Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Ey Türk gencliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir. K. ATATÜRK umhuriyet Onbeşinci yıl sayı: 5221 Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare Te matbaa kısmı 24299 24290 Te Terbiyedir ki bir milleti hür, müstakil, şanlı, âli bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terkeder. K. ATATÜRK igraf ve mektub adresi: cumhuriy<t, ütanbui. Posta kutusu: istanbuL NO. 246 Çarşamba 23 ikinciteşrin 1938 Kemalist Türkiyenin Kemalizm Ensîıtüsü tatürk maddî şahsiyetile aramızda ıken Onun eserlerini ve prensiplerini ilmin ve fennin istedığı derinlıkle tetkik ve mütalea edemiyorduk. Çünkü inkılâbcı Şef hergün yeni hakikatlerle çağlıyan bir nehir gibi idi. Şellâle mahiyetli adamın kendisine baktaıaktan eserleri üzerinde duımağa adeta vakit bulamıyorduk diyebiliriz. Atatürk maddî şahsiyetinde öldü. Fakat Onun huruşan bir nehir halinde akan eserleri ve prensıpleri şimdi aramıtda ve etrafmıızda adeta canh bir deniz gibi yaşamaktadır. Şımdi artık bu denize döneceğiz, ve Ismet Inönünün dediği eserlerile ve prensiplerile aramızda ebediyen yaşıyacak olan Atatürkü bu eserleri ve bu prensipleri üzerinde tetkik ederek Kemalist rejimin ideolojisini tebellür ettirece&iz. Ankarada Atatürk anıt kabri, Ankarada Atatürk için müze.. Bunları yapacağız. Bunlar kadar ehemmiyetli diğer bir işle beraber: Kemalizm Enstitüsü. Atatürk, Onun bütün milletçe biz âşıklannın harzıcan edeceğimiz hazneler bıfaktı. Ataürk inkılâblannm istinad ettiği temel fikirler, kendi başına mütefekkir ve mütemadı bir gencliği bir iki asır işgal edecek kadar büyük kıymetlidir. Asker Atatürk başlıbaşma bir âlemdir. Tarihçi ve hususile millî Türk tarihini en eski devirlerinden zamanımıza kadar gelen Bütün safhalannda hayret olunacak bir Ebedî Şefimizin aziz naaşı Etnografya AŞüzesindekı muvakkat istirahatgâhında.. Yaslı ve kara bayramı karşılarken ugün yalnız takvim yaprağuıda bayramdır. An'aneye ve kanuna saygunız olmasaydı, günlerdenberi içimi " zi kabltan en büyük millî ke « derimiz içinde, herhangi bir bay ramın bize vadettiği klişe saa deti benimsemek değil, bayram sözünün bir defa ağza alınmasına bile tahammül edemezdik. Nite kim, böyle bir günün, bizim içia hain bir tesadüften başka hiçbir çey if ade etmiyen herhangi bir bay» ram oluşunu bilmek ve düşünmek de neç'emizi değil, kederimizi çoğaltıyor. Bütün hayatında bize bayramların en gerçeklerini, en millilerini ve en ulvilerini tattırmış insanı kaybettiğimiz günlerde hangi bayram, ne bayramı? Bugün, yalnız dinî bir tarihe, eski bir an'aneye ve altında Atatürkümüzün imzası bulunan bir kanuna bağlı olduğumuz için birbirimize dudaklarımızın ucile, mahzun ve açık söyliyelim yalancı bir tebrik fısıldıyacağız. Bu tebrike de lüzum yok. Bizim için bu kara bayram, birbirimizi ziyaret ederek yeniden taziye fırsatı hazırlıyan matem tatillerinin yerine geçiyor. Bize içi zehir dolu bir şerbet sunan talihimize küserek birbirimizi tebrike değil, teselliye koşahm. CUMHUR1YET Büyük Kortej, Meclis önünden ayrıldıktan az sonra istasyona doğra. YUNUS NADÎ lArTcası Sa. 8 sütun 4 tel ' Ebedî Şefimiz Atatürkün Ankaradaki muazzam cenaze merasiminde alınan fotoğraflar bugün 3, 6 ve 7 nci sahifelerimizdedir. S ismet inönü dün Ankarada ecnebi matbuat mumessillerine mühim beyanatta bulundu r (Yazısı 8 inci sahifemizde) Gazetemiz perşembe ve cuma günleri intişar etmiyecektir. Reisicumhur İnöjıüı Bü%ük Atanın »or\ i&tirajıatgçıhında tazimle iğüi^or. Büyük cenazenin Meclisten hareketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog