Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Bugün vatanımızda bir kudreti milliye varsa o cereyan, felâketlerden mütenebbih olan milletin kalb ve dimağından doğmuştur. K. ATATÜRK umhuHyet S3yi.' 5219 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: İstanbuL No. 24fr r3Z3fT6Sİ 21 İKİIlCİÎBŞNn 19üö Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini benim kadar anlıyan az olmuştur. K. ATATÜRK J Ebedî Şef Ankarada Göz yaşlarile uğurlanan Büyük Olü ebedî istirahaigâhına ievdi ediliyor Atatürk Ankaramn kucajjında Ey büyük Türk milleti! Atatürkün eserlerine, lâytk olduklart mevkii vermekte devam ettiğin müddetçe emin ol ki O daima aenin aranda yaşıyacakhr Dün gece on binleree insan ton « ihtiram ve tazim vazifesini yaparak ısttrab içinde aziz naaşın etrafmda tavaf etti Ankara 20 (Telefonla) Günlerdenben ağlamaktan kızarmış olan goz lerden şımdı yenıden gozyaşlan boşanıyor. Atatürkün yığıt Ankarası Ebedî Şefıne bu sefer ne acı şekılde kavuştu. Sen böyle mi gelecektın? Onu bu sâbah kendi treninden omuzlar üstünde indınldığı zamana kadar hiç kimsenm bunu söylemeğe dıli varmıyordu. Fakat saat «rişti ve bu sabah gun doğarken burun Ankarayı bir teessür şeraresi halinde gördd. Dun gece, zaten ıshrablı bir kaynaşma içinde geçmişti. Trenler Büyuk İnsana karşı mılletleri namına vazıfelerinı yapmak için gönderılen ihtiram kıt'alarını şehre getirmişlerdi. Dünya milletleri «Yurdda sulh ve [Arkasi Sa 1 sütun ı de] Başvekil Celâl Bayar Yavuzun güvertesinde Atamıza son tazim tarafında mîtingler yapılacak Lâvemut Atamızın manevî huzurunda... Ebedî Şefin ruhunu tazîz maksadile, bugün yurdun her ve üç dakika sükut edilecek Ebedî Şefimiz Atatürkün aziz naaşlarının bugün Ankarada mevkibi mahsusuna vaz'mı müteakıb yurdun her noktasında, lâyemut Atanın hâtırasına son bir ihtiram vazifesi olmak üzere, nutuklar irad edilecek ve saat 16 da herkes, olduğu yerde ve ayakta hürmet vaziyeti alarak üç dakika tevakkuf edecektir. Bütün nakil vasıtalan da oldukları yerlerde üç dakika duracaklardır. Taksim meydanmda Üniversite gencliğinin tertib ettiği son ihtiram mitingine İstiklâl marşile başlanacaktır. Miting esnasında Parti, Belediye, Halkevleri ve halk namına birer nutuk irad edilecek, müteakıben de Atatürkün ^encHğe hitabesi okunacaktir. Merasim nihayete ererken âbide, etrafmda meş'aleler yakılmak suretile, süngülü askerlerin muhafazasına terkedilecektir. T ürk kurtuluşunun ve tam Türk istıklâlınin Dâhi kahramanı Buyuk Atatürk dündenberi kendi yarattığı yeni Türkîye devletinin merkezi Ankarada, kendi eseri olan Türkiye Büyük Mıllet Meclisinde misafir bulunuyor ve dündenberi orada devlet merkezi halkı tarafından büyük acılarla kanşık derin huşu ve hürmetlerle tavaf olunuyor. Bugun onu Meclisten alacağız ve sıcak gözyaşlarnnızla takib ederek ebedî rahat yerine koyacağız. Sözün doğrusu budur ki Atatürk herhangi bir kabre tevdi olunmaktan ziyade bugün bütün Türklerin kalblerine gömülüyor. YUNUS NAD1 lArkast Sa. 4 sütun 3 lei Sefeoizia muszze» üM&k İsnait iitisyoa aada, bayjakliila ötMUü, sM&at& xid#3tiolixkeıt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog