Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA 2611937 S3yi •' 4uUd Telgraf ve mektub adresi: Cumuurlyet, tstanbul • Posta fcutusu: tstanbul. No 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlı heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuri N sile fftimd gtımiş >r. Bu sayı Salı 9 Mart 1937 Edib, Reşad Ibrahim Alâeddin, Faruk Nafiz eki Said, Cahid Uçuk'nn en guzel yazıiarını bulacaksınız. J Cahid, 1 Krallığın iadesi için Macar partileri faaliyete geçti Iki teşekkül bu maksadla birleşti Bir meb'us bu fikre şimdiki hükumetin muvafakat ettiğini, Almanyanın da muhalefette bulunmıyacağını söylüyor Avusturyada Son siyaset Cereyanları Halk bu suretle ihtilâle sevkedilmek isteniyor Dahiliye Vekili mizin mühim sözleri Hatay Türklerine tecavüz Büyük mitingler Cenevre içtimaı Yerinde bir karar Cenevre 8 (A.A.) Havas Ajansı bildiriyor: Hatay meselesinin halline memur komite bir haftalık bir tatilden sonra bugün saat 1 7 de Belçikalı Bourquin'in riyaseti altında tekrar mesaisine başlamıştır. Fransız murahhası Decaix komitenin toplantılannda bulunmak üzere Cenevreye gelmiştir. Komite bu toplanü devresinde Mılletler Cemiyetinin müşahidlerini dinliyecektir. Hama 8 (Hususî) Vatanî partisi mensublan yukan Kusayr nahiyesinin Sofular köyünden Harbiye yolile gelen silâhsız Türk köylülerine tecavüz etmişlerdir. Bu tecavüz Bedevî caddesınde vukubulmuş ve inzıbat kuvvetleri lâkayd kalmışlardır. Yeni hâdiseler tekerrür etmektedir. bu işe muvafakat etmişlerdir. Küçük ItiLondra 8 (Hususî) lâfın prensip üibarile bu işe Kraliyet taraftan iki Macar karşı yapmakta olduğu muhateşkilâtı dün Peştede toplanalefet, zannolunduğu rak Habsburglann kadar mutlak de avdetini kolaylaştır ünkü gazetelerde bir ajans hağildir. mak üzere birleşmeben vardı: 5e karar vermişler Fransız matbuatı «Avusturya askerleri tarafından dir. Krallığın avde teşkil edilen Kralcılar Cemiyetinin himatine ihtimal ?tr meb'umn yesinde olarak saltanatın avdeti lehinde, veriyorlar sözleri Viyanada, büyük bir nümayiş yapılmış, Paris 8 (A. Budapeştede 8 împaratorluk bayraklan çekilmiştir. TopA.) Buda (A.A.) Sal lantıda hükumet erkânından Başvekil peştede vuku buanatın iadesi ta muavinile bir müsteşar da hazır bulunlan son hâdiseler, taftarlanndan bir muşlardır. Nümayişçiler Otto von HabsMacaristanın hameb'us, Habs burg'u hararetle alkışlamışlar, sokaklarricî siyaseti hak urglann saltanat da «yaşasın Habsburg'lar!» diye bağırkında muhtelif makamına getiril mışlardır. Naziler de nümayişi ihlâle tetefsirlere yol aç mesine Macaris şebbüs etmişler, bunlardan fena kokulu mıstır. tandan başlanıl fişekler atan dört kişi tevkif edilmiştir.» mak lâzımgeldi Echo de Paris Bu haber, Avusturyada, Krallığın ve ;ini söylemiştir. gazetesinde PerHabsburg'lann avdetini istiyenlerin faaAlmanya, protesArşıduk Otto ve Belçıkada oturduğu şato tinax, şöyle ya liyeti arttığmı göstermektedır. Avusturto edemiy.ecek ve Avusturyada saltanatın zryor: , Krallık tsnrftarhgt yapanfonır 9w îadesi kat'î hiçbir maniaya tesadüf etmek.«Macarlarm Hîtlerizın tahrikâtma iki, daha ziyade, hissî ve an'anevidir. sızin tahakkuk ettirilecektir. Memleketin karşı harekete geçecekleri ümid edilebiYoksa, genc ve yakışıkh Otto von Habs ekseriyeti, bunu arzu etmektedir. Hali lirse de bundan Budapeşte hükumetinin burg, ecdadının Viyanadaki sarayına av hazırda iktidar mevkünde bulunankr, lArkast Sa. 1 sutun 1 de] det etmekle cılız ve hastalıklı Avusturya, gürbüz ve kuvvetli bir devlet haline giriverecek değildir. Büyük Harbin galibleri, Avusturya Macaristanı taksim edip kuşa benzettikleri zaman, Avrupanın ortasında, sulh için daimî bir gaile kaynağı kurmuşlardır. Merhum Pazarola Hasan Bey gibi koca kafalı, küçücük vücudlü bir varlık olan yani büyük Viyananın etrafmda küçük bir memleketten ibaret kalan Avusturya, ancak muhtelif muvazene oyunlarile yerinde durmakta, istiklâlıni muhafaza edebilmektedir. Daha 1934 yazında bir Nazi darbesile hem siyaset, hem de hayat sahnesinden çekilen Dolfuss, Avusturyanm Almanyaya iltihakına mâni olmağa çalışan en kuvvetli şahsiyetti. O zaman, Fransa ile İngiltere de siyaseten Anschluss'a, yani Almanya ile Avusturyanm birleşmesine mâni oluyorlardı. Italya ise, Dolfuss öldürüldüğü vakit, Italya Avusturya hududundaki Brenner geçidine kuvvetli bir ordu göndermişti. Bu ordu, icab ederse, Anschluss'a zorla mâni olmak için, Avusturyayı işgal edecekti. Yugoslavya da, İtalyanm Avusturyaya girip yerleşmesine mümanaat için, Italya Yugoslavya hududuna mühim kuvvetler toplamıştı. O zaman, harbin önüne geçildi. Almanya taklibi hükumet oîduğunu tekzib ediyor, Muhalif parti reis ve Görünüşe nazaran, iki azaları tecziye edilemiyecek Alman millet ve memleketi Almanya ve Avusturya • ilk fırsatta birleşeceklerdir Vüşahidlerden Bayırbucak ve Hazne öz lürkler arasında Alevî, Fellâh gibi teşebbüsünde eli nahiyeleri hakkında malumat alınacak ayrılık doğuran tabirler kalkıyor Kaseyr mmtakastnda tahrikât öğleden sonraki içtima Cenevre 8 (A.A.) Anadolu Ajansmm hususî muhabiri bildiriyor: lArkast Sa. 7 sütun 3 te] Haleb 8 (Hususî) Hatay da son zamanlarda propaganda faaliyetlerinin mühim bir bsmı Kuseyr mmtakasında teksif edılmiş bulunuyor. Bir zamanlar Kuseyr mıntakasında Vataniler namına yararlık göstermiş olan Haleb yakmlArkast Sa. 7 sutun l d€] Göbbels meydan okuyor! tecavüz etmeği göze alamaz!,, Renin tahkim edildiği açıkça ilân edildi Buna sebeb Sovyet Fransız paktı imiş Almanya, Ren gayriaskerî mıntakasının işgali yıldönümünü kutluluyor "Almanya kuvvetlidir, hiç kimse ona Şehir Meclisinde hararetli bir celse Şiddet ve dehşet usulü muvaffak olamaymca, Almanya, Avusturyaya karşı takib ettiği siyasetin ruhunu değiL şeklini değiştirdi; daha yumuşak, daha dostça davranmağa ve birleşme işini el altından hazırlamağa başladı. Şimdi, bu küçük memlekette, birçok kuvvetler ve nüfuzlar büyük roller oynamaktadır. 1 Almanya, 1936 temmuzunda Avusturya ile dostane bir mukavele imzalamış olmasına rağmen, gene Anschluss için çahşmakta devam ediyor. 2 Almanya ile Avusturyanm birIeşmesini istemiyenler Habsburg hanedanmın avdeti lehinde uğraşıyorlar. 3 İtalya, Almanya ile sıkıfıkı dos olmakla beraber, Almanyanın Avustur IÇ SAHIFELERDE 3 üncüde : Son hatıralar Halid Ziya Uşaklıgil 5 incide : Yeni Boğazlar rejimi kar şısuıda Almanya Fen nihayet gökyüzünü yere" indirecek! 9 »cıda : Spor haberleri Berlin 8 ( A A . ) Alfred Rosemberg 90,000 memur huzurunda söylemiş olduğu bir nutukta, nasyonal • sosyalist fırkasının, Gtizide süvari zabıtlerimızden iirı son gencliğin terbiye Viyana müsabakalannda mukemmel sini temin etmek tiT atlaytş yaparken hakkına münhası ran sahıb oîduğunu beyan etmi§tır Hatıb, Münih'tekı çocuk velilerinın plebısistlerini ha tırlatmış ve bunla rm yüzde 90 ının papazlar tarafın Dr. soylerken dan idare ediime mekte olan mektebler lehinde rey ver « Katolik piskoposlan, vicdanlar ümış olduklarını beyan etmiştir. zerinde maddî ve manevî tazyıkte bu Rosemberg, sözüne devamla demiş lunuyorlar diye nasyonal sosyalist oKaç yıldır Avrupanın muhtelif şehir[Arkası Sa. 7 sütun 4 te] lerinde yaptıkları müsabakalarda çok tir ki: kıymetli muvaffakiyetler kazanmış olan süvari zabitlerimizin atlı mâni müsabakalanna iştirak etaek üzere Avrupaya giAfışaı işi hakkında tenkidlerde bulunanlardan deceklerini memnuniyetle haber aldık. Galib Bahtiyar, Ismail Şevket, Avni Yağız Zabitlerimiz, Süvari Binicilik okulu Şehir Meclisi dün ikinci reis vekili hakkında, makamın teklifini ihtiva eden komutanı kurmay yarbay (erkânıharb Tevfiğin riyasetinde toplandı ve dünkü tezkere okundu. kaymakamı) Saimin kumandasında olacelsede afışaj işleri hakkında hararetli [Arkası Sa. 5 sütun 3 te] Makamın teklifi münakaşalar oldu. Yapılan bütün bu Bu tezkereden öğrendığımize göre: münakaşalar, '«aktile bu mesele hakkında «926 tarihinde afiş işleri Icra Vekilleri yaptığımız neşriyatm nekadar haklı ol kararile Belediyeye verilmiştir. Belediy Londra 8 (Hususî) Ispanyol ihti duğunu gösteriyordu. 1927 tarihinde on senelik bir mukavelelâlcileri bugün akşamüzeri Madridin şiCelse açılınca; evvelâ bir takım maz name ile bu hakkı Anadolu Ajansma mali şarkîsinde büyük bir taamıza baş batalar okunarak aid oldukları en devretmiştir. Fakat iş yürüyememiş Ankara 8(Telefonla) Deniz Bank cümenlere verildi. Nihayet afişaj işleri [Arkası Sa. 6 sütun 5 te] kanun projesi Başvekâletten Devlet Şu lamışlardır. thtilâlciler üerliyorlar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIİIIIIIIII rasına gönderilmiştir. Devlet Şurası proBarcelonne 8 (A.A.) Yakında yayı ilhak ederek hem kuvvetlenmesine, «Habsburg hanedanının Avusturyaya je üzerinde tetkiklere başlamış bulunu hem de Brenner'e dayanmasına razı de avdetine Yugoslavyanın bütün kuvvetil yor. Deniz işlerinin memleketin ziraî büyük bir muharebenin vuku buhnasına intizar edilmektedir. Çünkü asiler, Cor ğildir. Bunun önüne geçmek için Habs mâni olmağa azmettiğini» söylemiştir. ve ikbsadî inkişaflannm icablanm kardoba'nm şimalinde hazırladıklan ileri burg'lann avdetini istemekle beraber, Al5 Küçük Itilâfın diğer rükünleri d şılayıcı ve emb bir şekilde tanzim etmek manya ile mevcud dostluğa muhalif ola şimdiye kadar Habsburg'lann Avustur maksadile hazırlanan bu mühim kanun harekete başlamışlardır. Asilerin Puerto îlano'ya hatta Almacağı için aksini iltizam eder gibi görün yaya avdetine şiddetle muhaliftir. Fakat, projesinin bütün esaslannı bildiriyorum. den'i zaptetmek istedikleri zannedilmek mektedir. Onun için son günlerde Musso son zamanlarda, Çekoslovakya, maru Proje hükmî şahsiyeti haiz ve İküsad lini'nin adeta resmî gazetesi sayılan bulunduğu büyük Alman tehlikesi karşv Vekâletine merbut olmak ve merkezi Is tedir. Valencia üzerinde tayyareler [Arkasi Sa. 4 sutun 4 te] Giornale d'İtalia başmuharriri Gayda, A sında, Avusturyada Krallığın avdetin Valencia 8 (A.A.) Asi tayyare vusturyada Krallığın avdeti «hem mev ehvenişer addetmektedir. leri şafak vakti Valencia ile Sagonte a simsiz, hem de tehlikeli» oîduğunu yaz6 Almanyanın büyümesine ve kuvrasındaki dağların eteğinde bulunan Pumışbr. vetlenmesine mâni olmak için, elinden gezol, Puepla Deformals ve Mazmagrel 4 Yugoslavya, Habsburg'ların av Ien herşeyi yapan Fransa da, bir cunv kasabalannı bombardıman etmişlerdir. tspanyaya hareket eden eskı Itcpypn faşisi detine kat'iyen muarizdır. Yugoslavya (2 nci sahifemizde) AB1D1N DAVER partisi umumi kâtibi Farinacci [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] Millet Meçlisindç Basvekil Stpyadinojşiç, lArkası Şa, 1 sutun 3 te] Af işaj işi hakkında çetin münakaşalar oldu Azadan Avnî, «Bu iş, yıllarca evvel yapılan tarifelerin iflâsı ve alman tedbirlerin uygunsuzluğu işidir» dedi Süvarilerimiz Avrupaya gidiyorlar Roma, Paris, Londra, Brükselde müsabakalar yapacaklar Madride karşı büyük bir taarruz başladı Deniz Bank hangi işleri görecek? İtalyadan Ispanyaya propaganda ve teşkilât yapmak için bir heyet gittiği söyleniyor i Dahiliye Vekilimiz Ankaraya dönüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog