Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Bir milletin muvaffakiyatı. mutlaka kuvayi umumiyei milliyenin bir istikamette tahaşşüd ve tekâsüf etmecile mümküncSür. K.ATATÜRK vı! umhuriyet . R011 ISTANBUE C A G A L O G L U Mgral •• mektub adresl: Cumhnrlyet İstanbnl • Posta fcutnsu: tstanbul, No 246 Telefofiî Basmuharrir ve evl: 22368. Tahrtt heyetl: 84298, îdare n matbaa toamı 24299 24290 Memleket ve milleti mes'ud etmekten ibaret olan maksad behemehal hasıl olacaktır. Çünkü bu maksad hakkın da maksudud'ur. i " Pazar 13 ikinciteşrin 1938 K. ATATÜRK Büyük Şefin aziz hatırası karşısında ayakta 5 dakika sükut, bu 5 dakikalık vakfe içinde Mecliste göz yaşları boşalmış ve hıçkırıklar zaptedilememiştir. Genclik dün sonsuz teessurunü izhar etti Universitedeki toplantı çok hazin oldu gencler, Ulu Onderin yolunda yürümeğe hıçkırıklarla an^ içti Cumhurreisi intihabından sonra tsmet Inönü nutkunu okuyor Büyük merasim gelecek haf ta Pazartesi günü yapılacak Yeni Cumhurreisimiz : ismet inönii Yeni Türkiyenin ikinci CutnJıur Reisi olan İsmet tnönüne ikinci Atatürk demekte tereddüd etmeyiz. •' , ( Başmuharririmizden, telefonla ) Ankara, 12 ikinciteşrin üyük Türk milletinın selim akıl ve hissi dün Türkiye Büyük Mıllet Meclisinin yaptığı Cumhur Reisi intihabında bir daha tecelli etmi§ oldu. Atatürkün ölümile gönülleri keder dolu meb'uslar yeni yapılacak inrilıab üzerinde tek kelime söyleşmemiş ol Mareşal Fe\zi Çakmak ve General Fahreddin AJtay Meclisten çıkarlarken dukları halde Meclisin mevcud 348 azasının ismet İnönü üzerinde ıttifak etmiş oldukları göründü. Bu ittifak, ehemmiyeth ve hayatî hâdiseler önünde Türk milletinin doğru yolu bulmakta nasıl şaşmaz bir isabet ve büyüklük gösterebileceğinin en son ve en parlak delılini teşkil etmiştir. Meclisin millet işini en iyi görmekte, en ufak tereddüde yer vermiyen bu ittifakı Ankara 12 (a.a.) Anadolu ajan yetinde muhtelif meseleler görüşülmüştür. Türk mılletinde siyasî terbiyenin neka smın öğrendiğine göre, Atatürkün cenaze Yeni Vekiller iş başında dar ileri ve yüksek olduğunu bütün dün merasimi Ankarada 21 teşrinisani pazarCelâl Bayann yeni kabinesinde Dahiyanm hayret gözleri önünde bir daha is tesi günü yapılacaktır. liye Vekili vazifesini almış olan Refik pat eylemiş sayılsa yeridir. Saydam ve yeni Hariciye Vekili Şükrü Kabinnin içtimaı Türkiye Büyük Millet Meclisi AtaAnkara, 12 (a.a.) Bugün saat 15 Saracoglu ve Adliye Vekili Hilmi Uran türkten sonra devlet şefliğine getirilecek te başta Başvekil Celâl Bayar olduğu hal bugün vazifelerine başladılar. vatan evlâdını tayin etmekte hiç zorluk de yeni İcra Vekilleri Heyeti toplu olaDahiliye Vekâletine gelmesile Cumçekmemiş ve bu vazifeyi ifaya davet olu rak Reisicumhur îsmel inönünün köşkle huriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinunca bir rey bile farketmiyen bir ittifakla rine giderek kendilerine gösterilen itimad de uhdesine tevdi edilmiş olan Dr. Refik yeni Reisi seçmiştir. dan ve kabineye tayinlerinden dolayı min Saydam bu akşam 18 de Parti Merkezine gelerek makammda bir saat parti işleİsmet Inönü, şerefli ve ağır vazifesîni net ve şükranlannı arzetmişlerdır. derhal alan yeni Devlet Şefi de Büyük Saat 16 da Reisicumhur İnönü, Baş rile meşgul oldu. vekâlet dairesini teşrif buyurmuşlar ve riMeclis pazartesî günu toplanacak ve YUNUS NADÎ [Arkası Sa. 5 sütun 4 tel lArkası Sa. 4 sütun 4 te] yasetlerinde toplanan İcra Vekilleri HeUniversitedeki toplantıda konferans öalonunu dolduran genclerden bir kısmı cenaze merasımı Matemimiz ve ecnebi devlet mümessilleri Elçiler Ankara muhabirimize Büyük Dehanın kaybmdan duyduklan acîyı anlatıyorlar Ankara, 12 (Telefonla) Büyük Atatürkün ölümü dolayisile şehrimizde bulunan elçilerin intıbalarını toplamak istedim. Hepsi, istisnasız, ricalanmı lutfen kabul ettiler. Dost memleketlerin bu muhterem mümessillerinin bana vâki olan beyanatını aynen bildiriyorum: Italyan Elçisi De Peppo îtalya elçisi ekselâns De Peppo ki: « Türkiyenin Büyük Şefinin zıyaı dolayisile duyduğu derin matem karşısında gösterdiğim satnimî dostluk hissi Başvekile ve Hariciye Vekiline hitab eden taziyet sözlerimden açıkça anlaşılmakta dır.» lArkası Sa. 5 sütün 5 te\ dedi Üniversitedeki diinkü toplantıdan bir intıba Yüksek tahsil genclıği, Atatürkün ebe portresinin altındaki gene siyah kordelâ * diyen aramızdan üfulü dolayisile duydu larla bezenmiş olan kürsüye gelerek, Büğu derin acîyı ıfade etmek için, dün, Uni yük Atamızın büyük hatırasına hürmeten versite konferans saîonunda gözyaşları a üç dakika sükut edileceğıni söylemiş ve rasında bir toplantı daha yapcnıştır. Bu koca salon derin huşua dalmıştır. Üç dahazin toplantıja iştirak etmek üzere bm kıkahk sukuttan sonra Rektör, talebeye lerce genp, daha sabahın altınısından iti hitaben, gözyaşları arasında şu sözleri baren Üniversite konferans salonunda söylemiştir: taplanmağa başlamıştı. Bu hal, saat se« Arkadaşlar, kizde izdıham derecesini bulnuş, dokuza Atatürkü kaybettiğimizin üçüncü gîidoğru ise Fen fakültesi civarına yanaş nündeyiz. Bu acı ile üçüncü defa Üni mak adeta imkânsız bir hale gelmiştir. versitede toplanmış bulunuyoruz. Her gün Rektörün hitabesi biraz daha sızhyan ve biraz daha kanıyan Saat dokuzda Rektör Cemil Bilsel, A bu acı, gittikçe genişliyor. Şarkatn gar« tatürkün siyah tüllerle çevrilmiş büyük İArkast Sa. 6 sütun 1 de] Kabinenin ilk içtimaı Vekiller Heyeti dün akşam üzeri İsmet İnönünün riyasetinde toplandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog