Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 Mart 1937 CUMHURİYET Kayseri Millî Iktısad Bankası Heyeti Idare Riyasetinden: İstanbul 7 nci icra memurluğundan: Bayan Ayşenin uhdei tasamıfunda olup emvali geyrimenkule ve ikrazat bankasına birinci derecede ipotek ola rak Büyükadada Nizam mahallesinde Nizam caddesinde bir tarafı Ziyapaşa sokağı ve bir tarafı kadimen Nizam caddesi ve halen Çankaya caddesi ve bir 1937 yılı mart ayının 26 ncı cuma gütarafı 10 ve 17 parsel No. lı mahallesi nü saat onda şirketin Bahçekapı, Taş ve diğer tarafı 8 parsel No. h mahalle handaki merkezinde adi surette toplalerde mahdud 67 mükerrer «nümerotaj nacak olan heyeti umumiye içtimaına 11 numaralı> ve 2403 metro murabba şirketin hissedarlan davet olunurlar. VENÜS müstahzaratı nam ve şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil maderunünde muhtelif cesamette 50 kadar İşbu içtimaa iştirak etmek için gerek ahnı bütün diinyaya beğendirmek suretile isbat eden şayanı itimad yegâne çam ağacile ve kârgir kuyu motör da saleten ve gerek vekâleten şirketin en markadır. iresi bulunan cephede kârgir ve aynca az on hissesine sahib hissedarlarm mezVENÜS müstahzaratına: Tanınmış eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazaHer eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan kur senedatı veya bunu müsbit vesaiki tuğla korkuluklan ve korkuluklar ara larmda en kıymetli yerler verilmiştir. Deposu: Evliyazade Nureddin ticahümumetleri için vekili: iŞ Ecza Deposudur. yemvi içtimadan bir hafta evvel şirket ^••^^•^•Ml^^M^H rethanesi İstanbul. ^^^^^•••^••^•••iH sında demir parmaklık ve demir kapısı merkezine tevdi ile mukabilinde duhuolan ve Ziyapaşa sokağında ayrıca deliye varakası almaları rica olunur. mir parmaklık ve demir kapısı olan ve Ruznamei Müzakerat: tamamma üç ehli vükuf tarafmdan seBelediyeye aid plâjın işletmesi beş yıl müddetle kiraya verileoektir. kiz bin dört yüz on lira 50 kuruş takdir 1 1 1936 iş yılı muamelât ve hesabaTahmm edilen yıllık kira bedeli 700 liradır. tına aid idare meclisi ve murakıb ra Kayseri Millî İktısad Bankasının 30/11/1936 tarihine müsadif pa edilen arsanın tamamı açık arttırmıya 2 Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince plâjda müstecir taraporlannm okunması. fmdan 3466 liralık inşaat yapılacaktır. zartesi günü toplanmış olan heyeti umumiyede bankanın feshine konulmuştur. Arttırma peşindır. Art 2 1936 iş yılı bilânço ve kâr ve zatırmıya iştirak edecek müşterilen kıy 3 Şartname ve proje parasız olarak Fen Müdürlüğünden alınacaktır. dah verilmiş olan karar İktısad Yüksek Vekâletince tasvib ve tasArttırma 23 mart 937 salı günü saat 16 da Belediye dairesinde yapıla rar hesablarmın okunması, kabul ve meti muhammenenin fc7,5 nisbetinde 4 dik kılınmış olduğundan mefsuh bankanın bilumum hissedar ve borc caktır. tasdikile idare meclisinın ibrası ve te pey akçesi veya millî bir bankanın te 5 Arttırma açık olarak yapılacaktır. ve alacağı olanların 1 mart 937 tarihinden sonra mezkur bankaya mümettüatm tayini, zaman ve sureti tev minat mektubunu hâmil olmalan icab Muvakkat teminat miktarı 262 lira 50 kuruştur. racaat eylemeleri Ticaret kanununun 444 üncü maddesi mucibince eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvi 6 7 Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarına dair vesika ibraz edecek zii hakkmda karar verilmesi. üçüncü defa olarak ilân olunur. 3 Müddeti biten idare meclisi azalerdir. (1125) riye ve vakıf borclan borcluya aiddir. Heyeti tdare Reisi ları yerine yeniden aza intihabile hakkı Arttırma şartnamesi 20/3/937 tarihine Reşid Sami Draz huzurlannın ve 1937 yılı için murakıbm musadif cumartesi günü dairede ma halli mahsusuna talik edilecektir. BiBaşmüdürlüğümüz kadrosunda açık (30) lira aslî maaşlı lâborantlık için intihabile tahsisatınm tayini. rinci arttırması 19/4/937 tarihine mu yapılacak müsabaka imtihanı, 15/3/1937 günü saat (10) da Eminönündeki Resadif Pazartesi günü dairemizde saat şadiyo caddesinde bulunan kimyahane lâboratuarmda ve gene ayni gün saat OPERATÖR (14) te Başmüdürlük bînasmda olmak üzere iki yerde yapılacaktır. 14 ten 16 ya kadar icra edilecektir. Biîsteklilerin: 1 Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasının Merzifonda inşası ka rinci arttırmada bedeli kıymeti muhamA Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ve îcra Vekilleri Heyetipalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Cerrahî hastalıklar ve sinir menenin %75 ini bulduğu takdirde üstte nin 10/10/1935 günlü kararnamesinde yazılı şartlan haiz bulunması, 2 Bu işe aid proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilinde Ankaracerrahisi mütehassısı B Yaşı otuzu geçmiş olmaması, bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda Türk Hava Kuru Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi C Fen Fakültesinin fizik ve kimya lisansından umumî kimya sertifikataahhüdü baki kalmak üzere arttırma mu subesinden almacaktır. karşısmda Zorlu apartıman No. 16 3 înşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedelleri tutarı on beş gün daha temdid edilerek 4/5/ sı almış bulunması gerektir. Pazardan maada hergün saat 2 den isteklilerin Başmüdürlüğümüze bir dilekçe ile müracaatleri ve Başmü (109.200) lira (32) kuruştur. 937 tarihine musadif salı günü saat 14 dürlüğümüz sicil servisinden alacakları kâğıdİann muamelesini 14/3/1937 gü6 ya kadar hasta kabul eder. 4 Eksiltme 20 mart 1937 günü saat 11 de Ankarada Kurum Genel merTelefon 23289 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci nü saat 17,5 a kadar bitirip belgelerile birlikte getirmiyenlerin imtihana girekezinde yapılacaktır. miyecekleri bildirilir. 1216) arttırma neticesinde en çok arttıranm 5 Eksiltmeye girebilecekler: îsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen inşaat mü üstüne bırakılacaktır. 2004 No. lı icra ve teaahhidi olduğuna dair kayidli bulunduğu Ticaret Odasından alınmış resmî iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevvesika göstermesi ve şimdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıymetinde fıkan hakları tapu sicillerile sabit olmıbir bina inşaatı işini muvaffakiyetle başarmış olduğunu vesaikle isbat etmesi 1 Belediye bahçesinin işletmesi beş yıl müddetle kiraya verilecektir. yan ipotekli alacaklılarla diğer alâka şarttır. Kısıklıda tramvay mevkiinde mey Tahmin edilen yıllık kira bedeli bin liradır. 6 îstekliler (8 190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Genel Mer daranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu danlığa nazır müstesna bir mevkide bu2 Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince bahçede müstecir kez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve beşinci maddede taleb edilen haklarını ve hususile faiz ve masarife tarafmdan 3500 liralık inşaat yapılacaktır. lunan iki bab hane ve büyük bahçeyi vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 1937 günü saat 10 a ka dair olan iddialarım ilân tarihinden iti3 Şartname ve proje parasız olarak Belediye Fen Müdürlüğünden alı müştemil bma 8 mart 1937 tarihine mudar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığma teslim etmelidirler. baren 20 gün zarfında evrakı müsbite nacaktır. (1219) 4 Arttırma 23 mart 937 sah günü saat 15 te Belediye dairesinde yapı ;adıf önümüzdeki pazartesi günü saat lerile birlikte dairemize bildirmeleri lâlacaktır. 2 4 arasmda bilmüzayede satılacağınzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sd 5 Arttırma açık olarak yapılacaktır. dan talib olanların aynı saatte 935/3549 cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 6 r Muvakkat teminat miktarı 375 liradır. Kemerburgaz merkez nahiyesine bağh Ağabuçak mevkiinde şarkan Mordosya numarasile İstanbul beşinci icra 7 Talibler Ticaret Odasında kayidli olduklarına dair vesika ibraz edeka çiftliğine giden vol, şimalen Morka çiftliğine giden yolla întepe çiftlik ara paylaşmasmdan haric kalırlar. Müteradairesinde hazır bulunmaları. (30715) (1126) zisi. garben Çavuş köyünde, Alibey köyüne giden yol ve dere, cenuben dere kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden i eeklerdir. ve Millî Emlâkten Paşabahçe çayırile çevrili ortasından dere geçen iki par baret olan belediye rüsumu ve vakıf iça tahminen 149.000 metro murabbaı miktarındaki Ağabuçak çayırının sened caresi bedeli müzayededen tenzil olu siz tasarrufata kıyasen Hazine namma tesçili İstanbul Defterdarlığından is nur. Yirmi senelık vakıf icaresi taviz tenilmiştir. Bu gayrimenkul tasarrufun tahkik ve tesbiti için 17 mart 937 tarihine bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla matesadüf eden çarşamba günü öğleden evvel saat 10 da mahalline tahkik me lumat almak istiyenlerin 935/142 No. lı Hisseye göre mun.1 gönderileceğinden bu gayrimenkulle alâkası olanların ve tasarruf ve dosyada mevcud evrak ve mahallen haya avni bir hak olmasmdan bulunanlarm delilleri müsbit vesikalarile birlik ciz ve takdiri kıymet raporunu görüp Emlâk No. Cinsi ve his. D. No. Semti ve mahallesi Sokağı muhammen K.l te tahkik gününe kadar Sultanahmedde Tapu Sicil Muhafızlığma veya tah anlıvacaklan ilân olunur. (30706) kık günü mahallinde tahkik memuruna müracaatle itirazlarmı bildirmeleri 2670 Kapalı zarf| E: Bostan Y: Bostan E: 15" 1719 Altında dükkânı 149 Tarabya ilân olunur. (1188) ı VENÜS gibi güzel olmak istiyorsanız; daima VENÜS Kremi VENÜS Pudrası VENÜS Alhğı VENÜS Rjıju VENÜS Rimeli VENÜS Sürmesİ VENÜS Briyantini VENÜS Esansı VENÜS Kolonyası VENÜS Gliserinli ve tuvalet sabunu Çam kokulu EREN kolonyası kullamnız. ROMATİZMA PiMANOL Bayanların candan arkadaşı: A y b a ş l a n n d a kullandıklan ile derfaal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağnları hemen keser « S AZM AŞ» Sanayi ve Ziraat Makinaları Türk Anonim Şirketinden " F E M i L „ TUVALET BEZLERİDİR. Mersin Belediyesinden: İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: EKSİLTME İLÂNI Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: Dr. Cemil Şerif Baydur Mersin Belediyesinden: İstanbul Beşinci icrasından: Mühim Satış Eyüb Tapu Sicil Muhafızlığından: İstanbul G a y r i m i i b a d i l l e r Komisyonundan ve Beyoğlu cad. 21 Y: 13" 151 7 mahallen: 13/1, 15" 17113 olan ahşab iki hane ve çatısı yıkılmış kârgir hane İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 5000 Kilo Yamalık kanaviçe Ahırkapı Bakımevinde 3000 çul 400 çuval 3500 İskarta ip 3000 kınnap 10000 kanaviçe 2000 çuval 3500 çul 200 marka bezi 8000 Bir metrelik kasıntı ipi Cibali Nakliyat şubemizde 26 Kalem hurda otomobil yedek parçaları Şemsipaşa İşletmeevinde 2000 Kilo kanaviçe 600 çul » » 1200 ip » » Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme 9/III/937 tarihine raslıyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahallere. pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (884) j Sıkıntı ve UzUntUlere, asabî baş dönmelerine, mütemadî çarpıntılara göğüs gererek vücudü harab etmek 549 Yeşilköy Köyîçi KARDOL istimali kolay SiNiR DAMLASI İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Galatada Ömer Abid hanmda 3/4 No. lı yazıhanede iken halen ikametgâhı meçhul Sotiriyadis biraderler tara fına: Refik Sabrinin İstanbul Ticaret Borsası 1933 senesi esas karar 10 numaralı ve 17 T. evvel 933 tarihli hüküm kararnamesi ve temyiz ticaret dairesi nin esas 935/929 ve karar 3202 No. lı ve 15/10/936 tasdik kararile 574 lira 2 kuruşun faiz ve icra masrafı ve ücreti vekâlet tahsil edilmesi için icraî takibde bulunulmuş ve tarafınıza gönderilen icra emri arkasma mübaşiri tarafmdan verilen meşruhatta ikametgâhınızm meçhul bulunduğu bildirilmiş olduğundan bu babda bir diyeceğiniz varsa 20 gün içinde bildirmeniz ve icra emri tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (30704) DOĞRU MU? E: Kuyu ve Ayazma ve Kuyumeydanı Y : Cümbüş, Mirasyedi, Çamözü Hayriyetüccan cad. E: ve Y: 13" 15172 mahallen: 24" 62 E: 31 E: 1 Y: 9" 9/1 E: 24 Y: 32 Y: 64, Ada: 27, Parsel: 4 E: ve Y: 16 Ada: 29, Parsel: 11 Kârgir dört dükkân 720 Açık arttırma | ve üstündeki olarm 5/24 hissesi 61,03 metro arsa İçinde kuyusu ve ahın olan bostanın 1/6 his. 92 metro arsa 81 metro arsa 18,50 metro arsa 1000 Kapalı zarfl 11512 |3442 Aksaray Çakırağa Baklalıkemaleddin Silivrikapı Fatihsultanmehmed Çengelköy Yenimahalle Heybeliada » İ E: Veliefendi Y: Seyid" nizam cad. Abclioglu E: Berberoğlu Y: îşgüzar E: Saka Y: Ergençıkmazı E: Bükücü Y: Büklüm Derebeyi Karanfil ve Karakol E : Arnavudçıkmazı Y: Boyacıçıkmazı E: Yedikule Y: Belgradkapısı Demirhaneyolu 500 Açık arttırmal İ3628 3910 4018 100 70 20 I İdaremizin Yavşan Tuzlası için 9/III/1937 tarihinde kapalı zarf usulile satın alınacağı ilân edilen beheri (4750) lira muhammen bedelli iki aded lokomatifin eksiltme tarihi 10 gün temdid edilerek 19/111/1937 tarihine ras lıyan cuma günü saat 15 e talik edilmistir. JI Muvakkat teminat (712.50) liradır. III Şartnameler parasız olarak hergün İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Subesinden alınabilir. IV İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Taz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam mın vesika almaları lâzımdır. V Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikaları ihtiva ede cek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar Kabataşta Le vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonu Reisliğine makbuz muka bilinde verilmiş olmalıdır. (1193) 1 İdaremizin Tekirdağ şarab fabrikasma, şarab fıçılarmm istifi için şartnamesi mucibince «1500* lira muhammen bedelli «2» aded elâvatörlü araba pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarlık 20/4/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataş Leva zım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 4 İsteklilerin münakasa tarihinden bir hafta evveline kadar fiatsız fen nî tekliflerini İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasava girebılmek için de münakasadan azamî üç gün evveline ka dar verilen teklıflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden ve sika almaları lâzımdır. kanunen kendilerinden aranılan vesaikle yukarıda yazılı 0 İsteklilerin vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1194) J4718 İ4814 5062 15646 İ5654 Hasköy Hahcıoğlu Turşucu Çengelköy Heybeliada Yah Kuzguncuk Yedikule Sultanmehmed E: 11 E: 6 Mü. 61 Y: 81012 Y: 2, Ada: 19 Parsel: 5 E: 5052 86 metro arsa Bahçenin 1/8 his. 48 metro arsa 345 metro arsa 100 200 80 180 Y: 1012 E:27Y: 11/1 Bir aile nezdinde yen> doğan bir çocuk için mürebbiye aranılıyor. Acele Alman hastanesinde 101 H | numaraya müracaat. g ^ a Süvester Aranılıyor Dr. İHSAN SAMİ 18006 İ8498 |8587 Heybeliada E: Sanyani Y : Karakol ve Ortayol Y: 11, Ada: 22 Parsel: 2 Kârgir maa ahır 720 kulübeyi müştemil çifte dolablı bostanın 20/120 hissesi tam ve bir sehmin 3,50 ve sümün pul his. 56 metro arsa 100 35 metro arsa 105,50 metro arsa 60 160 » E: Berberoğlu Y: Y: 37, Ada: 19, Karanfil ve Karakol Parsel: 8 » • E:HanY:Orhan Y: 57, Ada: 67, Parsel: 6 Türk Hava Kurumu Düzce Subesinden: Bu seneki kurban derileri muntazam tuzlattırılmış ve temizlenmiştir. Sığır derileri salamura halinde kilo hesabile, koyun ve keçi derileri kurutulmuş olarak tane hesabile 26/2/937 de 20 gün müddetle müzayedeve konulmuştur. Bu müddet zarfmda pey sürecekler fo 7,5 pey akçelerile kurumumuza müracaatleri. ' (1103> Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek tesirli ve taze aşıdır Divanyolu | Sultanmahmud türbesi No. 113 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkull er on gün müddetle satışa çıkarılmi|tır. îhaleleri 17/3/937 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog