediden istifade edilecelctir. îngiliz tezsânlarile uvusulmak üzeredir. rar verilmişti. Istimlâk edilecek binalar tespit olunmuş, sahiblerine Belediye tarafmdan tebligat yapılmıştır. On beş günlük itiraz müddeti zarfında itiraz edecek kimselerin itirazları tetkik olunacak, sulhan istimlâke rıza gösterenlerin de istimlâk muamelesi ikmal edilecektir. Bir taraftan bu kısmın istimlâki devam ederken bir taraftan da Atatürk köprüsünün Unkapanı cihetinde başlıyacak olan istimlâk işine aid hazırhklar yapılmaktadır. Yakmda bu tarafta da faaliyete geçilecektir. Şişli ile Ayazağa köşkü arasında binicilere, otomobillere ve yayalara mahsus olmak üzere üç kısımhk asfalt yolun projesi Belediyece hazırlanmıştır. Yakmda bu yolun inşaatı münakasaya konarak ameliyata baslanacaktır. Gîridliler ve Fenikeliler Bu tefrikaya mehaz ittihaz ettiğim eser, Salamin ve Aksiom'dan sonra, 1000 sene birden athyarak, Akdenizden Baltık ve Şimal denizlerine, Yunanhlardan, İranhlardan, Mısırlılardan ve Fenikelilerle Romalılardan sonra, Simal adamlarına, Norveçlilere, Danimarkalılara, İsveçlilere geçiyor. Kartaca Roma, Yunan İsparta ve Bizans Arab muharebelerinden bahsetmiyor. Bu atlayış, Akİşte yeni keşfedilen bu tarihî hakikatsiom'dan itibaren geçen 1000 küsur sene içinde Akdenizde mühim deniz mulıare lere göre, Fenikeliler, Giridlilerden sonbeleri vuku bulmamış olmasından ileri ra denize hâkim millet olmak şerefini gelmiyor. Orada Salamin'den ve Aksi kazanmışlardır. Avrupa tarihçileri, Feniom'dan evvel ve sortra birçok deniz mu kelilerin, menşeleri itibarile denizcilikle harebeleri olmuştur. Onun için Milâddan asla alâkaları olmıyan göçebe ve çoban evvelki ve sonraki Akdeniz muharebeleri bir millet oîduğunu yazıyorlar. Hiç bir denizcilik an'anesi olmıyan bu millet, ne şöyle umumî bir göz atmak istiyorum. muhaceret neticesinde deniz kenarına geTarihin ilk kaydettigi deniz muharelip yerleştikten sonra, eski göçebe çobanbesinin Fenikelilerden başka birşey olmılann torunları, zamanlarının en büyük yan Kartacalılarla Foçahlar arasında ve denizci milleti olmuşlardır. Bunda da en Milâddan önce 537 yılında cereyan ettiği büyük âmil ihtiyac olmuştur. iddia ediliyor: Fenikeliler, e<lebiyatta, fende, güzel «Akdenizin insanlara faydalı bir göl oîduğunu öğrenen Fenikeliler öz yurdla san'atlarda ileri değildiler; fakat mükemrmdaki siyasî varltklan söndiirüldükten mel tacİT idiler. Ne yaparlarsa ticaret ve ve dağıiıldıktan sonra da insanlık Kızıl iş tarafma göre yapıyorlardı. Akdenizi ve Hind denizlermi de b'ğremrnşlerdir. ve Akdenizin öte tarafındaki denizleri, Dimyaya gemidliği olduğu gibi, ilk al yeni servet bulmak için keşfettiler. Uzun fabe terlibini de hediye eden Fenikeliler deniz yollan boyunca ticaret etmek için ortadan kaybolduktan sonra, yalnız bir kıyılarda müstemlekeler kurdular ve âdeşehirleri asularca aha yaşadı: Kartaca... ta inhisar şeklini alan deniz tkaretlerini Fenikelilerin Afrika kıyılarmdaki Tunus muhafaza etmek için harb filoları vücuvesair küçük müstemlekeleri Milâddan de getirdiler. Diğer taraftan Fenike Asya kervan yol1200 ijd önce de vardı. Karlaca ancak Milâddan evvel 900 yılına doğru tesis Iarının denize mülâki olduğu bir yerde edilmişür. Milâddan önce 800 yılında kurulmuştu. Zengin Nil ve MezopotamSicilyaya yerleşen lyonyalılar Karlaca ya vadilerinden gelen malları, Akdeniz ya rakib idilcr. KartacalılaT Madeyrayı kıyılarına taşıyıp dağıtıyorlardı. Fenike ke'fclmisler, Aliın hydanna da yerleş gemicileri, îspanyanm ve Simalî Afrikamişler, buralardan aliın ve fildişi, Sicil nın servet membalarını keşfettikleri gibi, yadan kfilay, Baltıktan kehlibar (Kehii A.tlajQkyanusuna. da çıkaıajc .İngiliz aİ/ba) laşıyorlardı. Bu şehirlerin gernidle dalanndan maden taşıyorlardı. Evvelce ' ri Milâddan önce 600 ve 300 s'enele'n a*d« yazdığımız gibi Herodot, Fenikelilerasında tam üç asır Akdenizi milletlere rin Milâddan evvel 7 inci asrm iptidasınyasak etmişlerdir. Bunlar Foçalıları ta da Akdeniz, Atlas Okyanusu, Umid rihin ilk deniz savaşı olan Alâiyede burnu, Hind Okyanusu, Kızıldeniz tama°lub etiiler ve çok eski Tartsos şehri rikile üç senede bütün Afrikayı dolaştıkni, taş tas üzerinde bırahmıyarak yıktı larını hikâye etmiştir. Fenikeliler, rekabete uğramak korkusile keşiflerini ve deniz lar... ilâ.» Kıymetli deniz subaylarımızdan Deniz yollarını gizli tutmasalardı, bugün deniz Binbaşısı Osman Nurinin «Milâddan ön tarihi, onlar hakkında, çok daha tafsilât ce Akdeniz» isimli kitabmdan aldığım verebilirdi. yukarıki parçadan Fenikelilerin gemiciliFenikeliler, deniz ticaret yollannı terk ği ve ilk alfabeyi icad ettikleri hakkın edefken Sicilya, Sardenya, Korsika, Maldaki kısım üzerinde biraz durmak iste ta adalamda, Şimalî Afrika sahillerinde, lim. Son günlerde elime geçen bir eser Cebelüttarık boğazmın iki tarafında, Atde şunlan okudum: las Okyanusunun Portekiz ve îspanya Giridin eski payitahtında yapılan ka sahillerinde müstemlekeler tesis etmişlerzılar ve araştırmalar neticesinde yeni bir di. En meşhur müstemlekeleri Kartaca takım keşifler, Fenîkelilerden evvel eski oldu. Kartaca şehri, bugünkü Tunus şehGiridlilerin Akdenize hâkim olduklarmı ri yakınında idi. Fenikelilerin tarihi takispat ettiği gibi Fenikeliler bir alfabe ter riben Milâddan 3000 sene evvel başladıtib ederek yazı yazmağa başlamadan bin ğı halde, Kartaca Milâddan önce 9 unsene evvel eski Giridlilerin harfler icad cu asrm ilk yarısında kuruldu ve Fenikeederek yazı yazdıklannı da meydana çı nin inhitatı zamanında Garbî Akdenizin karmıştır. Fakat, Giridin harf ve yazı sis hâkimi oldu. Bu hâkimiyeti, Romalılar temi henüz hal ve deşifre edilemediği için tarafmdan imha edilinceye kadar devam bulunan yazılar okunamamaktadır. Gi etti. ridlilerin, onlar (yani aşerat) üzerine kulArkast var) rulmuş bir rakam sistemi vücude getirAntuan'ın yaşı dikleri de meydana çıkmış, bunların müBir okuyucum yazıyor cTefrikanızda hendislik, mimarlık ve güzel san'atlarda Mark Antuan için Aksiom muharebe da çok yüksek bir tekâmül derecesine sinde 60 yaşmda diyorsunuz. Antuan, vardıkları anlaşılmıştrr. Girid, inhitat dev Milâddan evvel 83 te, Kleopatra ise 66 rinde iken, kanun yapmak ve memleket da doğmuştur. Antuan, Kleopatra'dan idare etmek hususunddki hâkimiyet ve 17 yaş büyüktü ve mezkur muharebe an'anesini eski Yunanistana yadigâr ve de ancak 52 yaşmda idi. Münasib bir surette bu ciheti tashih ederseniz iyi emiras bırakmıştır. dersiniz.» Mısır yazısını okumak kabil olduktan Bu tefrikayı yazarken okuduğum kisonra, Milâddan 2000 sene evvel Mısır tablardan birinde Antuan'ın 60 yaşmda Fir'avunlardan birinın 400 gemilik bir olduğu yazılı idi. Yaşınm büyük ehemdonanması olduğu meydana çıkmıştır. miyeti olmadığı için tetkıke lüzum görFakat bu tarihten çok evvel Giridin büyük memiştim. Dikkatli okuyucumun arzubir ticaret filosuna sahib olduğu ve daha sunu yerine getirivorum. ilk Fir'avun sülâleleri zamanında Giridlilerin Nil vadisine gelerek ticaret yaptıkYatak, yorgan hırsızı ları anlaşılmıştır. Mısırlılarm Fir'avun Evvelki gece, sabıkalılardan Korpit Sahuri zamanında, yani bir hesaba göre, Ahmed, Ayvansarayda yatak, yorgan ve Milâddan evvel 3961, diğer bir hesaba göre de 2673 yıl evvel, Kızıldenizde muşamba satarken görülmüş, şüphe üzerine Tahtakale karakoluna getiril büyük bir donanma ile uzun bir sefer miştir. yaptıklan anlaşılmıştır. Bu tarihte, FeYapılan tahkikat neticesinde mezkur nikelilerin Sur şehrirfin temeli atılmış ol eşyanın Bahkhanede Ali Rıza isminde duğu şüphelidir. Bazı tarihçiler, belki de birine aid olduğu anlaşılmıştır. Sabıkalı Giridlilerin Mısırlılara harb ve ticaret hırsız, Adliyeye sevkedilmiştir. gemileri yapmağı öğretmiş olduklarmı idKalb sektesinden öldü dia ediyorlar. Üsküdarda tatlıcı Numan isminde biMeşhur Trua muharebelerinden bir risı, dün, Balıkpazarı Taşçılar caddesinhayli asır evvel, Giridin satvet ve aza de yağcı Savanın dükkânına alışveriş meti, çökmeğe başlamıştı; fakat bu mem maksadile girmiş, biraz sonra fenahk leket, bin sene kadar kendi medeniyetini geçirerek yere yıkılmıştır. Bu esnada ove Mısır medeniyetini Ege sahillerine radan geçmekte olan Gülhane hastanesi yaymıştır. Girid adasında ve etrafında doktorlanndan Hamdi, Numanm kalb kurulmuş olan împaratorluğun mahvolu sektesinden öldüğünü tespit etmiştir. tnşasına başlanacak yeni asfalt yol Türk Amerikan ticaret anlasması Yarın müzakerelere tekrar başlanıyor Millî matem ve bayram ta,tilleri dolayısile durmuş olan Türk Amerikan ticaret anlasması müzakerelerine yarın sabahtan itibaren tekrar baslanacaktır. Bu müzakereler esasen sona ermek üzeredir. Yeni anlaşmanın yakmda imzası beklenmektedir. Alâkadar makamlara göre, Atinada cereyan etmekte bulunan yeni Türk Yunan ticaret ve klering anlasması müzakereleri de yakında bitirilecektir. P. T. TELEFONDA Şehirlerarası telefon şebekesi takviye ediliyor Nafıa Vekâleti, şehirler arası telefon şebekesinde mükâleme miktarı çok artmıştır. Mevcud hatlann ekserisme ye ni kuranportörler konulacaktır. Ankara îstanbul, Ankara Kayseri ve Izmir Bursa hatları üç, Kayseri Adana ve Eskişehir Bursa hatlan da birer kuranportörle takviye edilecektir. DENtZ tŞLERl Avrupa imtihanı neticeleri Denizbankın Avrupaya mühendislik İtalyan blokajı tahsili için göndermek üzere, ortamekCumhuriyet Merkez Bankası, İtalyateb mezunları arasında açtığı imt'han dan alacaklı olan ihracateılarımıza yeni neticesinin yarın ilân edilmesi muhte Türk İtalyan ticaret anlaşmasmdan sonmeldir. ra tediyeye başladığı iki milyon küsur litzmit »u gemisi limanımızda rahk tevziah ikmal etmiştir. Bu «ıretle Donanma için satın alınan ve tzmit iki.memleke,t,arasuıda, ticarî ili%iklikler baismi verilen su gemisi limanımıza gel kımından tam bir tasfiye olduğundan miştir. Türk İtalyan ticaretınde yeni bir inkiECNEBt MEHAFtLDE şaf baslamıstır. İngiliz sefir ve ataşemiliteri Çanakkaledeki în$iliz mezarlıklarını ziyarete giden îngiliz sefiri Sir Persi Loren'le İngiliz ataşemiliteri, bir İngiliz destroyerile limanımıza dönmüş lerdir. Maske fabrikası Yakmda halk için maske imaline başlanıyor Kızılay tarafmdan tesis edilmiş ve umhuriyetin on ikinci yılında küşad merasimi yapılmış olan maske fabrikası, tam bir faaliyetle çalışmaktadır. Açılışında iki fabrikasyon ve birer kuvvei muharrike ve buhar santrali binalarından ibaret olan tesisat, zamanla daha genişletilmiş, ahiren kantin, kömür fabrikası, atölye ve ambar binalarile ve sair müştemilâtı da ikmal olunmuştur. Maske fabrikamız en modern makinelerle mücehhezdir. Hususî motörlerle işlemekte olan bu makineler emn : yet tertibatmı haizdir. Fabrikanın iki Dizeî ağriğsti mevcud olup lüzumunda kuvvei muharrikesini kendi temin edebil mektedir. Fabrikaya munzam olarak aktif kömür (zehirli gaz süzücü kömür) imaline başlanmıştır. Fabrikanın fen bürosu ayni zamanda halk maskesi imali için lüzumlu olan tetkikatı yapmaktadır. Bu tetkikatın ikmalinden sonra icab eden tesisat vücude getîrilerek dprhal halk için maske imaline baslanacaktır. Dahilden ve harcden tedarik edüer bilumum mevad 157 defa muaveneve tâbi tutulmakta. maskelerin tam manasile koruvucu bir cihaz olmasma dikkat edilmektedir. Fabrikada (500) işçi ve vardır. KÜLTÜR tSLERl Yarîn dersler başhyor Ebedî Şefm matemi ve Şeker Bayramı dolayısile kapalı bulunan Üniversite ve bütün diğer mektebler, yarınki pa zartesi sahabından itibaren yeniden tedrisata başlıyacaklardır. MÜTEFERRlK Umumî Müfettişler Büyük Önder Atatürkün cenaze merasiminde bulunmak üzere Ankaraya gelmiş bulunan Birinci Umumî Müfettiş Abidin Özmen, şehrimize gelmiştir. Birinci Umumî Müfettiş, buradan tek rar Ankarava gidecek, sonra Diyarba kıra dönecektir. ünih konferansından sonra en mühim siyasî toplantıyı; îngiliz ve Fransız Başvekilleri arasında Pariste cereyan eden görüşmeler teşkil etmiştir. Bu görüşmeler iki cihetten mühimdir. Biri millî emniyetleri birbirini tamamhyan İngiltere ile Fransa arasındaki münasebata aiddir; diğeri de umumî Dün Kabataş önünde bir motörde feci Avrupadaki siyasî vaziyete taalluk etbir yangm çıkmış ve motörün kaptanile mektedir. tayfası mutlak bir ölümden kencülerini anİki aradaki münasebetlerin sağlam cak soğukkanhhklan sayesinde kurtaralaşması daha ziyade askerî bir mesele olbilmişlerdir. duğundan Pariste müdafaa işleri üze Sahil Sıhhiye idaresinin Sağın motörü, rinde çok durulmuştur. İngiltere, FransaSalih Acun kaptanın idaresinde ve içinnm hava kuvvetlerini gayrikâfi görmekte de motör müreJJebatından Saşmaz buve bahusus bombardıman tayyarelerinin lunduğu halde Kabataş önünden hizmete azlığmdan dolayı, Fransanın hava sahagiderken, benzin hava deposu birdenbismda taarruzî kabiliyetini pek az bul re patlamış ve koca motörü bir anda ateşler sarmıştır. Facia bu kadarla da kal makta idi. mamışf motörün teknesi altmdan delinmiş, Fransa ise, İngilterenin kara ordusunu batmak tehlikesi başgöstermiştir. gayrikâfi görraekte olup bir harb vukuBu vaziyet karsısında itidalini kaybet unda İngilterenin askerî kuvvetlerile Avmiyen motör kaptanı, motörün başını ka rupanın karasmda Fransaya müessir bir raya çevirmiş ve tayfa Şaşmaz da motö yardımda bulunamıyacağı kanaalindedir. rün batmaması için tertibat almağa ko Fazla olarak Fransa askerî, siyasî ve iktıyulmustur. Biraz sonra motör. baştan ka sadî cihetten Avrupadaki mülkünü ta ra etmiş, tayfa Şaşmaz vüzünden ve aya mamlıyan şimalî Afrikadaki müstemleke ğından yaralanmış, kaptan da halsiz bir imparatorluğile asıl Fransa arasındaki VazİvettP i r ı t r t a İ muvasala yollarının emniyetini korumak için îngiltereden müspet yardım temin ADUYEDE etmeğe son zamanlarda büyük ehemmi Motörden eşya çalarken... yet atfetmektedir. Evvelki akşam Ahmed Körpe adında Bu askerî meseleler, şimdiye kadar, biri, Bahkhanede bir balıkçı motörüniki tarafın büyük erkânıharbiyeleri araden yatak, yorgan ve saire çalarken posında tetkik edilmekte idi. Teknik noktalis tarafmdan yakalanarak Adliyeye dan iki tarafın askerî mütehassıslan kendi sevkedilmiştir. Dün, asliye ikinci cezada muhakeme aralarmda mutabık kalmışlardı. Bunun si yapılan Ahmed. suçunu inkâr etmek için Çemberlayn Parise giderken berabeistemiştir. Fakat dinlenen bazı şahidler rinde askerî mütehassıslar götürmemişti. Ahmed Körpenin mezkur eşyayı çal Fakat siyasî ve sevkulceyş noktalar lıalmak istediŞini söylemişlerdir. 'edilmemişti. îşte Paristeki görüşmelerde Ahmed Körpenin tevkifine karar ve bu noktalar üzerinde durulmuş ve anlaşrılerek muhakeme talik edilmistir. ma yapılmıştır. Bundan hasıl olacak neBekçilere h^karet eden ticelere göre, îngiltere Iüzumu halinde Avrupanm karasına ilk işarette gönderisarhoş Fethi adında biri, evvelki akşam a lebilecek birkaç fırkalık bir nizamiye ordamakıllı sarhoş bir vazivette Carşam dusile buna ihtiyatlık yapacak bir müsbada dolaşırken polisler tarafmdan £ö tahfaz yahud milis ordusu bulunduracakrülmüstür. Yanlış adreslerle sabaha ka tır. dar memurlan i^gal eden Fethi, evine Fransa dahi bombardıman tayyareleri^ötürülürken bekçilere hakaret etrrns. bunun üzerine bir za,bıt varakasile Ad ni çoğaltacaktır. Lâkin tam İngiliz Başvekilinin seyahati esnasmda Fransanın liveve verîlmî1'tir, DütT asîrye~birrnci ceîa Ttıâhkemesin büyük rsa,nayi merkezlerinde çıkan vahim de muhakemesi yapılan Fethi, sorulan hâdiseler, Fransanın siyasî mevkiini İnsuallere mütemadiyen: (Hatırlamıyo gilizlerin nazarında hayli düşürmüş ve rum) cevabını vermis, suçu sabit görü Fransanın İngilterece arzu edildiği derelen adam, iki av hapse ve 31 lira para cede bombardıman tayyaresi yapabilececezasma mahkum olmuştur. ği hesabını hayli çürütmüştür. SEHtR fSf.ERÎ Çünkü silâh ve diğer harb Ievazımı ima! eden fabrikaların verimini artırmak Karakulak suyu membaında için yeni emirnamelerle haftalık mesai otomatik tesisat müddetinin iki saat artmlmasına yani Evkaf idaresi, Taşdelen suyundan kırktan kırk iki saate çıkarılmasma karşı sonra Beykozdaki Karakulak suyunu yüzlerce fabrikanın amelesi hem grev ilân da esaslı surette ıslah etmeğe karar vermiştir. Karakulak suyu kısmen İs etmiş, hem de fabrikalan zapt ve işgal tanbulda sarfedilmekle beraber dama etmiştir. Fakat Başvekil ve Müdafaa canalarla Ankaraya da sevkedilmekte Nazm Daladye, Atatürkün cenaze medir. Taşdelen su membaında olduğu gi rasimi münasebetile Ankarada bulunan bi Karakulak membaında da otomatik Dahiliye Nazırına bizzat vekâlet ederek tesisat vücude getirilmesi ve suyun el en şiddetli tedbirleri aldığmdan bu defa dokunmaksızın kablara doldurulması komünistlerin tahrik ettiği ameleye karşı düşünülüyor. sert davranılmış ve fabrikalardan bir çoVİLÂYETTE ğu tahliye edilmiştir. Paristeki görüşmelerin umumî Avrupa politikasına aid en mühim ciheti, AlmanBeş günlük bir tatil müddetinden sonra devair ve müessesat yanndan iti ya ile Fransa arasında birbirinin hududbaren tekrar faaliyete geçecek, mekteb larına riayet edilmesi ve fevkalâde ahvalde aralarmda istişare yapılması hakkında lerde de tedrisata baslanacaktır. MAUYEDE neşri kararlaştırılan beyannamedir. M Daireler yarın açılıyor İkinci ve Üçüncü Umumi Müfettişler Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzer de şehrimizdedir. Trakya Umumî Mü fettişi Kâzım Dirik henüz Ankarada bulunmaktadır. Müfettişler, yakmda Ankarada toplanarak mmtakaları hakkında Dahiliye Vekili Ref'k Saydam dan direktif alacaklardır. Damga resmi hakkında bir tamim Her hangi bir resmî makama ibraz olunan evrak ve senedatm damga resmi, bu senedatın tanzimleri tarihinden sonra ödenmiş olursa, mezkur resim ödenmiş addedilerek yalnız nakdî ceza ile iktifa edilecek, ayrıca bir muameleye g;risilmivecektir. Keyfiyet alâkadarla ra bildirilmistir. Oyun kâfhdı satişî Kızılay bir senede 1.438,051 deste oyun kâğıdı satmıstır. Bunun tutar be deli 1,131.037 liradır. Münih konferansı Çekoslovakya me selesini halleder etmez Çemberlayn'le Hitler arasında böyle bir beyanname imzalanıp neşredilmişti. Fakat îngilterenin müttefiki Fransanın, Almanya ile henüz bu yolda anlaşmamış olması ve Alman » yanın müttefiki İtalyanm da İngiltere ile imzaladığı Akdenize aid muahedenin. tasdik edilmetnesi yüzünden îngiliz Alman anlasması tamamlanmamıştı. Roma muahedesinin ahiren îngiltere ile İtalya tarafmdan tatbik mevkiins konultnasını müteakıb, Almanya ile Fransanın birbirlerinin hududlarına karşı teminat vermeği kararlaştırmış olmaları ve bu kararın da Paristeki görüşmelerde tasvib edilmesile dört büyük devlet arasında karşılıklı bir emniyet ve itimad hasıl olmuş oluyor. Bu netice, Avrupada bundan sonra çıkacak ihtilâflarda dörtler konferansmın daima müessir rol oynamasını temin edecektir. Mevlid okunurken çöken ev İzmir (Hususî) Buca nahiyesinde Yukanmahallede İlyasın evinde Mev lid okunurken bir kaza olmuş, evin üst katı, Mevlid münasebetile fazla insan toplanması yüzünden çökmüştür. En kaz altmda kalan 60 yaşmda Nermin, 80 yaşmda Ayşe, iki yaşmda tlyas ve 6 yaşmda Gülsüm muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. f Mersin Memleket hastanesinde yeni bir paviyon ı Gediz ovasında sulama tesisatı İzmir (Hususî) Nafıa Vekâleti, Manisa Vilâyetıle Menemen kazası dahilinde Gediz ovasınm sulanması için Gediz nehri üzerinde yaptıracağı muhtelif tesisata yakmda başlattıracaktır. Kanallann açılması ve Menemenin Emirâlem nahivesi dahilinde regülâtör insası için 550,000 lira sarfedilecektir. Bu tesisat bir buçuk senede tamamlanabilecektir. Mahorrem Fevzi TOGAY C u m h u riyet Abone şeraîti: Mersin (Hususî) Bundan bir müddet evvel merasimle açılmış olan Memleket hastanesine yeniden 50 yataklı bir paviyon ilâve edilmiş, yeni paviyonlar da merasimle açılmıştır. Gönderdiğim resim açılış merasiminden bir intıbadır» Nüshası 5 kurnştur. Türkiye Haric için için Senelik 1400 Kr. 2700 Kx. Alb aylık 750 » 1450 > Üç aylık 400 • 800 » Bir ayhk 150 > Yoktiu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog