Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

PİPO meraklılarına müjde: Oldenkott tngiliz pipolarımız gelmiştir. Sultanhamam No. 2 PİPO PAZARI umhuriyet Onbeşinci yıl sayı: 5199 • WM * tSTANBUL C A G A L O G L Ü Teleraf ve mektub adresl: Cumhurlyet tstanbul Posta fcutusu: tstanbul tfo 246 Telefon: Başmuharrlt ve evl: 22360. ranrtı üeyetl: 24298. Idare ve matbaa Sısmi 24299 24290 « . < . «311 ' I Türk İnkılâbma Bakışlar PEYAMİ SAFA Cumhuriyet'te tefrika edilen brmız hakkındaki bu değer her taraftan vakı olan a kitab halinde neşredi Fiatı: 1 liradır. KANAAT KİT tesrfn 1938 J Fransa yeni bir kabine Almanya ve Italya hakem buhranına mı gidiyor'ı ı Büyük Millet Mec Sosyalistler Daladye'ye vazifesini deruhte ettiler lisi bugün açılıyor Dünya Karşısında Türkiye umhuriyetin onuncu yıldönümünde, dünya matbuatımn hakkımızda neşrettiği yazılan iftihardan göğsümüz kabararak, sevinc içinde okumuştuk. En yakınımızdaki komşularımızdan en uzak dostlarımıza kadar yabancı memleketlerde çıkan bütün gazeteler, Atatürk inkılâbınm yarattığı eserleri anlata anlata bitiremiyorlardı. On sene içınde iktısad ve kiiltür sahasında aştığımız merhaleler, mütefekkir muharrirleri samimî olarak heyecana getirmişti. O zamanın gazete koleksiyonlarını karıştırmak rejimimizin, ilk on senelik hayatile dünya sahnesinde nekadar candan bir alâka uyandırdığını gösterir. Aradan beş sene geçti. Ve biz yeni bir merhale daha aştık. Günlerdenberi devam eden coşkun sevıncimiz henüz yatışmadan 29 teşrinievvel Türk bayramının dünya efkârı umumiyesinde uyandırdığı akislere dair haberler alıyoruz ve tekrar seviniyoruz: Bu seferki yıldönümümüz de, beş sene evvel olduğu gibi, uzak yakın bütün dostlarımız tarafından hararetle alkışlanmıştır. Hararet ve alkış kelimelerine dikkat etmenizi rica ederim. Biz, herhangi büyük bir günümüzü kutlularken kendimizden geçebilir, coıabiliriz. İnsanın, kendi yarat tığı bir esere karşı bitaraf kalması guç olur. Nasıl bir anne çocuğunu, güzelliği için değil de sadece «yavrum!» diye severse milletler de, kendi emeklerile kavuştukları rejimlere öylece, hislerile bağlı kalabilirler. Çocuk hakikaten güzel midir? lyi yetişiyor mu? Anasına ve ailesine hayırlı bir evlâd olacak mı? Bunlan doğru olarak ancak üçüncü şahıslar takdir edebilir. Ve gene ayni şekilde «bir rejim millete uygun mudur, faydalı mıdır?» sualine en mutedil cevabı, o milletten olmıyan, dost veya bitaraf yabancı mütefekkirler verebilİTİer. Şu birkaç gün içinde Yunan, Bulgar, Yugoslav, Rumen, Alman, İtalyan, Fransız ve İngiliz gazetelerinin neşriyatına göz gezdirmek, Atatürk Türkiyesi tarafından son beş sene zarfında aşılan merhalenin bütün dünyaca ne büyük bir heyecanla takdir edildiğine dair bize bir fıkir verebilir. Yalnız Montrö ve Hatay muvaffakiyetlerile ekonomik anlaşmaları ve memleket içindeki endüstri tesisatmdan mühim birkaçını saymak, yabancı arkadaşlarımızın yazdıkları gibi bir milletin zafer ihtiyacmı uzun seneler doyurmaya kâfidir. Halbuki Büyük Önder Atatürkten ve kendi içindeki cevherden kuvvet alan Türk milleti, tarihin çizdiği ebedî yolu aşmak için işte üç gün süren bayramdan sonra yeni ve taze bir enerji ile, kendinden emin ve vakur vazifesine devama başlamış bulunuyor. **# Vazifemiz şereflidir, fakat ayni zamanda çetindir. Önümüze bazı mânilerin çıkması, zaman zaman bazı müşkülâtla karşılaşmamız ihtimalini hiçbir zaman gözönünden uzak tutmamalıyız. Bu gibi vsziyetlere karşı en mükemmel tedbir, birlikten, beraberlikten şaşmamaktır. İçerde biriz; dışarı karşı da daima Bir kalmalıyız. Bizim şu veya bu tarafa hususî bir sempati göstermemizden büyük menfaat uman rejimler şüphesiz var. Çünkü biz artık hatırı sayılır bir devletiz. Eski «Hasta Adam» öleli seneler oldu. Şimdi onun yerinde, genc, atılgan, başarıcı bir millet oturuyor ve bu hakikati bütün dünya bizimle beraber, hatta bizden daha ivi biliyor. Mensub olduklan rejim ne olursa olsun, bütün devletlerin bize karşı dostluk ve hürmet hissi beslediklerine eminiz. Ancak şu var ki, dünyada söz sahibi olanlar, yalnız devletler ve yalnız iyi lArkast Sa. 3 sütun 3 te\ Çek • Macar ihtilâfı Yarın Viyanada mühim bir içtima akdolunuyor Bu içtima Alman, İtalyan, Çek ve Macar Hariciye Nazırları arasında olacak. Leh gazeteleri bedbin bir lisan kullanyor Parti Grupu dün Başvekilin riyasetinde toplandı Ankara 31 (Telefonla) Tatil devresini bitirmiş olan Büyük Millet Meclisi yarın «bugün» saat 14 te açılacaktır. Bütün meb'uslar Ankaraya gelmiş bulunuyor. Meclisin yarınki ruznamesinde Cumhurreisimiz Atatürkün nutku, Meclis reisi intihabı ve riyaset divanı «reis vekileri, idare âmirleri ve kâtibler» intihabı vardır. Cumhurreisimiz Atatürkün nutku, Başvekil Celâl Bayar tarafından okuna caktır. Meclis, müteakıb içtimaında da encümenleri seçecektir. müşkülât çıkaracaklar Hükumet yeni emirnamelerle her sınıf halka fedakârlık tahmilini düşünüyor Parti Kamutay gurupu dün Başvekilin riyasetinde toplandt Ankara, 31 (a.a.) Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay gurupunun umumî heyeti bugün 31/10/1938 saat 16 da sayın Başvekilimiz ve Kamutay gurupu reisi Celâl Bayarın başkanlığında toplandı: Bu içtimam ruznamesini yalnız B. M. Meclisinin yann açılacak dördüncü içtima devresindeki riyaset divanının intihabı ve Kamutay gurupunun reis vekilliklerile idare heyetinin seçimleri teşkil ediyorÇek \ e Macar Hariciye Nazırları M. de Kanya M. Şvalkovski du. Londra 3 ! (Hususî) Berlinde lovak ihtilâfında hakemlik işini deruhde Kamuay reisliğine namzed gösterilen ankırı meb'usu Mustafa Abdülhalik neşredilen resmî bir tebliğ, Alman ve ettikleri bildirilmektedır. İtalyan hükumetlerinin Macar Çckos[Arkast Sa. 3 sütun 1 âe] Renda ve Riyaset Divanı reis vekillikleri için r.s'nzed gnsterilen «R.efet Canıtez (Bursa), Tevfik Fikret Sılay (Konya) [Arkast Sa 7 sütun 6 da] M. Daladye, Radikal Sosyalist içtimaında nutkunu söylüyor Londra 31 (Hususî) Radikal sos Sosyalistlerin muzaheretile mevkii ikyalist kongresinde halk cephesi aleyhine tidara gelen radikal sosyalistlerin bu hatittihaz edilen kararlar Fransız sosyalist tı hareketin, bizzat kabinenin mukadde mehafilinde büyük bir hoşnudsuzluk ve ratı üzerine tesirler yapacağı muhakkak lArkası Sa. 1 tütun 3 te] asabiyet doğurmuştur. Bulgar Başvekili, Elli fırka teşkil ettiği söylenen bu kuvvetler Stoyadinoviç'le görüştü gittikçe daralan Japon mengenesi içinde kaldılar Londra 31 (Hususî) Bulgar Başvekili Köseivanof bugün Bulgar Yu goslav hududunda kâin bir Yugoslav kasabasına giderek, Başvekil Dr. Stoyadi noviç'le görüşmüştür. Japonlar 400 bin Çinli askeri muhasara etti Ispanya harbi yeniden şiddetlenmeğe başladı Dün Alikante ve Barselon şiddetle bombardıman edildi; General Franko'nun kardeşi tayyareci Ramond Franko öldü Bir mülâkat Neşredilen tebliğ Belgrad 31 (a.a.) Stoyadinoviç ve Köseivanof arasında öğleden sonra Niş kaplıcalarında yapılan mülâkattan sonra aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: «31 teşrinievvel 1938 tarihinde, Yu goslav Başvekili ve Hariciye Nazırı Dr. Milân Stoyadinoviç'le Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazırı Köseivanof Niş'te mülâki olmuşlardır. Bu senenin 31 temmuzunda Selânikte Uzakşark harblerinden şayani dikkat bir fotoğraf: Japonlar akdedilen anlaşmadan sonra ilk mülâ tarafından muhasara edilen Çin askerleri teslim oluyorlar kat olan bu dostane görüşme iki komşu Tokyo 31 (a.a.) Domei ajansın bahriye silâhendazlarınm o civarda as ve kardeş memleketin mes'ul hükumet dan: Bahriye Nezaretinin bir tebliğinde kerî kıtaatla birlikte karakol gezmekte reisleri arasında bir noktai nazar teati f Arkast Sa 7 sütun 4 te] sine vesile olmuştur Kanton'da karaya çıkarılmış olan Japon llllinillMlllllllllllinilMIIMIIIIIIIIinilllinilllllllllMMIIMIIIMIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIininilMniMIIIIIIIII Bu münasebetle Yugoslav ve Bulgar politikaları arasında 24 kânunusani 1937 de Belgradda imza edilmiş olan daimî dostluk paktmın ruhu dahilinde tam bir anlaşma ve tam bir tesanüd mevcud olduğu müşahede ve tespit edilmiştir. Keza, Yu [Arkasi Sa. 7 sütun 6 da] İspanyadaki İtalyan gönüllülerinin memleketlerine dönüşü münasebetile yiiz İtalyan esirile mübadele edilen yüz İngiliz esirlerinden bir grup Barselon 31 (a.a.) Hükumet tarafından neşredilen bir tebliğe göre, Frankistler bugün Ebro köprüsünün başında yedinci defa olarak mukabil taarruza geçmişlerdir. Frankistler Sierra Pandols, Alba Terra ve bilhassa Sierra Caballs'taki CumIHMIIMIIIH IIIMIMIIMIII1IMIII I "• ingiliz kabinesinde dün yapılan tadilât Lord Runciman Mührühas Nazırı olarak tekrar hükumete girdi huriyetçilerin mevzilerine taarruz etmek1 tedirler. Tebliğin tanzim edildiği saatte bu mmtakalarda muharebe bütün şiddetile devam etmekte idi. Hükumetçi hava kuvvetleri beş düş • • man tayyaresi düşürmüşlerdir. Hükumet[Arkast Sa. 7 sütun b tel II1IIMIIIIMIII1I1III llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll MltlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII ANKARADA BAYRAM GECELERi.. lllliniMIIIIIIMIMMIIIMIMIIIIIMIIIIIH IMIIIII NADtR NAD1 Çemberlayn Çekers'ten Londra 31 (Hususî) Londraya dönmüştür. KaBugünkü kabine toplantıbine öğleden sonra Başsından sonra neşredilen bir vekilin riyasetinde topla tebliğ, kabinede bazı yeni narak haricî ve dahilî vadeğişiklikler yapıldığını ziyeti tetkik etmiştir. Parbildirmekedir. Lord Runlamento yarın toplanacaciman, istifa eden Lord ğından, kabine bilhassa Halşam'ın yerine Mührüparlamentoya yapacağı hâs Nezaretine tayin edilteklifler hfikkında müdamiştir. velei efkârda bulunmuş Müstemlekât Nazırı tur. Malkolm Makdonald Dotngiliz italyan minyonlar nezaretine tayin edilmiştir. Makdonald ayanlaşması ni zamanda Müstemlekât Londra 31 (a.a.) Nezaretini de deruhde eGazeteler, İngiliz İtalLord Runciman decektir. Bugünkü tadilât yan itilâfınm ikinciteşrinin neticesinde 32 kişiden mürekkeb olan ka yarısmda mer'iyet mevkiine konulacağıAnkara bayram gecelerinde mutantan bir şebine azasının miktarı otuz bire inmiştir. nı tahmin etmekte berdevamdırlar. gazetesine göre İngıltere hüku kilde donatılmıştır. Yukarıda Tayyare CemiÇemberlayn Londrada Times lArkası Sa. 7 sütun 5 te} yetile Tayyare Mektebinin, Yenişe hir âbidesinin ve Meclis binasımn gece manzaralarım görüyorsunuz. Londra 31 (Hususî), Başvekil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog