Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 5 Mart 1937 Millî küme maçlarının esasları tesbit edildi Maçların muntazam yapılması için birçok müeyyedeler kondu, seyahat edecek takımlara 900 er lira verilecek er Futbol Federasyonu tarafmdan hazır' Ianan ve gelecek hafta başlıyacak olan millî küme maçlan için îstanbul, Ankara, Izmir ajanlanmn iştirakile Ankarada yapılan toplanü nihayetlenmiş, bu hususta hazırlanan talimatname de tesbit edil miştir. Hazırlanan talimatnameye göre: 1 Istanbuldan; Galatasaray, Fe " nerbahçe, Beşiktaş, Güneş. Ankaradan; Ankaragücü, Genclerbirliği. îzmirden; Altay ve Göztepe takımlan bu maçlara iştirak edeceklerdir. 2 Mıntaka dahilindeki kulüblerin birbirlerile yapacaklan maçlann hasılat ve masarifatı kendilerine aiddir. 3 Şehirler arasındaki maçlann mas* raf ve varidatı Federasyona aiddir. Yal" nız safi kâr hasıl olursa, buna îstanbul, Ankara, Izmir şehirlerinin nüfus nisbeti esas tutularak kulübler arasında taksim edilecektir. 4 Millî kümeye iştirak edecek taknnlar bu maçlara kendi nizamî kadro larile gireceklerdir. 5 Millî kümeye girecek oyuncula' ra Federasyon yeni lisans verecektir. Usans ibraz edemiyen idmancdar ha kem tarafmdan oynatılmıyacak ve lısan" siye oyuncular hakkında hiçbir itiraz ka~ bul edilmiyecektir. Lısanslann numara ~ lan ve sporculann isimleri her maçtan sonra hakem tarafmdan Federasyona verilecek rapora raptedilecektir. 6 Ayni mevsim zarfında bir sporcu iki mmtakada millî küme maçlanna iştirak edemiyecektir. 7 Şehir deplasmanlannın sırası geldiği halde icabet etmıyen veya kenöı şehrinde müsabakaya iştirak etmiyen veya maç esnasmda sahayı terkeden, mü * sabakayı sekteye uğratan kulüb hakkında aşağıdaki hükümler verilecektir. A Şehir deplasmanına iştirak et miyen kulüb 150 lira para cezası verir. Tekerrürü halinde müteakıb maçlara girmek hakkını kaybeder ve hükmen mağlub sayılır. B Kendi şehrinde haricden gelen kulüble yapılacak maça iştirak etmiyen kulüb gene müteakıb müsabakalara iştirak hakkını kaybeder ve hükmen mağ lub sayılır. Ayni zamanda 250 lira para cezası verir. C Müsabakayı yarıda bırakan takım mağlub addedılir ve o günkü maç hasılat alamaz. (Bu madde mahallî maçlar içindir.) D Sahayı terkeden veya hakemin sahadan çıkardığı oyuncular evvelemir de otomotikman müteakıb müsabakaya gırmek hakkını kaybeder, hakem raporu üzerine Federasyon bu idmancı üzerinde resen ceza tayin eder. 8 Esbabı mücbire olmadıkça fikstür her ne suretle olursa olsun tebdil ve maçlar tehir edilemez. Esbabı mücbırenın takdiri yalnız Federasyona ve o gün ma" çı idare eden hakeme aiddir. , 9 Millî küme birinci ve ikincisine teşkilât tarafmdan birer kupa verilecektir. 10 Millî küme maçlan ajanlarca Federasyona isimleri verilen hakemler tarafmdan idare edilecektir. A Istanbuldan; Nihad, Said Sa lâhaddin, Sadi Karsan, Şazi Tezcan, Ankaradan; Alâeddin, İbrahım, Kemal Halim, Salâhaddin, İzmirden; Mustafa Esad, Sabri, Mustafa Şenkal. B Yan hakemleri, hakemler tarafmdan seçilecektir. C Şehirler arasındaki maçlan idare edecek hakemleri Federasyon seçecek" tiı. D Mmtaka dahilindeki maçlann hakemleri kulüblerin muvafakatlerile seçilecek, anlaşma hasıl olmadığı tak " dirde mmtaka hakem komiteleri bu ha" kemleri tayin edecektir. E Çekilen kur'aya göre: Fener bahçe 1, Beşiktaş 2, Güneş 3, Galata saray 4, Altay 5, Göztepe 6, Ankara gücü 7, Genclerbirliği 8 numaralarla oynıyacaklardır. İzmirde yapılacak hava bayramı Izmire giden Türkkuşu filosu sevincle karşılandı Müthiş bir tarraka oldu, Crepy ormanından 129 top birden gürledi 130 kilometrodan uçup gelen mermiler Paris sokaklarını altüst ediyordu. Şişman Berta harb bitinciye kadar Parise ateş açmakta devam etti Şişman Bertanın esrarı Italya hükumetî Malta civarında bir adayi tahkim ediyor • ' Güreşçilerimizin Stokholm'de vaotığ ımaclar Stokholm 4 ( Hususî muhabirimizden) Güreş takımımız Stokholm muhtelitile yaptıeı 12 maçtan beşini kazandı, yedisinr I«» maglub oldu. Pazar günleri her kulüb maçlannı kendi sahasmda yapacakhr. D Ankara ve Izmir stadlan hisseleri de Federasyonca tesbit edilecektir. Tahkim edilen îtalyan adast Millî küme haricinde kalan kulübler için Malî şerait Mahallî maçlann hasılatı doğrudan doğruya oynıyan kulübler arasında taksim edilecektir. A Deplâsman maçlan için beher kulübe Ankara îstanbul maçı içm 800 lira. Ankara îzmir maçriçin 900 lira, îstanbul tzmir maçı içm 900 lira ve rilecekrir. B Istanbulda cumartesi maçlan kapı hasılatı için stadlara % 15 pazar günleri için de % 20 kabul edilmıştır. C Cumartesi günleri yapılacak maçlar Taksim stadında oynanacaktır. îstanbul Futbol Ajanhğı millî küme îki gün sonra, tecrübe mahallindeki haricinde kalan takımlar için yeni bir toprak tesviye edildi. Burada cereyan e~ program hazırlamaktadır. Bir devreli Iık maçı şeklinde yapılacak bu oyunlara biden hâdisenin ne olduğunu kimsenin an" rinci likte bulunan bütün takımlar iştirak İzmire giden Turkkusu. fılosunun muvasa lamasına imkân yoktu. Top tekrar Es latmda aîınmış muteaddid resimîer edebileceklerdir. sen'e götürüldü. Profesör, orada, inad ve ısrarla ikinci bir top «P. 2» yi imale başMillî küme maçlan dolayısile stad va~ Izmir (Hususî) Türkkuşu filosu ziyetleri tesbit edilir edilmez bu maçlara nun gelişi ve önümüzdeki pazar günü için Iadı. Muvaffak olmak niyet ve azmin " olması da şarttı. nisan bidayetinde başlanmış olacakrır. büyük hava sporlarının hazırlanmış oi ~ deydi ve muvaffak Çünkü, vaziyet vahametini muhafaza eEski sporlar hakkında mü ması halk ve genclik arasında büyük bir diyordu. sevinc ve alâka uyandırmıştır. him bir konferans P. 2 nin muvaffakiyeti Izmir gencliği, memlekette havacılık Beyoğlu Evkaf Müdürü Halim Baki Şimdi, durup dinlenmeden çalışılıyorKunter tarafmdan, Eminönü Halkevmde terbiye ve sporunun teessüsü ve inkişafı eski Türk sporlan ve spor sahalan iıak hareketlerini adım adım takib etmekte du. Erkânıharbiye reisi Noelden evvel kmda mühim bir konferans verilmis/'r. dir. Bu sene, Harbiye mezunlanmızdan müspet bir netice elde edilmesini istiyor Halim Kunter, binicilik, yay, ok, kılıc, üç yüzünün tayyareciliğe verildiği, ya du. kalkan, gürz, kamçı, siklet kaldırma, kında kadromuzun 1000 tayyare ve Rausenb^rger'in kafasında bu kat'î ve atlama ve mızraktan ibaret olan tfki 15,000 tayyareciye yükseleceği haberleri kemirici emîrden başka birşey yoktu. Türk sporuna aid inkişafın, hemen îs ~ memleket müdafaasının manasını isabet 1917 teşrinievvelinde, ayni devâsa atanbulun fethi ile başladığmı ve Fatih ve şuurla kavnyan Ege halkı üzerinde, meliyeye Cuxhaven'de tekrar başlandı. devrinde, bugünkü spor kulübleri yerine tahminin fevkinde izler bırakmış, sevinc Binlerce çuval çimento getirildi. Beton kaim olmak üzere birçok spor tekkeîeri ler tevlid etmiştir. Haberin intişan günb, makineleri gece gündüz çalışmağa baştesis edilmiş olduğunu, bütün tahsısalian hemen her yerde sadece bu mevzu konu ladı. Altı ameleden mürekeb her takım devlet tarafmdan temin edilen ba tekke" şulmuştur. mütehassıs mühendislerin nezareti altmda lerden en meşhurunun Okmeydanında Türkkuşu filosu, Bursadan sabahın sa~ çalışıyor, kasaturalar projektörlerin ışık~ olduğunu, burada spor ve müsabakalar at 8,50 sinde uçmuş, kısa bir zamanda şe" lan altmda kıvılcım saçıyordu. P. 2, eiçin tesis edilen sahada daimî olarak ya~ hir âfakına gelerek bir ce\elân yapmış ve lektrik cereyanile mahmul mânialann ar" rışlar yapılarak rökorlar tesis ed'idiğini, Izmirlileri selâmlıyarak Gaziemir tayyd" kasında şekil almağa, büyümeğe, yük ~ her rökor kıran namma bir kitabe dıkil re meydanına inmiştir. Burada hükumet, selmeğe başladı ve nihayet ameliye bitti. dığıni söylemiş, tarihe, vesikalara isbna ordu ve şehir namına karşılanmıştır. Filo Artık tecrübe atışlan başlamışh. Bu den Türk sporunun bir kronilojisinı yap kumandanı yüzbaşı Zekidir. Filo Ikı mo sefer, iş muvaffakiyetle neticelenmişti. mıştır. törlü tayyare ile bir tane G. 9 plânörün 120 kilometroya, 100 kilometroya, 110 Konferansçı, bilhassa ok ve yay spor den mürekkebdi. Tayyarelerden birini kilometroya atışlar yapıldı. Hiçbir defalan üzerinde durarak kuvvete ve bedenî Zeki, diğerini de muallim Vecihi idare sında, 200 metrodan fazla fark görül tekâmüle istinad eden bu sporun pek eski etmektedir. Plânör, Vecihinin tayyaresi medi. devirlerden itibaren Türklere hai bir ne bağlanmıştı ve Türkuşu uçuculann Dördüncü gün, hedef vazifesi gören dan Feridin idaresinde idi. Filo Bursadan san'at haline geldiğini söylemiştir. sahil muhafızı köhne gemi beş mermi ile Bundan sonra Halim Baki, Türklere hareketinde, binlerce kışi tarafmdan u " denizin dibine gönderildi. has olan bu sporun ihya edılmesi lâzım ğurlanmıştır. Pazar günü, ya Gaziemir Profesör Rausenberger sevinc için ~ geldiğini beyan etmiş ve konferansta ha tayyare meydanmda, yahud müsaid n«r deydi. Artık P . 3 ün yerleştirileceği nokzır bulunan dört okçumuzu dinleyi hangi bir sahada hava sporlan yapıla " tayı tesbit etmekten başka yapacak iş cilere takdim ederek bunlar marifetile bir cak ve İzmirde bulunan kız, erkek para" kalmamışh. Çünkü P . 2, otuz tecriibe okun nasıl kurulup atılacağını göstermiş şütçülerimiz grup halinde paraşütle yere iniş hareketleri göstereceklerdir. Yakm atışından sonra kullanılmaz bir hale gelhr. da, şehrimizdeki Türkkuşu tedrisatı da misti. Yaptırılacak vapurların fennî ha kuvvetlendirilecek, tatbikata başlana P. 3 ü yerleştirecek yer bulmak erkâcaktır. Paraşüt kulesi inşasımn başiama nıharbiye için bir mesele oldu. Nihayet, şartnameleri topun, Parise 130 kilometro mesafede Yeni posta vapurlarımızı inş« edecek sı da yakınlaşmıştır. bulunan Crepy ormanına yerleştirilmesi olan Krupp fabrikasmın mümessilleri tarakkür etti. imzalanan mukaveleye merbut fennî ŞEHİR IŞLERt Noelin akabinde işe başlandı. Topun projeler üzerinde Denizyolları ve Akay idaresi fen memurlarile müzakerelerde mesnedini teşkil edecek olan beton ka ~ Dünkü Şehir Meclisinde bulunmaktadırlar. Denizyollan vapur Şehir Meclisi dün ikinci reis vekili ide, beher dıl'ı dört metro olan bir mi " lannın fennî şartnamelerine aid teferTevfığin riyasetinde toplandı. Muhte kâbdı. Toprağı kazmağa başladılar, farüat üzerinde görüşmeler bitmistir. lif işlere aid bazı mazbatalar okuna kata iki metro derinliğe inince su çıktı. Malzeme hazırlıkları bittikten sonra yerak aid oldukları encümenlere gönde Berlinden mütehassıslar geldi, kaideni posta vapurlannm inşaatma derhal rildi. Bu arada ehliyetsiz bir kısım san nin yerini değiştirdiler ve ameliye, tekrar başlanacaktır. Alman mühendisleri şimdalcıların kazaya sebebiyet verdikleri bütün süratile başladı. Subat başlangı di yapılan iki Akay vapuru için Akay nazari dikkate alınarak bunlarm men'i cmda kaide tamam olmuştu. idaresi memurlarile müzakerede buiçin zabıtai belediye talimatnamesine Ertesi gece, topa aid malzemenin yüklunmaktadırlar. Akay idaresi yaptırabir madde ilâvesi hakkmdaki teklif Mül cağı vapurların çok süratli olmasını islü bulunduğu marşandiz treni geldi. Tre~ kiye Encümenine, temizliğe riayet ettemektedir. miyen bazı pastaneler hakkında takibat nin boşaltılması, profesör Rausenberger'in yapılabilmesi için encümence hazırla bizzat idare ettiği yirmi dört zabitin ne " Bir tashih nan bir talimatname de Sıhhiye Encü zareti altmda olarak tam altı saat sürdü. Muhterem gazetenizin 2 mart tarihli menine verildi. Bundan sonra, gece gündüz devam nüshasmda, Karadeniz Ereğlisi açıklaVergi işleri, bilhassa bina ve arazi etmek şartile montaj işine başlandı. Crepy rında bir Yunan gemisinin yüzdürüldüormanı üzerinde uçan Fransız ve Ingiliz ğüne dair çıkan bir haberin bazı kısım vergileri de Belediyeye intikal ettikten sonra vergi dairelerinde işler çoğaldı tayyarecileri birşey göremiyorlar, birşeylan hakikate uygun olmadığmdan, keyfiyeti, ayni sahifenin ayni sütununda a ğından kadroya altı veznedar, on altı den şüphe etmiyorlardı. Çünkü, arazi, şağıdaki şekilde tashih etmenizi rica e icra memuru ve 68 kâtib ilâvesi hak istihkâm efradınm haftalarca süren çalışkındaki makam teklifi kabul edildi. Pa ması nericesinde baştanbaşa peçelenmişti derim: zartesi günü içtima edilmek üzere celse (Camouflago). Erinoula ismindeki mevzuubahs va pur, uğradığı bir hasardan sonra Lon tatil olundu. Ormanm üstünde binlerce metro mu~ drada, Yunan konsolosluğu nezdinde u Kemal Ragıb müfettiş oldu rabbaı kumaş örtülü idi. Alman tayya sulü dairesinde kayidli, ve Türkiyenin Belediye Turizm şubesi müdürü Ke recilerinin aldıkları yüzlerce fotoğraf, Londra Başkonsolosluğu tarafmdan peçeleme işinin mükemmel olduğunu gösmusaddak 202/78 numaralı bir tasarrui mal Ragıb müfettişliğe nakledilmiştir. Turizm şubesi teşkilâtmm değiştirü teriyordu. Crepy ormanınm tepesi muaz" senedi mucibince satın alınmıştır. Ya ni, bu gemi, eski sahiblerinin elinden mesine karar verilmiştir. Bu hususta zam bir tiyatro dekoru idi. Altmda, Pabugünkü sahibi bulunan grupun eline tetkikat yapılmakta olup yeni bir teş risin, kanh sahnelerini yaşıyacağı bir dramın birinci perdesi hazırlanıyordu. geçmiş, hukukan onun malı bulunmuş kilât projesi hazırlanacaktır. ve hiçbir zaman terkedilmemiş, büâkis Ekmeklerde gluten miktarı Top ateş etmeğe hazır bir hale gelin vaziyetin icab ettirdiği ihtimamı gör ce, orada hazır bulunan birkaç kişiden i" Ekmeklerde esas tutulan yüzde on müştür. Bu itibarla, mezkur grup, ta baret seyirci, bir ejderden kaçar gibi genisbetindeki gluten miktarımn azaltıl sarruf hakkını ispat etmek için hiçbir ması hakkmdaki tetkikata devam edil rilediler. Namlunun boyu 34 metro, yani makama müracaate mecbur değildir. üstüste konulmuş herbiri üç katlı üç ev Şunu da zikretmek zazuretindeyim ki mektedir. Belediyece bu hususta tanzim yüksekliğinde; çapı 21 santimetro, namlu gemi, Istanbuldan Ereğliye 19 şubatta edilen rapor Sıhhiye Vekâletine göndekalınlığı 1 metro ve ağırlığı 40,000 kilo yalnız Osman Şevki Kaptan tarafmdan rilmiştir. Vekâlet Beledıyeden muhtelif idi. Aynca ikinci ve üçüncü namlular da Yunan bandırasını hâmil olduğu halde buğday nümuneleri istemiş ve bu nü getirilmiş ve dalgıç İsmail tarafmdan muneler yollanmıştır. Gluten miktarı hazırlanmışn. Çünkü profesörün hasab " nm nisbetini Vekâlet tayin ederek Be Ianna nazaran bir namlu ile ancak 65 tahlis edilmiştir. Geminin acentalığı namına dırektör lediyeye bildirecek, ondan sonra da yeni defa mermi atılabiliyordu. Atış esnasın " nisbet tatbik edılec^ktir. G. Buramello daki tazyik 100,000 atmosfer olduğu i Krupp jabnkasınm Şişman Berta'yı yasahibi Dr. Krupp panlardan profesur von BolenHolbah Rausenberger Parisi doğen batar Şısman Bertalar'dan yanm kumandanı birinin kumandant Vis Amlral Rogge deniz binbaştst Kurt çin, bu tazyika en mükemmel çelik bile tahammül edemezdi. Fazla olarak, her atıştan sonra, çap, intişar eden gazlerin tazyikile genişliyordu. Gerçi, bu suretle hasıl olan fark birkaç milimetrodan iba retse de, mermilerin çapı tamamen muta" bık olmadığı takdirde namlunun infilâkı tehlikesi mevcuddu. Bu sebeble, her atış için ayn bir obüs yapmak icab etmiş, I den 65 e kadar numaralanmış, 65 tane mermi imal edilmişti. Her atıştan sonra kutur inceden inceye ölçülüyor, ondan sonraki atışa tahsis edilmiş olan mermi namluya yerleştiriliyordu. Diğer taraftan, namlu o kadar uzundu ki, her atıştan sonra kıvnlması, bü " külmesi ihtimali vardı. En ufak bir inhi" raf, hatta milimetronun kesri kadar ufak dahi olsa bir felâket tevlid edebilirdi. Binaenaleyh, topun ağzına yakın bir nok taya bir vinç yerleştirilmişti. Bu vinç, çelik pençelerile namlunun ucunu tutuyor ve atış esnasmda geri çekiliyordu. Her a j tış icin 30 kilo baruta ihtiyac vardı. Mermilerin boyu 90 santimetro, ağır" lığı 200 kilo idi. Her atış 35,000 marka mal oluyordu. ( O zamanki hesabla 1750 lira). Topun heyeti mecmuası 150,000 kilo ağırlığındaydı ve bu muazzam siklet, her metro murabbaına 1250 kilo isabet etmek üzere yapılan çimento kaide üzerine yerleştirilmişti. P. 3 ün, Paris üzerine ilk mermiyi at" ması zamanı gelince, ortaya mühim bir mesele çıktı. Crepy ormanınm peçelenmesi, topun İtilâf kuvvetlerinin gözünden gizlenmesine kâfi değildi. Çünkü topçuluk ilminin yeni terakkiyatı düşmanın bu" Iunduğu mevkiı keşfetmek hususunda çok mükemmel vasıtalar bulmuştu. Ezcümle, ses ölçen alet, top ateş ettikten sonra, a tışın hangi mevkiden yapıldığını kat'iyet" Ie hesab ediyordu. Bu tuzağa düşmemek için, itilâf kuvvetlerinin, top sesini işit " memsi lâzımdı. Bunun için de, Crepy ormanına, muhtelif çaplarda 32 batarya top nakledildi. P. 3 her ateş ettikçe, bütün bu bataryalar, yani 128 top birden onunla birlikte ateş edecek ve bu müthiş gürültü ara sında, P . 3 ün sesini tefrik etmeğe im kân kalmıyacaktı. Dün şehrimize gelen Daily Mail ga • zetesinin Roma muhabirinin yazdığın» göre, Sicüya ile Tunus arasındaki Pan * r telleria adası üzerinden ta> yarelerin uç* ması, Kral tarafmdan ısdar olunan büf emirname ile menedümiştir. Bu, mezkur adanın tahkim edlimekte olduğuna daü? deveran eden şayiaları teyid eder ma • hiyette telâkki edilmektedir. Mahkumlara tahsis edilmiş olan ba ada kolayca tahkim edilebileceği gibl Sicilyadan Afrikaya kadar sığ sulara torpil koymak hususunda fevkalâde mühim bir üs teşkil etmektedir. Böyle* ce garbî Akdenizle şarkî Akdeniz ara < smdaki seyrüseferi sekteye uğratmak kabildir. Adada mükemmel bir liman mevcud olup, adanm merkezinde kâin Monta Grande admdaki dağ da 900 metro irti» famdadır. Bu ada ile Malta arasındaki mesafa 150 mil olup, burada tesis edilecek bi» hava üssünün Maltayı tehlikeye düşüreceği şüphesizdir. cihazlan muayeneden geçirmişti. Gaye» asabî bir halde kumanda mevkiine çıktı* Ekselâns, dedi, P . 3 ateşe hazır « dır. Başkumandanlıktan gelen: «Ateş»' emrini kumandan ve telefoncu tekrar ettiler. Müthiş bir tarraka oldu. 129 namlu, bir tanesi müstesna olmak üzere Fransu hatlan arasında kaybolacak olan çelîlc, mermileri kustular. Ve bu tek mermi de Parise doğru uçmuştu. Profesörün hesabına nazaran üç buçuk dakikada oraya vâsıl olmus bulunması lâzımdı. O zaman intizar başladı. Kumanda mevkiinde profesörle kumandan Parisin bir haritası üzerine iğilmişlerdi. Bourbon sarayı, hükumet binalannın bulunduğu mahal, harita üzerinde kırmızı bir haç işaretıle gösterilmişti. Merminin buraya isabeti lâzımdı. Saatler geçti, gün geçti", haber gelmiyordu. Muhteri telâşa düşmüştü. Acaba ihtiraı akamete mi uğramıştı? Dördüncü günü, beklenen haber ni hayet geldi. Ajanlardan hiçbirisi, bütün araştırmalara rağmen mermiden eser bu~ lamamıştı. P. 3 ün ilk mermisi Paris civarına düşmemiş, küre üzerinde kaybol " muş gitmişti. Her yirmi dakikada bir mermi Fakat bu makus netice Alman umumî karargâhının cesaretini kırmamış, Parisin ne olursa olsun bombardımanına karar verilmişti. Martm 23 ünde ateşe tekrar başlandı. O gün, sabahın 7 sini 3 geçe, P . 3 ilk öldürücü darbesini vurdu. Bu ilk mermi Seine rıhtımı üzerine düş" müştü. Müthiş bir infilak havayı yırttı, iki kişi öldü ve birçok kimse yaralandı. Hâdise belediyeye henüz haber verilmişti ki ikinci bir infilak Dördüncü Hanri bulvannı altüst etti. Onun hemen arka " sından Şark istasyonu civannda Sıvasto pol bulvan bir infilaka sahne oldu. Bundan sonra, bir çekic darbesi intizamile, her yirmi dakikada bir, müdafaasız şeh" rin üstüne bir mermi inmeğe başladı. Hükumet hayret içindeydi. Evvelâ bunu tayyarelere atfettiler. Yüzbaşı Coli nin idaresi altında en mükemmel pilot lar tayyarelerile yükseldiler. Gökte hiçbir şey, bir tek Alman tayyaresi yoktu. Düşman memleketinde tarassud attşt Halli icab eden son bir nokta daha vardı ki, o da, atışm tarassudu idi. Bu o kadar kolay bir iş değildi. P . 3 ün atışr nı takib etmek için, râsıdm hedefe yakın bir noktada, vani Pariste bulunması şart" n. Fakat, bizzat râsıd merminin isabetile yaralanır, hatta ölürse vaziyet ne olacakb. Bu mülâhaza ile, Parise bir râsıd heyeti göndermek, ve daha müşkülü, bun larla Alman umumî karargâhı arasında seri bir muhabere tesis etmek lâzım gel di. Bu hususta, Almanlann ikinci büro ~ sunun çok mühim hizmetleri görüldü. Pariste, atışı tarassuda memur sekiz ajan vardı. Bu servis teşkilâtı îs\içreden geçiyor ve haberler üç saatte Almanyaya vanyordu. Atıştan yüz seksen iki dakika Nihayet, Fransız başkumandanhğı, bu sonra, atış neticesi Alman umumî karar mermilerin, Paris üzerine ateş eden bir gâhma vâsıl olmuş bulunuyordu. topun mermilerinden başka birşey ola Ateş mıyacağını düşündü. Fakat 128 kilo " Paris üzerine ilk mermi 18 mart 1918 de atılmıştır. Sabahın saat dördünde, Al metro uzaktan böyle bir atışa imkân var man avcı tayyarelerinden mürekkeb iki mıydı? filotillâ Crepy ormanı üzerinde sıkı bir çember çevirmek üzere havalanmışh. Saat 6,30 da harekâta başlandı. Ba tarya kumandanı Amiral Rogge kuman" dayı deruhde etmişti. Başkumandanlıkla arasında hususî bir hat vardı. Telefoncunun kulaklan da, P. 3 ün sesini örtmeğe memur 32 bataryaya 32 ayn hatla bağlanmıştı. Mes'ul zabitler topun başında duru ~ yorlardı. Profesör Rausenberger bütün Laon civan cephesi baştanbaşa hare kete geçti. Gerçi P . 3 ün mevkiini sisten tayin etmeğe imkân bulunamamışsa da, ahşın Crepy ormanından yapıldığı anla " şılmıştı. Topçu bataryalan, bütün bu mıntakayı yelpaze şeklinde ateş altına aldılar. Fakat P. 3, harbin sonuna ka dar durup dinlenmeden Paris üzerine a" teş açmakta devam etti ve hiçbir zaman keşfedilemedi. [Bitti]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog