Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA yil .cn<) tSTANBUL • C A G A L O G L U ( S3]fl! 40U£ Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet;, İstanbul Posta kutusu: îstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlı heyeö: 24298. İdare ve matbaa tasaa 24299 24290 umhuri Müşahid heyet te bugün Cenevreye varıyor Pazartesi 8 Mart 1937 Türk bayr. viıür piyasaya ç: ^i evsafı hsjz ( jJıtBj k( den basma) reigi ve toetaneti garanti yerli^raalı şaliden mamul Turk bayraklarını kullanmak her Tuı* için miUî bir vazifedJj, tfiatlar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. Toptan ve perakende siparis kabul edilir. Adres: îstanbul, Divanyolu Türbe karşısı 135 Türk Bayrağı Imalâtevi telefon: 23026. Memleket içinde Ziraat Enstitümüziin Şubeleri ne vakit? Enstitülerin memlekete azamî surette faydalı olmaları için şube teşkilâtında daha ziyade gecikmememiz lâzımdır. Viyana: 4 mart nkarada tesis etmiş olduğumuz Ziraat Enstitülerimizin büyük kıymeti bizce bilhassa Türkıyenin ziraî kabiliyetini inkişaf ettirecek tetkiklerde ileri gitmesile, bu tetkik ve tecrübelerin amelî sahada müspet neticelere iküran etmesile tahakkuk edecektir. Türkiye hemen her çeşıd mahsul yetıştirebi]en muhtelif iklimli bir ülkedir. Bu memlekette yetişmekte olan mahsulleri en nefis kalitelerine irca etmek mümkün olduğu gibi şimdiye kadar memleketimizde yetişmiyen birçok faydalı mahsullerin de burada nekadar muvaffakiyetle yetişebileceklerini tetkik ve tecrübe ederek bunlardan bizde müspet netice verenlerini memlekete ve millete maletmek lâzım gelecktir. Herhangi bir vesile ile ne vakit Avrupaya çıkarsak muhtelif dünya memleketlerinde meyvacılığm almış olduğu büyük terakki adımlarmı filiyatile görmekten büyük gıptalarla mütehayyir oluruz. Ağacından daha dün kopmuş gibi taptaze portakallar Avrupa pazarlannda mebzuldür. Avrupanm yemişçi dükkânlarında hâlâ şekilleri yağlıboya tablolan gölgede bırakacak güzellıkte şeftalilere tesadüf olunuyor. Elma çeşidlerinin bir tekinde en ufak hastalık eserine tesadüf edebtlmek imkâm yoktur. Binnefis Avrupanm yetiştirdiği çok güzel ve şaheser armudlan memleketimiz henüz rüyasında bile görmemiftir. Muz Avrupanın haraâlem olmuş pek ucuz yemişi haline gelmiştir, ve nekadar taze, nekadar güzel muz. Bazı Avrupa memleketlerinde sun'î ziya ve hararetle yılm on bir aymda mütemadiyen taze taze yetiştirilen üzümlerden de bahsedelim mi? Belki tadları, mevsiminde yetişen tabiî üzümler kadar ve onlarınki gibi değil. Fakat o ne şahane, ne muhteşem salkımlar!... Stefani ajansı tekzib ediyor Italyanlar 6000 Habeşi katliâm etmemişler Mareşal Graziani'ye karşı suikasd yapıldığı gece yüzlerce Habeş, duvarları aşarak Amerîkan elçiliğine iltica etmişler Cenevrede müzakerelere bugün de devam edilecek İspanyadaki kanlı facia Hükumet kuvvetleri dum dum kurşunu kullanıyor Ihtilâlci kuvvetler tarafından hazırlanan büyük taarruzun hedefi Valencia yolunu kesmekmiş. Tâli komite nihayet kararmı verdi Cenevre 7 (Hususî) C e nevrede bulunan ve Hatayrn teşkilâtı esasiyesini ve statüsünü hazrrlıyacak olan komite, yann da çalışmalarma devam edecektir. Cenevre muhitinde Türk tezi lehindeki temayül gittikçe kuvvetlenmektedir. Umumî kanaat Türkiye hükumetinin tevdi etmiş olduğu projenin hemen hemen aynen kabul edileceği merkezindedir. Hataydan davet edilen müşahid heyetmin yann buraya muvasa latı beklenmektedir. Türkkusu bayramı Mareşal Grazinani AdisAbaba'da suikasde uğramadan evvel merasim esnasında Romadan gelen aşağıdaki telgraf AdisAbabada Mareşal Graziani'ye Dün yapılan suikasdden sonra bazı Ingiliz ga bu haberi tekzib etmektedir. zeteleri Italyanların 6000 Habeşi kat Roma 7 (A.A.) Geçenlerde A lıâm ettiklenni ve birçok köyleri ve ev disAbaba'da Mareşal Graziani'nin yaleri içindeki çocuklar ve kadmlarla be ralanmasına sebeb olan suikad netice raber diri diri yaktıklarmı yazmışlardı. [Arkası Sa. 7 sütun 5 tej Dün Izmirde coşkun ve emsalsiz tezahüratla kutlulandı Paraşütçülerimiz 60,000 kişinin önünde grup halinde yere indiler İhtilâlci kuvvetlerden bir müfreze Madrid Valencia yolunda yeni işgal ettikleri mevzüerde Paris 7 (A.A.) Havas muhabiri habiri bu kurşunlan bizzat görüp tetkik nin bildirdigine göre, hükumetçiler, T a ettiğini söylemektedir. Bu kurşunlar korlavera cephesinde mütemadiyen dum kunc yaralar açmakta ve yaralılar hemen dum kurşunu kullanmaktadırlar. Bu hemen daima ölmektedir. kurşunlar çifte infilâkhdır. Havasm mu[Arkası Sa. 4 sütun 4 t€\ Avusturyada saltanat lehinde nümayiş Askerler tarafından tertib edilen nümayişte Avusturya Başvekil muavini feld Mareşal Hulgerth de hazır bulundu Fransız istikrazının projesi hazırlanıyor Amerika mehafili de Fransız istikrazını müsbet bir şekilde karşıladı Avrupa pazarlarındaki meyvalardan muz çok ucuz da diğerleri çok pahalı değıl. Meselâ tane tane satan dükkânlarda Yafa portakalı bizım paramızla 1012 kuruşa. En güzel elmanın kilosu 50 kuruştan fazlaya değil. Bunlar tetkik olunduğu zaman bu kadar ucuz fiatlann hem mutavassıtlannı, hem müstahsıllerini kâfi derecede müstefid ettiği neticesine kolaylıkla varılır. Çünkü bu meyvalar yetiştirildikleri yerde çok iyi olduğu kadar çok bol da yetiştiriliyorlar. En iyi Amasya 'ması yetiştiren mernleketlerimizden Niğdenin sayın meb'usu Faik bize memleketinde yetişen o güzel elmalar üstüste on kuruşa satılabilirse müstahsil Vıyanada evvelkı sene çıkan ısyan esnasında alınmı§ resımlerden biri için pekâlâ ve kâfi bir kazanc temin ettiğini söylemiş ve hesabını da gösterViyana 7 (A.A.) Avusturya as ratorluk bayraklan çekilmiştir. Hıncamişti. Vasatî olarak 200 kılo elma vere kerleri tarafından teşkil edilen Kralcılar hınc dolu olan sirkte hükumet erkânından cek bir ağacm sahıbine yılda yirmi de Cemiyetinin himayesinde olarak Reuz Başvekil muavini feld Mareşal Hulgerth ğil, on lira safi kâr bırakması bile diğer sirkınde saltanatın avdeti lehinde büyük ile Müsteşar Roth hazır bulunmuşlar her türlü mahsule faik bir kazanc haddi bir nümayiş yapılmış ve bu sırada împa dır. [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] dir. 4500 veya 800 1000 elma ağacı ııııııııııııııı ııııııııııııııııııııtıııı ıııııııııııııııı ııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııı ıııııııı ııııııııııııııııııııııııııııınııııı olan bir bahçe sahibini düşününüz. Bu adam çoluk çocuğile kendi bahçesine ne kadar itina etse yeridir. Çünkü mevsim sonunda o bahçenin hasılı o aileyi saadete erdirecek bir nimeti, yani serveti temin etmiş olacaktır. Fakat bu iş böyle kolayca söyleniverdiği kadar basit değildir. Memlekette yetişebilen ve yetişebilecek olan meyvaların en iyi cinslerini umumileştirmek, çoğaltmak ve onları kendunizinkilerden başhyarak her pazara elverişli standard bir meta haline koymak lâzımdır. İşin burasma ilmin, fennin ve tekniğin sihirli eli kanşır, ve karışmak lâzımdır. Halkm bu vadide irşad olunmağa büyük ihtiyacı vardır. Işte Ziraat Enstitülerimizden istiyebileceğimiz gayret hamlelerinden biri İzmirde muvaffakiyetli uçuşlar yavan Turkkuşu paraşut ve plânorcüleri îzmir 7 (Hususî muhabirimizden) îzmir Turkkuşu bayramı emsalsiz teza hüratla kutlulanmıştır. Bu münasebetle Gazi Emir sahasında 60,000 kişi toplandı. Vesaiti nakliye azlığından birçok kimseler de istasyonlarda kaldılar. İstikraz hakkında sıra ile nutuk soyhyecek olan Fransız ricali; sağdan sıra ile: Tayyareden uçurulan bir plânör havaReisıcumhur Lebrune, Âyan Reisi Jenanny, Meb'usan Reisi Herriot, da akrobasi hareketleri yapmış ve para Başvekil Blum ve Harbiye Naztrı Daladier şütçüler grup halinde yere inmişler, halkın candan ve coşkun alkışlarile karşı Paris 7 (A.A.) Matbuat hükumeEre Nouvelle gazetesinde Abel Garlanmışlardır. tin aldığı malî tedbirlere uzun makaleler dey diyor ki: «Geniş bir ihtiyarî ve emniyetli teşriki hasretmeğe ve bu tedbirleri müsaid bir şekilde tefsir etmeğe devam etmektdir. mesai yolu açılmıştır. Bütün halk smıfBununla beraber müfrit fikirli gazeteler lan mütesanid ve hinihacette umumun se[Arkası Sa. 7 sütun 3 tel dün bazı itirazlar serdetmişlerdir. Dostluk kupasınm finali Maruf ecnebi firmaların Beşiktaş Güneş takımları arasmda dün yapılan müsabakada 1 1 e berabere bitti hemen hepsi sergiye iştirak edecek Ankarada açılacak kömür sergisi IIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIItlll Türk Dili Üzerinde TETKİKLER Kosmos» etüdünün sonu 5 Harmonia Yazan: Dr. M. Ali Ağakay 4 Am: Şimdiye kadar çıkan an Şimdi, oldukça karışık olup iki heceli bir kelimeye sığmıyacak hissini uyandıralamlarra şahsiyetini gösterir. 5 E ğ : Anlamı tayin ederek ta bilen bu analitik manayı bir misalle tavzih edelim: mamlıyan, isimJendiren ektir. (1) (2) (3) (4) (5) (Ermek) kelimesine «Kamusu TürŞu halde (Ağ+ah+ar+am+eğ), kî» şu beş manayı veriyor: 1 Yetişmek, vasıl olmak, ve son fonetik şekliyle (Harme) nin 2 Nail ve mazhar ve desteres olorijinal manası şöyle olmak lâzım gelir: 1 ve 2 Büyüklük kuvvet veya par mak, 3 Kemal bulmak, Iaklık timsali gibi varlıklann 4 Sinni rüşde girmek, 3 Temerküz ederek 4 Şahsiyet kazaranasınm 5 Velâyet mertebesine vasıl olmak. 5 Adı. Bir defa, nihayet ( e r ) ' gibji basit Bu anlamsal elemanlar şu tarzda da bir teme irca edılebilen (çrmekj sözü terkib edilebilir: «Büyüklük, kuvvet ve nün, her biri oldukça kanşîffctjir fikir uparlakhğın bir şahsiyette takarrür ve te yandıran bu beş manayı ayn ayn ifade merküz edişi.» [Arkası Sa. 7 y&tfı S te\ YUNUS NAD1 lArkası Sa. 3 sütun 3 te] İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Fransa yeni bir buhran karşısında 5 incide: Aziz şehidlerimizin makberesinde Kandemir 1 ncide : Havacılık: Devletlerin hava ordusu Abidin Daver Balta Artık bu yurdda bana iş kalmadı! Ankara 7 (Hususî) Türkiye Cumhuriyetinin ilk beynelmilel sergi teDostluk kupasınm final maçı dün resinde oynanan bu maça takımlar şu şebbüsü olan kömür sergisinin, haricde Taksim stadyomunda Güneşle Beşiktaş şekildeki kadrolarla iştirak ettiler: büyük bir alâka ile karşılandığını bildirtakımlan arasmda oynandı. Sahada se Güneş: Cihad Faruk, Reşad Da miştim. Sergiye iştirak etmekte olan makiz binden fazla bir seyirci kütlesi bulu niş, Rıza, İbrahim Refii, Salâhaddb, ruf ecnebi firmalann çokluğu da bunu nuyordu. Melih, Necdet, Rebii. teyid etmektedir. Bunlar arasında: Fenerbahçe antrenörü Floyot'un ida lArkası Sa. 6 sütun 1 de] {Arkast Sa. J sütun 6 da} Guneş mudafileri bir Beşiktaş hueumunu defetmek için uğraşırlarken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog