Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURtYET 27 ÎHncîfesrin 1938 Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı açabilir Halbuki alacağmız bir tek kaşe HAVALARA GÜVENMEYiNiZ ! Viicudii bütün bu tehlikelerden sıyanetle Gripi tedavi ve agrıları izale eder Gripin, soğuk algınlıgı ve nezlenin, bü Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayisile kalbe, böbreklere, tün ağrı ve sızıların kat'i devasıdır mideye hiç zarar vermez. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabiJir. Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. •SABA RADYO*SABARADYO*SABARADYO*SABA O ~ RADYOSABARADYO» " * % Ü Ü FENNIN BÜTÜN TEKEMMULÂTINI 5 İ 3 SEBEBLE PARKER VACUMATİC KALEMLERİ En müşkülpesentleri bile memnun etmiştir f tnurekkeb hazınesıi [ ,nın ne vakıt durulacağttti termestj ayar halıi' " tftndani yapılnıjf * jfevkaldde ucuj 'kılde tnceltılmış olduğundan pamıakı '4ar arasında daJta, durmasi bır^şe, BirisinTn' îebfnıo kenarınâ" llişik OK seklindeki klipıi jfördüfrünüzde muhakkaktır ki o PARKER VACUMATİC kalemioe sahıp bahtıyarlardandıry Bihımnm roünsvverlerrn toplantılannds rber yerde ve her raman medbü senası ıdildeo düşmiyen eo modero kalemıo {pıutlaka PARKER VACUMATİC kaQemlerioldujTjoda jüpbe yolttıu, Varker' kaltmleriniol iıazlailmurekkeb almasi bir avaotajdıt< Dört beş defa doldurmakla bir lene müddetce yazabilirsiniz. Bttoa rajmeo kaleme mahırane verilmia sekil «ayesınde üzennde hiçbir sıakinlik olmadıjı gibı parmaklar araıında çok rahatca oturmskladır Şeffaf mürekkeb hazmesı aayesıode tnuşlcül bir annınızda"«iri ansırİD reickepsu bırakmaması İÇID her'vakit koatrol edilebilecek bir ooldanna tertibat.^lan işltlc maka«decek bçbır ,tetnas>t Renkli şekılleri zarif, ueu 14 ayar lıs altından yapılmış ve tepesı yüksek, jrratolu osmırıdium ile kaplanmıştır* Parker tatılao ma^azalarda kalemleri yakındao tetkık edinij, onlana lik ve mumtaj evsafını görüp jjnuhak;» kak takdır edecelcsinir.^ OK şeklindeki klipsi Ve PARKER VACUMATİCJcehmesi onun asaletınm bmaahdırJ PİImas Modern «OrakkeAL nmlzMr. kaltmı •tzi rarker F IA TL ARi 1012.501517,5020 VMI PetliluiM cu)d«ıtto66 T . L.« Umumi^acente ' 8EU«0eLUH»liBI.«lT»BlH*lilB»$«l»ll I. KHİTİTS EHBE» Bâhç* kıpu, arvıcılar cılHMl M'IS Emlâk ve Eytam Bankasından: Harita Mesahası Depozita No. T. L, 379 Beyoğlu Teşvikiye Mah. Bostan So. 4/10 5300. Arsa 31 530 M2 1060. 383 > » > » » 4/4 5705. 35 570.50 M2 1141. 384 » » » » » 4/3 5810. 36 581 M2 1162. 385 » » » » » 4/2 9456. 37 591 M2 1891.20 Adres ve tafsilâtı yukarıda yazüı arsalar açık arttırma usulile ve peşin para ile satılacaktır. Müzayede : 2/12/938 cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte hizalarında yazüı depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç aded fotoğrafla birlikte şubemize gelmeleri. «748» (8483) Esas No. Y E Rî KIYMETI Nev'i T. L. Teşhir ve satış salonu : Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 34 EDiSON Müessesesi Zayi Samatya Malmüdürlüğünden aldığım maaş cüzdanımı, tatbik mührümü ve hüviyet cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükümleri yok Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Kırıkkale, Küçükyozgad ve Erzurumda istihdam edilmek üzere üç tUE. tabib alınacaktır. Şehremini Taşmekteb No. 51 Isteklilerin vesikalannı birer istidaya bağlıyarak Umum Müdürlüğe Hatice Fıtnat Arcü muracaatleri, ( 83811 Tabib alınacaktır Dahlll hastalıklar MOtehassısı Hergün saat 15 den itıbaren Taksim, Abide cıvarı, Tarlabaşı cad. Atlas Apart. Tel : 43697 Dr. Hüseyin Salor « S I NGE R » Gece bekçilerine mahsus kontrol saatlerinin 1939 senesinin en dakik ve en sağlam modelidir. Sahfb ve BBffflüKeimrti YanSiPTadi ümum\ neşrtyatt idare eden Yaa tşleri Mudürü: Hikmet Münif Ulgen Çumhurtyet matbaan Millî ve şahsl serveti muhafaza etmeliyiz. Y A N G I N D A N v e HIRSIZDAN sizi muhafaza eder. EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR. Taşradak: muhterem müşterilerimize arzu ettikleri takdirde yeni katalog gönderilir. SİS.GEE SAAÎ MAĞAZASI ^ îstajabul, Eminöaü, î e j , 21961,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog