Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 27 îkincitesrin 1938 PUDRA 6ÜİT0Ü1Ü' 1 « Havalandırılmış » YENi 0 ımma [KARYOLALARI I I ^ m En rahat çelık somyelerıle şık, metin ve ucuz ve madenî möblelerı H A L i L Karyola ve madenî eşya fabrikası saionlarındaki S E Z E R I meşherinde görebilirsiniz. İ H H ^ H Sirkeci, Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi JN'o. 7 Tel: 21632 Elektrik Tesisatı Eksiltmesi Karacabey Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâleti tarafmdan musaddak elektrik projeleri mucibince Karacabey kasabasınm « 29.844 » lira « 40 » kuruş bedeli keşıfli lokomobil makine ve elektrik teçhizatı, şebeke, malzeme ve montajı ve bunların Karacabey iş mahalline kadar nakliyesinden ibaret elektrik tesisatı « 45 » gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konularak ihale günü olan 14 teşrinisani 938 tarihinde teklif edilen fiatlar haddi lâyık görülmediğinden 14 teşrinisani 938 tarıhinden 14 kânunuevvel 938 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlık suretile ihale edilecektir. 2 Muvakkat teminat c 2.250 » liradır. 3 îstekliler keşif ve projeler, fennî ve malî şartnamelerle sair evrakı fenniyeyi görmek üzere Karacabey Belediyesine müracaatleri. 4 Taliblerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda mevcud vesaik, muvakkat teminat akçesi ve bugüne kadar bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair vesaik ile bu işe aid malî şartnamede aranılan vesaiki hâmilen 14/11/938 tarihinden 14/12/938 tarihine kadar Karacabey Belediyesi Encümenine müracaatleri ilân olunur. ( 8570 ) ROMATİZMA LUMBAGO SiLKO iyi eder. Soguk algınlıkları Pudra hususunda yeni ve cazip bir fikir, en son bir usul ile yapılan bu pudra şimdiye kadar tanıdığımız pudralardan daha ince ve daha hafiftir. O kadar ince ki cildde mevcudiyeti bile farkedilmez, şayani hayret bir ten temin eder. Gündüz, rüzgâr ve yağmurun bozamıyacağı bir tazelik verir, gece de en sıcak bir dans solanunda bile kat'iyen terden müteessir olmaz. İmtiyazlı bir usul dairesinde krema köpüğü ile karıştırılmış olduğundan bu yeni Tokalon pudrası saatlerce sabit kalır ve cildin tabiî yağlı ifrazatını masetmesine mâni olur, kurumaktan muhafaza ederek buruşukluklarm teşekkülünü meneder. Terkibinde Krema köpüğü bulunan bu meşhur ToKalon Pudrasını tecrübe ediniz. PARASIZ Birkaç gün zarfında teninizde Husule getireceği şayani hayret Güzelliği görünüz. Kadınların onda dokuzu tenlerine uygun olmıyan fena renkte bir pudra kullanır ve yüzleri makyajlı ve ağır bir manzara kesbeder. Teninize uygun renkteki pudrayı bulmanm yegâne çaresi, yüzünüzün bir tarafma bir renk ve diğer tarafına başka renk pudra tecrübe etmektir. Bu suretle en muvafık pudrayı intihab etmiş olursunuz. Şayet rengin intttıabmda tereddüd ediyorsanız müessesemize müracaat ediniz. Tecrübe için muhtelif renklerde ve parasız olarak nümunelikler takdim edeceğiz. Doktorlar, Bankacılar, Kâtibler, Mektebliler velhasıl bütun mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin ceblerine akmasmdan, kurumasından, ve ucun bozulmasından kurtaran yegâne K URTULUŞ Manisa Valiliğinden: 1 Akhisar Kırkağaç yolunun 0 + 000 11 + 100 üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak tesviyesi, şose halinde inşası ve ayni zamanda on beş menfez yaptırılması € 87856» lira «85» kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid kesif evrakı ve teferrüatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde Vilâyet Nafıa Müdürlüğnden alınabilir. 3 İhale birincikânunun birinci perşembe günü saat 11 de Manisa Vilâyeti Daimî Encümeni önünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 5 İsteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evvel usulü daire sinde Manisa Vilâyetinden alınmış ehliyet vesikalarile 1938 yılma aid Ticaret Odası vesikasını ve muvakkat teminata aid banka mektub veya makbuzu 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi dairesinde hazırlıyacakları zarfın içine koyarak ihale günü saat ona kadar Manisa Valiliğine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazarı itibara alınmıyacağı ilân olunur. ( 8185 ) TIKU DOLMA KALEMÎ Avrupada dahi tasdik olunduğu gibi Açık bırakılAlmanyanın bu icadı mürekkebli dagı halde her ne kalemle yazı yazmak mecşekilde durursa durburiyetinde olan halkı sun mürekkeb akmaz ve hakikaten bu eziyetkurumaz. TIKU en saglarn ten kurtarmıştır. ve en kullanışlı mürekkebli TTKU ucu aşmkalemdir. maz, bol müSiyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı rekkeb alır renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. Her kuvvetlj yerde arayınız. Taklidlerinden sakınınız, üzerindeki « Tiku » markasına dikkat ediniz. basılırsî 34 kop. Fiatı 3 liradır. yaçıkaDeposu : Rikardo Levi Havuzlu han No. 1, İstanbuL nlabilir. Taşraya posta ile gönderilir. Nafıa Vekâletinden: Eksiltmeye konulan ig: 1 Manisada Menemen ovası sulama ana kanalı inşaat ve smaî imalâtile Emiralem regülâtörü inşaatı keşıf bedeli (552.157) lira (68) kuruştur. 2 Eksiltme 15/12/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat (15) te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 îstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık İşleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (27) lira (61) kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (25.836) lira (35) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekâlete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 5 İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Mdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4835) (8494) Ticarethanemiz eskisi gibi kürk mantolannı 10 sene garanti ve Antalya Ilbaylığmdan: |ve Türkiye Cumhuriyet| Merkez Bankasından: 28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanunlar mucibince ıhracına salâhiyet verilen ve gelıri tamamen Sıvas Erzurum Demıryolunun inşasına tahsis olunan % 7 gelirli Sıvas Erzurum istıkrazmır 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıd muamelesi 5/12/938 akşamı nihayet bulmak üzere 19/11/ 938 sabahmdan itıbaren başlamıştır. Tahvıller hâmiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibarî kıymette bırlık ve • 25 lik olarak iki kupure ayrılmıştır. Bu tahviller umumî ve mulhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce Vilâyet Hususî İdareleri ve Belediyelerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacaklan gıbi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasma kadar her türlü vergi ve resimden muaf buluna caklardır. Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 liradır. Kayıd muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat. Türkiye İş, Emlâk ve Eytam, Halk, Türk, Ticaret, Belediyeler Bankalarile Sümer, Eti ve Denizbanklar tarafmdan icra edilmektedir. Dığer bankalar vasıtasile de tahvil alımı temin olunabilir. Seryame ve tasarruflarmı en emin ve en çok gelir getiren sahalarda ışletmek istiyenlere kevfiyet ilân ve 15 günlük Suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlerinin kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. ( 8444 ) Maliye Vekâleti 1 Antalya Memleket Hastanesine muktazi ameliyat masası 1861 ve ameliyathane lâmbası 370 lira üzerinden açık eksiltmiye konmuş ve temdidi müddet dahi edilmişse de gene talibi çıkmadığından münakaşadan kaldırılarak 30/11/938 çarşamba günü saat 15 e kadar pazarlığa bırakılmıştır. 2 Masa: „ .v • » ,« A Amerikada Cincinnati'de Max Wocherson Co. firmasınm Mont R. ReidmajorJÛperating Table, Göepel diz, bağiarile .berâber komple olacaktır. Lâstik süngerden şilte, üzeri su geçmez lâstikten bir kılıf ve ondan başka ayrıca müslinden ıkıncı bir kılıfla baş için şilte evsafında yastık da masa ile beraber olacaktır. 3 Lâmba: c Crew Emergency Auxiliary Light W. O. 2435» ad ve numara'daki elekitrik cereyanı kesilince otomatik olarak yanan cinsten olacaktır. 4 Taliblerin muayyen gün ve saatte 334 liralık muvakkat teminatı yatırdıklarma dair banka makbuz veya mektubu ile birlikte Vilâyet makammda toplanacak olan Daimî Encümene müracaatleri bildirilir. (8386)' T. C. ZİRAAT :BANKASI Kuruluş tarihi 1888 Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: Beton asfalt yol ve pist yaptırılacak 1 Devlet Havayolları Umum Müdurluk binası beton asfalt iltisak yolu ile hangar önü beton asfalt pıst inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Keşıf bedeli 37,919 lira 70 kuruştur. 3 Eksiltme 9/12/938 cuma günü saat 11 de Devlet Havayolları Umum Müdürlük binasında yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 95 kuruş mukabilinde Ankara ve İstanbulda Devlet Havayolları acentalarmdan almabilir. 5 Eksiltniye gırebılmek için 2844 liralık muvakkat teminat vermeleri Nafıa Vekâletinden alınmış ehlivet vesıkası göstermeleri lâzımdır. Bu vesikanın istihsali için eksıltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekâletine müracaatleri ve istidalarınm buna benzer yaptırdıkları işlere aid işi yaptıranlardan aldıkları vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmive giremivecekler. 6 îstekliler teklif mektublarmı ihale günü saat 10 a kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. « 4851 » ( 8574 ) ay vade ile kefaletsız olarak satılmaktadır. Anadoluda ayni şeraitle sipariş kabul etmekteyiz. Mahmudpaşa, Kürkçü han içerisi B C V |# A C T ^ Ü Tlrn ee o : 265 18 GONOKOK AŞISI Belsogukluğu ve ihtilâtlanna karşıl pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | îîultanmahmud türbesi No. 113 Dr. iHSAN SAMi I Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek ler apartıman. Fakirlere parasız. TeL 439X4 Dr. Suphi Şenses idraryollan tıastalıkları mütehassısı| Sultanahmed sulh hâkimliğinden: I I Türk Hava Kurumu İkinci keside: 11 BİRİNCİKÂNUN 1938 dedir I ŞÜYUUN ÎZALESÎ için Cibalıde vaki Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LİRA İKRAMİYE VEREGEK 40 100 120 160 I BÜYÜK PİYANGOSU I I I H • I • KORPİ DEĞİRMENÎ ve müştemilâtı her türlü tesisatı ile satılmaktadır. İhale tarihi 21 kânunuevvel 938 çarşamba günü saat 14 16. Müracaat yeri İstanbul Divanyolunda Sultanahmed sulh mahkemesi başkâtibliği. Satış ilânı: 19/11/938 tarıhli Tan ve Son Telgraf gazetelerinde intişar etmiştir 4 4 4 Aded n n n n M 1,000 500 250 100 Lıralık n Büyük Ihramiye 45,000 liradır I I • I • Bundan başka: 15.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki aded mükâfat vardır. Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarları arasma girmiş olursunuz. 50 40 20 n n n n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n n n DÎKKAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyenlere % 20 fazlasile verilecektir. ikramiye çıktığı takdirde Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog