Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Traş Bıçağında POKER Markası ~ P L A Y ~ Fevkalâdelik Alâmetidir. umhuriyet jfll SÜ|I\ 5222 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 üUII13rt6Sİ 26 İKİIICÎtBŞfIII IbüO Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 r Resimli Hafta ATATÜR Albümü dan BOyük Şefin doğumundan ölömüne kadar 300 e yakın canlı hatırası 68 sayfa 30 kuruş Tedankte acele edinız. J C e n a z e merasimine iştirak TARİHİN MÜELLİM HADİSESİ karşısmda hayranlıklarını ve Dâhi Şefini kaybeden milletimize taziyelerini bildirdiler Alman Fransız anlasması Paris'te hazırlanan anlaşma, bir sulh devresi açıyor Londra, 25 (Hususî) Alman Hariciye Nazın Fon Ribbentrop'un pek yakında Parise gideceği tahakkuk etmektedır. Fransız hükumetınin Alman hükumetine müracaatla Hariciye Nazın Fon Robbentrop'un Paris ziyaretinin tehlikeli olacağını bildirdiğine dair deveran eden şayialar resmen tekzib edilmektedir. Resmî Fransız mahafılinde, bilâkis Paris polisinin Fon Ribbentrop için fevkalâde müdafaa tetbirleri aldığı temin edilmektedir. eden ecnebi heyetler gittiler Büyük ve Ebedî Şefimiz Heyet reisleri, Atatürkün yarattığı büyük eser Atatürkü nasd kaybettik ? Atatürkün yolunda işbaşına Müdavi doktorlardan Nihad Reşad anlatıyor «Ilkteşrinin başlarıydı, Atatürk, ısrarla Ankaraya dönmek arzusunda bulunuyordu, bunun doğru olmıyacağını söyledik, kabul etti...» Onun eserlerini, üzerlerine toz kondurmıyan bir itina ile devam ettireceğimiz gibi onun yürüdiiğü yolia yürüye rek bu eserleri ve onların mu hassalası olan ileri vatan ve milleti daha ileri ve daha yüksek kdacağız. nu kaybetmekten dogan ve bizlere uçsuz bucaksız görünen büyük ıstırablarımızı şjmdi Onun yolunda yürümek, Onun bu memleket ve millete temin etmek istedigi iyilikleri tahakkuk ettirmeğe çalışmakta devam eylemekle yenebiliriz. Kayıbımız büyük olduğu kadar acı, fakat çaresizdir. Bizi teselli edecek kuvvetli çare Onun istedigi yolda ve Onun istedigi gîbi çalışmaktan ibarettir. O halde resmî ve hususî bütün millî hayatımızda Atatürkün ruhunu şadedecek faaliyetlerimize dönmeliyiz arük. Onun aziz hatırası hafızaları' mızıitreKedî zinetini ve " olçiî biç»Wnet' zenginliğini teşkil edecektir. Atatürk Türkiyesini alabildiğine yükseltmekse »bizlerin Ebedî Büyük Şefimize gösterebileceğimiz hürmetin en canlı ifadesi olacaktır. Dün gelen Efgan heyeti, gardan çıkarken... Kruvazör ve muhribler Siyasî bir hâdise Beneş de limanımızdan ayrıldı M.dosyalar Pragdan bazı mı kaçirmış ? Dün sabah şehrimize dönen Efgan heyeti, müzelerle tarihî camileri ziyaret etti General Metaksat'ın beyanatt Dost ve müttefik Yunanistan Başve kili General Metaksas îstanbuldan reketinden" evvel, aşağıdiîtf bulunmuştur: « Atatürkü şahsan tammak şerefine nail olduğumdan dolayı teessürüm çok derindir. Atatürkün eserleri yalnız Türkiyeyi değil, bütün dünyayı alâkadar e[Arkast Sa. 9 sütun 5 te] Atatürkün cenaze merasiminde bulunan Yunan, Alman, îtalyan heyetleri bayrarrun birinci günü, Fransız* Macar, •ÇWt,Ttnlândıya, Yugoslav, Leh, holanda, Sovyet heyetleri de bayramm ikinci günü şehrimize gelerek memleketlerine gitmişlerdir. Iran heyeti Ankaradan doğruca Tahrana hareket etmiş, Efgan heyeti de dün sabahki ekspresle Istanbula gelmiştır. Ebedî Şef Atatürkün bütün bir milleti derin bir acı içinde bırakan üfulü dolayısile duyulan ıztırab, devam ediyor. Büyük Şefin hastalığımn bidayetin den ebedî ayrılığına kadar yanında bulunan doktor Nihad Reşad, hastalığın seyir ve safhalarile elim tarihî neticesi etrafmda kendisile görüşen bir muharririmize şurrları söylemiştir: « Atatürkü, ilk defa 1937 haziranın[Arkast Sa. 9 sütun 3 te] da Yalovada muayene ettim. O tarihte kendısinde Cirrhose (Siroz) hastalığına aid hiçbir alâmet görmedim. Fakat bu tarihten sekiz ay sonra gene Yalovada yaptığım. muayenede karaciğerdekî rahatsızlığm ârazını tespit ettim. Tedavi başladı. Kendisile on gün kadar meşgul oldum. Bu sıralarda Yalovadan Bursaya giden ve Bursadan da tstanbula dönen Ebedî Şefin müdavi tabiblerinden Büyük Şef, Dobnabahçeye indiği gün Nihad Reşad bir soğukalğınlıgından muztaribdi. Bu defa Profesor Dr. Neşeî ömerle birlik Ankaraya döndu ve mayısta Istanbula te tedavisinde bulundum. Şubat son geldiği zaman temmuz ortalanna kadar Ianydı. Hastalık atîatılmıştı. Atatürk, lArkan Sa. 9 sütun 6 dal . Dünya tarihinde mensub olduğu mil}et tarafından Atatürk kadar sevilmiş nadir büyük insan gösterilebilir, veya en doğrusu bu ayar ve miktarda sevgiye ve saygıya mazhar olmuş kimse gösterilemez. Fazla olarak Atatürkü yalnız büyük Türk milleti değil, bütün insanhk en samimî ve hakikî takdir ve hürmete lâyık görmüştür. Çünkü Atatürkün Türklüğü dirilten ve yükselten büyük şahsiyeti ayni zamanda ve daima insanlığın en ileri icablanm da gözönünde tutmuş ve bunu bütün bir beşeriyet böyLondra 25 (Hususî) Beynelmilel Başvekil Çemberlayn ile Hariciye Nazın le görmüştür. Bu şartlar içinde hakikaten meseleler hakkıhda Fransız Nazırlarile Lord Halifaks Fransız Erkânı Harbiyene mutlu Türküm diyebilene! görüşmek üzere iki gündenberi Pariste sile de görüşmüşlerdir. bulunan Başvekil Çemberlayn ile Hariciîngiliz Hava Nazırı Sir Kiagsly WoAcı kayıbımızın hududu nekadar 51çüsüz olmuşsa Atatürkün millî ve insanî ye Nazm Lord Halifaks bu akşacn saat od, hazırlanan harb plânlannı müzakere etmek üzere önümüzdeki çarşamba günü ibda etmiş olduğu büyük krymetleri da 17 de Londra'ya dönmüşlerdir. İma ileri götürmek vazifelerimiz de o nisFransız ve îngiliz Nazırlan arasmda Parise gidecektir. bette ağır ve hayatidir. Onun için mev beynelmilel bilumum mühim meseleler îyi malumat alan menabie göre, hazırcud Türk nesillerile gelecek nesillerimize hakkında tam bir itilâf hasıl olmuştur. [Arkası Sa. 9 sütun 4 te] düşen bu vazifeleri olanca ehemmiyetlerile takdir ederek mütemadiyen gözönünde bulundurmaktan bir an bile fariğ olmamak mecburiyetindeyiz. Bütün vatandaşlarımızm ayni duyguda ve ayni kuvvetli kanaatte olduklanndan en kat'î surette eminiz. Bu emniyetledir ki artık bugün Atatürk yolunda hepimizrn bütün bir itina ve ihtimamla işlerimize sanlmaklığımız lüzumundan bahsediyoruz. Atatürk Türkiyesine lâyık olmanın biricik yolu bundan ibarettir de onun için. Macar Başvekili Imredi istifasını verdi Sabjk Çek Cunıhurreisi M. Beneş Prag 25 (Hususî) Hariciye Nezareti evrak mahzenlerinden büyük si yasî ehemmiyeti haiz bazı dosyalann kaçırılması hâdisesi burada derin ve umumî bir alâka uyandırmıştır. Bu hususta bütün bir ketumiyetin muhafazasile tahkikata ciddiyetle devam olunmaktadır. Express gazetesi diyor ki: «Bu vesikalar M. Beneş Cumhur Reisliğinden istifaya karar verdiği andan itibaren kaçırılmağa başlanmışbr. Hâdise çök gizli tutulmuş. ve evrakla dolu kasalar evvelâ Bratislava'ya ve oradan Tuna tarikile Köstenceye naklolunmuştur. Bundan sonraki istikamete orada karar verilmiştir.» Gazete bu siyasî rezaletin mes'ullerinin ciddî surette tecziyesini taleb etmektedir. Paris müzakereleri tam bir itilâfla neticelendi İngiltere Hava Nazın, hazırlanan harb plânını görüşmek üzere Parise gidiyor Bu hususta henüz kat'î bir karar vermemiş olan Kral Naibi îstişarelerde bulunuyor Şimalî Fransada umumî grevler ilân edildi Mareşal Fevzi Çakmak Atinaya hareket etti tstifa eden Macar Başvekili İmredi kabinesi azasile beraber (Yaztsı S inci sahifemizde) llllllllllllllllllltlMlllllllllllinillllllltlllinilllllllllltllinilllllllllllllllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiHiııııiHuiHiııHiııılıiMHIHııuıınıınnmı Cumhur Reisimiz saym Ismet înönü Türk milletinin Atatürke bağlıhğınm kuvvetli sebebini ne güzel izah etti. Atatürkün en yakm arkadaşı olan Cumhur Reisimiz Türk mdletinin Atatürke karşı besledıği bu sonsuz sevgi ve saygıyı Büyük Şefin bu memlekette yarattığı eşsiz eserlere bitip tükenmez şükranla memzuç çok kuvvetli bir bağlıhk diye ifade eyledi ki hakikatin ta kendisi olan bir ifadedir. Atatürkün büyük eserleri meydandadır: Millî hakimiyete müstenid cumhuriyetçi, halkçı, inkılâbcı ve bu şartlar icinde bütün dünyamn itibar ve hürmetini kazanmış büyük bir milletle yeni rejimin kadrini alabildiğine yükselttiği gül gibi bir vatan. İşte Atatürkü bilhassa böyle millî eserler halinde tecessüm eden bu büyük himmetlerinden dolayı çok seviyoruz. O halde Onun eserlerini, üzerlerine toz kondurmıyan bir itina ile de Malî tedbirleri protesto eden amele fabrikaları işgal ediyor, hükumet şimendiferlere vaz'ıyed etti, yaralananlar ve tevkif edilenler var YUNUS NAD1 Urkan Sa, 3 sütun fi Soranlar var: Bundan sonra ne yapacağız ? Bir endişe değil, bir korku hiç değil, fakat ya lüzumsuz bir tecessüs yahud da ayni derecede lürumsuz bir direktif ve bir program ihtiyacı sezdiren bu sorguyu birkaç ağızdan duydum. Bundan sonra ne mi yapacağız? Bütün plânı hazırlanmış bütün prensipleri ortaya konmuş, bütün temelleri atılmış bir yapmın katlannı, nesilden nesle ve alabildiğine yükseklere doğru çıkmıya devam edeceğiz. Artak dün olduğu kadar bugün de, bir tereddüd, bir tercih, bir tenkid, mir tashih devresinde değil, sadece bir inşa devresi içindeyiz: Durmadan inşa, din lenmeden inşa, ımızganmadan, savsaklaraadan, bocalasnadan inşa. Biliyoruz ki en büyük mimanmız, bu inşa işine sondan değil bastan başladı. Gene biliyoruz ki her işi bitirerek gitmiş değildir; plânı yaptı, temeli attı ve işaret parmağını dim dik tutarak bize çikabileceğimiz yüksekliği gösterdi: Alabildiğine gökyüzü. Biliyoruz ki terakkinin de, inkılâbın da hududu yoktur; fakat bilelim ki henüz başlangıçtayız, temel katındayız. Bu binanm saj^lam oltnası için kültür, bu binanın güzel olması için san'at lâzım. Bu binanm tuğlalan kafalar, çimentosu ruhlardır. Sistemi gibi malzemesi de taştan, topraktan değil, şuurdandır. Çünkü bina ve inşa deyince, biz, bütün bir memleketin aekâ ve ruh, idrak ve vicdan yapısanı kasdediyoruz. Başımızda gene enerjilerin enerjisine sahib bir kültür, san'at ve fazilet hâmisi var. İnönü, Lozan, çelik ağ ve baştan başa bütün imar eserleri gözümüzün önünde. Ona güvenimiz tamdır. Bizim ne istediğimizi O bizden Mareşal Feyzi Çakmak Atinaya iyi biliyor: Eski bir Romahnın zannettiği gibi, asla kuru bir kelimeden ibaret hareketinden evvel vagonumın olmıyan fazilet, mekteb çocuğunun kafa gıdasmdan ibaret olmıyan kültür penceresinde ve yalnız bina, esvab, eşya süsünden ibaret olmıyan güzel san'at herbirimiAyın yirmi sekizinde Atinada in'ikad zin bir rencberi olduğumuz büyük memleket yapısmin sağlam, iyi ve güzel edecek ve on gün devam edecek olan olması için üç esaslı §arttır. Bunu hepimizden fazla o biliyor. Balkan Antantı Genel Kurmay Baş Artık hiç bir şey sormıyalım. tş başı saati çalıyor. İş başına ! Bu çahş* kanlan toplantısma iştirak etmek üze ma ye yaratma humması içinde vatana hîyanet suçlanndan biri de şudur: Bundan evvelki grevlerde bir fabrika amelesi boş kalan iş yerlerinde re Genel Kurmay Başkanımız Mareşal Vakit kaybetmek! Durup dinlenmemek ahdile, ey on yedi milyonunun çaba şekilde pek de sdulnıadan • vakit geçirmiştir Fevzi Çakmak hususî trenle Atinaya lışnuya (akatli ferdleri iş başına l ÇYaztsı S ^ ç i sahifemtj^de) hareket j PEYAM1 SAFA Bundan sonra • II
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog