Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Varlığımızı, istiklâlimizi kurtaran bütün cf'al ve harekât, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin yüksek tecelliyatmdan başka bir şey değildir. K. ATATÜRK OnbeşTncî yıl sayı: 5212 u mh u r iyet Tei«raf ve *&*<& *** cumhnriyet. tstanbnı. Posta Mmu: tsîinbni. NO. 248 Pazarfesi 14 ikinciteşrin 1938 Telefon: Başmoharrlr ve evl: 223S6. Tahrtr heyeti: 84298, tdare TO matbaa tasaa 24299 24290 * * • / " Millet mukadderatım kendi yedi inhisar ve iktidarına almak sayesimledir ki mucizeler halk ye ibdaına muvaffak oldu. K.AtATÜRK Gencliğin Muazzam Mitingi &* , On binlerce genc, Atatürk abidesi ı cenaze merasımı önünde ebedî Şefin haiırasını yadetti buyuk olunun dernıne En büyük Eseri aksimdeki Cumhuriyet meydanı dün içıne sığmıyan Tiirk genclığinin ateşile, bir yanardağ kraterine benziyordu. Ebedî Şefımiz Atatürkün kendi elile yetıştırdıği çocukları orada, Onun abidesi bnünde, Onun es^rinı yaşatmak azmile yüreklerinde taşıdıklan heyecanı haykırdılar. Binlerce ve binlerce ağızdan fışkıran Istıklâl marşı, sonsuz bir alev gibi gökyüzüne doğru yıikselırken, yaşh gözlerde, yarının Turkıyesine ınanan sevinc kıvılcımları parlıyordu. Gene binlerce ve binlerce ağızdan büyük, muhteşem bir yemin çıktı ve içindeki yüksek hakıkati, yakıcı bir lâv gibi ortalığa yaydı: Biz, Tiirk gencliği, Atasımn bıraklığı mirasa, Onun Cumhuriyetine, Onun inkdâblanna, Onun kudretli ve kuoVetli rejimine daima sadtk; toprağına ka~ nunızı, istiklâline canımızı üermeğe şerefimiz, gencliğimiz, namusumuz ve Türklüğümiız namma yüce abidenin önünde söz verip and içiyoruz. Dünkü vakur, vakur olduğu kadar da ateşli tezahüratta hazır bulunanlar şunu Muazzam toplantıda meydanm bir başka göriinüşü anlamışlardır ki, Atatürkü kaybetmiş olmamn en büyük teseilisini yalnız ve antstanbul Atatürk Üniversitesi cak Türk gencliğinde bulmak kabildir. Dünya ağlasın... Ebedî Başbuğumuz, herbiri asırlar deYarattığı tarihe adımız böyle ğerinde olan o büyük eserlerini yalnız yazılsın. Türk genchğine emanet etmemiş mıydi? Onun yarattığı harıkaların yarınlardan Merasim tam saat 11 de, meydanı yarınlara akarak, daima daha güzel, dadolduran onbınlerce kişinin hep bir ağızima daha mükemmel bir halde sonsuzludan söyledıği İstıklâl marşile başlandı. ğa doğru ilerliyebilmesi, gencliğimizin aMüteakıben, Atatürkün manevî huzuruntesine bağlı değil midir? da bir dakika sükut edıldi. Bundan sonİşte, bütün millet iftihar içinde görüra hazırlanan kürsüye, Üniversite Ede yor ki, Türk gencliğinde bu ateş vard'r biyat Fakültesi talebesinden Abdülkadir ve o, Atatürk inblâblannın yılmaz bir Karahan gelerek, gözyaşları arasında şu bekçısi olmayı kendine ilk vazife bilmekhitabede bulundu: tedır. Bu, baska türlü olabilir miydi? Bunun « Atatürkün evlâdlan; başka türlü olmasına imkân var mıydı? §u tunc abidenin huzurunda onun Nasıl olsun ki, bugünkü Türk gencliği, yüksek sahıbi millî kahraman Atatürkün Kemal Atatürkün yarattığı eserlerin şüpyarattığı büyük inkılâbların saadetlerini hesız en büyüğüdür. ifade için toplanıyorduk. Ne yazık ki, Yaşadığı müddet zarfında daima genc Üniversitenin çelengi abideye götürülüyor şu meydan ve şu levend kahraman, bukalan Atatürk, bütün hayatınca en fazla Türk gencliği, dün, bir kere daha, zediyordu. Bütün vesaiti nakliye, onbin gün ölümünden duyduğumuz acının, genclığe kıymet verdi; gencliği yetiştirhasretin içimizde bir şimşek gibi alevleUlu Atasının muazzez hatırasını yadet lerce Türk gencini Taksime ulaştırmak mek, onu yarattığı eserlere lâyık bir cannen yakıcı hislerini de duyacaktır. mek için Taksimdeki Atatürk abidesi ö için seferber edildiği halde gene ihtiyacı lılık seviyesine yükseltmek için çalıştı. Ve Atam; nünde muazzam ve hazin bir toplantı karşılıyamıyordu. Taksimdeki abide Uen sonunda, bütün bu eserleri ona emaSenin evlâdların, içlerinde yanan acı yapmıstır. net etti. niversite, Yüksek Ticaret ve Iktısad yası kelimelere sığdıramıyorlar. Merasim, saat tam on birde başhya Dün, yarmın tarihine karşı and içen Atam; mektebi namma getirilen büyük ve güzel gencliğin gösterdiği emniyet verici kuv caktı. Bunu bilen genclik kütleleri, sa îçimizden yükselen sonsuz îştîyakı naçelenklerle süslenmişti. Çelenklerden mafet ve kudret manzarası işte bundan ileri bahın daha çok erken saatlerinden itibasıl anlatacağız? Sen ki bize: (Türk ren akın akm Taksime çıkmağa başla ada, üzerinde şu ibare bulunan bir lev gencleri! îçinizde yirmi yaşma gîrmiş niNADİR NADÎ lArkası Sa. 5 sütun 6 da] mıştı. Her yer mahşerî bir kalabahk ar ha abidenin önüne konduj LArkası Sa. S sütun 1 de] Dün Taksim meydanında, Atatürk abidesinin etrafında toplanan on binlerce gencin mitinginden bir intıba T. Söylenen heyecanlı hitabeler, hıçkırık ve göz yasları arasında dinlendi, gencler rejîme sadık kalacaklarına bir kere daha and içtiler aid program hazırlandı Kanun lâyihası, son şeklini aldı, bugün Millet Meclisinde müzakere edilecek Millî matem ve Büyük Önder Ata ] çevrilecektir. Dört köşesinde dört meş'atürkün cenaze ve tedfın merasimi hakkm lenin daimî şekilde yanacağı tabut, bura* daki program, bugün Büyük Millet Mec da üç gün müddetle ordu erkânı, kara, de» lisinde müzakere olunacak, lâyıha kesbi niz ve hava subayları ve kız, erkek yük» kanuniyet edecektir. sek tahsil gencleri tarafından beklenecek" Kanun lâyihası, son şeklini almıştır. tir. Bu müddet zarfında halk Büyük ölüVerilen malumata göre, Büyük ölü aba nün son ziyaretini yapacaktır. noz sanduka içine konulacak, Türk bayCenaze, Dolmabahçe sarayından Atarağına sarılarak Dolmabahçe sarayınm türkün daima sevdıği Generallerin ellerin" merasim salonuna nakledılecektir. San de olduğu halde kapının önündeki top adukanın etrafı beyaz ve kırmızı güllerle lArkast Sa. 7 sütun 5 tel Ankarada: Atatürk abidesinde Atatürkün ölümu doîaj'isıle ynrdumuzda bulunan ecnebi kolonıler dç derin bir teessür içindedir. Ankaradaki ecnebıler, hergün Atatürk anıtma çelenkler koymaktadırlar. Yukarıdaki resim, evvelki gün abideye konulan Fransız kolonisinin çelengini göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog