Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

f• meydanlarında muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin rnenabiini kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir. Hakikî zafer, muharebe K. ATATÜRK urıyel fft S3]fl ! 5 2 1 4 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul. No. 246 Ç3rŞ3fîlD3 16 IKİIICÎT6ŞrİII 19uG Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 r Benim için bir taraflık yardır; bir tarafım. O da Cumhuriyet taraftarlığı, fikrî, içtimaî inkılâb taraftarlığı. K. ATATÜRK • Aziz naşınAnkaraya nakli için hazırlıklar ikmal edildi HükOmetin kararı Pazartesi günü resmî ve nimresmî bütün müesseseler kapalı olacak Ankara 15 (Telefonla) Atatürkün Ankarada cenaze merasiminin yapılacağı 21 teşrinisani günü, bütün menıleketin saygı ve ihti, ram tezahürleri olaeaktır. Bu husustaki hükumet ka.rarını hulâsaten bildiriyorum: 1 Ankarada cenaze merasimi yapılacak olan 21 teşrinisanide bütün memleketin resmî veya nimresmî mahiyeti haiz olan dairelerle mektebler kapanacaktır. Hususî müesseselerin de kapatılması için Vilâyetler tarafından tavsiyede bulunulacaktır. 2 Cenaze merasiminin ferdası gününe kadar bayraklar yarıya çekilecek, sinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinin açık kalmasma ayni şekilde tevessül edilecektir. 3 Atatürkün vefatı tarihi olan 10 ikinciteşrinden itibaren bir ay zarfında hükumeı memurları, suvare ve akşam yemeklerine icabet etmiyecekler, kendileri de vermiyeceklerdir. 4 Vilâyet ve kaza merkezle ' rinde cenaze merasimi günü Ata ' türkün hatırasını taziz için merasim yapılacak, nuhıklar verilecektir. Cenaze merasimi Büyük Ölüyü İzmite götürecek olan Yavuzla diğer harb gemilerimiz limanımıza geldi Dolmabahçenin tayyareden alınmış bir resmi ve (ok işaretlerile) aziz öliiyü ziyaret için tutulacak giriş ve çıkış yolu bugün EhRdİ Demek ki bir memlekete ve insanhğa hayırlı bir adam, bütün insanları tahakkuk et tirilmiş ulvî bir idealin hayranlığında birleştirebiliyor izim için iftiharı mucib olduğu kadar ınsanlık için de büyük şereftir ki şarkta Türkıyeden medeniyete yepyeni bir memleket ve millet ihda etmiş olan Atatürkün ölıimü uzak yakın dünyanın her diyarında büyük teessürler uyandırdı ve bu teessürler Büyük Adamın büyük eserine karşı takdir ve hayranlık hislerinin izharına vesile teşkil etti. Atatürkten inhilâl eden Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığma İsmet İnönünün intıhabı da Türk mılletinin Atatürk eserini ebedıyete kadar ayni kuvvet ve salâbetle yaşatacağının yeni bir delıli olarak telâkki olundu. Bilhassa dost memleketlerden bu çok samimî hislerin hararetle izharı bütün Türkleri memnun ve minnettar kılan bir tezahür teşkil etti. Atatürkün biz Türklere yalnız saygı değer bir vatan ve millet yükseltmekle kalmıyarak bu memleket ve millete bu kadar çok da dost temin etmiş olması bizim için ayrıca sevinc, inanc ve iftihar kaynağı oldu. Bu vesile ile kendi kendimize bu dostluklara lâyık bir millet olmakta devam etmek için vicdanlanmızm derinliklerinde yeni kararlann azim ve iradesi kaynamış olduğunu bütün dünyaya ve bilhassa dost tnemleketlere açık ve yüksek söylemeği kendimiz için zevkli olduğu kadar mukaddes bir vazife de biliyoruz. Büyük kayıbımızın yasına ortaklık eden ve Atatürk Türkiyesinin istikbalinde daima parlak ufuklar görmek kanaatile mahzun kalblerimizi tesliye eden milletlerden hangi birini sayahm? Sıcak veya buzlu bütün Okyanuslan ihata eden beş dünya kıt'asının her tarafından çok samimî teessür ve taziyet avazeleri yükseldi. Yunanlı dostlarımızın yanıbaşında İsveç ve Norvecin sesini duyuyor, Rumen ve Yugoslav matbuatınm kalbî sayhalannın Fransız gazetelerindeki en ciddî dostluk teranelerile kanştığını görüyor, necib îngiliz milletinin berrak sesleri yanında Alman ve Macar milletlerinin takdir sadalan yükseldiğini farkediyorduk. Kendisile mütekabilen îstiklâl Cidali arkadaşlığı yaptığımız komşu Rusyanın Büyük Şefimiz hakkmdaki doğru takdir ve müşa Atatürke tazim Bütün istanbul, bugün ebedî Şefe son ziyaretine başlıyor Atatürk Türkiyesi ve Dokuz kişilik Meclis Dünya memleketleri Ebedî Şefimizin bir müddet içinde muhafaza Ankaradaki Etnografya müzesi Ankara 15 (Telefonla) Atatürkün Ankarada yapılacak cenaze merasimi programınm esasları üzerinde bu gece de geç vakte kadar çalışıldı. Programın kat'î şeklini almış olarak yarm ilân edileceği anlaşılmaktadır. Esaslara göre merasime pazartesi sabahı saat 10 da Meclis önünden başlana edileceği heyeti yarın geliyor Başvekil bugün caktır. Mevkib, Meclisten itibaren istas* yon caddesini takiben istasyon istikame» tine teveccüh edecek, oradan Sergi Evine imtidad eden 16 Mart caddesini takib ederek Hariciye 'Binasının yanından Sa « manpazan istikametine açılan Atillâ caddesinden sooca Nümüne hastanesi öni"'nd« [Arkast Sa. 7 sütvn 1 del zanmıştır. Hazırlanmış olan ziyaret programına göre, bugün, saat 9,30 da Büyük Millet Meclisinin ve diğer heyetlerin müzeyyen çelenkleri merasimle tabutun baş tarafına konulacak, müteakıben ve mu ayyen saatler dahılinde askerî ve mülkî zevat, başlarında Rektör Cemil Bilsel ve profesörleri bulunduğu halde Üniversite ve yüksek tahsil gencliği, komutanlar, Heyet, Meclis namına tazim ziyaretinden sonra itimad istiyecek aziz na'şı alarak Ankraya dönecek Celâl Bayarın programınYüce Şef Atatürkün naaşmı, büyük öğretmenleri ve subaylan başta olmak da mühim değişiklik olmıbir ıstırab ve unulmaz bir yas içinde zi üzere Harb Akademisi, bunu takiben yacağı tahmin ediliyor Halk, Ebedî Atasmın aziz hatırasını bir kere yaret için sabırsızlıkla bekliyen Türk Yedek Subay okulu talebeleri; Cumhumilleti, nihayet sevgili ve aziz ölünün riyet Halk Partisi erkânı ve Halkevi idaAnakra 15 (Telefonla) Meclis ya naaşı etrafmda tavaf etmek fırsatım ka re heyetleri, malî, ticarî ve idarî teşekkül nn saat 15 te toplanacaktır. Başvek 1 daha tebcil ve tazize hazırlandı î ler, izciler; ögleden sonra lise ve orta dereceli mekteb talebelerile halk, tazim geçidine iştirak edeceklerdir. Yarından itibaren iki gün devam et mek üzere ilkmekteb talebelerile halk ayni şekilde ziyaretlerde bulunabilecekler dir. Ziyaretçiler, saat kulesî civarındaki lArkast Sa. 7 sutun ö tei Celâl Bayar yeni kabineyi teşkil etmesi Ankara 15 (Telefonla) Ankara dolayısile1 yarınki Mecliste programını okuvacak ve Meclisten itimad reyi ist' gencliği, yarm saat 13 te Ulus meydayecektir. nında bir miting akdedecektir. Miting akdi için telgrafla müracaatte bulunan Evvelce bütün tafsilâtile bildirilmiş olan Celâl Bavar hükumeti programın Izmir gencliğine de müsaade verilmistir. da bir değişiklik olmıyacağı tahmin eIzmir gencleri, yarın İzmirde Atatürk dilmektedir. heykeli etrafmda toplanacaklar ve An Başvekil Celâl Bavarın yarm akşam karada yapılacak mitingin bütün safahatstanbula hareketı ihtimali vardır. tını radyodan takib edecekler, müteakılArkası Sa. 7 sütun 5 tel ben heykelin önünde geçid resmi yapa rak dağılacaklardır. Bugün Ankara ve Izmir büyük mitingler yapacak Yarın Ankara gencliğinin yapacağı mitingde Başvekil Celâl Bayar, Dahiliye Vekili Refik Saydam da bulunacaktır. Ankara Belediye Mecliainde Atatürkün vefatı ve dünya matbuatı Le Temps'm ve Taymis'in mühim makaleleri Her iki gazete de başmakalelerinde Büyük Şefin ölmez eserine İsmet İnönünün muvaffakiyetle devam edeceğini tebarüz ettiriyorlar Kral KaroPun Londra'yı ziyareti Ankara 15 (Telefonla) Ankara Belediye meclisi, bu akşam saat 17,30 da toplandı. Bu toplantıda Atatürküa hatırası gözyaşları arasında tebcil edildi, Söz alan hatiblerden Makbule Eldeniz, lArkasi Sa. 7 sutun 6 te] THE TIMES Mütiefik Romanyanın saytn hüküvıdan Majeste Karol'un Londrayı ziyareti etrafmda telgraf ajanslannın verdiği malumatı altıncı sahifemizde son haberler kısmına koyacağız. Mahsvs surette Londradan istihbarımıza göre Majeste Romanya Kralı Londraya uds'Z olmuş ve îngiliz Kralı Majeste Jorj'u ziyaret eylemiştir. Avrupa ahvalinin bir müddettenberi gecirmekte olduğu buhranlı safhalar içinde bu ziyaretin haiz olduğu büyük ehemmiyeti bilhassa tebarüz ettirmek muvafik olur. Çekoslovak buhranının Münih konferansile iktiran ettiği hal şeklinden sonra Romanya, yeni vaziyetlerin az çok müessir olmaga çalısan telkinatına karşı hareketlerinin istiklâlini muhafaza da takdire lâyık bir tecellüd göstermiştir. Romanya, Avrupa ahvalinin buh ranlan arasında hiçbir tarafa hususî bir husumet çehresi göstermeksizin eski dostluklanna riayetkâr kalmdk gibi bir vefakârlık faziletile sulhun muhafazasına aid vazifelerine karşı sadakatls hareket etmeği bilmiştir. Bu şartlar içinde vaki Londra seyahatinin beynelmilel münasebetlerde sulhun muhafazasına birinci ehemmiyet derecesini atfettiği ve bilhassa Yakınşark münass betlerine kuvvet ve kıymet verdiği bizce malum olan Londra mahfillerince memnuniyetle karşilanacağını ve bu mes'ud telâkiden müspet neticeler çıkabileceğini şüphesiz sayıyoruz. **" Dolmabahçe sarayındaki I taziyet defteri I Dün birçok zevat defleri imzaladılar; Orgeneral Fahreddin Altay son hazırlıkları gözden geçirdi Orgeneral Fahreddin Altay dün Dolmabahçeden çıkarken Dolmabahçe saraymdaki taziyet defterini, dün de birçok zevat imzalamıştır. Bu meyanda, Çin Müslümanları Yakınşark Muhadenet cemiyeti namına İbra him Matieniyin, Celâleddin Vanzişan, Saat Vanşimin, Yusuf Tankoli, Davud Şüevinpa'dan mürekkeb bir heyet, toplu bir halde, Dolmabahçe sarayına gelerek hususî taziyet defterini imzalamışlar * dır." Ordu Müfettişi Orgeneral Fahreddiu Altay, İstanbul Komutanı Korgeneral Halis Bıyıktay ve Merkez Kumandani İhsan Ilgaz, dün, Dolmabahçe sarayın» gelerek, büyük ölüye aid son hazırlıklari gözden geçirmişlerdir. |LE CCEUS DE MARIEUOUiS£j I. EN ÖKANf>FBEETAOSE YUNUS NAD1 lArkast Sa. 7 sutun 6 da] Pariste mtinteşir Le Temps gazetesi, 12 teşrinisani tarihli nüshasında aşağıki başmakaleyi neşret mektedir: Türkiye Millet Meclisi, Atatürkün yerine, İsmet Inönünü, ittifakla Çuıîıhur Reisi seçti. Devlet Reisinin vefatının hemen ertesi günü yapılan bu intihabın, içinde cereyan ettiği millî birlik lıavası, yeni Türkiyenin kudretli yapıcısı ve canlandırıcısı tarafından vücude getirilen muazzam lArkası Sa. i sutun 3 tel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog