Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

IiOkmanheklmln (25) Ind sayısı Cumhurlyet ve Dil bayramları şerefine fevkalâde olarak Intişar etmiştir. (30) sahifesini süsliyen (20) makale Lokmanhekimin tatlı kaleminden çıkmıştır. Tanesi 7,5, yıllığı 100 kunıştur. (12) senelik mukemmel 7e yaldızlı kolleksiyonlarm herbiri (125) er kuruştur. Divanyolu 104 numara. Lokmanhekimin pek açık ifadesile, beliğ vecizelerile, tatlı üslubüe, her insanın beynine kadar nüfuz ve hulul ettirdiği güzel sözlerile dolu olan kolleksiyonlaruaı almıyanın ya aklı yok ya parası! LOKMAN HEKiM umhuri Onbeşinci yıl sayı: 5208 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: Te Bükreş seyahatinden * avdet edecek artistimiz yann akşamdan ^ ^ itibaren Taksimde abide karşısında SAFİYE Izzet Gazinosunda Perşembe 10 îkfnclfeşrîıi 1938 Seanslarına devam edecektir. igraf ve a***** a * ^ : cmnnunyet tstanbm. Posta tntnsu: istanbui. NO. 240 24298. tdare ve matbaa tasaa 24299 24290 Büyük Şefimizin rahalsızhğı biitün ihiimamlara rağmen vahamele doğru seyrediyor Dün saat 10 da neşrolunan teblig Istanbul 9 (a.a.) Riyaseticumhur Umumî Kâtibliğinden: ,. 1 Reisicumhur Atatürkün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu sabah saat 10 da verilen rapor ikinci maddededir: 2 Geceyi rahatsız geçirdiler Umumî hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. Hararet derecesi: 36,8; nabız muntazam: 128; teneffüs: 28 dir. , „,. , ^ , , , Atatürkün sıhhati Dün saat 20 de neşrolunan teblig Istanbul 9 (a.a.) Riyaseticumhur Umumî Kâtibliğinden: • 1 Reisicumhur Atatürkün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir: 2 Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumî ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerilemiştir. Nabız: Muntazam, dakikada 124; teneffüs: 40; hararet derecesi: 37,6 dır. Dün saat 24 te neşrolunan teblig Istanbul 9 (a.a.) Riyaseticumhur Umumî Kâtibliğinden: 1 Reisicumhur Atatürkün sıhhî vaziyetleri halckında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu gece saat 24 te verilen rapor ikinci maddededir: 2 Saat «20» den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumî ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi: 37,6; nabız: 132; teneffüs: 33 tür. Manzara skiden, cemiyetlerin nasıl yükseldıkierini, nasıl alçaldıklannı görmek, bunların sebeblerini araştırmak için bir tek saha vardı: Tarih. İmparatorluklar kuran yaratıcı hamlelerden hangıleri, hangi şartlar altında gevşer ve neden dağılır; bunu anlamak için, kitab sahifelerine sıkışmış mazi hulâsasını hazmetmekten başka çare yoktu. Onsekizinci asır insanları, admı taşıdıkları mıüetin kudretine ancak bu suretle inanabiliyorlardı. Romalıların itilâsına ve inkırazına dair Montesquieu'nün yazdığı satırlar, o zaman cemiyetlerine yol gösteren, hemen yegâne eserdi. "t* *»* "** Ingiliz kralı Jorj Başvekille beraber Amerikaya gidecek Avam kamarasında kralın nutkuna verilecek cevab müzakere olundu, muhalifler nutku tenkid ediyorlar Paris konferansında mühim Uzun Mehmedin meseleler görüşülecektir 109 ncu yıldönümü Eğer, müsaid bir hal şekli bulunursa dünya sulhu kuvvetlenmiş addedilecek Dun taş komurunun bulunuşu Zonguldakta hararetle tes'id edildi Başvekil dün sabah şehrimize geldi Bugün, millî varlığımızın değerini ölçmek istedığimizde, tarıhin Mılâddan önceki karanlık mahzenlerine kadar inmeğe mecbur değiliz artık. Etrafımıza dikkatle bakmak herşeyi görmemize kâfidir. Bir yanda, kendi kendini yiyen cemiyetler görüyoruz. Bunlar, iki partiye ayrılmışlar, senelerdenberi boğuşuyorlar. Bırbirine yabancı kütleler arasındaki kavgaları bile «vahşi!» diye tavsif eden bugünkü medeniyet, ayni cemiyete mensub milyonlarca insanın, milyonlarca kardeşin, tarihte misli az görülmüş bir kin fırtınası içinde eridiğine şahid oluyor. Başvekil, dun Haydarpaşa garından çıkarken Londra 9 (a. a.) Avam kamarasında Çember layn tarafından söylenen nutku müteakıb Archbald SıncO toprağa yabancı olan menfaatlerin, lair söz alarak Kraorada sılâhlarım tecrübe ettiklerini görü lın nutkuna hâkim yoruz. Bir bombardıman tayyaresinin olan ruhu anladığını «bilfiil bütün muayyen ağırlıktaki tahrıb vasıtalarile gö ve memleketi etrafm receği azamî hizmet nekadardır? İnsanlık, bu basit sualin cevabını iki se da toplıyan haricî nedenberi saçtığı sonsuz kan pıhtılarile siyaseti takviye et mek üzere bir millî hergiin vermektedir. birhk vücude geti Tanklar, uzak menzilli modern toplar, rılmesi imkânı olup zehirli gazler ayni suale, ayni şekılde olmadığı» meselesi müspet cevab aramaktan başka birşey ne dair nutukta bir yapmıyorlar. telmıhte bulunulmaVe bütün bu cinayetler, aralarında hiç mış olmasma teessüf bir esaslı mesele bulunmıyan, ayni cemi ettığini söylemiştir. yete mensub insanların boynuzlu koçlar Sinclair, millî hürgıbi şuursuzca birbirlerine saldırmasından riyetleri korumak içıkıyor. çin hükumetın ne Başka bir manzara! yapmak niyetinde olBir millet, nüfusça kendinden beş defa duğunu sormuştur. daha az olan başka bir mılletin taarruzu «Millî hayata ecnena uğramıştır. Sayısı az ve boyu da kısa bi bir devlet şefi olan millet, karşısındaki koskoca kütleyi tarafından vuku bumütemadiyen harcıyor. Kendisi, on bınlan müdahale» ye Fransız Başvekili Daladye ile Hariciye Nazırı Bone'nin lerle eksilirken, ötekinden yıizbinlerin telmih eden hatib Londra ziyaretlerinden bir intıba sılindiğini, süpürüldüğünü duyuyoruz. demiştir ki: Bugün fılân şehir, yarın filân liman, öbür « Başvekilin böyle bir müdahaleyi cek müzakereler esnasmda hürriyet prengün filânca demiryolu derken, milyonlar reddetmek için ilk fırsattan istifade ede siplerine karşı yapılan bu hücumlann reâca kilometre murabbalık muazzam ülke ceğini ümid ederim.» dedileceğini ümid ettiğini söylemiştir. nin en mümbit ve müsaid toprakları, sayıSinclair, Hitler tarafından Churchıll Çemberlayn Krala refakat edecek ca ve boyca küçük olan millete intikal ve Greenvvood'a yapılan hücumları haNewYork 9 (a.a.) NewYork ediyor. tırlattıktan sonra Kralın nutkuna verile Times gazetesi yazıyor: lArkası Sa. 9 sütun 6 dal cek c'evabî arize hakkında cereyan ede Ötede, tek millet, dünya namma kendi kendini yemekle meşgul bulunduğu bir sırada beride dev halinde bir kütle, kentehlikenin mahiyeti saklıdır. Bu tehlike nedir? dinden beş defa daha küçük bir mahîu Tayyare mi? Top mu? Tan k mi> kun karşısında eriyor, perişan oluyor. Yoksa yabancı ruhlardaki istilâ hırsı mO *** Hiçbiri değil. Evet, şüphesiz bu sayEvet, bugün millî varlığımızın değerini ölçmek için, karanhk tarih mahzenlerine dıklarımdan hiçbiri bir millet için tehhke kadar inmeğe mecbur değiliz. Etrafımıza olamaz. ıııııııııınıııı ıııııııııııııııııiıııııııınıı mı ıı ııııııııııı ıııını nııııı •• •• ıııııııııı IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII Evvelkî gece saat 23 te Ankaradan hat ve Içtimaî Muavenet Vekili Hulusî hareket eden Başvekil Celâl Bayar, dün Alataş, Londra büyük elçimiz Fethi Oksabah saat 11,58 de, sureti mahsusada yar, tstanbul Komutanı Korgeneral Hahazırlanmış olan katarla şehrimize gel lis Bryıktay, Selimiye Tüm Komutanı miştir. Vali Muhiddin Üstündağ, Baş General Osman Tufan, Emniyet müdüvekili karşılamak üzere, erkenden Pen rü Salih Kılıc ve diğer birçok zevat tadiğe giderek Başvekile hususî treninde raftndan karşılanmıştır. Zonguldak 9 (a a.) Türkiyede : lk mülâki olmuştur. Başvekilimiz, Haydarpaşa nhtımnda olarak Ereğlide Keseboğazı mevkiinde Celâl Bayar, Haydarpaşa îstasyonun bekliyen Acar motorile, doğruca DolmaUzun Mehmed tarafından taş kömürü da Riyaseticumhur Seryaveri Celâl, Sıh bahçe sarayma girmiştir. nün bulunduğu günün 109 tmcu yıldönümü, kâşifin hatırasmı taziz için Hal kevi tarafından hazırlanan zengin bir programla kutlandı. Uzun Mehmed anıtı önünde bir genc maden mühendisi ve okullar talebesi tarafından Uzun Mehmedm admda sembolleşen millî madencilik ülküsü hak kmda söylevler verilmiş ve Türkiyede olduğu gibi yeryüzünde de taş kömürünü ilk bulan, kullanan ve yayanm Türk olduğu Atatürkün eşsiz dehasmm gü Çinde şiddetli muharebeler Japon kıtaları büyük çevirme hareketi yaptı neşile aydınlanan tarih hakikatlerinden biri olarak belırtirmiştir. Uzun Mehmed anıtına çelenkler konmuştur. İki Çin fırkasının ric'at yolu kesilerek tamamen imha edildiği haber veriliyor Ingiliz Başvekilinin aksamki nutku Çemberlayn, Münih anlaşmasının en iyi hal çaresi olduğunu söyledi Londra 9 (Hususî) Başvekil Çemberlayn, bu akşam belediye reısi tarafından tertib edılen ziyafette bir nutuk irad ederek ezcümle şunları söylemiştir: « Münih'te en iyi hal çaresini bulduğumuza kaniiz. Dört muhtelif rejim sahibi devlet ricali Münih'te yaphkları anlaşma ile Avrupa sulhunu kurtardı'ar. Münih'te muzaffer veya mağlub olan ta raf yoktur. İngiltere, başka rejimlere karşı tam bir bitarafhk muhafaza ettiği için kimsenin dahilî işlerine müdahale etmek istemez. Şimdiki bir tarafh silâhlanma tehlikeli olduğundan, sulhu kurtarmak için daima kuvvetli bulunmak lâzımdır. Japon tayarelerinin attığı bombalarla yanmakta olan bir kasaba Tokyo 9 (a.a.) Domei ajansı bildiriyor: Japon kıt'aları dün bir çevirme hareketi yaparak Sungyung ile Tung Çeng arasında yarı yolda kâın Yen^in'i işgal etmişlerdir. Japonlar bu suretle iki Çin fırkasının ricat yolunu kesmişlerdir. Japon tayyarelerinin ve topçularının çapraz ateşi altında kalan bu fırkaların ta mamile imha edildiği söylenmektedir. Japon kuvvetleri Kanton Hankeu şîmendifer hattmda birçok Çin kıt'alarmı muhasara ederek bunların da ricat yolunu kestikten sonra Yoçeu'nun takriben kırk kilometre şarkmda kâin işgal etmişlerdir. Vulipai'yi ııiMinıııııııııııııırıııı İkiye ayrılıp boğuşan bir cemiyette birlik yani kendi kendine inanmak kudreti sönmüş demektir. Filân kütlenin karşısında mütemadiyen eriyen millet ise, manevî kesafetini kaybetmiş, yahud onu henüz bulamamıştır. Bu gibi tereddilere düşmiyen şuurlu Eğer bugün bazı cemiyetler, şu veya toplulukları daima diri ve daima ayakta dikkatle baktığımızda, herşeyi apaçık göbu dış sebebden dolayı içlerinden çürü göreceğiz. rebiliyoruz. îngilterenin başkasmm mallannda gözü Yukarıya, bir çokları arasından, misal yorlarsa, bunun kabahatini yalnız ve an Bugünkü çeşidli dünya manzarası, biz tarihte misal aramaktan müstağni kılıyor. yoktur ve yegâne gayesi kendi mallarını olsun diye şöyle alıverdiğim iki hâdisenin cak o cemiyetlerin ruhî tesanüdlerindeki NADİR NAD1 müdafaa etmektir.». içinde, bugünkü cemiyetlere musallat olan zâfta bulabiliriz. Tokyo 9 (a.a.) Domei ajansınm bildirdiğine göre, Japon kuvvetleri, bu sabah Çungçien'in işgali üzerine H u nan'ın hükumet merkezi olan Çangçen'i himaye eden esaslı Çin müdafaa hatlarını yarmışlardır. ]aponyanın harici siyaseti Tokyo 9 (a.a.) Domei ajansinîc diplomatik redaktörüne göre, Arita'nıır [Arkast Sa. 9 sütun 3 te]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog