Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

27 İkinciteşrin 1938 CUMHURİYET II VAPUR SATIŞI Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinden : Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinin Büyükdere Kurtarma gemileri istasyonunda demirli «AKBAŞ > ve «KİLYOS» gemilerinin bugünkü vaziyetlerile satışı kapah zarf usulile ayrı a y n arttırmıya konulmuştur. 1 c AKBAŞ» gemisi muhammen bedeli yirmi dört bin yüz altmış beş Türk lirası ve ilk teminatı bin sekiz yüz on iki Türk lirası otuz sekiz kuruştur. 2 « KİLYOS > gemisi muhammen bedeli yirmi beş bin dokuz yüz yirmi Türk lirası ve ilk teminatı bin dokuz yüz kırk dört Türk lirasıdır. 3 Arttırma Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinin Tophanede Deniz hanmda (Eski Denizyolları binası) üçüncü kattaki idare merkezinde meclisi idare huzurunda 5/12/938 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Şirket meclisi idaresi verilen fiatlan haddi ıtidalde görmediği takdirde ıhaleyi yapmamakta serbesttir. 4 Isteklilerin ilk teminat ve teklif mektublârı ihale saatinden bîr saat evveline kadar Şirket Meclisi İdare Reisliğine verilmiş olmalıdır. 5 Her gemi için a y n ayrı olarak yapılan şertnameler Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi İşletme Şefliğinden parasız istenebilir ve gemiler demirli bülunduklan Büyükdere Istasyonumuzda görülebilir. Karadger. böbrek. tag ve kumlanndan mütevellid sancılarınız, damar sertlikleri ve şişmanlık şikâvetlerinızı U R İ N A L ile geçiriniz. URİNAL İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLU ÎSTANBUE Vücudda toplanan asid ürik ve oksalat gibi maddeleri eritir. kanı temızler. lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden sonra yanm bardak su içeriginde alınır. Milyorflarca kişinin sıhhî ve idareli sabunu Milyonlarca pratik Cadının buldukları ve kullandıkları ideal sabunu olan' CADUM sabununu siz de kullamnız^ Gayet kurudur, fazla köpürür ve k * o< kusunu son damlasına kadar muhafaza eden en ekonomik bir sabundur: En sıhhî bir sabun olup en hassas cildleri bile mükemmelen, temizlef ^ve beyazlatırjf ' Denizli Vilâyet Orman Çevirge Müdürlüğünden: 1 Denizli Vilâyetinin Çevril kazası dahilindeki Akdağın Karanlıkdere Devlet ormanmın 11, 12, 13, 14, 15 numaralı maktalarından (1624) metre mikâb gayrimamul çam ağacı bir senede ormandan kat, imal ve ihrac edilmek üzere ve kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarılmıştır. 2 Arttırma 16/12/938 tarihine musadif cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 3 Arttırma Denizli Orman Çevirge müdürlüğü binası içinde toplanan Orman Satış Komisyonunca yapılacaktır. 4 Arttırmıya konulan çam ağacmm beher gayrimamul metre mikâbının muhammen tarife bedeli (505) kuruştur. 5 Muvakkat teminatı ( 615) lira (9 ) kuruştur. 6 îsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Denizli Orman Çevirge Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Şartname ve mukavele projesini görmek ve almak istiyenlerin Denizli Orman Çevirge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. ( 8573 ) Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü j Ticaret Şubesinden: 200 Ton Söğüd Çubuğu Küçük Yozgad istasyonunda Devlet Demiryollan vagonlarında teslim şartile satın almacaktır. Îsteklilerin: 2 ikincikânun 939 tarihli pazartesi günü saat 14 te Sekiz yüz liralık bir teminatla birlikte Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ticaret şubesine müracaatleri. Şartnameler hergün saat 13,30 dan 15,30 a kadar Ankarada Ticaret Şubesinden ve İstanbulda Fmdıklıda Askerî Fabrikalar Yollama Müdürlüğünden parasız almabilir. Şartnameyi istida ile istiyenlerin 20 kuruşluk damga ve 6 kuruşluk posta pulu göndermeleri lâzımdır. « 4837 » ( 8495 ) TA 3 üncü ATLAS Tab'ı Çıktı Ulu Şefimizin yüksek teveccühlerine mazhar olan Tam Atlasm birinci ve ikinci tabıları kâmilen bitmiş ve üçüncü defa Bay Fehmi Oyman tarafmdan halihazıra göre tashih ve bir de indeks ilâvesüe tabedilmiştir. , Bugünkü tabiî ve siyasal bütün vaziyetlerile en küçük köylerimize varıncıya kadar tekmil memleketimizi ve dünya siyasal vaziyetlerini Avrupa Hükumetlerinin en son ve en yeni hududlarını gpsteren güzel haritalarla tam bir atlastır. I I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 125 kuruş İKBAL KÎTABEVİ Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları Kıymeti Lira K. 366 00 Kastamonu C. Müddeiumumiliğinden: Kuzyakınm Baymdır köyünden Kurd oğlu Hasibden rüşvet almaktan maznun ve gayri mevkuf aslan Trabzon, Kaledibi mahallesinin 86 numaralı hanesinde kayıdlı Vahid Paşa oğullarından Şükrü oğlu 315 doğumlu Ayşeden doğma Kastamonunun Kuzyaka nahiyesi eski müdürü ve halen Antalya Vılâyeti Boyat nahiyesi müdürü, İhsan Fikret hakkında yapılmakta olan duruşmada : Maznun İhsan Fikretin epey zamandanberi aranmışsa da bulunamadığından hakkmda ceza muhakemeleri usulü kanununun 38 inci maddesi mucıbince teblıgat icrasına karar verilmiş ve duruşma da 14/12/938 gününe bırakılmış olduğu ilân olunur. ' ( 8617 ) Pey parası Lira K. 25 01 Beyazıd Beyazıd mahallesi Hacımemiş sokağı Alipaşa han içinde eski ve yeni 5 No.lı kârgir odanm tamamı. 257 20 19 20 Beyazıd Beyazıd mahallesinin Hacımemiş sokağı Alipaşa han içinde eski ve yeni 19 Nolı. odanın tamamı. 138 30 10 38 Aksaray Gurebahüseyinağa mahallesi eski Horhor ve yeni Mehmedlutfü sokağında eski 96 ve yeni 21 numaralı ve 44 metre murabbaındaki arsanın tamamı. Yukarıda yazılı mahlul emlâkin pazarlıkla açık arttırmaları 15/12/938 perşembe günü saat 14 te icra edileceğinden taliblerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulât kalemine müracaatleri. ( 8580 ) I Idaremizin Çankırı tuzlasmda plânı ve şartnamesi mucibince yaptınlacak varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Tesissta aid malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline montajın yapılması; muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 1012,50 liradır. III Eksiltme 5/XII/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Plân ve şartnameler parasız olarak hergün s5zü geçen şubeden ^ alınabilir. ,,V Eksiltmiye iştiraketanekistiyen fHrmalann fiatsız fennî takliflerini : "pîlnve dfetey ^MimleAıl tetŞik «dilîjıek üzere ihale gününden a f geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinm kabulünü mutazammın vesika almalan lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaikle V inci maddede yazılı Tuz Fen şubesinden almacak eksiltmiye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda ada geçen Komisyon başkanhğma makbuz mukabilinde vermesi lâzımdır. (7657) TURK TİCARET BANKASI AŞ . Merkezi: A N K A R A JDevlet Demiryollan İşletme U. Müdürlüğünden:| Muhammen bedeli 6500 lira olan 10,000 metre yerli iyi cins patiska 9/XII/938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binasmdaki Komisyon tarafmdan kapalı zarf usulile satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 487 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarflannı eksiltme günü saat 14 e kadar Komisvona vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasmdaki Komisyon tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 8525 ) DUşünme beni dinle! Kambiyo işleri Banka muamelâtı ŞUBELER Ankara Adapazarı Bandırma Bartın Bolu Bursa Eskişehir Gemlik Istanbul Izmit Safranbolu Tekridağ ve saır GUR SAÇ 10 şahıstan 9 u saçmı kaybeder ve saçsız kalır. Çünkü onlarm uzuvları saç köklerine lâzım olan gıdayı vermezler. Uzvun temin etmediği gıdayı Böyle hallerde daima yardım eder. G ü R S A Ç temin eder. Sizleri saçsızlıktan kurtanr. Her eczaneden ısrarla isteyiniz. Çünkü ASPİRÎN senelerdenberi her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ«» rılara karşı fesiri şaşmaz birilâçj olduğunu isbat etmişfir3 • • J\ O I I n I IM in tesirinden emin olmak için. Jütfen (BAVEP) markasına dikkat ediniz. Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Telgraf adresi : Umum Müdürlük: TÜRKBANK Şubeler: TİCARET Bankamızın istanbul şubesinde tesis edilen « Gece Kasası» Çok müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog