Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Viyana dönüşii Büyük millî roman Müverrih ve edib M. Turhan Tanın en güzel eserlerinden umhuri S3Jfl I 5 2 2 3 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriy«t, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 246 P8Z3F 2 7 İİCİFICİtBŞl"]fl 1 9 3 8 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 KIRK Büyük edib Hqjfid Ziya Uşaklıgilin b<& cidlik nefis bir tfepridir. Her kitabcıda bulunur. Dost Başvekil Yunanistanın Sofya'da dün büyük protesto haricî siyasetini izah ediyor nümayişleri tertib olundu ((Yunanistanın müz'iç addedeceği bazı talebler Biz ve Dünya İSMET İNÖNÜ umhur Reisimizin Ankarada ecnebi matbuatı mümessillerine verdiği beyanat, her tarafta sevincli akisler uyandırdı. Kemalizmin hakikî dinamik vasfmı iyi anlıyamamış olan ve büyük millî matemimizden sonra cihan muvacehesinde göstereceğimiz iç ve dış manzarayı endişe ile bekliyen bazı yabancı efkârı umumiyeler de bu suretle tatmin edilmiş oldular. On beş senelik Atatürk rejiminin bizî, dünya milletleri arasında nekadar müspet ve lüzumlu bir mevkie yükselttiğini, son haftalann neşriyatile bir daha ve yakmdan görmüş bulunuyoruz. Bitaraf ve objektif bir misal olarak Times'in bir mütaleasını hatırlatmak istiyorum. Büyük îngiliz gazetesi, geçen hafta Atatürk hakkında yazdığı bir makalede aynen şöyle diyordu: «Türkiye, yakın zamana kadar Avrupaya fuzuli girmiş bir devlet sayılıyorâu. Osmanlı saltanahmn inhilat devrinde, onu Asyanm orlalarına doğru geri atmak için yapılan teşebbüsler, Avrupa milletleri tarajından teşoik ve takdirle karşılanıyordu. Fakat Kemal Atatürk idaresindeki Türkiye bütün bu hissıyalı altüst etti. Bugün Türkiye, Avrupa camiası içinde sulh uğrunda çalışan faydalı ve lüzumlu bir devlet olmuşlur.» Hissiyata kapılmış olmak mevkiinde bulunmıyan bu fıkirler hakikatin kendisini ifade etmektedirler. Evet, bugün Türkiye Avrupa topluluğu içinde, müspet yolda çalışan faydalı ye lüzumlu bir devlettir. Böyle olduğu içindir kî, elem ve ıstırab günlerimizde istisnasız bütün milletlerin başucumuzda kederimize iştirak ettiklerini gördük. Gene böyle olduğu içindir ki, iç ve dış vaziyetimizdeki değişmezliğin herkesi sevindirdiğine şahid oluyonız. * * * Nöyyî'nin yıldönümü Kemalizmin httsusî vasfı devamlıhğında miindemicdir. J Her Kitabcıda bulunur Metaksasın beyanatı tasrih edilmemiştir. Bunları, muslihane de olsa, düşmanca bir hareket sayacagız» Atina 26 (Hususî muhabirimiz telefonla bildiriyor) Başvekil M. Metaksas, bu akşam Yunan gazetecilerini kabul etmiş ve kendilerine, memleketin haricî siyaseti etrafında aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: «Şimdiye kadar haricî siyasetimiz üze t'mdc söz söylemek lüzumunu hissetmedim. Zira buna ihtiyac yoktu; Yunanistanın herkesle olan fevkalâde dostane münasebetleri bize hiç bir endişe vermiyordu. Bugün size bu bahsi açıyorsam bu, bizim vaziyetimizde bir değişiklik husule gelmesinden değil, fakat son Avrupa buhranı atlatıldığmdan dolayı yeni hdç bir suitefehhümün yer bulmasma meydan vermek istemedi^imden dolayıdır. muzu milletler arasındaki sulhün idamesı teşkil etmektedir. Bilhassa Balkan Antantmı vücude getiren dost ve müttefik devletlerle olan samimî münasebatımız herkesçe malumdur. Bu münasebat degişmez ve sarsılmaz sağlamlığını muhafaza ediyor. Hususile dost ve müttefik Tüıkiye 3e münasebatrmız kimsenin meçhulü değildir ve bu dostluğun evvelce olduğu gibî şimdi de bozulmaz bağlara istinad etriğini açıkça bildiririm. Biz Bulgaristana Selânik paktile bağlıyız. Bu anlaşmanın inkişafı ve iki memIeketin daha sıkı münasebata girişmesi Yunanistan Başvekili M. Metaksas hususunda en iyi niyetlerle hareket edi Yunanistan herhangi başka devletten yoruz. Şimdi muallâkta yalnız iktısadî hiçbir şey istemdyor. Bizim yegâne arzu[Arkast Sa. 5 sütun 1 del Dün büyük nümayişlere sahne olan Sofya'dan bir görünüş Sofya 26 ( a. a. ) Yirminci yıl dönümfi pazar gününe isabet eden Noyyi muahedesi aleyhinde bu akşam da tezahurat vu ku bulmuştur. 10 binden fazla bir kalabahk tezahürata iştirak etmiştir. Polis tezahüratcıları dağıtmıştır. Fransada grevler Tramvay şirketinin satm Londra Büyük elçimiz Fethi Okyar alınma müzakereleri Memlekete dönmek üzere Hükumet, grevciler için Bütün tesisat ve malzemenin kıymeti bir milyon Londra'dan ayrılıyor şiddetli tedbirler aldı lira olarak tespit edildi, ihzarî temaslar için şirket mümessilleri Ankaraya çağırıldı Nafıa Vekâleti uzun zaİstanbul Tramvay şirmandanberi Avrupadan ketinin satın ahnması için hiçbir malzeme getirtmiyakında müzakerelere yen ve vesaitini burada başlanacağını ve şirket imal eden şirketin tesisat murahhaslannın Nafıa ve bütün malzemesinin Vekâleti tarafından Ankıymetini bir milyon lira karaya davet olunduğuolarak tespit etmiştir. Bu nu yazmıştık. esas bulunurken; değişriVerilen malumata görilmesi, temdidi ve ıslahı rc, şirketin Brüksel'deki zarurî olan tesisata aid merkez müdürlerinden tamiratın 10 milyon lira M. Bassi ile bir hukuk ile kabil olduğu da dümüşaviri, bugünlerde şünülmüştür. şehrimize geleceklerdir. Tramvay şirketinin Bunlar, ilk ihzarî temasgünlük hasılatı, vasatî bir lan yaptıktan sonra satış hesabla yedi bin lira kamukavelenamesini imza Her yerde sulhtan bahsediliyor. Fakat dardır. Fakat şirket, bu etmek üzere BrükselTramvay Şirketi meclisi her yerde harb korkusu var. idare reisi Spesial kazancdan memnun gödeki meclisi idare reisi Bu muammanın ruhu nerede? rünmemektedir. Bu arada, idare, virajM. Spesial memleketimize gelecektir. Bazı milletler, duygu ve düşünceîerinların çokluğu dolayısile maliyeti pek paŞirket 15 milyon lira istiyor de samknî değiller mi? Sulh isteriz derhalı olan raylann sık sık gayrikabili isken harbe hazırlananlar mı var? Her taŞirket, mevcud tesisat ve vesait için timal bir hale geldiğini, bunlann üç senerafta harbe karşı nefret gösterilirken, bir İArkası Sa. 5 sütun 2 dei on beş milyon lira istemektedir. Halbuki yandan gizli veya açık olarak silâhlanıııııııııımımmıııımııııııııııiHiııııııııiıııııın mak hâdiseleri başka türlü izah edilebilir mi? Biz, şu veya bu devlette ikiyüzlülük bulunacağına ihtimal vermek istemiyoruz. Gözlerimizin önündeki endişe vericı ve acındırıcı manzaradan dolayı filân filân devletlerin mes'ul tutulamıyacağına inanıyoruz. Vakıâ ortada bozulmak üzere gibi duran bir Avrupa muvazenesi görülüyor. Fakat bu görüş yanlıştır. Hakikatte, vaktile bulunamıyan bir Avrupa muvazenesinin hâlâ sarsak ve tehlikeli olan yaziyeti karşısmda bulunuyoruz. Avrupayı, içine düşmesi muhtemel uçurumlardan korumak, onu hergün daDeyli Telgraf yazıyor: ha mütekâmil bir ahenge kavuşturmak, Anadaoludaki sanayi menabiini inki Avrupa camiası içinde yaşıyan bütün milşaf ettirmek üzere ahiren, İngiltere taraletlerin vazifesidir. fından Türkiyeye verilen 10 milyon îngiliz liralık istikrazın neticesi olarak maGenc Türkiye, şimdiye kadar bu vazidenî imalât işlerinde müşavirlik yapacak feden bir adım şaşmamıştı. Bundan sonra, olan beş îngiliz mühendisi Türkiyeye başka türlü hareket etmemiz için hiç bir müteveccihen hareket etmiştir. sebeb yoktur. Cumhur Reisimiz İsmet Bu heyet, Britanya Yunan makine İnönü, en salâhiyetli vatandaş olarak imalât şirketi direktörü Mister J. Caldünya matbuatı mümessillerine: low'un riyaseti altmdadır. « Nizam ve terakki amili olan TürMühendislerin ilk işi bakır eritmek içîn kiye, gayreilerini Kemalist premipler yoyapılacak fabrikaların plânını hazırlalunda sarfetmeğe devam eyliyecek ve mak ve binayı yapmak olacakhr. dünyada sulhu muhafaza maksadile kendisine her müracaat vukuunda «mevcud» Bugün 9 uncu tahife cevabım vermekte kusur etmyeceklir.» Paristeki Alman sefareti kâtiblerinden birinin bir Yahudi tarafından öldürülmesi üzerine Berlin'de yapılan nümayişlerde derken, işte bundan dolayı bütün gönülharab olan bir yahudi mağazası İere ferahlık aşılamaktadır. Almanyada Yahudiler için yeni bir kararname Ingiltere hüku metine vedanamesi vermek üzere Londraya gitmiş o • an Londra Elçimiz Fethi Okyarın önü müzdeki hafta zarfmda memleketimize döneceği haber verilmektedir. Alman malumata göre, Lon Fethi Okyar dra siyasî mehafili, Fethi Okyarın bu ayrılışından dolayı izharı teessür etmektedir. Atatürkün vefatmdan sonra Londraya giden Büyük Elçimizin, memleketimize avdetinde, münhal meb'usluklardan birine namzed gösterileceği anlaşılryor. Diğer taraftan, Ingilterede intişar eden Sandey Piktorial gazetesi şunlan yaz maktadır: «tngiltere, hava kuvvetlerinin kendisine kâfi gelmemesine rağmen, Türkiyeye tayyare göndermektedir. Bu hafta, İngiliz Türk anlaşmasmm hükümlerine göre, Grevlere sebeb olan son kararnamelerin Pariste neşredildiği gün «Resmi Blenhaym tipi bir bombardıman filosunun Gazete» almak için idarehanenin kapısı önünde biriken halk ilk tayyaresi Türkiyeye hareket edecektir. Paris 26 (Hususî) Başvekil Da almıştır. Başvekil bu sabah polis mudü • Blenhaym tipi, hava kuvvetlerinin çok ladye, çarşamba günü tatbik edilecek o rünü, Paris garnizonu kumandanını vt mühim bir ihtiyac gösterdiği bir bombarlArkast Sa. 7 sütun 5 tel an umumî greve karşı şiddetli tedbirler dıman tayyaresidir. Gizli listeden henüz ıııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııı IIIM1IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIM1IIIIIIII1IIIIIIMIIIIII1IIIIIIIIIMIII ı ınuııııım çıkanlmıştır.» Komünist partisinin lâğvedileceği söyleniyor, dün yeniden yüzlerce amele tevkif edildi, yaralananların sayısı 70 kişiye baliğ oldu Bakır fabrikaları plânı hazırlanıyor Halk Partisi Kaza kongrelerine başlandı Bütün Yahudi ticarethaneleri kapatılacak, YahuBeş îngiliz mühendisi Dün, Beyoğlu, Kartal, Sarıyer ve Beşiktaş diler küçük san'atların icrasından da menolunacak Londra'dan memleketi kongreleri yapıldı, bu münasebetle Ebedî mize hareket etti Şefin aziz hatırası taziz olundu Çocuklar için ••# Halk Partisi Pefiktaş kazası kongresinden bir intıba... (Xann § jnd şahifemizde}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog