Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Zafer, «Zafer benimdir» dîyebilenin, muvaffakiyet, «Muvaffak olacağım» diye başlıyanın ve «Muvaffak oldum» diyebilenindir. K.ATATÜRK ]fll um S3]fl ! 5215 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriy«t, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 rBrŞB!HD8 II İKİIlClîBŞrİfl Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Milletimizin hedefi, milletimizin mefkuresi bütün eihanda tam manasile medenî bir heyeti'içtimaiye olmaktır. K.ATATÜRK aşbakan Celâl Bayar, Cumhur Başkanhğmdaki tebeddül dolayısıle riyaset ettiği hükumetin istifasını takdim ettikten sonra yeni Cumhur Reisi tarafından yeni kabinenin teşkiline memur edılmiş olduğu zaman bize zaten devlet işlerinde tam iyi anlayışa dayalı ıttırad ve devamın en söz götürmez bir delili daha verilmiş oluyordu. Bir miıddet önce CeJâl Bayarın bir yıllık hükumetıne tahsis ettığımiz bir makalede biz Celâl Bayar hükumetinin de evvelce İsmet İndnü tarafından uzun müddet riyaset edılmiş olan gıbi esasen bir Cumhur'yet Halk Partisi hükumeti olduğunu ve binaenaleyh şahıs tebeddülünden dolaj'i memleket siyasetinde herhangi bir değlşikliği düşünmeğe mahal olmadığını tebaruz ettirmiş ve fazla olarak halef ve selef iki arkadaşm zaten yekdiğeri için besledıkleri karşılıklı hürmet ve muhabbette hiçbir fark bulunmadığını tasrih eylemiştık. BüBaşvekil Celâl Bayar Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yük Şefımizin şahsında dünyanın en acı kaybile felâketlendikten sonra kehanet idAnkara 16 (a.a.) B. M. Meclisi edeceğim. (Şiddetli alkışlar) diasmdan kat'iyyen uzak olan o ifadele bugün Reis Abdülhalık Rendanın başResmî bir lisanla bu maruzatınıı bildi riırnzin sıra ile teeyyüdüne şahid olduk: kanlığmda toplanmış ve celsemn aç'.îma rirken, inkılâbın ve Atatürk rejiminin en Türkiye Büyük Millet Meclisinia Ittî smı müteakıb Başvekil Celâl Bayar kür mümtaz bir siması ve Türk milletinin büfakile İsmet İnönü yeni Cumhur Re:simiz süye gelerek şu beyanatta bulunmuştur: yük evlâdı olan, ikinci Reisimiz İnönü« Sayın arkadaşlar, nün, Cumhur Reisliği devrinin, milletimiz dir. İkinci Cumhur Reisimiz îsmet İnönü için müteyemmen ve mes'ud olmasım teYeni Cumhur Reisimiz, tıpkı Atatürk gibi, yeni hükumet teskili vazıfesinde bü nün itimadlarına mazhar olarak, Başve menni ederim, buna şahsan emin olduğutün itimad ve emniyetile tekrar Celâl Ba kâlete tayin edildim. Kendilerine takdim mu ifade eylerim (Bravo sesleri, sürekli eylediğim Heyeti Vekıle azalarının isim ve şiddetli alkışlar). yara teveccüh etmiştir. Biz evvelki makalemizde hastalığı ha lerini havi listeyi lutfen tavsib buyurduMilletin tstırabt sebile mezuniyet alan îsmet inönünün, lar. Artadaşlar, Teşkilâtı esasiye kanununun hükümleBüyük Şef tarafından kendi yerine kimi Milletlerin tarihî, acı, tatlı bîr çok hatırine göre, sizin de itimadınıza mazhar ol ralarla doludur. Bugün biz inkılâb tarihiYUNUS NAD1 mak şerefini kazanırsam, yazifeme deyam • tArkası Sa. 0 sütun 4 teî LArkast Sa. 8 sutun 5 tc\ Celâl Bayar HükOmeti ((Haricî siyasette anlaşmalar Meclis huzunında dostluklar ve ittifaklarımıza Istanbullular, bir kâbeyi tevaf eder gibi sel bütün sadakatimizle bağlıyız» halinde Dolmabahçe sarayına akın ettiler Büyük Şefin cenazesi huzurunda hal| km son ihtıram geçidi dün sabah başla' mıştır. Daha erkenden saray civarındaki bütün yollarda münakalât durmuş, kadın, erkek on binlerce halk, sokakları doldurmuş bulunuyordu. Hıçkırıklarını saklayamıyan bu halk kütlesinin matemli yüzlerinde asil bir ıstırabm gölgesi vardı. Büyük Ölünün naaşları atlas bayrağa sarılı bir sanduka içinde büyük Muayede salonuna getirilmişti ve gülîerle örtülü idi. Başuclarında, General Nuri Yamut ve General Osman Tufan ile büyük üniformalı dört subay ihtiram nöbeti bekliyorlardı. Tabutun arkasında 6 büyük meşale yanmakta idi. Ziyaret zamanı gelince ilk olarak başlannda Orgeneral Fahreddin Altay olmak üzere teşrifata dahil on iki generalimiz muntazam ve hazin bir şekilde geçtiler. Hepsinin gözleri yaşlı idi. Yıllarca dahiyane emir ve kumandalan altmda zaferden zafere koşturduğu kahraman ordunun kahraman Başkumandanına karşı yakın silâh arkadaşları son hürmet borcunu edaya gelmişlerdi. Hazin bakışlarında yalnız kendilerinin değil, Başbuğuna candan bağlı bütün bir ordunun muhabbet, minnet ve heyecanı okunuyordu. Bundan sonra teşrifata dahil mülkî erkân geçmeğe başladı. Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ, şehrimizde bulunan meb'uslar, büyük memurlar, ecnebi sefaret ve konsolosluklar erkânı, hüzün ve hürmeti birleştiren derin bir huşu içinAziz ölüyü son ziyaretinden çıkan bir genc kız grupu de Büyük Atanın tabutunu selâmladılar. Sıra Üniversitelilere gelmişti. Rektör, dekanlar ve profesörleri dört kişilık guruplar halinde Üniversite ve yüksek okul talebeleri takib etti. Büyük Kurucunun ölmez eserini kendisine emanet ettiği genclık, bu yüksek tahsil gencliği göğüslerine sığmayan ıstırab ve heyecanlarile sanki «emaneti aldık ve daima başüstünde taşıyacağız» der gibi göriinüyordu. Bundan sonra başta îstanbul Kumandanı General Halis Bıyıktay olmak "izere kumandanlık erkânı, kara, deniz, hava ordusuna mensub yüksek subaylar, kumandanlan ve öğretmenlerile Harb Aka Meclis dün kabineye Atatürkün manevi huzurunda itimad beyan etti Dün 150 bin kişi Ebedî Şefin Celâl Bayar, hükumetin programını okudu tabutu önünde tazimle iğildi Dolmabahçe Muayede salonunda.. Aziz ölünün etrafına çelenkler konuyor. Getirilmekte olan Biiyük Millet Meclisinin çelengidir. demisi, Yedek Subay Okulu, Süvari Binicilik, Topçu ve Piyade Atış okulları talebeleri, Halk Partisi erkânı, Halkevleri idare heyetleri, malî, ticarî, idarî teşekküllerin ileri gelen erkânı geçmeğe başladılar. Hrkesi saran matem havası, her türlü teşrifat mülâhazalarını unutturacak bir derinlikte idi. Saat 14 ten sonra giriş kapısı mah şerî bir hal almış bulunuyordu. Saat kulesinin önünden kapıya giden geniş yolun bir kısmını mektebliler, bir kısmuu halk işgal etmiş, sıra bekliyordu. Öğleden sonra akşam geç vakte kadar hemen hemen şehrimizin bütün mektebUrkası Sa. 8 sütun 1 dei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog