Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CtJMHURÎYET 5 Mart 1937 BU KOLAY ve YENİ TEOBİR SAYESİNDE İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Türkiye İş Bankasma birinci derecede ipotekli bulunan gayrimenkullerin Tapu kayidlerine nazaran: İstanbul Vilâyetinin Beyoğlu kazasmın Kasımpaşa semtinde Hasanpaşa mahallesinde Değirmen sokağmda eski 4 yeni 6 numaralı mukaddema iradlı arsa elyevm ambar olup sağ tarafı yeni 4 numaralı Ağnadismarj'anko^ve harab H. ve Fuad Bey deposu ve sol tarafı Şerifzade Ahmed Süreyya ve Balcızade Mehmed Adiî değirmeni, arkası ambar meydanı ön tarafı tarikiâm ve gene ayni mahalde ve sokak ve semtte kâin eski 4 9 4 ve yeni 8 8/1 numaralı bir tarafı balmumcu dükkânı ve bir tarafı muhterik Prolino değirmeni ye tarafeyni tarikiâm ile mahdud derununda icareteynli değirmen fabrikası gediğine müstakar icarei vahideli 94 numaralı bir kıt'a arsa elyevm yekdiğerine maklub gedikâtı mezkureden münkalib bir bab kârgir maateferruat dakik fabrikası. Üç yeminli ehli vukuf tarafmdan verilen rapora nazaran gayrimenkulün evsaf ve kıymeti: Fabrika 2060 metro murabbaı arsa üzerine inşa edilmiş yedl kısımdan ibaret olup birinci kısım un deposu, duvarları kârgir döşeme ve çatısı ahşab ve döşeme demir sütunlar üzerine mevzu potrel ana kirişlere müsteniddir. Dört kattır. Bu kısım 483 metro murabbaı üzerine mebnidir. Beher metro murab baı ellişer liradan 24150 yirmi dört bin yüz elli lira kıymetindedir. İkinci kısım: Buğday siloları dairesi olup döşemenin bir kısmı potrelli kirişler üzerine ahşab döşemelidir. Bir kısmı betonarmedir. İki kat olup 606 metro murabbaı üzerine mebni ve beher metro murabbaı 40 liradan yirmî beş bin kırk lira kıymetindedir. Üçüncü kısım: Çuvallama kısmı olup asma kat ahşab diğerleri potrel ve betondur. (357) metro murabbaı üzerine mebni olup beher metro murabbaı 40 liradan on dört bin iki yüz seksen lira kıymetindedir. Dördüncü kısım: Buğday ambarlan kısmıdır. Çatısı ahşab, zemin katı beton, üst .kat potrel volto ve şoptur. 109 metro murabbaı üzerine mebni ve her metrosu 50 liradan beş bin dört yüz elli lira kıymetindedir. Beşinci kısım: Asıl fabrika kısmıdır. Çatısı potrel ve galvaniz saçlıdır. Altı kattır. Zemin katı betondur. Bir ilâ dördüncü katlar potrelli volto ve şuttur ve kısmen ahşab döşemeli ve beşinci kat potrelli ve ahşab döşemelidir. 206 metro murabbaı üzerine mebni olup beher metro murabbaı seksen lira dan on altı bin dört yüz seksen lira kıymetindedir. Altmcı kısım: Yıkama mahalli olup dört kattır. Katlardan ikisi potrelli ve voltoya tunelli olup asma kat potrelli ve ahşab ve çatısı potrelli ve galva nizli saçla örtülüdür. 111 metro murabbaı üzerine mebni olup beher metro murabbaı altmış liradan altı bin iki yüz altmış lira kıymetindedir. Yedinci kısım: Büro kısmile buğday teslim mahalli ve bir aralığı muhte vidir. Dört katlıdır. Zemini beton birinci ve ikinci katlar potrelli ve voltolu ve betonlu rüri çinili ve üçüncü kat ahşab döşemelidir. 168 metro üzerine mebni ve her metro murabbaı doksan liradan on beş bin yüz yirmi lira kıy metindedir. Binanm zemini 2060 metro murabbaı ve bina ittisalindeki serbest arsa 577 metro murabbaı ve galvaniz saçlı ardiye zemini 193 metro murabbaıdır ki cem'an iki bin sekiz yüz otuz metro murabbaı olup beher metro murabbaı beş liradan on dört bin yüz elli lira kıymetinde ve 193 metro murabbaı üzerine mebni ardiye beher metro murabbaı altı liradan bin yüz elli sekiz lira ki, umum ebniye ve arsalar bu suretle cem'an (122,488) yüz yirmi iki bin dört yüz seksen sekiz lira kıymetindedir. Gene üç yeminli ehli vukuf raporuna nazaran ipotekli gayrimenkul derunünde bulunan ve fabrikanın mütemmim cüzü ve teferrüatından sayılan makine alât ve edevatı sairenin evsaf ve kıymetleri: Temizleme kısmmda birer aded 15 ve 21 beygirlik elektrik motörü, iki yüz kiloluk otomatik kantar, vantilâtör, 800 çift çöp şasörü, yuvarlak elek, 80 metro bandlı transfor, iki aded siklon, üç aded elevatör, iki nakliye vidası ve transmisyon ve kayışları mevcud olup montaj masrafı da dahil olmak üzere bu kısma aid makinelerin kıymeti 5675 liradır. Yıkama ve temizleme kısmmda birer aded 77 beygirlik elektrik motörü, şakulî tulumba, otomatik kantar, 600 çiftli çöp şasörü, buğday fırçası, komple kondisyonör ve ikişer aded halezonlu fiy ayırma âleti, eyrika, ıslatıp tavlama cihazı, taş ayıklayıcı, çalkama vidası, kurutma kolonu, zımpara buğday temizleme makinesi, emme havaî toz filit resi, vantretör ve üçer aded karamuk triyörü, tasnif triyörü ve altı elevotör, nakliye vidaları, transmisyon ve kayışlar mevcud olup montaj masrafı da dahil, bu kısma aid makinelerin kıymeti 45040 liradır. Büyük değirmen kısmmda birer aded 105 ve 120 beygirlik elektrik motörü, çift detaşör, tek detaşör, AGK valsı. 1200x250, otomatik kantar, un harman makinesi, otomatik ıslatma makinesi, 60 beygirli elektrik motörü, şasör 40 D.F., mahrutî kepek fırçası, santrifus elek, planşister 4 M., 44 beygirlik elektrik motörü, tek dataşör, kaskatlı buğday temizleme cihazı, ikişer aded AGK valsı 1000X250, yeni MİAG valsı, 125X250, 1000X300, şasör N. 502, 4 aded tecdidi hava süzğeci ve iki santrifüj elek, üç aded AGK. valsı 1000X250, şasör N. 302. planşister 4 ML. ve 5 aded yeni MİAG. valsı 1500X250 ve 8 aded yeni MİAG. valsı 1000X250 ve 6 aded planşister 6 ML. 4 aded vantıTtiör, 9 aded çift detaşör ve elevatör, vidalar, transmisyon ve kayışlar ve montaj masrafı da dahil olmak üzere bu kısımda mevcud makinelerin kıymeti 122500 liradır. Küçük değirmen kısmm da birer aded 60 beygirlik elektrik motörü, MİAG. valsı 1000X250, çavdar yarma valsı, 30 H.F., şasör, kepek fırçası, otomatik kantar, santrifuj elek, filitre, vantilâtör, ve ikişer aded MfAG otomatik valsı 800X300, 600x300, 600X300 ve elevatör, vida, transmisyon ve kayışlar mevcud olup montaj masrafı da dahil, bu kısma aid makinelerin kıymeti 27800 liradır. Atölye kısmmda birer aded 20 beygirlik elektrik motörü, torna tezgâhı, mak'ab ve iki aded vals torna tezgâhı, transmisyon, kayışlar mevcud olup montaj masrafı da dahil, bu kısma aid makinelerin kıymeti 4560 liradır. Ozonla beyazlatma tesisa tınm kıymeti 2600 ve lâboratuarm komple kıymeti de 750 liradır ki. buna nazaran bu kısımlara aid tekmil makinelerin heyeti mecmuasma 208925 lira kıymet takdir edilmiştr. Yukarıda müfredatı ve evsafı yazılı olduğu veçhile ipotekli maamüştemilât gavrimenkullerin heyeti mecmuasma 122488 lira ve bu gayrimenkullerin derunünde bulunup cüzü mütemmim ve teferrüat kabilinden madud olan bi lumum makine, alât ve edevat ve demirbaş ve teferrüatı saireye 208925 lira kıymet takdir edılmekle gayrimenkul ve makineler heyti umumiyesinin ehli vukuflar tarafmdan konan kıymet 331413 liraya baliğ olmaktadır. Yukarıda gerek ayrı ayrı ve gerekse heyeti mecmua vaziyetinde evsaf, miktar ve kıvmetleri yazılı olan ipotekli mezkur fabrikanın bütün gayrimen kulleri ve müştemilâtı ve binalar dahilindeki gerek mütemmim cüzü ve ge rekse teferrüat kabilinden bilumum makine, alât ve edevat ve demirbaş ve teferrüatı sairesile birlikte açık arttırma ile paraya çevrilmesine karar verilmiş olup bu hususa mütedair açık arttırma şartnameji 15/4/937 tarihine raslıyan perşembe gününden itibaren dairede herkesin görebileceği şekilde açık bulundurulacaktır. Birinci açık arttırması 6/5/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat on dörtten on altıya kadar İstanbulda Yenipostane binasında Adliye kısmmda Dördüncü İcra dairesinde icra kılmacaktır. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisine ihale edilecek tir. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 21/5/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar mezkur icra dairesinde ikinci açık arttırılması yapılarak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde en çok arttırana ihale edilecektir. Aksi takdirde 2280 numaralı kanuna tevfikan satış beş se ne müddetle tecil edilecektir. Arttırmıya iştirak edecek taliblerin mezkur fabrikanın tamamma takdir edilen 331,413 üç yüz otuz bir bin dört yüz on üç liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâzımdır. Arttırma peşindir. Müterakim bina vergileri ve Vakıf icaresi, tanzifat ve tenviriye bedeli müzavededen tenzil olunacaktır. Tellâliye resmi ve yirmi senelik Vakıf icaresi müşteriye aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanunun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası mucibince bu gayrimenkulün üzerine ipotekli alacakhlarla diğer alacaklılar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün icinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ve aksi tak dirde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric bırakılacakları cihetle alâkadarların işbu maddenin mezkur fıkrası mucibince hareket etmeleri ve işbu gayrimenkulün sair bilcümle hususatı hakkında daha fazla malumat almak istivenlerin dairemizde mevcud 933/312 numaralı dosyasma müracaat etmeleri ilân olunur. (30710) 7. Y A Ş I N I Z D A GÖRÜNEBİLİRSİNİZ 30 yaşından sonra, 100 kadmda 99 u hemen yarı ölmüş beslenmemiş cildleri vardır. Buruşukluklar, solmuş tenler. zayıflamış yüz adaleleri, sarkık yanaklar... Bu halin bazı alâmetleridir. ELLRNSKRiR A Vıvana Ünıversitesi profesöriı Dr. Stejskal. kadınları gencleştirmek için yeni bir tedbir keşfediyor. 40 50 yaşlarında binlerce kadm, bu sayede hemen bir genc kızmkine müşabih bir cild ve bir ten temin etmeğe muvaffak olmuştur. RNKRRA PRLRSTR şorülecelfhr Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Ankarada Çocuksarayı caddesinde yaptırılacak apartıman, tiyatro, yüz me havuzu, gazino ve garaj binaları inşaatı; proje ve keşfinde bazı tadilât yapılmak suretile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 22/3/937 pazartesi gü nü saat 15 te Ankarada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merkezinde yapıla caktır. Yeniden tanzim edilmiş olan münakasa dosyaları 15 lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesab İşleri Direktörlüğunden verilmektedir. (1204) CflSiNO J* PRRiS yıldızlarından Cild için bu yeni unsurda, genc havvajılardan istihsal edilmiş Biocel vardır. Cild hüceyratım canlandıran bir cevherdir. Bu Biocel cevheri şimdi pembe rengindeki Tokalon kreminin terkibme karıştırılmıştır. Yal nız bir gece zarfında cildinizi canlandıracak ve gencleştirecektir. Güzelrm; bilâfasüa sizi kemali hayretle seyrediyorum. Teniniz şayanı hayrettir. Niçin dünkü sualime müsbet bir cevab vermiyorsunuz. Bir ava kadar evlenebiliriz. Terkibinde cildin yegâne unsuru olan Biocel cevheri bulunan PEMBE RENGİNDEKİ Tokalon kremini gece yatmazdan evvel kuilanınız ve BEYAZ RENGİNDEKİ yağsız Tokalon kremini sabah kullamnız. Pembe rengindeki krem, cild için gayet besleyicidir. Fakat beyaz rengindeki yağsız krem, gündüz için en güzel kremdir. Cild icin mükemmel bir unsur olduktan başka pudrayı görünmez ve son derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine baslaymu, son derece memnun kalacaksınız. I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları I 1 Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte bulunan mütekaidlerin üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizden aldıkları numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatleri. Ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 2 Harb malullerinin ayın 4 üne kadar vâki olacak müracaatleri günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlerinin sıraya tâbi olacağı ilân olunur. «465» (1128) İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: Çamaltı tuzlasmda sureti mahsusada tesis olunan ince tuz değirmeninde sıhhî ve fennî bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yarunşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak tuzları da «50» şer kiloluk içi kâğıd kaplı çuvallar içinde satışa çıkarılmıştır. Sofra tuzları «64» ve «128» er paketi havi sandıklara konarak ambalâjlanmıştır. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu Kabataş ambarında «9,50» ve mutfak tuzlarmm beher kilosu «5,25» kuruş fiatla satılacaktır. Gepek mutfak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir çuvaldan daha az eettlamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil olduğundan müşterîlerden ayrıca sandık veya çuval bedeli aranmıyacaktır. Tuz satıcılarmm İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü Merkezinde Kabataş ambarjna müracaat etmeleri ilân olunur. (1184) PAZARLIKLA SATILIK ARSA Esas No.sı 229 Mevkii ve nev'i Depozito Lâlelide Lâleli caddesinde tramvay yolu üzerinde eski 102, 104, 106 yeni 114, 116, 118 numaralı 436 metro murabbaı arsa. 1050 Lira Tafsilâtı yukarıda yazılı arsa. peşin para ile veya ilki peşin olmak ve kalan yedi taksiti yedi senevî ve müsavî taksitte alınmak üzere sekiz taksitle ve pazarlıkla satılacaktır. Taksitle satıldığı surette geri bırakılan yedi taksit için faiz ve kumusyon alınmaz. Taliblerin 8 mart 1937 tarihine musadif Dazartesi günü saat 10 da şubemize gelmeleri. «466» (1181) Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı KIRALIK Esas No. C. 10/7 EMLAK Depozito Lira Mevkii ve nev'i Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ şehrinin tahminen 250 hektarlık meskun ve 70 hektarlık gayrimeskun ki cem'an 320 hektarlık yerinin halihazır haritasınm tanzim ve tersimi isidir. 2 Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17,5. gayrimeskun arazinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 5075 liradır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Hususî şartname. B Şehir ve kasabalarm halihazır haritalarının almmasına dair Nafıa Bakanlığının umumî ve fennî şartnamesi. Ç Mukavele projesi. 4 Istekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden parasız alabilirler. 5 Eksiltme 23/3/937 sah günü saat 16.5 ta Tekirdağ Belediyesinde Belediye Reisinin başkanlığmda müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 6 Eksiltme: Kapalı zarf usulile yapılacaktır. 7 Eksiltmeye gireceklerin 381 lira muvakkat teminat vermeleri ve aşağıda yazılı şartları haiz olduklarma dair tasdikli vesikaları göndermeleri lâzımdır. Bu :şe ancak fennî ehliyet ve ihtısasları Nafıa Vekâletince kabul ve tasdik edilmis olan mühendis ve topoğraflar veya bu kabil mühendis ve topoğrafîarla bu işe ortaklık yapacağı Noterlikçe musaddak müteahhid ler girebilirler. 8 Teklif mektubları yukarıda beşinci maddede yazılı ihale gün ve saatinden nihavet bir saat evveline kadar Tekirdağ Belediye Reisliğine getiriıerek makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek taahhüdlü mektublar da ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve zarflarm mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan gecıkmeler kabul edilmez. (1190) Bevoğlunda Bedreddin mahallesinde Ortaşimal sokağında 5 7 numaralı Abuaf apartımanmm 7 numaralı dairesi. 42 C. 10/8 Ayni apartımanın 8 numaralı dairesi. 50 C. 10/10 Ayni apartımanın 10 numaralı dairesi. 50 162 Nışantasmda eski Teşvikiye, yeni Harbiye sokağmda 135 numaralı eski ekmek fabrikasmın bodrum ve zemin katı. 225 Mevkileri yukarıda vazılı emlâk bir, vahud üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmıva konulmuştur. İstekliler.in ihaleve musadif 15 mart 1937 pazartesi günü saat 10 da şubemize gelmeleri. «467» (1185) Ankara Şehri İmar Direktörlüğunden: Samatya şubesi ola rak kullanılan eski ahşab itfaiye karakolu ile müştemilâtmdan maaş tevzi mahalli ve dığer kârgir harab binanrn parası peşin verilmek ve on beş gün zar fmda sökülerek arsa teslım edilmek şartile dokuz yüz yirmi beş lira 24 kuruş muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. fsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istivenlerin 8/3/937 pazartesi günü saat on dörtte yüzde yedi buçuk pey akçelerıle Millî Emlâk M ü d ü r l ü p n d e toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (1002) istanbul Defterdarhğından: Kocamustafapaşada Sulumanastır mevkiinde hâlen • Erzurum Vilâvetinden: Beş nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda transit yolu Eksiltme Komisyonunda altmış altı bin beş yüz yirmi bir lira elli dört kurus bedeli keştfli Erzurum Vilâveti dahilinde ve transit yolu üzerinde Horasanla Saçtepe arasında müteahhide ihale edilip te vakit ve zamanile yapılamadığmdan dolayı mukavelesi feshedildikten sonra geri kalan 17+333 kilometro şose inşaatı bakiyesi ve sekiz aded ekip binasının nevakısınm ikmali ve altı aded smaî imalâtın tamamlanması işlerinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün ev rak Transit Yolu İnşaat Şefliğinde görülebilir. Muvakkat teminat dört bin beş yüz yetmiş altı lira sekiz kuruştur. Istekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameve göre Nafıa Vekâletinden alınmış vesikaları ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmı 5/4/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Transit Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. (921) 1 Eksiltmiye konulan iş: Takriben 13800 M2 lık yerîn teşçiri olup keşif bedeli «12010» liradır. 2 Bu işe aid evrak şunlardır. A 2490 sayılı eksiltme şartnamesinin 3 numaralı kısmına bakılacak. B Mukavele proiesi. ^ C Hususî şartname. D Keşif cetveli. E Plân. 3 Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat 17 de Ankara İmar Direk törlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için 907 lira 50 kuruş muvakkat teminat verilecektir. 6 Teklif mektubları madde 3 te yazılı saatten bir saat evveline kadar İmar Direktörlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1030)' İzmir Fuarı Komitesi Reisliğinden: İzmir Enternasyonal Fuarında daimî çalışmak üzere diplomalı bir mimara ihtivacımız vardır. 200 liraya kadar aylık ücret verilecektir. tsteklilerin tercümeihallerile birlikte Fuar Komitesi Riyasetine müracaatleri. Dahilî nizamnamemizin 12 nci maddesine göre Baromuz Heyeti Umumiyesi 20 mart 937 cumartesi günü saat 15 te İstanbul Ağırceza mahkemesi salonunda toplanacaktır. Arkadaşların gelmeleri rica olunur. Ruzname: 1 Yeni kaydolunan arkadaşların takdimi ve bu vesile ile ikinci başkanm nutku. 2 Yeni kanun lâyihası hakkmda malumat. 3 Müddeti biten birinci ve ikinci baskanlarla beş üyenin yerlerine yenilerinin seçilmesi. 4 Malî raporun okunması. İstanbul Barosu Başkanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog